BaiTap excel nang cao

6 40 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:05

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER Bài tập 1: Tạo tập tin có mẫu giống bảng tính bên dưới: Lưu với tên Danh_Sach_Thi.xlsx Sau định dạng bảng tính với yêu cầu bên dưới: BÁO CÁO KẾT QUẢ THI NĂM 2011 Mã Thí Sinh …… Họ Tên …… Nghề nghiệp Ngày sinh …… …… Nơi sinh …… Điểm thi …… Câu 1: Mã thí sinh: khơng nhập trùng, trùng báo lỗi yêu cầu nhập lại Câu 2: Điểm thi: Chỉ cho nhập liệu dạng số nhập giới hạn từ đến 10 Nhập sai yêu cầu nhập lại Câu 3: Định dạng cột điểm sau:  Nếu điểm < 5: Chữ gạch chân, màu đỏ  Nếu điểm từ -> 8: Chữ màu xanh đậm  Nếu điểm >=9: Chữ hồng, màu vàng đóng khung Câu 4: Tại cột Họ Tên: Tô màu xanh chữ màu đỏ, đóng khung nét đứt cho có tên bắt đầu chữ T Câu 5: Thêm cột Xếp loại sau cột Điểm thi Xếp loại tính sau:  Nếu kết >=9 →Xuất sắc  Nếu kết >=8 → Giỏi  Nếu kết >=7 → Khá  Nếu kết >=6 →TB Khá  Nếu kết >=5→Trung bình  Nếu kết < → Yếu Câu 6: Sau tính tốn tơ màu vàng cho xếp loại “Giỏi” BÀI TẬP_KẾ TOÁN MÁY Trang 1/ TRƯỜNG TRUNG CẤP CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TM.COMPUTER Bài tập 2: Trình bày bảng tính lưu lại với tên: ThongKe.Xls KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP STT Năm Học 2011-2012 Khoa Điểm TB Khen Thưởng TH X NN 7.5 X TH NN TH 8.5 TH X Họ Tên Anh Minh Nam Thanh Tuấn Vũ Thi lại X THỐNG KÊ KẾT QUẢ Khoa Tổng số khen thưởng Tổng số thi lại Điểm cao Điểm thấp Điểm trung bình ? ? ? TH ? ? NN Tính tốn cho bảng thống kê trên: Bài tập 3: Tạo tập tin sau lưu lại với tên: TinhHinh_Ban_Hang.Xlsx BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THÁNG 08/2011 Stt Mã Hàng TV0214 VD0315 WA0227 FI0114 TV0310 TV0206 Tên Hàng Ngày Bán Số Lượng 10 Đơn Giá Tiền Giảm Thành Tiền BẢNG THỐNG KÊ Tên hàng Tháng bán TIVI MÁY GIẶT VIDEO TỦ LẠNH BÀI TẬP_KẾ TOÁN MÁY Trang 2/ TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER BẢNG ĐƠN GIÁ Mã hàng TV VD WA FI Đơn giá theo tháng 5,000,000 4,900,000 5,200,000 3,200,000 3,000,000 3,400,000 4,200,000 4,000,000 4,500,000 6,200,000 5,900,000 6,500,000 Câu 1: Dùng Data/Validations để khống chế liệu nhập cột Tên hàng theo Danh Mục Nếu người dùng nhập sai xuất thơng báo sau yêu cầu nhập lại Trong danh mục gồm có: TIVI, MÁY GIẶT, VIDEO, TỦ LẠNH Câu 2: Ngày bán: kí tự thứ thứ mã hàng kết hợp với tháng năm hiển thị dạng dd/mm/yyyy Câu 3: Đơn giá:dựa vào Mã hàng ,tháng bán Bảng đơn giá,Sử dụng hàm INDEX Câu 4: Tính tiền giảm :Nều bán trước ngày 28/2/2002 có số lương bán lớn giảm 10% Đơn giá * Số lượng ngược lại không giảm Câu 5: Tính thành tiền:Số lượng *Đơn giá-Tiền giảm Câu 6: Tính tổng tiền bán mặt hàng tháng bán Yêu cầu sử dụng DataTable Câu 7: Trích lọc liệu theo yêu cầu sau:  Rút trích thơng tin mặt hàng bán tháng 02  Rút trích Tên Hàng bán số lượng >=8  Lọc tất mẫu tin có tháng tháng 01 03 có thành tiền >=30,000,000 BÀI TẬP_KẾ TOÁN MÁY Trang 3/ TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER Bài tập 4: Tạo tập tin sau lưu lại với tên: BaoCao_BanHang.Xlsx BÁO CÁO BÁN HÀNG Hà Nội Tp HCM Tháng HĐ 01/2010 08/2010 Hà Nội 08/2010 TB003 12 Hà Nội 01/2010 TB004 23 Tp HCM 05/2010 TB005 34 Đà Nẵng 01/2010 TB006 11 Hà Nội 02/2010 TB005 34 Tp HCM 05/2010 TB001 23 Đà Nẵng 04/2010 TB003 12 10 Đà Nẵng 02/2010 TB002 10 11 Tp HCM 08/2010 TB003 45 12 Hà Nội 06/2010 TB004 34 13 Tp HCM 07/2010 TB005 23 14 Hà Nội 01/2010 TB006 23 15 Đà Nẵng 09/2010 TB006 23 16 Hà Nội 12/2010 TB001 30 16 Tp.HCM 10/2010 TB004 25 17 Đà Nẵng 11/2010 TB002 26 Khu vực STT Mã TB Tên TB Số lượng TB001 TB002 30 20 Đơn giá USD Thành tiền BẢNG ĐƠN GIÁ Mã TB Tên TB Hà Nội KHU VỰC TP HCM Đà Nẵng TB001 Mor 25 23 20 TB002 Case 15 13 10 TB003 Mouse TB004 Chip 125 120 110 TB005 USB 15 14 10 TB006 Power 34 33 30 BÀI TẬP_KẾ TOÁN MÁY Mã TB TB001 TB002 TB003 TB004 TB005 TB006 Trang 4/ TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER Câu 1: Cột Mã TB cho phép nhập mã thiết bị có Danh mục bảng Mã TB Câu 2: Tên TB: Dựa vào Mã TB tra bảng Đơn giá Câu 3: Đơn giá: Dựa vào Mã TB Khu vực tra bảng Đơn giá.(Dùng hàm Index, Match) Câu 4: Thành tiền = Số lượng * Đơn giá * Tỷ giá (20.500) Câu 5: Sử dụng chức Data Table thống kê cho bảng sau: BẢNG THỐNG KÊ THÀNH TiỀN BẢNG THỐNG KÊ Tên TB Case Chip Mor Mouse Power USB Số lượng TB001 TB002 TB003 TB004 TB005 TB006 Thành tiền Case Chip Mor Mouse Power USB BẢNG THỐNG KÊ SỐ VẬT TƯ THEO KHU VỰC TB001 TB002 TB003 TB004 TB005 TB006 Hà Nội Tp HCM Đà Nẵng Câu 6: Sử dụng bảng thống kê để vẽ biểu đồ thống kê cho bảng Câu 7: Rút trích liệu  Các mặt hàng có Mã TB TB001, TB004 Khu vực Tp.HCM  Các mặt hàng có Tên TB Case Mouse Khu vực Hà Nội Đà Nẵng  Các mặt hàng có Tháng HD nằm quí 4, số lượng >10, khu vực Hà Nội BÀI TẬP_KẾ TOÁN MÁY Trang 5/ TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER Bài tập 5: Tạo tập tin sau lưu lại với tên: Hoa_Don_BanXe.Xlsx HÓA ĐƠN MUA HÀNG Stt Mã hàng DE200VN DE700HQ WA400VN FU500VN DE200TQ FU500TQ WA900HQ Mã hàng DE WA FU Tên mặt hàng Dream Wave Future Tên hàng ? Đơn giá ? Số lượng 20 50 40 20 50 60 40 BẢNG ĐƠN GIÁ Đơn giá VN TQ HQ 24,000,000 17,000,000 19,000,000 15,000,000 14,000,000 16,500,000 26,000,000 18,000,000 19,500,000 Tiền giảm ? Thành tiền ? THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG: MẶT TQ VN HQ HÀNG Dream ? ? ? Wave ? ? ? Future ? ? ? Yêu cầu: Câu 1: Tên hàng = Tên mặt hàng & Nơi sản xuất Biết rằng:  Tên mặt hàng : Dựa vào ký tự đầu Mã hàng tra tìm BẢNG ĐƠN GIÁ  Nơi sản xuất : Nếu ký tự cuối mã hàng VN ghi Việt Nam, ký tự cuối mã hàng TQ ghi Trung Quốc lại Hàn Quốc Câu 2: Đơn giá : Dựa vào ký tự đầu ký tự cuối Mã hàng tra tìm BẢNG ĐƠN GIÁ( sử dụng hàm Index Match) Câu 3: Tiền giảm: Nếu hàng sản xuất Trung Quốc có số lượng >=50 giảm 5% Đơn giá* Số lượng, Ngược lại không giảm Câu 4: Thành tiền = Số lượng * Đơn giá -Tiền giảm Câu 5: Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Số Lượng giảm dần cho Thành Tiền Câu 6: Rút trích thơng tin:  Các mặt hàng có Số lượng >=50 hàng Trung Quốc  Các mặt hàng giảm giá hàng Trung quốc Câu 7: Lập bảng thống kê theo mẫu sử dụng DataTable BÀI TẬP_KẾ TOÁN MÁY Trang 6/ ... Minh Nam Thanh Tuấn Vũ Thi lại X THỐNG KÊ KẾT QUẢ Khoa Tổng số khen thưởng Tổng số thi lại Điểm cao Điểm thấp Điểm trung bình ? ? ? TH ? ? NN Tính tốn cho bảng thống kê trên: Bài tập 3: Tạo tập... TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER Bài tập 4: Tạo tập tin sau lưu lại với tên: BaoCao_BanHang.Xlsx BÁO CÁO BÁN HÀNG Hà Nội Tp HCM Tháng HĐ 01/2010 08/2010 Hà Nội 08/2010 TB003 12
- Xem thêm -

Xem thêm: BaiTap excel nang cao , BaiTap excel nang cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn