BÀI GIẢI TOEIC cực HAY

11 84 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:03

MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TOEIC HAY RA THI VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Luyện thi làm thi hai khái niệm hoàn toàn khác mà nhiều bạn nhầm lẫn - Làm thi: Các bạn phải tìm cách nhanh để chọn đáp án Luyện thi: Không chọn đáp án mà bạn cần phải học câu hỏi có cấu trúc, từ vựng đáng để học, để ta áp dụng kiến thức cho câu sau Dưới số câu hỏi ví dụ cách luyện thi với @Mẹo thi TOEIC có biết? CÂU 1: McCloud Media has grown steadily at a rate of approximately five percent every year shares were floated a decade ago a if b since c how d than *** LỜI GIẢI *** * Chú ý cấu trúc: - Hiện hoàn thành + Since (KỂ TỪ KHI) + Quá khứ đơn * Từ vựng hay gặp: - rate: tỉ lệ, giá -> at + giá cả/ tỉ lệ - share (n): cổ phiếu - float (v): trôi nổi, lưu hành - Các từ thường trước số lượng + at least (ít nhất) + about ~ approximately (khoảng, xấp xỉ) + more than ~ over (hơn) + surpass ~ exceed (vượt quá) + up to (lên đến) * Dịch: McCloud Media has grown steadily at a rate of approximately five percent every year SINCE shares were floated a decade ago => Hãng truyền thông MCCloud phát triển cách đặn với tỉ lệ khoảng 5%/năm KỂ TỪ KHI cổ phiếu lưu hành cách thập kỷ (10 năm) => B CÂU 2: Mr.Ben will be promoted next month for managing production at our facility in Kansas City a effective b effectively c more effective d most effective *** LỜI GIẢI *** Chúng ta có cấu trúc: giới từ + Noun giới từ + Ving + O => Câu thuộc trường hợp 2: giới từ + _+ Ving + O > Vị trí cần adv đứng trước Ving - effectively = efficiently: cách hiệu - promote (v): thăng chức > hay chia dạng bị động - facility (n): sở (vật chất) - for: ngồi nghĩa "để, cho", có nghĩa "vì, vì" Ex1: We will live for each other: Chúng tơi sống Ex2: He is obligated to that for many reasons: Anh ta bị bắt buộc làm điều nhiều lẽ (nhiều lý do) * Mr.Ben will be promoted next month for effectively managing production at our facility in Kansas City => Ông Ben thăng chức vào tháng tới quản lý sản xuất hiệu sở thành phố Kansas => B CÂU 3: During the sessions, speakers will discuss the process of a global service by opening doors to economic opportunities a establish b establishing c establishes d established *** LỜI GIẢI *** - during + thời kỳ > during the vacation, during the summer, during the meeting, - session (n): phiên, buổi (họp) - process (quá trình) >< progress (tiến trình) - establish = set up = institute (v): thiết lập - global service: dịch vụ toàn cầu - economic opportunities: hội kinh tế - Cấu trúc *thần thánh*: giới từ + Noun giới từ + Ving + O => Trong câu có Object phía sau, ta cần Ving => Trường hợp > Trong câu ta thấy cấu trúc cụm: (by opening doors) * Dịch: During the sessions, speakers will discuss the process of establishing a global service by opening doors to economic opportunities => Trong suốt phiên họp, phát ngơn viên thảo luận q trình thành lập dịch vụ toàn cầu cách mở cửa hội kinh tế CÂU 4: When completing international orders online, customers must remember the added shipping _ in the total a guidelines b rights c charges d concerns *** LỜI GIẢI *** - Các cụm từ liên quan tới giá giả, chi phí học + shipping charge: phí vận chuyển + handling charge: phí xử lý + surchage ~ addtional charge ~ added charge ~ extra charge: phí phụ thu, phí bổ sung + giới từ at + giá + Mọi người ý: > Customers must remember THE added shipping charges là: > Customers must remember ADD the shipping charges - complete ~ finish: hoàn thành, hoàn tất - order (v,n): đặt hàng, đơn đặt hàng - right (n): quyền; (adj): >< wrong (sai) - concern (n): mối quan ngại * Dịch: When completing international orders online, customers must remember the added shipping charges in the total => Khi hoàn tất đơn đặt hàng trực tuyến, khách hàng phải nhớ khoản chi phí vận chuyển thêm (bổ sung) tổng tiền toán CÂU 5: Since we lengthened the company's lunch break by 30 minutes, workplace morale has improved a noticeably b noticing c noticeable d notice *** LỜI GIẢI *** - Lại cấu trúc quen thuộc với chúng ta: * Hiện hoàn thành + Since (Kể từ khi) + Quá khứ đơn - Chú ý số từ vựng quan trọng: + lengthen (v): kéo dài + lengthy (adj): dài + length (n): độ dài + morale (n): tinh thần + workplace (n): chỗ làm, nơi làm việc -> workplace air: khơng khí chỗ làm việc -> workplace regulations: quy định nơi làm việc -> workplace morale: tinh thần nơi làm việc + noticeably (adv): đáng ý, đáng kể - Vị trí cần adv đứng trước bổ nghĩa cho động từ "improve" * Dịch: Since we lengthened the company's lunch break by 30 minutes, workplace morale has noticeably improved > Từ kéo dài nghỉ trưa công ty lên 30 phút, tinh thần nơi làm việc cải thiện cách đáng kể (đáng ý) => A CÂU 6: The terms and conditions on the plane ticket are a of the agreement between the airline and passengers a negotiation b determination c states d summary *** LỜI GIẢI *** * Câu chứa nhiều từ học - term = provision: điều khoản - condition: điều kiện - contract = agreement: hợp đồng - negotiation (n): đàm phán, thương lượng - determination (n): xác định -> determine (v): xác định - a summary of .: tóm lược - a series of + Noun số nhiều : chuỗi - a list of + Noun số nhiều: danh sách - one of + Noun số nhiều: * Dịch: The terms and conditions on the plane ticket are a summary of the agreement between the airline and passengers => Những điều khoản điều kiện vé máy bay tóm tắt hợp đồng hãng hàng khơng hành khác => D CÂU 7: Sales _ are encouraged to familiarize themselves with the location of various merchandise in the store a representational b represent c represents d representatives *** LỜI GIẢI *** - Cụm từ quen thuộc với + sales representatives: người đại diện bán hàng > từ có "ive" danh từ, phần ý TIP + encourage (v): khuyến khích + be familiar with = be accustomed to = be/get used to + Ving/noun: quen với => RẤT hay thi - merchandise = goods: hàng hoá - location = site: địa điểm - various = different: khác nhau, đa dạng => Vì động từ tobe "are" > cần danh từ số nhiều => D * Dịch: Sales representatives are encouraged to familiarize themselves with the location of various merchandise in the store => Những người đại diện bán hàng khuyến khích tự làm quen với vị trí hàng hố khác cửa hàng CÂU Any employers or contractors who are found to have _ safety laws will be subject to a heavy fine a complied b observed c breached d adhered *** LỜI GIẢI *** Tất từ vừng học - comply with = observe = adhere to = conform to = stick to = follow: tuân thủ - reach = come to > a contract: tiến tới hợp đồng - breach > contract/ laws/regulations: vi phạm, phá > hợp đồng/ luật/ quy định - employ (v): thuê - employee (n): nhân viên - employer (n): người chủ, người sử dụng lao động - contractor (n): nhà thầu - subject to: phải chịu, phải chấp nhận >< object to: phản đổi - fine (n): tiền phạt * Dịch: Any employers or contractors who are found to have breached safety laws will be subject to a heavy fine => Bất kì người chủ hay nhà thầu người mà bị phát vi phạm luật an toàn phải chịu khoản phạt nặng => C CÂU The application process is highly with only 5% of applicants ultimately selected for positions a competition b competitive c competitors d competitively *** LỜI GIẢI *** Câu dễ dàng phải không, trạng từ (adv) thành phần phụ câu, nên thấy adv đằng trước khoảng trống, ta bỏ adv => ló động từ tobe đằng trước => áp dụng cấu trúc: tobe (+ adv) + adj/Ving/V3,ed - Trong câu khơng có Ving V3,ed => Ta chọn adj => đáp án B - Từ vựng: + process (quá trình, quy trình) >< progress (tiến trình) + competitive (adj): có tính cạnh tranh > competitive price: giá cạnh tranh + competition (n): cạnh tranh, thi + competitiveness (n): tính cạnh tranh + compete (v): cạnh tranh >< complete (v): hoàn thành + applicants ~ candidates: ứng cử viên * Dịch: The application process is highly competitive with only 5% of applicants ultimately selected for positions => Quy trình tuyển dụng mang tính cạnh tranh cao với 5% ứng cử viên lựa chọn cuối cho vị trí => B CÂU 10 Many _ agricultural advisors were hired to boost the significantly declining industry a professionally b professional c professionalism d profession *** LỜI GIẢI *** * VỀ MẶT NGỮ PHÁP: - Many + Noun - Many + adj + noun -> Nếu vị trí thủng sao? - Many + + adj + noun -> Về lý thuyết vị trí có trường hợp adv + adj + noun > Ở trường hợp trạng từ BỔ NGHĨA cho tính từ adj + adj + noun > Ở trường hợp hai tính từ BỔ NGHĨA cho danh từ phía sau => KẾT LUẬN: Trong câu này, xét ngữ pháp chọn A B Để chọn xác xét thêm ngữ nghĩa * VỀ MẶT NGỮ NGHĨA: _agricultural advisors Nếu chọn adv > nghĩa "nông nghiệp chuyên nghiệp" Nếu chọn adj > nghĩa "những nhà tư vấn chuyên nghiệp" > HỢP NGHĨA => B * TỪ VỰNG HỌC THÊM: - hire (v): thuê -> người - rent (v): thuê -> vật - boost (v): tăng, đẩy mạnh - Các từ mang nghĩa tăng giảm hay gặp: increase ~ rise >< decrease ~ reduce ~ decline ~ fall ~ drop - Và số trạng từ LUÔN LUÔN trước để bổ nghĩa cho từ này: greatly, significantly, drammatically * DỊCH NGUYÊN CÂU: Many professional agricultural advisors were hired to boost the significantly declining industry => Nhiều nhà tư vấn nông nghiệp chuyên nghiệp thuê để đẩy mạnh công nghiệp suy giảm đáng kể CÂU 11 _ for the money management senimar will be forwarded to all the managers tomorrow a Invite b Invitations c Inviting d Invitation *** LỜI GIẢI *** Có hai cách để giải thích chọn câu - Cách 1: Vị trí cần danh từ làm chủ ngữ cho động từ "will be" > Theo cấu trúc học Noun1 for Noun2 + V1 + O -> Danh từ đếm tồn dạng, số (có mạo từ a/an), hai số nhiều Ex: a book, books => Ở danh từ lời mời/giấy mời (invitation) đếm => Chọn đáp án B khơng có mạo từ "an" đằng trước - Cách 2: Dịch nghĩa > " cho hội nghị chuyên đề quản lý tiền tệ chuyển tới TẤT CẢ nhà quản lý" => CÁC giấy mời chuyển tới TẤT CẢ nhà quản lý => Phải sử dụng danh từ số nhiều * Dịch: Invitations for the money management senimar will be forwarded to all the managers tomorrow => Các giấy mời cho hội nghị chuyên đề quản lý tiền tệ chuyển tới tất nhà quản lý vào ngày mai => B CÂU 12 During the one-week promotional period, we offer all the visitors and customers 10 dollars worth of kitchen appliances free of charge a extremely b exclusively c continually d completely *** LỜI GIẢI *** * Câu người xem TIP "CÁC CỤM TỪ LIÊN QUAN TỚI GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG" - completely/absolutely free of charge: hoàn tồn miễn phí * during + thời kỳ: during the vacation, during the meeting, * extremely (adv): > She extremely carefully drives her car: Cô lái xe cẩn thận * exclusively: dành riêng > từ quan trọng hay thi > A meeting will be held exclusively for : Một họp tổ chức DÀNH RIÊNG cho * promotion (n): thăng tiến, quảng cáo * Dịch: During the one-week promotional period, we offer all the visitors and customers 10 dollars worth of kitchen appliances completely free of charge => Trong suốt tuần lễ khuyến mãi, chúng tơi dành tặng HỒN TỒN MIỄN PHÍ cho tất khách ghé thăm khách hàng thiết bị nhà bếp trị giá 10$ CÂU 13 According to many _ of the industry, the majority of small-sized firms are hoping to enter into lucrative businesses a survey b surveys c surveying d surveyed *** LỜI GIẢI *** * According to + Noun/Ving: Theo * Many + plural noun (danh từ số nhiều) * Survey (n): cuôc khảo sát > conduct a survey: tiến hành khảo sát > ý cụm từ hay thi * Company ~ Firm: công ty * Lucrative business: Kinh doanh sinh lời * Dịch: According to many surveys of the industry, the majority of small-sized firms are hoping to enter into lucrative businesses => Theo khảo sát ngành công nghiệp, phần lớn công ty quy mô nhỏ mong muốn gia nhập vào công việc kinh doanh sinh lợi => B CÂU 14 The team members have the same opinions on the matter _ they shared the same information a following b more than c because d unless *** LỜI GIẢI *** * More than + số lượng * Because = As = Since + clause (mệnh đề): Bởi * Because of = Due to = Owing to + Noun/Ving: Bởi * Unless + clause: Trừ phi * Dịch: The team members have the same opinions on the matter because they shared the same information -> Các thành viên nhóm có quan điểm giống vấn đề họ chia sẻ thông tin => C CÂU 15 At this year's orientation session, the general manager _ took the time to personally welcome all new recruits a she b her c hers d herself *** LỜI GIẢI *** * Chú ý cách sử dụng đại từ phản thân Đại từ phản thân sử dụng CHỦ NGỮ tác động vào CHÍNH MÌNH Ex: He gives her a book: Anh ta đưa cho cô sách -> Trong câu chủ ngữ HE tân ngữ HER * Xét ví dụ 2: Ex: She usually looks at herself in the mirror: Cơ ta thường ngắm gương -> Trong câu chủ ngữ SHE tân ngữ ta, nên ta khơng dùng HER mà phải dùng HERSELF (phản thân) Đại từ phản thân sử dụng muốn NHẤN MẠNH vai trò chủ ngữ > Câu ban đầu đầy đủ mặt ý nghĩa ngữ pháp Ex1: She makes small shelves: Cơ đóng kệ nhỏ Ex2: She herself makes small shelves: Chính đóng kệ nhỏ => Câu sau nhấn mạnh việc cô tự làm lấy, khơng phải khác đóng cho cô * Câu rơi vào trường hợp 2: => the general manager took the time to personally welcome all new recruits => the general manager HERSELF took the time to personally welcome all new recruits * Dịch: At this year's orientation session, the general manager HERSELF took the time to personally welcome all new recruits => Tại buổi định hướng năm nay, CHÍNH tổng giám đốc dành thời gian để đích thân chào đón tất thành viên => D SẮP TỚI SẼ CÓ HAI NHÓM KHAI GIẢNG MỚI, CÓ THỂ HỌC THỬ BUỔI BẠN NÀO CĨ NHU CẦU THÌ ĐĂNG KÝ NHÉ! - CA CHIỀU (15h-17h15) KHAI GIẢNG NGÀY 13/8/2016 - CA SÁNG (8H-10H15) KHAI GIẢNG NGÀY 3/9/2016 Link đăng ký https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4X6uiW6KyPIpBM9AWHc_n2l8B8MI43V72n6I60kGqfnRw/viewform MIỄN THÁNG HỌC PHÍ CHO CÁC BẠN GIỚI THIỆU ĐƯỢC BẠN KHÁC THAM GIA HỌC MIỄN HOÀN TOÀN HỌC PHÍ CHO CÁC BẠN GIỚI THIỆU ĐƯỢC BẠN KHÁC THAM GIA HỌC ... to all the managers tomorrow a Invite b Invitations c Inviting d Invitation *** LỜI GIẢI *** Có hai cách để giải thích chọn câu - Cách 1: Vị trí cần danh từ làm chủ ngữ cho động từ "will be" ... surveyed *** LỜI GIẢI *** * According to + Noun/Ving: Theo * Many + plural noun (danh từ số nhiều) * Survey (n): cuôc khảo sát > conduct a survey: tiến hành khảo sát > ý cụm từ hay thi * Company... doors to economic opportunities a establish b establishing c establishes d established *** LỜI GIẢI *** - during + thời kỳ > during the vacation, during the summer, during the meeting, - session
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢI TOEIC cực HAY , BÀI GIẢI TOEIC cực HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn