Bai 15 chuyen doi tu loai

6 41 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:02

THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317 Email: info@oea-vietnam.com http://www.oea-vietnam.com THE OXFORD ENGLISH ACADEMY BÀI 15: CHUYỂN ĐỔI TỪ LOẠI (WORD CLASS CONVERSION) Trong tiếng Anh có tượng chuyển đổi từ từ loại sang từ loại khác, ví dụ từ danh từ sang động từ ngược lại Ở đây, loại trừ trường hợp chuyển đổi chức năng, hay nói cách khác chuyển đổi vai trò từ câu, trường hợp danh từ, khơng chuyển đổi hình thức hay nghĩa, đóng vai trò khác câu Ví dụ: Our production has been affected by that earthquake (Việc sản xuất bị ảnh hưởng trận động đất đó.) He is our production manager (Anh trưởng phòng sản xuất chúng tơi.) Ở câu thứ nhất, từ production danh từ cụm danh từ our production đứng làm chủ ngữ Trong câu thứ 2, từ production đứng làm bổ ngữ cho danh từ manager, cụm danh từ làm bổ ngữ sau động từ liên hệ is Tuy nhiên, hai ví dụ trên, từ production danh từ có nghĩa sản xuất, ta khơng coi trường hợp bị chuyển đổi từ loại Trong này, xem xét số trường hợp chuyển đổi từ loại tiếng Anh: Thứ chuyển trọng âm từ Như học 3, số động từ hai âm tiết trở thành danh từ, trọng âm chuyển từ âm tiết thứ sang âm tiết thứ hai Ví dụ: Động từ Danh từ (Verbs) (Nouns) reCORD REcord conTRAST CONtrast exPORT EXport deSERT DEsert obJECT OBject preSENT PREsent proDUCE PROduce reBEL REbeL proTEST PROtest Tương tự, số động từ hai âm tiết chuyển thành tính từ chuyển trọng âm từ âm tiết thứ sang âm tiết thứ ví dụ: Động từ Tính từ (Verbs) (Adjectives) PERfect perFECT CONtent conTENT Tuy nhiên, nhiều từ tiếng Anh vừa danh từ vừa động từ không bị thay đổi trọng âm danh từ hay động từ ví dụ: Verbs and Nouns: ANswer PROmise TRAvel VIsit rePLY PICture Thứ hai số từ chuyển loại từ ghép với tiền tố (prefix) hậu tố (suffix) Chúng ta xem xét số tiền tố phổ biến có khả chuyển đổi từ loại từ tính từ danh từ sang động từ TIỀN TỐ CHUYỂN ĐỔI DANH TỪ VÀ TÍNH TỪ SANG ĐỘNG TỪ (VERB PREFIXES) Đa số tiền tố tiếng Anh thêm vào đầu từ đó, làm thay đổi nghĩa từ ấy, khơng thay đổi từ loại Thông thường, tiền tố không làm thay đổi trọng âm từ Ví dụ  Tidy (gọn gàng) untidy (không gọn gàng/luộm thuộm)  Correct (đúng) incorrect (sai) Tuy nhiên, số tiền tố tiếng Anh vừa có khả chuyển đổi từ loại Tiền tố en-, em be- đứng trước danh từ tính từ chuyển từ thành động từ Verb prefixes En-/em-/be + Noun/adjective Verb Ví dụ: Tiền tố (Prefix) Kết hợp với từ gốc  tạo thành động từ (root word) (Verb) Noun Adjective Enclose (gửi kèm) En Close Enable ( làm cho có thể) able Enact (ban hành) act Trong ví dụ bảng này, ta thấy Tiền tố en ghép với tính từ gốc close để tạo thành động từ enclose (gửi kèm) Tiền tố en, ghép với tính từ gốc able để tạo thành động từ enable (làm cho có thể) Tiền tố en ghép với danh từ act để tạo thành động từ enact (ban hành) Tiền tố (Prefix) em Kết hợp với từ gốc (root word) Noun Adjective power be witch  tạo thành động từ (Verb) Empower (trao quyền lực cho…) Bewitch (bỏ bùa, chài…) Belittle (coi nhẹ, xem thường) Trong ví dụ này, tiền tố em ghép với danh từ power tạo thành động từ empower (trao quyền lực cho ) Tiền tố be ghép với danh từ witch để tạo thành động từ bewitch (bỏ bùa) Tiền tố be ghép với tính từ little tạo thành động từ belittle (coi nhẹ) be little HẬU TỐ (SUFFIXES) Hậu tố yếu tố gắn thêm vào đuôi từ làm thay đổi từ loại từ gốc không thay đổi nghĩa Trước hết, ta xem xét số hậu tố có chức chuyển đổi tính từ động từ thành danh từ HẬU TỐ CHUYỂN TỪ LOẠI SANG DANH TỪ (NOUN SUFFIXES) Một số hậu tố kết hợp với động từ chuyển động từ sang danh từ.Ví dụ: Hậu tố Nghĩa hậu tố Ví dụ Suffix Meaning Example -al Hành động hay trình Refuse  refusal -ance, -ence -er, -or Trạng thái hay đặc điểm Người làm việc/làm nghề Maintainmaintenance Train trainer -ment -sion, -tion -ist Điều kiện, việc… Trạng thái Người làm việc/nghề Argue argument Transit transition Biologybiologist Một số hậu tố khác, ghép với tính từ chuyển tính từ thành danh từ Ví dụ: Hậu tố Nghĩa hậu tố Ví dụ Suffix Example -acy Trạng thái hay đặc điểm Privateprivacy -dom Nơi chốn hay trạng thái Free freedom -ity, -ty -ness Đặc điểm, việc Trạng thái Active activity Heavy heaviness HẬU TỐ CHUYỂN LOẠI TỪ SANG TÍNH TỪ (ADJECTIVE SUFFIXES) Các hậu tố ive ible/able ghép vào sau động từ chuyển động từ sang tính từ.Ví dụ: Hậu tố Nghĩa hậu tố Ví dụ Suffix Meaning Example -able, -ible -ive Có khả editedible, present presentable Có chất/đặc điểm… create creative Tương tự, số hậu tố ghép vào sau danh từ, chuyển danh từ sang tính từ Ví dụ: Hậu tố Nghĩa hậu tố Ví dụ Suffix Meaning Example -al -ful Thuộc Nhận thấy Regionregional Fruitfruitful Thuộc -ish Có đặc điểm Musicmusical Economyeconomic Nutitionnutritious, Danger dangerous Girlgirlish -less -y Không có Có đặc điểm Endendless Sun sunny -ic, -ical -ious, -ous Có đặc điểm Một số hậu tố ghép với tính từ hay danh từ, biến tính từ danh từ thành động từ Ví dụ: Hậu tố Nghĩa hậu tố Ví dụ Suffix Meaning Example -ate, iate -en -ify, -fy -ize, -ise Làm cho trở nên… DifferentDifferentiate Activeactivate Làm cho có đặc điểm Làm cho trở lên… Làm cho trở nên… Length lengthen Quality qualify Civil civilize Trong tiếng Anh, hậu tố -ly ghép với nhiều tính từ để tạo trạng từ Tính từ + ly= trạng từ slow (chậm chạp)- slowly (một cách chậm chạp) quiet ( im lặng)- quietly (một cách im lặng) Tuy nhiên, nhiều từ có –ly khơng phải trạng từ mà tính từ Các em cần học thuộc từ Tính từ có -ly Friendly, ugly, weekly, monthly, daily, yearly, silly, womanly, manly, curly… Việc nắm rõ tiền tố hậu tố chức năngchuyển loại từ nghĩa chúng giúp nhiều xử lý thi trắc Nó giúp loại bỏ lựa chọn khơng phù hợp, xác định từ loại, xác định nghĩa suy đoán câu trả lời Chúng ta làm thêm tập trắc nghiệm đề thi THPT năm 2009 2010 để hiểu rõ điểm Chọn phương án (ứng với A, B, C, D) để hoàn thành câu sau The government initiated the programme of reform in the 1980s A economist B economically C economised D economic A scientist who studies living things is a A biology B biologist C biologically D biological Chữa bài: Câu 1, chỗ trống cần điền tính từ danh từ làm bổ ngữ trước danh từ reform bổ nghĩa cho Xét hậu tố lựa chọn ta thấy A economist danh từ có nghĩa nhà kinh tế không phù hợp mặt nghĩa khơng nói chương trình cải cách nhà kinh tế Lựa chọn B economically trạng từ, khơng điền vào chỗ trốn khơng làm bổ ngữ cho danh từ Lựa chọn C economized khơng phù hợp phân từ có nghĩa :được kinh tế hóa, khơng phù hợp nghĩa Chỉ lựa chọn D Economic tính từ có nghĩa (trong lĩnh vực kinh tế) lựa chọn phù hợp nghĩa từ loại Cụm danh từ có sau điền từ economic reform (cải cách lĩnh vực kinh tế) Câu 2, xét ngữ cảnh, chỗ trống cần điền danh từ, đứng sau qn từ a sau khơng có từ Xét hậu tố đáp án cho ta thấy: A trạng từ B tính từ Do đáp án khơng phù hợp Chỉ đáp án A B Hậu tố A biology danh từ lĩnh vực ( ngành sinh học) hậu tố B biologist từ người làm việc lĩnh vực sinh học ( nhà sinh vật học) Xét ngữ cảnh, danh từ cần điền phải người hoạt động lĩnh vực sinh học Do đó, đáp án phải B Biologist Một điểm cần ý là, số hậu tố không thay đổi trọng âm từ chuyển loại từ Ví dụ: Trọng âm từ gốc không bị thay đổi ghép với tiền tố hậu tố sau : Rules Examples Trọng âm từ không bị thay đổi ghép DRINKable, Musical, emPLOYment, Colourful, CHILDhood, với hậu tố “able”, “al”, “er”, “or” “ful”, RUNning, CIVilise, CHILDish, TASTEless, FRIENDly, HAPpiness, “ing”, “ise”, “ize”, “ish”, “less”, “ly”, “ment”, emPLOYment, “ness”, “ship”, “ed” FRIENDship, emPLOYed Tuy nhiên, chuyển loại từ, số hậu tố hay đuôi từ lại chuyển trọng âm từ sang âm tiết khác Dưới số quy tắc chuyển trọng âm từ dài Rules Examples - Những từ kết thúc hậu tố “ ic”, “ical” “ics” “sion”, EDucate eduCAtion “tion”, “tional” “cian” thường có trọng âm rơi vào âm tiết MUsic muSIcian trước eLECtricelecTRIcian DECoratedecoRAtion InVITeinviTAtion eCOMomicecoNOMic -Những từ kết thúc “-ity”, “-aphy”, “-logy” có trọng âm PUBlic pubLICity rơi vào âm tiết trước PHOtographphoTOgraphy NATional natioNALity CLImate climaTOlogy Bài tập thực hành: Hãy xếp từ sau theo nhóm từ loại bảng Một số từ làm sẵn 10 Danh từ analysis Tính từ Động từ beneficial consistency Creation, creator definable define environment occur Periodic signify Theory Chữa bài: 10 Danh từ aNAlysis BEnifit conSISTency creATion, creATor, CreaTIvity defiNItion enVIronment, environMENtalist ocCURence PEriod sigNIficance THEOry Tính từ anaLYtical beneFIcial conSISTent creATive deFINable, deFInitive environMENtal Động từ ANalyse BEnifit conSIST creATE deFINE ocCUR PeriOdic, periOdical sigNIficant TheoREtical SIGnify THEOrize Trên xem xét ba phương thức làm thay đổi từ gốc Một chuyển đổi vị trí trọng âm từ dẫn đến thay đổi từ loại, nghĩa Hai tiền tố thay đổi nghĩa từ gốc, ba hậu tố thay đổi từ loại từ gốc Phương thức thứ tư sử dụng đuôi động từ để chuyển từ động từ sang tính từ Ví dụ thêm -ed vào động từ có quy tắc để biến thành tính từ mang nghĩa bị động ví dụ: Use used We sells used cars ( bán xe tơ qua sử dụng) Nói có nghĩa dùng dạng khứ phân từ động từ bất quy tắc để tạo thành tính từ Ví dụ: Breakbroken We had to repair the broken window Phương thức hay sử dụng để tạo tính từ ghép bao gồm trạng từ tính từ Ví dụ a well-done task: nhiệm vụ thực thi tốt 2 a beautifully written story: câu chuyện viết hay a carefully trained watch-dog: chó giữ nhà huấn luyện chu đáo Tương tự, ta thay đổi từ loại từ gốc, cách gắn đuôi -ing vào cuối động từ để biến thành tính từ thành danh từ Ví dụ: Swimming is not my favorite sports Look! It’s a flying fish! Trong ví dụ 1, swimming động danh từ , tức danh từ tạo cách thêm ing vào cuối động từ Trong ví dụ 2, flying tính từ tạo cách thêm đôi ing vào động từ fly Phương thức thứ năm cần ghi nhớ để chuyển đổi từ loại, số tính từ thêm quán từ: the để tạo thành danh từ tập thể, nhóm người, tầng lớp xã hội, ví dụ the poor = người nghèo, the rich = người giàu Với cách tìm thấy hàng loạt cách dùng the old = người già the young = người trẻ the blind: người khiếm thị, kẻ mù quáng the eldest: anh gia đình 5.the youngest: em út gia đình the learned: người có học Bài tập trắc nghiệm: Chọn phương án (ứng với A, B, C, D) để hoàn thành câu sau Fresh air is for our health A use B using C usefully D useful Sarah danced very in her performance A beautifying B beautifully C beauty D beautiful last week Chữa bài: Câu 1, ta thấy chỗ trống cần điền đứng sau động từ liên hệ is, trước khơng có hạn định từ a/an hay the Do chỗ trống cần điền tính từ Xét đáp án cho, ta thấy C usefully trạng từ Đáp án A use B using danh từ, khơng phù hợp từ loại Vậy đáp án D useful (có lợi) Câu 2, chỗ trống cần điền đứng sau động từ danced trạng từ mức độ very, nên phải trạng từ thể cách bổ nghĩa cho động từ danced Xét hậu tố đáp án cho, ta thấy tính từ beautifying, danh từ beauty tính từ beautiful không phù hợp từ loại Đáp án B beautifully trạng từ thể cách bổ nghĩa cho động từ Danced đáp án Trong thi tốt nghiệp THPT năm qua, dạng tìm lỗi đòi hỏi học viên có kiến thức từ loại Chúng ta xem ví dụ từ đề thi năm 2010 Chọn phương án (A B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch cần phải sửa để câu sau trở thành xác He was angrily when he saw what was happening A B C D Trong câu trắc nghiệm này, phần sai A Angrily trạng từ, đứng độc lập sau động từ liên hệ was Từ phải sửa thành tính từ angry ...TRAvel VIsit rePLY PICture Thứ hai số từ chuyển loại từ ghép với tiền tố (prefix) hậu tố (suffix) Chúng ta xem xét số... từ Ví dụ  Tidy (gọn gàng) untidy (khơng gọn gàng/luộm thuộm)  Correct (đúng) incorrect (sai) Tuy nhiên, số tiền tố tiếng Anh vừa có khả chuyển đổi từ loại Tiền tố en-, em be- đứng trước danh... từ slow (chậm chạp)- slowly (một cách chậm chạp) quiet ( im lặng)- quietly (một cách im lặng) Tuy nhiên, nhiều từ có –ly khơng phải trạng từ mà tính từ Các em cần học thuộc từ Tính từ có -ly
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 chuyen doi tu loai , Bai 15 chuyen doi tu loai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn