BÀI tập hóa sơ cấp

107 93 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:01

đại học huế trung tâmđào tạo từ xa BàI tập hoá cấp PHầN TóM TắT Lý THUYếT HOá HọC A HOá HọC VÔ CƠ I KIM LOạI Các nguyên tố kim loại thường có bán kính nguyên tử lớn so với nguyên tử phi kim chu kỳ Mặt khác nguyên tử hầu hết nguyên tố kim loại có 1, electron lớp Vì tính chất hoá học nguyên tố kim loại dễ electron hoá trị, thể tính khử: M - ne-  M n+ T¸c dơng víi phi kim Đa số kim loại tác dụng với phi kim, phản ứng xảy với mức độ khác - Kim loại hoạt động mạnh( kiềm, kiềm thổ, Al, Zn ) phi kim hoạt động mạnh( F 2, Cl 2, Br2 , O2) phản ứng xảy mãnh liệt 2Mg + O2 2MgO 2Na + Cl2 2NaCl - Những phi hoạt ®éng m¹nh nh­ F 2, Cl 2, Br , O2 tác dụng với kim loại, thường tạo hợp chất kim loại có hoá trị dương cao 2Fe + 3Cl  2FeCl Sn + 2Cl2  SnCl4 2 Tác dụng với H 2O Những kim loại hoạt động mạnh Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba- cã hydroxit tan n­íc víi ph¶n ứng với nước điều kiện thường để tạo thành dung dịch bazơ mạnh đồng thời giải phóng H2: VÝ dô: 2Na + 2H 2O  2NaOH + H 2 Ca + 2H 2O  Ca(OH)2 + H2  Tác dụng với axit 3.1 Với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng - Các kim loại đứng trước hidro dãy điện kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H 2SO4 loãng tạo muối kim loại khí H2 Ví dụ: Zn + 2H + = Zn 2+ + H 2 Fe + 2H + = Fe2+ + H - Kim loại đứng sau hidro dãy điện kim loại không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng Ví dụ: Cu + 2H+ không xảy 3.2 Với dung dịch H 2SO4 đậm đặc, HNO3 - Dung dịch H2SO4 đậm đặc, đun nóng tác dụng với hầu hết kim lo¹i (trõ Au, Pt) t¹o muèi kim lo¹i thường tạo khí SO2 2Fe + 6H 2SO4(đặc, nóng) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) CuSO4 + SO2 + 2H 2O - Dung dÞch axit HNO3 tác dụng hầu hết kim loại (trừ Au, Pt) tạo thành muối kim loại thường giải phóng khí NO2 HNO3 đậm đặc khí NO HNO3 loãng Cu + 4HNO3(đặc) Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H 2O Fe + 6HNO3(đặc) Fe(NO3 )3 + 3NO2 + 3H2O Fe + 4HNO3(lo·ng)  Fe(NO3 )3 + NO + H O 3Cu + 8HNO3(lo·ng)  3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H 2O - Axit HNO3 , H 2SO4 đậm đặc, nguội không tác dụng với kim loại Fe, Al, Cr Hiện tượng gọi thụ động hoá kim loại Tác dụng với dung dịch bazơ - Các kim loại tan H O (Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Ba) cho vµo dung dịch bazơ thực tế chúng tác dụng với nước Ví dụ: Khi cho Na vào dung dịch Ba(OH)2 Na sÏ t¸c dơng víi n­íc: Na + H 2O  NaOH + H  - ChØ c¸c kim lo¹i cã hidroxit l­ìng tÝnh nh­ Be, Zn, Al míi tác dụng với dung dịch bazơ: Zn + 2NaOH  Na2 ZnO2 + H 2 2Al + 2H 2O + 2NaOH  2NaAlO2 + 3H 2 T¸c dơng với dung dịch muối 5.1 Kim loại tan nước (Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba) Kim lo¹i tan nước tác dụng với dung dịch muối không đẩy kim loại đứng sau khỏi muối, phản ứng xảy sau: Đầu tiên kim loại tác dụng với H2O tạo bazơ H bay lên Sau bazơ tác dụng với muối theo điều kiện phản ứng trao đổi Ví dụ 1: Viết phương trình phản ứng cho Na tác dụng với dung dịch CuSO4 Ba + 2H 2O  2NaOH + H  2NaOH + CuSO4  Cu(OH)2 + Na2SO4 VÝ dơ 2: ViÕt ph­¬ng trình phản ứng cho Ba tác dụng với dung dÞch AlCl Ba + 2H 2O  Ba(OH)2 + H2  2AlCl + 3Ba(OH)2  2Al(OH)3 + 2BaCl NÕu Ba(OH)2 d­: Ba(OH)2 + 2Al(OH)3  Ba(AlO2 )2 + 4H 2O 5.2 Kim loại không tan nước Kim loại không tan nước đẩy kim loại đứng sau nã khái muèi VÝ dô: Zn + CuSO4  Cu + ZnSO4 Cu + 2AgNO3  Cu(NO3 )2 + Ag Lưu ý: * Nhiều kim loại tác dụng dung dịch muối kim loại hoạt động mạnh phản ứng hết trước đến kim loại yếu Ví dụ: Cho Zn, Fe, Cu vào dung dịch AgNO3 phản ứng xảy theo thứ tự sau: Zn + 2AgNO3  Zn(NO3 )2 + 2Ag Fe + 2AgNO3  ZnSO4 + 2Ag Cu + 2AgNO3  Cu(NO3 )2 + 2Ag * Cho kim loại vào dung dịch chứa nhiều muối muối kim loại hoạt ®éng kÐm ph¶n øng hÕt tr­íc VÝ dơ : Zn tác dụng với dung dịch hổn hợp Ag2SO4, CuSO4, FeSO4 Zn + Ag 2SO4  ZnSO4 + 2Ag Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu Zn + FeSO4  ZnSO4 + Fe * Do ion Fe3+ cã tÝnh oxy hoá mạnh Cu2+ nên: Cu + 2Fe3+ = 2Fe2+ + Cu 2+ Fe + 2Fe3+ = 3Fe2+ Đây phản ứng kim loại đứng sau tác dụng với muối kim loại đứng trước Các phương pháp điều chế kim loại Để điều chế kim loại người ta dung dòng điện hay chất khử để khử ion kim loại kim loại Phương trình phản ứng ®Ĩ ®iỊu chÕ mét kim lo¹i nh­ sau: M n+ + ne- M o 6.1 Điều chế kim loại đứng trước Al kể Al Để điều chế kim loại có phương pháp thường dùng để điện phân hợp chất nóng chảy: 2NaCl dpnc   2Na + Cl Al O3 dpnc Cryolit   2Al + O2 6.2 §iỊu chế kim loại sau Al Để điều chế kim loại đứng sau Al ta dùng phương pháp sau: a Điện phân dung dịch muối CuSO4 + H2O dpnc   Cu + 1/2 O2 + H2SO4 2AgNO3 + H 2O dpnc   2Ag + 1/2O2 + 2HNO3 b Dïng C, H 2, CO khử oxy kim loại nhiệt độ cao CuO + H  Cu + H 2O CuO + C  Cu + CO CuO + CO  Cu + CO2 Khi dung CO khử oxit sắt Fe2 O3 phản øng x¶y nh­ sau: 3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO  3FeO + CO2 FeO + CO  Fe + CO2 c Dïng Al, Mg khử oxit kim loại nhiệt độ cao Phương pháp gọi phương pháp nhiệt nhôm hay phương pháp nhiệt magie Người ta dùng phương pháp để điều chế số kim loại khó bị khử khã ch¶y nh­ Cr, Mn 8Al + 3Fe3O4  4Al2O4 + 9Fe 2Al + Cr O3  Al O3 + 2Cr d Dùng kim loại đứng không tan ®øng tr­íc ®Èy kim lo¹i ®õng sau khái mi Cu + 2AgNO3  2Ag + Cu(NO3 )2 Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu II PHI KIM Các nguyên tố phi kim thường có bán kính nguyên tử bé so với nguyên tử kim loại chu kỳ Nguyên tử hầu hết nguyên tố phi kim có 5, electron lớp Vì tính chất hoá học nguyên tố phi kim dễ nhận electron hoá trị để đạt cấu hình electron bền vững khí hiếm, chóng thĨ hiƯn tÝnh oxy ho¸: X + ne-  X n7 Tác dụng với đơn chất 1.1 Tác dụng với hydro Hầu hết phi kim tác dụng với hydro tạo hợp chất khí: Ví dô: Cl + H  2HCl S + H  H 2S O2 + 2H2  2H2 O N2 + 3H2  2NH C + 2H  CH 1.2 T¸c dơng víi oxy Trõ halogen không tác dụng trực tiếp với oxy, phi kim lại tác dụng với oxy tạo thành oxit VÝ dô : C + O2  CO2 S + O2  SO2 4P + O2  2P2O5 N2 + O2 2NO 1.3 Tác dụng với kim loại Hầu hết phi kim tác dụng với kim loại( ngoại trừ Au Pt) Các phản ứng xảy với mức độ khác - Các phi kim hoạt động mạnh halogen, O2 tác dụng với kim loại hoạt động mạnh kim loại kiềm, kiềm thổ, Al, Zn phản ứng xảy mãnh liệt VÝ dô: Na + Cl  2NaCl 2Mg + O2 2MgO - Các phi kim hoạt động m¹nh nh­ halogen X (Cl 2, Br , I2 ), O2 tác dụng với kim loại có nhiều hoá trị thường tạo thành hợp chất có hoá trị cao Ví dụ: 2Fe + 3Cl 2FeCl Sn + 2Cl2  SnCl4 - C¸c phi kim hoạt động H 2, N2 , C tác dụng với kim loại hoạt động nhiệt ®é cao VÝ dô: 4Al + 3C  Al 4C Ca + 2C  CaC 2Na + H2 2NaH Tác dụng với hợp chất 2.1 Tác dụng với axit Đối với phi kim trạng thái rắn C, S, P tác dụng với axit có tính oxy hoá mạnh HNO3 , H2SO4 đậm đặc, nóng Ví dụ: C + HNO3(đặc, nóng) = CO2 + NO2 + H 2O S + HNO3(đặc, nóng) = H2 SO4+ NO2 + H O C + H 2SO4(đặc, nóng) = CO2 + SO2 + H O S + H 2SO4(đặc, nóng) = SO2 + H2 O P + HNO3(đặc, nóng) = H 3PO4 + NO2 + H 2O 2.2 T¸c dơng víi bazơ Halogen số kim loại khác tác dụng với dung dịch bazơ Ví dụ: Cl + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2 O 2Cl + 2Ca(OH)2 = Ca(OCl)2 + CaCl + 2H O Cl + KOH (đặc, nóng) = KCl + KCl3 + H O 2.3 T¸c dơng với dung dịch muối Halogen đứng trước(trừ F2 ) đẩy ®­ỵc halogen ®øng sau khái mi VÝ dơ: Cl + 2NaBr = 2NaCl + Br Br2 + 2Nal = 2NaBr + I Các phi kim hoạt động mạnh Cl 2, Br2 tác dụng với dung dịch muối phi kim hoá trị thấp tạo thành muối kim loại hoá trị cao Ví dụ: Cl + 2FeCl2 = 2FeCl III PH¶N øNG OXY HOá KHử Định nghĩa Phản ứng oxy hoá khử phản ứng xảy có thay đổi số oxy hoá nguyên tố Nguyên nhân thay đổi số oxy hoá có chuyển dời electron từ nguyên tố sang nguyên tè kh¸c Zno +Cu2+  Zn 2+ + Cuo Mét sè kh¸i niƯm 2.1 ChÊt oxy ho¸ ChÊt oxy hoá chất mà thành phần phân tử có chứa nguyên tố nhận electron, có số oxy hoá giảm sau phản ứng Các chất oxy hoá thường hợp chất kim loại hay kim có møc oxy ho¸ cao: KMnO4, K2Cr 2O7, HNO32.2 ChÊt khư Chất khử mà chất thành phần phân tử có chứa nguyên tố electron, có số oxy hoá tăng sau phản ứng 10 Hòa tan hoàn toàn A vào axit HNO3 thu lít khí NO (đktc) Bài 42 Nhúng sắt 11,2 gam vào 200ml dung dÞch CuSO4 0,5M Sau mét thêi gian lÊy kim loại ra, cô cạn dung dịch 15,52 gam chất rắn khan Viết phương trình phản ứng xảy ra; tìm khối lượng chất có 15,52 gam chất rắn thu Tính khối lượng kim loại sau phản ứng Hòa tan hoàn toàn kim loại dung dịch axit HNO3 đặc, nóng, dư thu khí NO2 tích V (ở 27,30C, 0,55atm) Viết phương trình phản ứng xảy Tính V? Bài 43 Một hỗn hợp gồm kim loại A, B, C có hóa trị II Nguyên tử lượng kim loại tương ứng với tỉ lệ 3:5:7, số mol chúng hỗn hợp tương ứng với tỉ lệ 4:2:1 Khi hòa tan 4,64 gam hỗn hợp dung dịch H 2SO4 loãng thu 3,659 lít khí H (ở 684mmHg, 13,650 C) Tính nguyên tử lượng A, B, C? Tính thành phần % kim loại hỗn hợp? Bài 44 Một hỗn hợp A gồm bột nhôm oxit sắt chia làm phần nhau: - Phần I cho tác dụng với dung dịch HCl d­ t¹o 0,336 lÝt H2 - Nung nãng phần thứ II III (giả sử HS 100% bỏ qua tác dụng không khí với hỗn hợp) sản phẩm thu phần thứ II cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,0672 lít khí H 2, sản phẩm thu phần thứ III cho hòa tan dung dịch H 2SO4 1,2M thu 0,2688 lít khí H Tính thành phần % chất hỗn hợp ban đầu hỗn hợp thu sau phản ứng nhiƯt nh«m kÕt thóc 93 TÝnh thĨ tÝch tèi thiểu dung dịch H 2SO4 phải dùng? (Cho biết thể tích khí đo đktc) Bài 45 Trộn hai dung dịch AgNO3 0,44M Pb(NO3)2 0,36M với thể tích thu dung dịch A Thêm 0,828 gam bột Al vào 100ml dung dịch A chất rắn B dung dịch C Tính khối lượng B Cho 20ml dung dịch NaOH vào dung dịch C thu 0,936 gam kết tủa Tính nồng độ mol dung dịch NaOH Cho chất rắn B vào dung dịch Cu(NO3)2 Sau phản ứng kết thúc thu 6,046 gam chất rắn D Tính % khối lượng chất D Bài 46 R, X, Y kim loại hóa trị II KLNT tương ứng r, x, y Nhúng kim loại R khối lượng vào dung dịch muối nitrat cña X, Y Ng­êi ta nhËn thÊy sè mol mi nitrat cđa R hai dung dÞch b»ng khối lượng thứ giảm a% thứ hai tăng b% (giả sử tất kim loại X, Y bám vào R) Lập biểu thức tÝnh r theo x, y, a, b ¸p dơng X lµ Cu vµ Y lµ Pb; a=0,2%, b=28,4% LËp biểu thức tính r trường hợp R kim loại hóa trị III, X hóa trị I Y hóa trị II thứ tăng a%, thứ hai tăng b%, điều kiện khác phần Bài 47 Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe kim loại M có hóa trị không đổi Chia hỗn hợp thành hai phần nhau: - Hòa tan hết phần I dung dịch HCl, 2,128 lít H2 - Hòa tan hết phần II dung dịch HNO3, thu 1,792 lít khí NO Xác định kim loại M % khối lượng kim loại hỗn hợp X 94 Bài 48 Cho 2,144 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu tác dụng với 0,2 lít dung dịch AgNO3 , sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch B 7,168 gam chất rắn C Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung nóng không khí đến khối lượng không đổi thu 2,56 chất rắn Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp M Tính nồng độ mol dung dịch AgNO3 Bài 49 Khi hòa tan lượng kim loại M vào dung dịch HNO3 đặc nóng vào dung dịch H2SO4 loãng thể tích khí NO2 thu gấp lần thể tích khí H điều kiện nhiệt độ áp suất Khối lượng muối sunfat thu 62,81% khối lượng muối nitrat tạo thành Tính khối lượng nguyên tử M Bài 50 Cho 3,78 gam hỗn hợp A gồm Mg Al vào 250ml dung dịch X chứa axit HCl 1M H2SO4 0,5M, dung dịch B 4,368 lít H2 (đktc) Hãy chứng minh dung dịch B dư axit Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp A Tính thể tích dung dịch C gồm NaOH 0,02M Ba(OH)2 0,01M cần để trung hòa hết lượng axit dư B II Bài tập hoá hữu Bài 1: Đốt cháy ankan ỏ thể khí ta thu đựơc 11,2 lít khí CO2(đktc) 16,2 gam nước Tính thể tích (đktc) khối lượng hổn hợp Xác định công thức phân tử ankan, biết chúng đồng đẳng 95 Bài 2: Đốt cháy 8,8 gam hổn hợp ankan thÕ sinh 13,44lÝt CO2 TÝnh tæng sè mol ankan TÝnh thĨ tÝch O2 cÇn để đốt cháy 4,4 gam hổn hợp Tìm công thøc ph©n tư ankan, biÕt thĨ tÝch ankan ( Thể tích đo đktc) Bài 3: Trong bình kinh dung dịch 3,36 lít(đktc) chứa hổn hợp gồm hydrocacbon no, mạch hở 3,84 gam O2(dư) Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn Sau phản ứng giữ bình 136,5oC, áp suất bình P Cho hổn hợp sản phẩm cháy qua bình, bình đựng dung dịch H 2SO4 đậm đặc, bình đựng dung dịch KOH dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng a gam, bình tăng 2,2 gam Tính P, a Xác định tỷ khối hỗn hợp ankan so với hydro Xác định công thức phân tử nakan, biết chúng thể khí Bài 4: Một hỗn hợp khÝ X gåm hydrocacbon cã c«ng thøc C nH x C nHy mạch hở Tỷ khối hỗn hợp so với N2 1,5 đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp X thu 10,8 gam nước Xác định công thức phân tử, công thøc cÊu t¹o cđa hydrocacbon Khi cho 8,4 gam hỗn hợp khí X vào dung dịch AgNO3/NH dư thu đựơc kết tủa kết tủa A Tách hoàn toàn kết tủa A cho phản ứng với dung dịch HCl dư thu đựơc kết tủa B hai hydrocacbon Viết phương trình phản ứng xảy tính khối lượng kết tủa A, B Biết hiệu suất phản ứng 100% 96 Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hydrocacbon mạch hở A, B thu số mol CH sè H 2O H·y cho biÕt A, B thuéc c¸c Dãy đồng đẳng học tỷ lệ theo số mol chúng hỗn hợp Bài 6: Khi đốt thể tích hydrocacbon A cần thể tÝch O2 vµ sinh thĨ tÝch CO2 Biết A làm màu dung dịch màu dung dịch nước brom kết hợp hydro tạo thành hydrocacbon no mạch nhánh Xác định công thức cấu tạo A Bài 7: Một hydrocacbon A có công thức (CH)n mol A phản ứng vừa đủ với 4mol H2 với 1mol Br2 dung dịch brom Xác định công thức cấu tạo A Từ hydrocacbon tương ứng viết phản ứng điều chế trực tiếp A Một hỗn hợp gồm hydrocacbon, mạch hở, phân tử chất chứa qua liên kết hay liên kết đôi Số nguyên tử C, chất tối đa Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp thu 0,25mol CO2 0,23 mol H 2O Tìm công thức phân tử hydrocacbon Bài 8: Cho 1,972 lít (ở 0o C atm) hỗn hợp ankan đồng đẳng qua bình tăng 7gam Xác định công thức phân tử ankan Tính % thể tích % khối lượng ankan hỗn hợp Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hydrocacbon (Điều kiện thường thể khí có khối lượng mol phân tử 28 gam) 97 Sản phẩm tạo thành cho qua bình đựng P2 O5 bình đựng CaO Bình đựng P2 O5 nặng thêm gam, bình đựng CaO nặng thêm 13,2 gam Các hydrocacbon thuộc dãy đồng đẳng ? Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít C2H4(đktc) hấp thụ toàn sản phẩm vào dung dịch chứa 11,1 gam Ca(OH)2 Hỏi sau hấp thụ, khối lượng phần dung dịch tăng hay giảm gam ? Bài 11: Licopen( chất màu đỏ cà chua chín) C 40H56 chứa liên kết đôi liên kết đơn phân tử Khi hydro hoá hoàn toàn licopen cho hydrocacbon no C40H 82 Hãy tìm số đôi phân tử licopen Caroten( chÊt mµu vµng da cam cã cđ cà rốt) C 40H56 chứa liên kết đôi có vòng Khi hydro hoá hoàn toàn caroten cho hydrocacbon no C 40H 78 Hãy tìm số đôi số vòng phân tử caroten Bài 12: Cho ankin lỏng điều kiện thường vàobình đựng dung dịch AgNO3/NH dư Sau phản ứng bình tăng khối lượng 2,05 gam vµ xt hiƯn 4,725 gam kÕt tđa Xác định công thức phân tử ankin Hydro hoá ankin thu iso hecxan Xác định công thức cấu tạo Bài 13: Đốt cháy 3ml hỗn hợp 2nakin A, B dãy đồng đẳng tạo thành 11ml CO2 (đktc) Tìm công thức phân tử tính % thể tích khí Lấy 3,36 lít(đktc) hỗn hợp cho lội qua dung dịch AgNO3/NH 3thu 7,35 gam kết tủa Xác định công thức cấu tạo A, B 98 Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp ankan A, B k nguyên tử C thu b gam khí CO2 Hãy tìm khoảng xác định số nguyên tử C phân tử ankan chứa nguyên tử C theo a, b, k Cho a= 2,72 gam; b=8,36gam vµ k=2 - Tìm công thức phân tử A B tính % khối lượng ankan hỗn hợp - Trong số đồng phân A, B, có đồng phân tác dụng với Cl theo tû lƯ mol 1:1 chØ mét s¶n phẩm ? Gọi tên Bài 15: Đốt cháy hỗn hợp hydrocacbon đồng đẳng thu hỗn hợp sản phẩm cháy gồm CO2 H O Cho toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H 2SO4 đậm đặc bình đựng dung dịch KOH dư Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng gam, bình tăng 30,8 gam Xác định công thức phân tử hydrocacbon Viết công thức cấu tạo chúng, biết cho hỗn hợp qua dung dÞch AgNO3/NH d­ thÊy cã 1,7 gam kÕt tủa Bài 16: Trong bình kín chứa etylen, H2 bột Ni Đốt nóng bình thời gian, sau làm lạnh bình P Tỷ khối hỗn hợp trước sau phản ứng so víi H b»ng 7,5 vµ TÝnh % thể tích khí trước sau phản ứng Tính P, biết áp suất ban đầu atm Bài 17: Hỗn hợp A gồm ankin X, Y, Z có tổng số mol 0,05 số nguyên tử cacbon phân tử lơn Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol A, thu 0,13 mol H O Cho 0,05 mol A vµo dung dịch AgNO3 0,12M NH3 dùng hết 250ml dung dịch 99 AgNO3 thu 4,55 gam kết tủa Xác định công thức cấu tạo X, Y, Z BiÕt ankin cã KLPT nhá nhÊt chiÕm 40% sè mol A Bài 18: Chia 22 gam hỗn hợp rượu no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thành phần nhau: - Phần bị đốt cháy hoàn toàn tạo V lít khí CO2 (đktc) m gam nước - Phần tác dụng với Na dư thu 3,36 lít H2(đktc) Tính m V Xác định công thức phân tử rượu tính thành phần % theo khối lượng chúng hỗn hợp Bài 19: Hơi 2,3 gam chất hữu X tích thể tích 2,2 gam khÝ CO2 ë cïng ®iỊu kiƯn nhiƯt ®é áp suất.Nếu đốt cháy 2,3 gam chất X thu 2,7 gam H2O m gam CO2 Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo X.Tính m? Bài 20: Một hỗn hợp gồm rượu etylíc , mêtylíc phênol có khối lượng 28,9 gam.Chia hỗn hợp thành phần nhau: Phần 1: phản ứng hoàn toàn với Na dư cho 2,806 lít H 27 độ C áp suất 750mnHg Phần 2: phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 1M Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp Bài 21: Chia 34,2 gam hỗn hợp rượu đồng đẳng thành phần nhau: Phần 1: khử nứơc hoàn toan thu hỗn hợp anken khí Phần 2: cho tác dụng với K dư thu 2,8lít khí (đktc) 100 Tìm công thức phân tử rượu Viết công thức cấu tạo phương trình phản ứng khử nước rượu Bài 22: Đun nóng m gam hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đậm đặc 0,672 lít(đktc) hỗn hợp anken đồng đẳng liên tiếp.Trộn lượng anken với m gam hỗn hợp rượu bình kín dung tích 10 lít Bơm tiếp vào bình 12,8 gam O2 Sau bật tia lửa điện để đốt cháy hết hỗn hợp , đưa nhiệt độ bình độ C thấy áp suất bình 0,7168 atm Tính công thức rượu Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100% Bài 23: Đun nóng 0, 166 gam hỗn hợp rượu với H 2SO4 đậm đặc ta thu đựơc hỗn hợp anken đồng đẳng liên tiếp(hiệu suất phản ứng 100%).Trộn anken với 1,4336 lít không khí (đktc).Sau đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp làm ngưng tụ nước hỗn hợp khí lại (hỗn hợp khí A) tích 1,5 lít (ở 27,3 độ C, áp suất 0,9856 atm).Tìm công thức phân tử khối lượng rượu Bài 24: Đốt cháy 37,6 gam hỗn hợp rượu đơn chức mạch thẳng liên tiếp dãy đồng đẳng thu đựơc 88 gam CO2 36 gam H 2O.Xác định công thức cấu tạo rựơu, đọc tên Bài 25: Đốt cháy hoàn toàn x gam hai rượu C nH 2n+1 OH C mH 2m+1 OH thu a gam CO2 vµ P gam H 2O LËp biĨu thøc tÝnh x theo a vµ b Chøng minh r»ng nÕu m-n= k th×: 9a(1  k )  22 kb 9a n( ) (22 b  9a) 22 b 9a Bài 26: Đốt cháy hoàn toàn 14,5 gam X gồm rượu đơn chức, mạch hởi thu hổn hợp CO2 nước theo tû lÖ VX:V CO2 :VH O = 7:12:17 101 Tính tỷ khối X hiđrô Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vao 800 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M.Tính lượng kết tủa thu Xác định công thức rượu tính% theo số mol rượu hỗn hợp rượu X, biết chúng có số cacbon liên tiếp Bài 27: Đun nóng hỗn hợp rượu đơn chức, mạch hở A, B với H 2SO4 đậm đặc 140 oCđược hỗn hợp ete Đốt cháy 10,8 g ete số ete thu 26,4g CO2 10,8g H 2O Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo A, B Bài 28: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm rượu đơn chức A, B, Cliên tiếp dãy đồng đẳng thu hỗn hợp CO2 nước theo tỷ lệ thể tích là: VCO2 :VH 2O=8:13 Xác định công thức phân tử mổi rượu Bài 29: Hỗn hợp X gồm rượu đơn chức, mạch hở không phân nhánh A, B, C A rượu chưa no chúă nối đôi; B, C đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy 13,12g X thu 23,76g CO2, 13,68 g H2 O 1.TÝnh % vÒ sè mol rượu A hỗn hợp X Xác định công thức phân tử A, B, C Bài 30: Hỗn hợp rượu X gồm rượu đơn chức mạch hở A, B, Ctrong có hai rượu dãy đồng đẳng hai rượu có phân tử lượng đvC Đốt cháy hỗn hợp X thu thể tích CO2 gấp lần thể tích H 2O (đo điều kiện nhiệt độ áp suất) cho lượng hỗn hợp tác dụng với Na dư Xác định công thức phân tử A, B, C, biÕt sè mol cđa r­ỵu cã sè cacbon its gấp lần tổng số mol hai rượu lại Bài 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp chất hữu ta thấy phải dùng hết gam O2, sinh 4,48 lít cácbonníc; 5,4gam 102 nước.Tìm công thức phân tử, công thức hóa cấu tạo tính m Biết hợp chất hữu tác dụng với K Bài 32: Hỗn hợp X gồm rượu đơn chức andehit đơn chức Chia X thành phần nhau: - Phần I: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH dư thu 21,6 gam Ag - Phần II:hydro hóa hoàn toàn råi cho s¶n phÈm sinh ph¶n øng víi Na dư thu 2,8 lít hydro(đkc) - Phần III: Đem đốt cháy hoàn toàn thu 22 gam cacbonnic Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo rượu andehit cho Bài 33: Cho 12,5 gam hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức andehit chưa no chứa liên kết đôi phản ứng với Na dư thu 1,68 lít hydro (đktc) Cũng lượng hỗn hợp đốt cháy hoàn toàn tạo 26,4 gam cacbonic Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo rượu andehit cho Bài 34: Đốt cháy gam hỗn hợp rượu đơn chức mạch hở thu 17,6 gam cacbonic gam nước Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo rượu biết số cacbổntng rượu Bài 35: A, B lµ hai andehit cã cïng sè cacbon phân tử, mạch hở không phản ứng với nước Brôm Đốt cháy 13 gam hỗn hợp cho sản phẩm cháy qua bình I đựng 90 gam dung dich axit hydrosunfat 88% bình II ®ùng dung dÞch Canxihydroxit d­ thÊy nång ®é axit hydrosunfat bình I giảm 80% bình II xuất 60 gam kết tủa Xác định công thức andehit 103 Bài 36: A andehit mạch thẳng Một thể tich A cộng hợp tối đa thể tích hydro, sản phẩm tạo cho t¸c dơng víi Na d­ cho thĨ tÝch hydro b»ng thể tích A dùng ban đầu (các thể tích đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Đốt cháy hoàn toàn lượng A thu 14,08 gam cacbonic va 2,88 gam nước Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo A Bài 37: Khử hóa hoàn toàn a gam hỗn hợp andehit đơn chức A B cần dùng 5,6 lít khí hydro(đkc) Sản phẩm thu chia làm phần nhau: - Phần I : Cho tác dụng Na du thu 0,84 lít hydro(đkc) - Phần II : Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam cacbonic Hỗn hợp andehit có làm màu nước Brôm không? Biết hỗn hợp trên, số mol andehit chưa no lớn số mol andehit no.Hãy xác định công thức andehit Bài 38: Hóa 5,8 gam hợp chất hữu A thu 4,48 lít 109,20C 0,7 amt Mặt khác cho 5,8 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH thấy tạo 43,2 gam Ag Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo A Đọc tên Bài 39: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam axit hữu A Sản phẩm cháy cho qua bình I đựng P2O5, bình II dựng KOH Sau phản ứng thấy khối lượng bình I tăng 0,36 gam bình II tăng 0,88 gam Mặt khác để dung hòa 0,1 mol A cần dùng 250 ml dung dịch NaOH 0,4M Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo A Bài 40: Chia 5,2 gam hỗn hợp gồm rượu đơn chức no A axit đơn chức no B làm phần nhau: - Phần I: Tác dụng Na dư cho 420 ml hydro (đkc) - Phần II: Để trung hòa vừa đủ cần 200 ml dung dịch NaOH 0,125M 104 Tính số mol chất hỗn hợp ban đầu Biết số nguyên tử cacbon A B Xác định công thức cấu tạo A B Đọc tên Bài 41: Có 100g dung dịch 23% axit hữu no đơn chức (dung dịch A) thêm vào dung dịch A 30 gam đồng đẳng đứng sát, ta dung dịch B Lấy 1/10 dung dịch B đem trung hòa dung dịch NaOH 2M tốn hết 50ml dung dịch NaOH, ta dung dịch C Tính nồng độ % axit có dung dich B Xác định công thức phân tử axit Bài 42: Đốt cháy 14,4 gam hợp chất hữu A thu 28,6 gam CO2; 4,5 gam H 2O 5,3 gam Na2CO3 Xác định công thức phân tử A Bài 43: X hỗn hơp axit đơn chất có axit dãy đồng đẳng axit có khối lượng phân tử 12 đvC Trung hòa 12,44 gam X NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch sau phản ứng 17,94 gam muối khan Mặt khác đốt cháy 6,22 gam X thu 7,04 gam CO2, cho 3,11gam X phản ứng với nước Brôm thấy có 0,8gam Brôm tham gia phản ứng Xác định công thức axit X Bài 44: X hỗn hơp axit đơn chức liên tiếp dãy đồng đẳng Chia X thành phần nhau: - Để trung hòa hết phần phải dùng 120 ml dung dịch NaOH 1M - Đốt cháy hoàn toàn phần thu 16,72 gam CO2 4,68 gam H 2O Tìm công thức phân tử , viết công thức cấu tạo axit 105 Bài 45: Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ(A) este(B) tạo axit A với rượu đơn chức Cho lượng X tác dụng với Na dư thu 1,12 lít khí H (đkc) Cũng lượng hỗn hợp X tác dụng vừa đủ 160ml dung dịch NaOH 1M tạo dung dịch Y Chưng cất Y 2,76 gam rượu Phần dung dịch lại đem cô cạn 13,12 gam muối khan Xác định công thức phân tử A B Tính % theo khối lượng A, B hỗn hợp X Bài 46: M hỗn hợp rượu no A va axit hữu đơn chức B, mạch hở Đốt cháy 0,4 mol hỗn hợp M cần 30,24 lit khí O2 (đkc) thu 52,8 gam CO2 19,8 gam H 2O.Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo A B, biết : - Sè nguyªn tư cacbon A va B nh­ - Trong hỗn hợp M số mol B lớn A Bài 47: Hỗn hợp X gồm axit hữu no, mạch hở, lần axit (A) axit không no (có nối đôi), mạch hở, đơn chức(B) Số nguyên tử cacbon phân tử chất gấp đôi số nguyên tử cacbon phân tử chất Đốt cháy hoàn toàn 5,08 gam hỗn hợp X 4,704 lit CO2(đkc) Nếu trung hòa hết 5,08 gam hỗn hợp X cần 350ml dung dịch NaOH 0,2M hỗn hợp muối Y Tìm công thức phân tử A B Bài 48: Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp este đơn chức đồng phân ding dich NaOH thu 11,08 gam hỗn hợp muối 5,56 gam hỗn hợp rượu Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo este Tính % theo khối lượng este hỗn hợp Bài 49: Thuỷ phân hoàn toàn 21,8 gam este băng dung dịch NaOH thu dược rựơu no A 24,6 gam hỗn hợp muối Chưng 106 cất, tách riêng rượu A Để đốt cháy 0,1 mlo rựơu A cần dùng 0,35 mol oxi Lượng hỗn hợp muối cho tác dụng với H 2SO4 dư thấy tạo ba axit đơn chức dãy đồng đẳng Xác định công thức cấu tạo co thể có este Bài 50: Cho 35,3 gam hỗn hợp A gồm este no, đơn chức đồng phân có tỷ khối ®èi víi H2 b»ng 44 t¸c dơng víi lit dung dịch NaOH 0,4 M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 44,6 gam chất rắn B Xác định CTPT este tính % theo số mol c¸c chÊt A C L 107
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập hóa sơ cấp, BÀI tập hóa sơ cấp

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn