Nguyen ly hach toan cac loai tai khoan 0

8 28 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:59

Các nguyên hạch toán loại tài khoản 0,9,8 Trong viết Dịch vụ kế toán GDT giới thiệu tới bạn nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 0,9,8 danh mục loại tài khoản Hệ thống bảng tài khoản kế toán Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – Thu nhập khác Loại tài khoản dùng để phản ánh khoản thu nhập khác hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp Loại tài khoản phản ánh khoản thu nhập khác kỳ Cuối kỳ toàn thu nhập kết chuyển toàn sang Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” khơng có số dư Danh mục loại tài khoản 7: Loại Tài khoản – Thu nhập khác, có 01 tài khoản: - Tài khoản 711 - Thu nhập khác 2 Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – Chi phí khác Loại tài khoản phản ánh khoản chi phí hoạt động hoạt động SXKD tạo doanh thu doanh nghiệp Chi phí khác khoản chi phí (lỗ) kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường doanh nghiệp gây chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Loại tài khoản phản ánh khoản chi phí kỳ, cuối kỳ kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” khơng có số dư cuối kỳ Danh mục loại tài khoản 8: Loại Tài khoản – Chi phí khác, có 02 tài khoản: - Tài khoản 811 - Chi phí khác; - Tài khoản 821 - Chi phí thuế TNDN Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – Xác định kết kinh doanh Tài khoản dùng để xác định phản ánh kết hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp kỳ kế toán năm Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hoạt động tài kết hoạt động khác Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh số chênh lệch doanh thu trị giá vốn hàng bán (Gồm sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Kết hoạt động tài số chênh lệch thu nhập hoạt động tài chi phí hoạt động tài 3 Kết hoạt động khác số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Nguyên tắc hạch toán: Khi hạch toán tài khoản cần tôn trọng số quy định sau: Tài khoản phải phản ánh đầy đủ, xác khoản kết hoạt động kinh doanh kỳ kế tốn theo quy định sách tài hành Kết hoạt động kinh doanh phải hạch toán chi tiết theo loại hoạt động (Hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài .) Trong loại hoạt động kinh doanh cần hạch tốn chi tiết cho loại sản phẩm, ngành hàng, loại dịch vụ Các khoản doanh thu thu nhập kết chuyển vào tài khoản số doanh thu thu nhập Kết cầu nội dung phản ánh Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Bên Nợ: - Trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ bán; - Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác; - Chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp; - Kết chuyển lãi Bên Có: - Doanh thu số sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ bán kỳ; - Doanh thu hoạt động tài chính, khoản thu nhập khác khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; - Kết chuyển lỗ Tài khoản 911 khơng có số dư cuối kỳ Phương pháp hạch tốn kế toán – Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Cuối kỳ kế toán, thực việc kết chuyển số doanh thu bán hàng vào Tài khoản Xác định kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Kết chuyển trị giá vốn sản phẩm, hàng hố, dịch vụ tiêu thụ kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài khoản thu nhập khác, ghi: Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Nợ TK 711 – Thu nhập khác Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí hoạt động tài khoản chi phí khác, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài Có TK 811 – Chi phí khác Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch số phát sinh bên Nợ số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại”: + Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn số phát sinh bên Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại + Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ số phát sinh Có TK 8212, kế tốn kết chuyển số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 641 – Chi phí bán hàng Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 642 - Chi phí quản doanh nghiệp Tính kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN hoạt động kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 10 Kết chuyển số lỗ hoạt động kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Đối với đơn vị kế tốn có lập báo cáo tài niên độ (cuối q) bút tốn (từ đến 10) ghi chép cho kỳ kế toán q Các tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn – loại tài khoản Các tài khoản ngồi Bảng Cân đối kế toán dùng để phản ánh tài sản có doanh nghiệp khơng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngồi; Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng; Hàng hố nhận bảo hộ, nhận ký gửi Đồng thời, loại tài khoản phản ánh số tiêu kinh tế phản ánh Tài khoản Bảng Cân đối kế toán, cần theo dõi để phục vụ yêu cầu quản như: Nợ khó đòi xử lý; Ngoại tệ (chi tiết theo nguyên tệ); Dự toán chi nghiệp, dự án Về nguyên tắc, tài khoản thuộc loại ghi chép theo phương pháp ghi “Đơn”, nghĩa ghi vào tài khoản khơng ghi quan hệ đối ứng với tài khoản khác Trị giá tài sản, vật tư, tiền vốn ghi Tài khoản theo giá hợp đồng, giá quy định ghi biên giao nhận, giá hoá đơn hay chứng từ khác Tài sản cố định thuê ghi theo giá trị hợp đồng thuê tài sản cố định Tất tài sản, vật tư, hàng hố phản ánh tài khoản ngồi Bảng Cân đối kế toán phải bảo quản tiến hành kiểm kê thường kỳ tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Loại Tài khoảnTài khoản ngồi Bảng cân đối kế tốn, có 06 tài khoản: - Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngồi; - Tài khoản 002 - Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia công; - Tài khoản 003 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược; - Tài khoản 004 - Nợ khó đòi xử lý; - Tài khoản 007 - Ngoại tệ loại; - Tài khoản 008 - Dự toán chi nghiệp, dự án Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế toán nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyen ly hach toan cac loai tai khoan 0 , Nguyen ly hach toan cac loai tai khoan 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn