Nguyen tac hach toan loai tai khoan 2

4 39 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:59

Các nguyên tắc hạch toán loại tài khoản Tài sản dài hạn Dịch vụ kế toán GDT chia sẻ vơi bạn nguyên tắc hạch toán tài sản dài hạn – Loại tài khoản danh mục hệ thống tài khoản kế toán loại Tài sản dài hạn doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vơ hình, TSCĐ th tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào cơng ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác đầu tư XDCB doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại Một số nguyên tắc hạch toán tài sản dài hạn Khi hạch toán loại tài khoản ta cần ý số quy định sau: Trong trường hợp, kế tốn TSCĐ phải tơn trọng ngun tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) giá trị lại TSCĐ Kế toán TSCĐ phải phản ánh tiêu giá trị TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn giá trị lại TSCĐ Giá trị lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn TSCĐ Kế toán phải phân loại TSCĐ theo phương pháp phân loại quy định báo cáo kế toán, thống kê phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp tiêu Nhà nước Đối với khoản đầu tư tài dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản, kế toán phải phản ánh số có tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với loại chứng khoán, bất động sản, khoản vốn góp liên doanh) Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi khoản đầu tư tài dài hạn khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài dài hạn Danh mục loại tài khoản Loại Tài khoản Tài sản dài hạn có 14 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 21 - Tài sản cố định, có tài khoản: - Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình; - Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính; - Tài khoản 213 - Tài sản cố định vơ hình; - Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định; - Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư Nhóm Tài khoản 22 - Đầu tư dài hạn, có tài khoản: - Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con; - Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh; - Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết; - Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác; - Tài khoản 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn; Nhóm Tài khoản 24 - Các tài sản dài hạn khác, có tài khoản: - Tài khoản 241 - Xây dựng dỡ dang; - Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn; - Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại; - Tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn; Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế toán nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyen tac hach toan loai tai khoan 2 , Nguyen tac hach toan loai tai khoan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn