50cutinganhthngngybncnbit 121020040132 phpapp01

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:52

50 câu tiếng Anh thường ngày bạn cần biết 19 Dec, 2010 Những câu giao tiếp Tiếng Anh thông dụng bạn cần biết: Say cheese! Cười lên ! (Khi chụp hình) Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con) Bottom up!100% nào! (Khi…đối ẩm) (???????) Me? Not likely!Tao hả? Không đời nào! Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc Take it or leave it! Chịu lấy, khơng chịu thơi! Hell with haggling! Thấy kệ nó! Mark my words! Nhớ lời tao đó! Bored to death! Chán chết! What a relief! Đỡ quá! Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá! Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu nhiều nha!) It serves you right!Đáng đời mày! The more, the merrier! Càng đông vui (Especially when you’re holding a party) Beggars can’t be choosers! ăn mày đòi xơi gấc Boys will be boys!Nó trẻ thơi mà! Good job!= well done! Làm tốt lắm! Go hell! chết đi, đồ quỷ tha ma bắt Just for fun!Cho vui Try your best! Cố gắng lên (câu biết) Make some noise!Sôi lên nào! Congratulations!Chúc mừng ! Rain cats and dogs.Mưa tầm tã Love me love my dog Yêu em yêu đường đi, ghét em ghét tông ty họ hàng Strike it Trúng Alway the same Trước sau Hit it off Tâm đầu ý hợp Hit or miss.Được hay Add fuel to the fire Thêm dầu vào lửa To eat well and can dress beautifully Ăn trắng mặc trơn Don’t mention it! = You’re welcome = That’s allright! = Not at all Khơng có chi Just kidding Chỉ đùa thơi No, not a bit Khơng chẳng có Nothing particular! Khơng có đặc biệt After you Bạn trước Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa anh khơng? The same as usual! Giống Almost! Gần xong You ‘ll have to step on it Bạn phải I’m in a hurry Tôi bận What the hell is going on? Chuyện quái quỷ diễn vậy? Sorry for bothering! Xin lỗi làm phiền Give me a certain time! Cho thêm thời gian Prorincial! Sến Decourages me much!Làm nản lòng It’s a kind of once-in-life! Cơ hội ngàn năm có Out of sight out of mind! Xa mặt cách lòng The God knows! Chúa biết Women love throught ears, while men love throught eyes! Con gái yêu tai, trai yêu mắt Poor you/me/him/her…! tội nghiệp mày/tao/thằng đó/ Go along with you Cút Let me see Để xem đã/ Để suy nghĩ None your business Không phải việc mày/ngươi
- Xem thêm -

Xem thêm: 50cutinganhthngngybncnbit 121020040132 phpapp01 , 50cutinganhthngngybncnbit 121020040132 phpapp01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn