40 bài tập điển HÌNH về AXITCACBOXYLIC

10 57 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:52

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 40 BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH VỀ AXITCACBOXYLIC Mơn : Hóa học 11 c0 Sư tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y Z (Z nhiều Y hai nguyên tử oxi) Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X, thu a mol H2O Mặt khác, cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 1,6a mol CO2 Thành phần % theo khối lượng Y X là: A 74,59% B 25,41% C 40,00% D 46,67% Câu 2: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) este Z tạo từ X Y Cho lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối 8,05 gam ancol Công thức X Y là: A HCOOH C3H7OH B HCOOH CH3OH C CH3COOH C2H5OH D CH3COOH CH3OH Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu 1,344 lít CO2 (đktc) Đốt cháy hồn tồn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu 4,84 gam CO2 a gam H2O Giá trị a là: A 1,8 B 1,62 C 1,44 D 3,6 Câu 4: Trung hòa 0,89 gam hỗn hợp gồm axit fomic axit hữu X cần dùng 15ml dung dịch NaOH 1M Nếu cho 0,89 gam hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 2,16 gam Ag Tên X là: A Axit metacrylic B axit acrylic C axit propionic D axit axetic Câu 5: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 50 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X thu 19,04 lít khí CO2 (ở đktc) 14,76 gam H2O % số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 60% B 31,25% C 62,5% D 30% Câu Hỗn hợp X chứa axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm axit no hai axit khơng no có liên kết đôi (C = C) Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M thu 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Tổng khối lượng hai axit cacboxylic không no m là: A 12,06 gam B 18,96 gam C 9,96 gam D 15,36 gam Câu Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước dung dịch X Chia X thành hai phần Cho phần phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3 / NH3 dư thu 21,6 gam bạc kim loại fa Để trung hòa hồn tồn phần cần 200 ml dd NaOH1M Cơng thức hai axit là: A CH3COOH, C2H5COOH B CH3COOH, C3H7COOH ww w C HCOOH, C3H7COOH D HCOOH, C2H5COOH Câu 8: Cho 29,4 gam hỗn hợp X gồm axit oxalic axit cacboxylic đơn chức, mạch hở Y tác dụng hoàn toàn với 200 gam dung dịch NaHCO3 21% thu dung dịch Z 8,96 lit khí (đktc) Biết dung dịch Z nồng độ natri oxalat 6,327% Số đồng phân cấu tạo Y A B C D Câu 9: Cho hỗn hợp hai axit cacboxylic hai chức tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối Cho toàn lượng muối thu tác dụng hết với NaOH dư có mặt CaO đun nóng thu chất rắn X Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 hỗn hợp hiđrocacbon Y có tỉ khối so với H2 18,5 Cho tồn chất rắn X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 0,4 mol CO2 Giá trị m là: A 25,0 B 61,8 C 33,8 D 32,4 Câu 10: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu 1,344 lít CO2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu 4,84 gam CO2 a gam H2O Giá trị a là: A 3,60 B 1,44 C 1,80 D 1,62 Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 9,16 gam hỗn hợp X gồm este axit hữu ,cần vừa đủ 0,45 mol O2, thu số mol CO2 số mol H2O.Tính thể tích dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa hết 9,16 gam hỗn hợp X A 80 ml B 100 ml C 120ml D 150ml Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 12,88 gam hỗn hợp gồm axit no, đơn chức, mạch hở ancol no, đơn chức, mạch hở 0,54 mol CO2 0,64 mol H2O Thực phản ứng este hóa hồn tồn lượng hỗn hợp thu m (g) este Giá trị m là: A 10,20 g B 8,82 g C 12,30 g D 11,08 g Câu 13: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, kết thúc phản ứng thu 21,6 gam Ag Cho toàn lượng X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y lại 13,5 gam chất rắn khan Công thức hai axit cacboxylic A HCOOH HOOCCOOH B CH3COOH HOOCCOOH C HCOOH C2H3COOH D HCOOH C2H5COOH Câu 14: Đun nóng axit axetic với ancol iso-amylic có H2SO4 đặc xúc tác thu iso-amyl axetat (dầu chuối) Biết hiệu suất phản ứng đạt 68% Lượng dầu chuối thu từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam rượu isoamylic là: A 295,5 gam B 286,7 gam C 200,9 gam D 195,0 gam Câu 15: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X thu 15,232 lít khí CO2 (đktc) 11,7 gam H2O Khối lượng axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 2,8 gam B 3,99 gam C 8,4 gam D 4,2 gam Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp axit thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 350 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy có 10 gam kết tủa xuất khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 25,4 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu Giá trị m là: A 9,80 B 11,40 C 15,0 D 20,8 Câu 17: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu 0,5 mol CO2 Để trung hòa 0,15 mol X cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch NaOH 1M Hai axit X là: A axit fomic axit ađipic B axit axetic axit malonic C axit fomic axit oxalic D axit axetic axit oxalic Câu 18: Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X Y (X nhiều Y nguyên tử cacbon) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol M cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc), thu 0,45 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 7,84 B 4,48 C 12,32 D 3,36 Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M gồm ankan X axit cacboxylic Y (X Y có số nguyên tử cacbon phân tử), thu 0,4 mol CO2 0,4 mol H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp M là: A 25% B 75% C 50% D 40% Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat metyl metacrylat cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam, bình xuất 35,46 gam kết tủa Giá trị m là: A 2,70 B 2,34 C 3,24 D 3,65 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 21: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu a gam muối Cũng cho m gam hỗn hợp X nói tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thu b gam muối Biểu thức liên hệ m, a b là: A 3m = 22b-19a B 9m = 20a-11b C 3m = 11b-10a D 8m = 19a-11b Câu 22: Cho 0,03 mol hỗn hợp X gồm R-COOH R-COOM (M kim loại kiềm, R gốc hiđrocacbon) tác dụng với 0,02 mol Ba(OH)2 Để trung hòa lượng Ba(OH)2 dư cần 200 ml dung dịch HCl 0,1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 6,03 gam chất rắn khan Axit R-COOH có tên gọi là: A axit butiric B axit axetic C axit acrylic D axit propionic Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thu muối 448 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hồn tồn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng bình tăng 8,68 gam Cơng thức hai hợp chất hữu X là: A C2H5COOH C2H5COOCH3 B HCOOH HCOOC2H5 C CH3COOH CH3COOCH3 D CH3COOH CH3COOC2H5 Câu 24: Cho m gam hỗn hợp axit hữu no đơn chức dãy đồng đẳng, tác dụng với 6,90 gam Na thu 2,464 lít khí (đktc) 19,08 gam hỗn hợp chất rắn Tên gọi axit là: A Fomic axetic B Axetic propionic C Propionic butyric D Butanoic pentanoic Câu 25: Hỗn hợp X gồm axit hữu no, đơn chức ,mạch hở A rượu no,đơn chức mạch hở B Biết MA=MB Chia m gam hỗn hợp X thành phần nhau: Phần Cho tác dụng với Na dư thu 0,168 lít H2(đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu 7,88 gam kết tủa Công thức cấu tạo thu gọn A B là: A HCOOH;C2H5OH B CH3COOH;C3H7OH C.C2H5COOH;C4H9OH D.C3H7COOH;C5H11OH Câu 26: Cho m gam hỗn hợp M gồm axit X ,Y (Y nhiều X nhóm COOH) phản ứng hết với dd NaOH tạo (m+8,8) gam muối Nếu cho toàn lượng M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 sau phản ứng kết thúc thu 43,2 gam Ag 13,8 gam muối amoni axit hữu Công thức Y giá trị m là: A HOOC-CH2-COOH 19,6 B HOCO-COOH 27,2 C HOCO-CH2-COOH 30,00 D HOCO-COOH 18,2 Câu 27: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, mạch hở A, B (B A nhóm chức) Hóa hồn tồn m gam M thu thể tích thể tích gam nitơ đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Nếu cho m gam M tác dụng với Na dư thu 4,48 lít H2 (đktc) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam M thu 28,6g CO2 Công thức phân tử A B là: A C2H4O2 C3H4O4 B CH2O2 C4H6O2 C C2H4O2 C4H6O4 D CH2O2 C3H4O4 Câu 28: Chia lượng hỗn hợp X gồm axit hữu (no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp) ancol etylic thành hai phần Phần cho phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu 3,92 lít H2 (đktc) Phần đem đốt cháy hồn tồn cho tồn sản phẩm sục vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình đựng tăng 56,7 gam có 177,3 gam kết tủa Cơng thức axit có phân tử khối lớn thành phần % khối lượng hỗn hợp X là: A C4H6O2 20,7% B C3H6O2 64,07% C C4H8O2 44,6% D C3H6O2 71,15% Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm axit (no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp) ancol etylic phản ứng hết với Na giải phóng 4,48 lít H2 (đktc) Mặt khác đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đậm đặc làm xúc tác) chất hỗn hợp X phản ứng với vừa đủ tạo thành 16,2 gam hỗn hợp este (giả sử phản ứng đạt hiệu suất 100%) Công thức axit là: Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 A CH3COOH C2H5COOH B C3H7COOH C4H9COOH C HCOOH CH3COOH D C6H13COOH C7H15COOH Câu 30:Cho hỗn hợp X chứa axit cacboxylic đơn chức có tỉ lệ số mol 2:1 (1 axit no axit không no chứa liên kết pi gốc) axit cacboxylic no,2 chức.Cho 2,52g hỗn hợp X vào bình kín tích lít.Nung bình đến nhiệt độ 273o C thấy áp suất bình 1.79088 atm.Mặt khác đốt cháy hồn tồn 2.52g hỗn hợp X cần dùng V lít (đktc) O2 thu 0.72g H2O mg CO2 Gía trị V (biết m không vượt 4g): A 0.448 B 0.224 C 0.896 D 1.792 Câu 31: Chia hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic thành hai phần Phần tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M Đốt cháy hoàn toàn phần hai sục sản phẩm cháy vào nước vôi dư thu 50 gam kết tủa Tên gọi axit : A Axit fomic axit oxalic B Axit axetic axit oxalic C Axit axetic axit acrylic D Axit fomic axit ađipic Câu 32: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng oxi nhỏ 70%), Y Z hai ancol đồng đẳng (MY < Mz) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2O % khối lượng Y hỗn hợp là: A 12,6% B 29,9% C 29,6% D 15,9% Câu 33: Hỗn hợp X gồm axit no đơn chức A axit khơng no đơn chức có liên kết đôi B, C đồng đẳng (MB < MC) mạch hở X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M, thu 17,04 gam hỗn hợp muối Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X thu tổng khối lượng CO2 H2O 26,72 gam % số mol B hỗn hợp X là: A 20% B 30% C 22,78% D 34,18% Câu 34: Hỗn hợp X gồm axit no Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu a mol H2O Mặt khác, cho a mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu 1,4 a mol CO2 % khối lượng axit có khối lượng mol nhỏ X là: A 26,4% B 27,3% C 43,4% D 35,8% Câu 35: Một hỗn hợp M gồm 0,06 mol axit cacboxylic X 0,04 mol ancol no đa chức Y Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M thu 3,136 lít CO2 % khối lượng Y hỗn hợp M là: A 52,67% B 66,91% C 33,09% D 47,33% ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI TẬP RÈN LUYỆN SỐ Câu 1: Chọn đáp án B Cho a = mol Vì nX = nH2O → axit có 2H ok Y : HCOOH : x mol x  y    Z : HOOC  COOH : y mol  x  y  1, bo → fa ce  x  0, 4(mol )  → %HCOOH = 25,41%  y  0,6(mol ) Câu 2: Chọn đáp án C ww w axit : 2a(mol) 2a  c  0,2   NaOH M ancol : a(mol)   (a  c).Ancol  8,05 este : c(mol) (2a  c)(axit   23)  16,4   axit  60   8,05 8,05  40,25 Ancol    a  c 2a  c  Câu 3: Chọn đáp án C Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ X  NaHCO3  n CO2  0,06  n COOH  n OX  0,12(mol) BTNT.oxi   0,12  0,09.2  0,11.2  a  a  1,44(gam) 18 c0 Ho 0,89  0,46  86 0,005  RCOOH  Câu 4: Chọn đáp án A n Ag   0,01 HCOOH : a  0,89   b  0,015  0,01  0,005 RCOOH : b  Câu 5: Chọn đáp án D ie s/ Ta  NaOH : 0,03(mol)  n H2O  n X  0,3(mol)  m  18,96(gam)   BTKL : m  0,3.40  25,56  0,3.18 iL a  b  c  0,05 a  0,025(mol)  BTNT.cacbon     16a  18b  18c  0,85  b  0,01(mol)  BTNT.hidro    32a  36b  32c  0,82.2 c  0,015(mol) Câu Chọn đáp án A uO n Th iD NaOH : 0,05(mol) C15 H31COOH : a(mol)  CO2 : 0,85(mol) ;X C17 H35COOH : b(mol) C H COOH : c(mol) H O : 0,82(mol)  17 31 ok Câu Chọn đáp án C Tráng bạc→loại A,B c om /g ro up CO2 : a(mol)  H O : b(mol) 44a  18b  40,08 n khongno  0,15(mol)  a  0,69  O  2,3   axit  n HCOOH  0,15(mol) 12a  2b  0,3.2.16  18,96   b  0,54  H  3,6     m  18,96  0,15.46  12.06(gam) fa ce bo nAg  0,2  nHCOOH  0,1 13,4  0,1.46   R  43 HCOOH : 0,1  R  45   0.1 nNaOH  0,2  RCOOH : 0,1   Câu Chọn đáp án C NaHCO3 0,5 mol > CO2 0,4 mol ww w HOOC  COOH : x(mol) 90x  (R  45)y  29, Đặt   RCOOH : y(mol) 2x  y  0, BTKL : mdd Z = mX + mdd NaHCO3 - mCO2  134x 6,327 =  x = 0,1 29,4 + 200 - 0,4.44 100 → R = 57 ( C4H9) Y C5H10O2 có đồng phân cấu tạo Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt →Chọn C Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ m  40 x  a  18 x a  m  22 x  nH 2O  x  nOH      22b  19a  3m Câu 9: Chọn đáp án C x m   40  34   b  18 x b  m  19 x  RH : a a(mol) R  COOH 2  a R  COONa 2     Na CO3 : 2a  n CO2  0, 4(mol) c0  R  35  m  0,2  35  67.2   33,8  C a  a  1,44(gam) 18 iD BTNT.oxi   0,12  0,09.2  0,11.2  Ho Câu 10: Chọn đáp án B X  NaHCO3  n CO2  0,06  n COOH  n OX  0,12(mol) Th Câu 11: Chọn đáp án C n CO2 = n H2O = a → no đơn chức uO n BTKL  9,16  0,45.O2  44a  18a  a  0,38(mol )  0,32( mol ) ro nruou  0,1(mol )   0,32  0,1 naxit   0,11( mol )   Nhận thấy 0,1 CH3OH + 1,11 C3H7COOH=12,88 →m=0,1.(43+44+15) =10.2(gam) Câu 13: Chọn đáp án A O iL n Ta  12,88  0,54.12  0,64.2  5,12  s/ O up m ie Bảo toàn nguyên tố oxi: 2nX + 0,45.2 =2a + a→nX = 0,1(mol) Câu 12: Chọn đáp án A n rắn = n H2O – n CO2 =0,1(mol) ce bo ok c om /g  n Ag  0,2(mol)  n HCOOH  0,1(mol) HCOONa : 0,1 R     13,5  A  0,1   0,2  0,1 0,1 RCOONa :  (mol) k    n NaOH  0,2(mol)  n R (COOH)k  k  k k  Câu 14: Chọn đáp án D 132,35  n CH3COOH   2,206(mol)   60  m  0,68.2,206(88  60  18)  195(gam)  200 n   2,27(mol)    CH3 2 CHCH2CH2OH 88 Câu 15: Chọn đáp án D ww w fa C15 H31COOH : a a  b  c  0,04 a  0,02(mol)    m C17 H35COOH : b  16c  18b  18c  0,68  b  0,005(mol) C H COOH : c 32a  36b  32c  1,3 c  0,015(mol)    17 31 Câu 16: Chọn đáp án B   n Ca2   0,35(mol) BTNT.Ca   n Ca(HCO3 )2  0,25(mol)   n C  0,6(mol)     n CaCO3  0,1(mol)   m  0,6.44  m H2O  10  25,  n H2O  0,5(mol)  naxit  nCO2  n H2O  0,1(mol) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/  n Otrongaxit  2n X  0,2  maxit   m C  H  O  0,6.12  0,5.2  0,2.16  11,4(gam) Câu 17: Chọn đáp án C iD Th Ta iL ie X  HOOC  COOH : a mol a  b  0,2 a  0,15(mol)    Y  CH  C  COOH : b mol 2a  3b  0,45 b  0,05(mol) BTNT Oxi có : V 0,15.4  0,05.2   0,45.2  0,2  V  4,48 lít → Chọn B 22,4 uO n  n  0,2(mol) C  2,25  M X có bon Y có bon  n CO2  0, 45(mol)    H    n H2O  0,2(mol) Khi có : Ho c0  n X  0,3(mol)  n HCOOH  a(mol)  C  1,67  HCOOH  0,15 :    n CO2  0,5(mol)  n HOOC RCOOH  b(mol) a  b  0,15 a  0,05(mol)   a  2b  0,25  b  0,1(mol) Thử vào đáp án Dễ thấy A không thỏa mãn Câu 18: Chọn đáp án B s/ Câu 19: Chọn đáp án B up n M  0,2(mol); n CO2  0, 4(mol)  chất M gồm bon ro Do số mol nước = số mol CO2 nên Y có nhiều liên kết π.Mà Y có nguyên tử C om /g C H : a(mol) a  b  0,2 a  0,1(mol)  0,2 mol M    HOOC  COOH : b(mol) 6a  2b  0,8 b  0,1(mol) Câu 20: Chọn đáp án B 0,1.90  75% 0,1.90  0,1.30 c Có : %m(HOOC  COOH)  ce bo ok  4,02 Cn H n 2O2  14n  32    n  3,6  0,18  n  0,18  nCO2 n 0,18  nhh   0,05  nCO2  nH 2O  nH 2O  0,13(mol )  B 3,6 ww w fa Câu 21: Chọn đáp án A Chú ý: Vì lượng axit lượng H2O hai thí nghiệm m  40x  a  18x  BTKL n H2O  x  n OH   x m   40  34   b  18x a  m  22x   22b  19a  3m b  m  19x Câu 22: Chọn đáp án D Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/  RCOO 2 Ba : 0,01(mol) Ba(OH) : 0,02(mol)   BaCl2 : 0,01(mol)  HCl : 0,02(mol) RCOOM : 0,01(mol)   6,03  2,08  2, 25  0,03R  0, 44  0,01M K  39 R  29  C2 H c0  3R  M  126  Ho Câu 23: Chọn đáp án D Nhìn vào đáp án thấy có axit este iD Th  a  0,14(mol)  nC  0,14(mol) n X  n NaOH  0,05(mol) axit : 0,03(mol) CO2 : a(mol)   8,68   este : 0,02(mol) n ruou  0,02(mol) H2 O : a(mol) ie iL BTKL   m  6,9  19,08  0,11.2  m  12,4    n  1,74  A   n Na  0,3  2n H2  Na(du) Câu 25: Chọn đáp án B uO n Câu 24: Chọn đáp án A up s/ Ta  0,04 n H2  0,0075(mol)  n X  0,015(mol) C   2,67  0,015  n  0,04(mol) Chỉ có B phù hợp A hai chất có số C nhỏ C D hai chất lớn C Câu 26: Chọn đáp án C Vì có phản ứng tráng bạc nên X HCOOH có : om /g ro n Ag  0,4(mol)  n HCOOH  0,2(mol) n HCOOH  0,2(mol)    8,8  0,4(mol) n HOOC  R COOH  0,1(mol) (m  8,8)   n COOH  22  13,8(NH OOC  R  COONH : 0,1)  R  14 c Câu 27: Chọn đáp án A Nhìn nhanh vào đáp án thấy B chức A chức loại B fa ce bo ok  n M  n N2  28  0,25(mol)  n CO2  0,65(mol)  A : a a  b  0,25 a  0,1(mol)         0,5a  b  n H2  0,2 b  0,15(mol)  B : b  Dùng bảo toàn nguyên tố thấy A thỏa mãn nCO2  0,65(mol) w Câu 28: Chọn đáp án B ww   m  m CO  m H O  56,7 2  P2 :  n   n CO2  0,9   n  56,7  0,9.44  0,95(mol)  H2O 18 Vì axit no đơn chức nên cháy cho nCO2  n H2O Có : nancol  n H2O  nCO2  0,05(mol) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/   n C2 H5OH  0,05(mol) P1 : n H2  0,175  n X  0,35(mol)     n Cn H2 nO2  0,3(mol) chay  CH3COOH : a  nCO2 C n H2n O2   n  2,667    (0,9  0,1)  C H5COOH : b 0,3 c0 a  b  0,3 BTNT,cac bon   2a  3b  0,8 Ho a  0,1(mol) 0,2.74   %C H5COOH   64,07% 0,2.74  0,1.60  0,05.46 b  0,2(mol) Câu 29: Chọn đáp án C 16,2  81  R  0,2 Câu 30: Chọn đáp án C  n X  0,04(mol)   H : 0,08  BTNT.oxi  O2  bCO2  0,04H 2O   a  2n O2  2b  0,04   2,52 O : a C : b    s/ Ta iL ie uO n  RCOOC2 H5  Th iD  C2 H5OH : 0,2(mol) phản ứng vừa đủ n H  0,2(mol)  n X  0,4(mol)    RCOOH : 0,2(mol) Bài làm chuẩn mực giết thời gian : (Thôi chuyển sang thử đáp án ngay) 2 ro Với đáp án C: up Với Phương Án D: 2,52  0,08.32  m CO  0,72  m CO  4,36(gam) (loaïi) om /g 2,52  0,04.32  mCO2  0,72  mCO2  3,08  n C  0,07(mol) Với phương án B: c 2,52  0,01.32  mCO2  0,72  mCO2  2,12(gam)  n C  0,04818(mol) (rất lẻ) Với Đáp án A : ok 2,52  0,02.32  mCO2  0,72  mCO2  2, 44(gam)  nC  0,05545(mol) (rất lẻ) ce bo Câu 31: Chọn đáp án A Với toán hữu ta nên kết hợp nhanh với đáp án để giải.Việc làm phù hợp với kiểu thi trắc nghiệm Có TH gồm đơn chức có chức fa Với phần :có : n  n CaCO3  0,5(mol) ww w đơn chức : a NaOH  a  2b  0,5 Với phần :  2 chức : b Kết hợp với đáp án dễ thấy có A thỏa mãn Câu 32: Chọn đáp án B 4.16 Ta có X : R  COOH 2   0,7  R  1,4 R  90 Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ n O  0,4(mol)  BTNT.oxi  n Otrong X,Y,Z  0,35(mol) n CO2  0,35(mol)   n H2 O  0,45(mol) BTKL   m X,Y,Z   m(C,H,O)  10,7(gam) Dễ dàng suy ancol đơn chức: Ho c0 a  b  0,2 axit : a(mol) a  0,05(mol)   BTNT.oxi    4a  b  0,35 b  0,15(mol) ancol : b(mol)   CH3OH : 0,1 10,7  0,05.104 0,1.32  R  19,67   % 0,15 10,7 C H5OH : 0,05 iD  ROH  Nếu X HOOC – CH2–COOH Th Câu 33: Chọn đáp án A uO n BTKL   m X  0,2.40  17,04  0,2.18  m X  12,64(gam) X don chuc n NaOH  0,2   n X  0,2  n Otrong X  0,2.2  0, 4(mol) CH2  CH  COOH : 0,04 0,46  0,1.1  3,6   0,1 CH2  CH  CH2  COOH : 0,06 up B,C : C n H2n 2 O2  n  s/ TH 2: A HCOOH có : 0,46  0,1.2  2,6 (loại) 0,1 Ta TH 1: A CH3COOH có : B,C : Cn H2n 2 O2  n  iL ie CO2 : a  44a  18b  26,72 a  0, 46     n B,C  0,1  n A  0,1(mol)  H 2O : b 12a  2b  12,64  0, 4.16  b  0,36 ro Câu 34: Chọn đáp án C ww w fa ce bo ok c om /g HCOOH : a a  b  HCOOH : 0,6 a 1 H      HOOC  COOH : b a  2b  1,4 HOOC  COOH : 0,4  %HCOOH  C Câu 35: Chọn đáp án D Ctb = 0,14/0,1 = 1,4  Do ancol đa chức có 1C nên axit HCOOH Xét 0,06 mol HCOOH 0,04 mol CnH2n+2Ox Ta có: 0,06 + 0,04n = 0,14  n =  C2H4(OH)2 Tính %Y = 47,33% Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 10 - ... 3,136 lít CO2 % khối lượng Y hỗn hợp M là: A 52,67% B 66,91% C 33,09% D 47,33% ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI TẬP RÈN LUYỆN SỐ Câu 1: Chọn đáp án B Cho a = mol Vì nX = nH2O → axit có 2H ok Y : HCOOH : x... https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ m  40 x  a  18 x a  m  22 x  nH 2O  x  nOH      22b  19a  3m Câu 9: Chọn đáp án C x m   40  34   b  18 x b  m  19 x  RH :... 21: Chọn đáp án A Chú ý: Vì lượng axit lượng H2O hai thí nghiệm m  40x  a  18x  BTKL n H2O  x  n OH   x m   40  34   b  18x a  m  22x   22b  19a  3m b  m  19x Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 bài tập điển HÌNH về AXITCACBOXYLIC , 40 bài tập điển HÌNH về AXITCACBOXYLIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn