123doc vn chien thuat toeic

10 34 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:37

CHIẾN LƯỢC THI TỐT ANH VĂN TOEIC PART 1: PICTURE  Đối với phần thi Picture ta chọn câu mà có từ nghĩa liên quan đến hình ảnh  Có câu trả lời A, B, C, D  Phần lớn các câu miêu tả bức ảnh có người đều ở thì tiếp diễn Chủ ngữ + động từ be + V-ing  Câu ở dạng bị động nếu ảnh có sự vật + Thể bị động ở thì tiếp diễn ( be being p.p) -> bức ảnh phải có người thì câu này mới là lựa chọn đúng + Thể bị động ở thì hoàn thành ( have been p.p) PART 2: QUESTION-RESPONSE: Phân biệt từ câu hỏi Who, What … Có câu trả lời A, B, C  WHO: AI  Chọn câu trả lời có tên người  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  Không thể trả lời Yes hoặc No  WHAT: CÁI GÌ  Phải hiểu câu hỏi trả lời theo ý câu hỏi  Không chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  Nếu câu hỏi có chữ cost chọn câu trả lời có số tiền  What còn có nhiều nghĩa khác tùy vào từ theo sau nó Ví dụ: What time, What size, …  Không thể trả lời Yes hoặc No  WHEN: KHI NÀO  Chọn câu trả lời có từ thời gian  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  Không thể trả lời Yes hoặc No  WHERE: Ở ĐÂU  Chọn câu trả lời có từ nơi chốn  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  Không thể trả lời Yes hoặc No  WHY: TẠI SAO, LÝ DO  Đây là câu hỏi về lý hoặc là lời đề nghị  Câu hỏi Why hỏi lý  Câu hỏi Why mang nghĩa đề nghị: Why don’t we … Câu trả lời là từ chối hoặc đồng ý Các mẫu câu đồng ý thông dụng: That’s a good idea, That sounds good, I’d love to  Không chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  Không thể trả lời Yes hoặc No  HOW: CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO HOW MUCH(MANY): BAO NHIÊU HOW OFTEN: THƯỜNG HOW LONG: DÀI(KHÔNG GIAN, THỜI GIAN) HOW SOON: CHỈ THỜI GIAN HOW FAR: BAO XA  Tùy theo câu hỏi How, How much, How often, How long mà chọn trả lời hợp lý  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  Không thể trả lời Yes hoặc No Nhưng đối với How about… (câu đề nghị) thì có thể dùng Yes/No  WHICH: CÁI GÌ  Là câu hỏi yêu cầu chọn hay nhiều thứ  Câu trả lời có nội dung cụ thể thường là đáp án đúng  Phương án trả lời thường là: + Trường hợp chọn dứt khoát một thứ: Câu trả lời đúng trường hợp này dùng đại từ one, chẳng hạn The first one, The blue one… + Trường hợp không dứt khoát: Câu trả lời theo kiểu lẩn tránh, chẳng hạn I have no idea./ We haven’t decided it yet./ It’s a difficult question  Không thể trả lời Yes hoặc No  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  AUXILIARIES: TRỢ ĐỘNG TỪ  Không chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  Would you…? thường trả lời chủ từ + would  Có thể trả lời Yes hoặc No  CÂU HỎI GIÁN TIẾP:  Câu hỏi gián tiếp là câu hỏi được chèn vào vị trí túc từ của một câu hỏi khác, chẳng hạn Do you know who… ?/ Can you tell me what…?  Đáp án đúng dựa vào câu hỏi được chèn đó  Có thể trả lời Yes hoặc No  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  CÂU HỎI PHỦ ĐỊNH/ CÂU HỎI ĐUÔI:  Câu hỏi phủ định là câu hỏi có not sau trợ động từ, ví dụ Don’t you like…?/ Hasn’t it…? Cách trả lời câu hỏi này giống trả lời cho câu hỏi tương tự không có not  Câu hỏi đuôi là câu hỏi có thêm phần đuôi phía sau, dùng để tái xác nhận thì và chủ ngữ phía trước  Thường trả lời có Yes hoặc No  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi  CÂU HỎI LỰA CHỌN:  Là câu hỏi yêu cầu phải chọn một hai thứ Câu trả lời có thể là “A”, “B”, hoặc A hoặc B đều được, hoặc không chọn cái nào cả  Đáp án đúng thường gặp là: Whichever, either, neither  Không thể trả lời Yes hoặc No  Khơng chọn câu có từ lặp lại hay cách đọc gần giống từ câu hỏi PART III: SHORT CONVERSATIONS  Mỗi câu có đoạn đối thoại ngắn người nói câu trả lời A,B,C,D  Phải đọc lướt câu hỏi trước đến câu trả lời trước nghe đoạn đối thoại  Trong đoạn đối thoại người ý nghe kỹ câu đầu câu cuối Đoạn không cần phải nghe  Nghe kỹ câu ngắn hoàn chỉnh đối thoại không cần phải nghe câu dài  Giọng nam giọng nữ Nếu câu hỏi người nam/nữ ta tập trung nghe phần người đoạn khác khơng cần phải nghe PART IV: SHORT TALKS Đọc câu hỏi trả lởi trước nghe đối thoại Ta phải đọc kỹ câu hỏi trước xem nói chuyện có từ lặp lại từ câu hỏi từ câu trả lời câu trả lời thường  ADVERTISEMENTS:  WEATHER:  NEWS:  RECORDED ANNOUNCEMENTS  SPECIAL ANNOUNCEMENTS  BUSINESS ANNOUNCEMENTS PART V: INCOMPLETE SENTENCES & PART VI: ERROR RECOGNITION  Những ngữ pháp cần phải nhớ:  12  Các động từ modals  Câu điều kiện Conditionals and wish  Câu Passive voice  Câu tường thuật Reported speech  Câu quan hệ Relative clauses  Động từ -ing động từ -infinitive  Mạo từ Articles and nouns  Tính từ trạng từ Adjectives and adverbs  Các liên từ giới từ Cọnunctions and prepositions  Những cấu trúc thường gặp thi Toeic:  Sự hòa hợp chủ ngữ động từ  So sánh nhất, so sánh so sánh o –est … than ; the most adj o –er … than;more adj than o As(so) adj as  Adj + enough + (for…) + To-infinitive  Too + adj + for… + To-infinitive  So + adj + that  Such + (a/an + adj + n) + that  It + be + adj + To-infinitive  To-infinitive + be + adj  Would rather + V  Prefer + V-ing/ to V  Would prefer + to V  Had better + V  Although/ though/ even though + Clause  Despite/ in spite of + Noun/Gerund  Because/ As, Since + Clause  Because of/ Due to + Noun/Gerund  It + take (+S.O) + How long + to V  Why don’t you + V…? -> S + Suggested that + S + Should V(bare)+  Used to + V  Be + used to + V-ing/Noun; Be + accustomed to + V-ing/Noun  Either … or; neither … nor;  Not noly … But also; Both … and\  Những ý tổng quát thường gặp:  Đi sau động từ to be thường tính từ câu present/continuous  Cấu trúc It’s time that S + V(bare)…  Need to + V ; Spend + V-ing  Before, After + Gerund/Clause/noun  By the time thường xuất Present perfect  Các động từ modals khơng có số hay số nhiều  Every, neither, either, each chủ từ sau số động từ số  Neither/either + S(singular) Both + S(plural) Neither/either/both + of + the S(plural)  All, most, some, other đứng trước danh từ đếm số nhiều danh từ không đếm  One of the S(plural) + V(singular)  The number of S(plural) + V(singular) A number of S(plural) + V(plural)  Nếu có past perfect : sau after S + V(p.p) ; S + V before S + V ; S + V (p.p)  Sau being + adj ; being + p.p  Trước mạo từ khơng dùng Many mà dùng Few  Câu sai: thousands dollars -> câu phải thousands of dollars Muốn có “s” sau thousand phải thêm giới từ “of”  Danh động từ mạo từ danh từ Danh động từ có túc từ theo sau (thường danh từ) thân danh từ khơng có túc từ  S + be/become/remain + adj  Those who : người  Whole: hoàn toàn, toàn Dùng whole với danh từ số  Phân biệt câu bị động dựa vào sau: có túc từ câu chủ động khơng có túc từ câu bị động  Đại từ quan hệ that thay cho who which Tuy nhiên that không đứng sau dấu phẩy “,” giới từ  Liên kết đối tượng dùng between Hơn đối thường dùng among  Cụm từ -ing thường nói việc (và đơi nói người) Cụm từ -ed có nghĩa bị động thường nói người  Ta dùng not … anymore not … anylonger, no longer muốn nói tình thay đổi Anymore, anylonger đứng cuối câu No longer đứng câu dùng giống trạng từ  Yet(adv) : thường dùng sau not với nghĩa chưa Still(adv): đứng trước từ phủ định not  Still để nói hành động hay tình tiếp diễn chưa thay đổi hay kết thúc Still dùng câu phủ định( đặt trước kết cấu phủ định)  Yet chủ yếu dùng câu phủ định, câu hỏi thường đặt cuối câu cho thấy người nói chờ đợi hành động xảy  Already để nói việc xảy sớm dự định, thường đặt câu  As long as, so long as, provided, providing -> nghĩa hay với điều kiện  As ( thời gian, lý do); like (giống như, tương tự)  By + thời gian : không muộn Until/ till : việc tiếp tục thời điểm tương lai  Khơng nói by với mạo từ the, my, …  On time(đúng giờ) ≠ late in time(vừa lúc) ≠ too late  Nếu động từ nguyên mẫu có to danh động từ (V-ing) làm chủ ngữ động từ phải số  Liên từ that phải đứng trước mênh đề hoàn chỉnh Liên từ what đứng trước cấu trúc khơng hồn chỉnh( thiếu túc từ)  Trong câu sau ngoại động từ tân ngữ câu dạng chủ động (V-ing) Nếu khơng có tân ngữ câu dạng bị động (Vp.p) NHỮNG CUỐN SÁCH ANH VĂN THAM KHẢO HAY [1] Raymond Murphy: Grammar in use Intermediate, Nhà xuất Trẻ [2] Lin Lougheed: Longman Preparation Series for the TOEIC Test Intermediate Course, Nhà xuất Thống Kê [3] Lin Lougheed: Longman Preparation Series for the TOEIC Test Advanced Course, Nhà xuất Thống Kê [4] Oxford: Oxford practice tests for the TOEIC test with key Tài liệu luyện thi tiếng Anh tập 1&2, OXFORD [5] Barron’s: 600 Essential Words For The TOEIC, Nhà xuất Trẻ [6] Kim Soyeong-Park Won chuyển ngữ phần giải Lê Huy Lâm: Big Step TOEIC 2, Nhà xuất Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh [7] Neungyule Education chuyển ngữ phần giải Nguyễn Thành Yến: New TOEIC 4n4 four weeks for weakness 730 Level, Nhà xuất Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh 10 ... To-infinitive  Too + adj + for… + To-infinitive  So + adj + that  Such + (a/an + adj + n) + that  It + be + adj + To-infinitive  To-infinitive + be + adj  Would rather + V  Prefer + V-ing/... Động từ -ing động từ -infinitive  Mạo từ Articles and nouns  Tính từ trạng từ Adjectives and adverbs  Các liên từ giới từ Cọnunctions and prepositions  Những cấu trúc thường gặp thi Toeic: ... (+S.O) + How long + to V  Why don’t you + V…? -> S + Suggested that + S + Should V(bare)+  Used to + V  Be + used to + V-ing/Noun; Be + accustomed to + V-ing/Noun  Either … or; neither … nor; 
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc vn chien thuat toeic , 123doc vn chien thuat toeic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn