2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

13 50 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:37

13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Động từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: be'gin, be'come, for'get, en'joy, dis'cover, re'lax, de'ny, re'veal,… * Ngoại lệ: 'answer, 'enter, 'offer, 'happen,  'open,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Danh từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble, 'standard,… * Ngoại lệ: ad'vice, ma'chine, mis'take,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Tính từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'basic, 'busy, 'handsome, 'lucky, 'pretty, 'silly,… * Ngoại lệ: a'lone, a'mazed,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Động từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: be'come, under'stand tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Trọng âm rơi vào vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self VD: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Với hậu tố sau trọng âm rơi vào âm tiết chứa nó: -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain VD: ag'ree, volun'teer, re'tain, Vietna'mese, main'tain, u'nique, pictu'resque, engi'neer,… * Ngoại lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Các từ có hậu tố –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity → trọng âm rơi vào âm tiết liền trước VD: eco'nomic, 'foolish, 'entrance, e'normous,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Hầu tiền tố không nhận trọng âm VD: dis'cover, re'ly, re'ply, re'move, des'troy, re'write, im'possible, ex'pert, re'cord,… * Ngoại lệ: 'underpass, 'underlay,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 9 Danh từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 10 Tính từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'airsick, 'homesick, 'carsick, 'airtight, 'praiseworthy, 'trustworth, 'waterproof,… * Ngoại lệ: duty-'free, snow-'white,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 11 Các tính từ ghép có thành phần tính từ trạng từ, thành phần thứ hai tận –ed → trọng âm rơi vào thành phần thứ VD: bad-'tempered, short-'sighted, ill-'treated, well-'done, well-'known,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 12 Khi thêm hậu tố sau trọng âm từ khơng thay đổi :  -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less VD: ag'ree – ag'reement,  'meaning – 'meaningless re'ly – re'liable 'poison – 'poisonous 'happy – 'happiness re'lation – re'lationship 'neighbour – 'neighbourhood,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 13 Những từ có tận là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al → trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên VD: eco'nomical, de'moracy, tech'nology, ge'ography, pho'tography, in'vestigate, im'mediate,… tienganh.elight.edu.vn eLight ... tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Động từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: be'come, under'stand tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Trọng âm rơi vào vần... 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 9 Danh từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG...13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Danh từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm , 2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn