2k quyết đỗ đh12 mẫu câu từ CHỐI

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:37

12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ MẪU CÂU Unfortunately now is not a good time Thật không may khơng phải lúc thích hợp I wish I could, but Tơi ước tơi có thể, I’m afraid I can’t Tôi sợ That sounds great, but Nghe thật tuyệt mà eLight 12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ MẪU CÂU I would love to, but I’ve got to something else Tôi muốn, bận việc khác Thanks for your offer, but my schedule is full Cám ơn lời mời, lịch trình tơi kín I would rather not Tơi nghĩ không muốn I’m sorry I can’t come Tôi xin lỗi đến eLight 12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ MẪU CÂU I’m not in the mood  Tơi khơng có hứng 10 I appreciate the offer, but Tôi đánh giá cao lời mời bạn, 11 That’s very kind if you, but Bạn thật tốt bụng 12 Normally I would say yes but Bình thường tơi nói đồng ý eLight ...12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ MẪU CÂU I would love to, but I’ve got to something else Tôi muốn, bận việc khác Thanks for... would rather not Tôi nghĩ không muốn I’m sorry I can’t come Tôi xin lỗi đến eLight 12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ MẪU CÂU I’m not in the mood  Tôi khơng có hứng 10 I appreciate the offer, but Tôi đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: 2k quyết đỗ đh12 mẫu câu từ CHỐI , 2k quyết đỗ đh12 mẫu câu từ CHỐI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn