bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11

22 37 0
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:36

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 hi ie uO nT THI HỌC II Da iH oc TUYỂN CHỌN BỘ ĐỀ 01 Tài liệu chuyên sâu cho học sinh lớp 11 /g ro up s/ Ta iL 6MÔN LỚP 11 ww w fa ce bo ok c om Đề thi chuẩn cấu trúc Đáp án lời giải chi tiết hay Giúp dành điểm 9-10 dễ dàng Đội ngũ chuyên môn Cộng đồng lớp 11 biên soạn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ THI HỌC II MƠN TỐN LỚP 11 Đề thi số : 01 Bài Tính giới hạn sau: 5) lim  13 x  x   3x    Bài Cho hàm số: f ( x )   x  ax   Da x 3 x n  5n n  3.5n x >2 hi x3  5x  x  x 7 3 x 2 nT 4) lim x 1 x 2 2 3) lim uO x  3x  x 1 iH 2) lim  Xác định a để hàm số liên tục điểm x = ie 1) lim ( x  x  x  1) oc 01 Biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 iL x  s/ Ta Bài Chứng minh phương trình x  3x  5x   có ba nghiệm phân biệt khoảng (– 2; 5) 5x  2) y  ( x  1) x  x  ro x  x 1 3) y   tan x 4) y  sin(sin x) /g 1) y  up Bài Tìm đạo hàm hàm số sau: ce bo ok c om Bài Cho hình chóp S.ABC có ABC vng A, góc B = 600 , AB = a; hai mặt bên (SAB) (SBC) vng góc với đáy; SB = a Hạ BH  SA (H  SA); BK  SC (K  SC) 1) Chứng minh: SB  (ABC) 2) Chứng minh: mp(BHK)  SC 3) Chứng minh: BHK vuông 4) Tính cosin góc tạo SA (BHK) ww w fa x  3x  Bài Cho hàm số f ( x )  (1) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số (1), biết tiếp x 1 tuyến song song với đường thẳng d: y  5x  Bài Cho hàm số y  cos2 x 1) Tính y , y 2) Tính giá trị biểu thức: A  y  16 y  16 y  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI Bài 1: 4) lim x 2 ( x  2) x3  5x  x  x 3 x  13 x  x   x   2 x2  x  x 7 3  lim x2 2 x 2  11 x 3 x  x  17  lim n ok  oc 3( x  2) (3 x  2)2  (3 x  2)  Hàm số liên tục x =  f (2)  lim f ( x )  lim f ( x )  2a    ce iH ie 3x    lim x 2 x 2 ( x  2) bo x 2 iL om  1  lim f ( x )  lim  ax    2a  4 x 2 x 2  c /g x  ro x >2  f (2)  2a  x 2 Ta s/ up  3x    Bài 2: f ( x )   x  ax    lim f ( x )  lim  4   1 n n 5 1 5) lim  lim    n n n  3.5 2  5   Ta có: Da ( x  2)  x   3 x 1 3x    x 1 nT x 7 3 x 2  lim  uO x 2 2 3) lim lim hi  lim ( x  1)   x 1 3x  2) lim  Ta có:  lim (3 x  1)  2    x 1 x   x 1  x  1  x   01  1  1) lim ( x  x  x  1)  lim x  1       x  x  x x2 x3   x 2 x 2   1  a0 4 fa Bài 3: Xét hàm số f ( x )  x  3x  5x   f liên tục R ww w Ta có: f (0)  2, f (1)  1, f (2)  8, f (4)  16  f (0) f (1)   PT f(x) = có nghiệm c1  (0;1) f (1) f (2)   PT f(x) = có nghiệm c2  (1;2) f (2) f (4)   PT f(x) = có nghiệm c3  (2; 4)  PT f(x) = có nghiệm khoảng (–2; 5) Bài 4: Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 5 x  x   1) y  y  x2  x  ( x  x  1)2 x2  5x   2) y  ( x  1) x  x   y  x2  x  5x   tan2 x 4) y  sin(sin x )  y '  cos x.cos(sin x )  tan x 01 3) y   tan x  y '  Bài 5: CA  AB, CA  SB  CA  (SAB)  CA  BH Mặt khác: BH  SA  BH  (SAC)  BH  SC Mà BK  SC  SC  (BHK) Từ câu 2), BH  (SAC)  BH  HK  BHK vuông H Vì SC  (BHK) nên KH hình chiếu SA (BHK)  3) 4)  ie A uO nT 2) Da C 60 hi H iH  SAB    ABC    SBC    ABC    SB   ABC   SAB    SBC   SB  K B oc 1) S iL  SA,( BHK )   SA, KH   SHK s/ Ta Trong ABC, có: AC  AB tan B  a 3; BC  AB2  AC  a2  3a2  4a2   om Trong BHK, có: HK  SH  SK  a 30 3a2  HK  10 10 ok HK 60 15   SH 10 x2  x  x  3x   f  ( x)  x 1 ( x  1)2 bo Bài 6: f ( x )  c  cos SA,( BHK )  cos BHK  SB2 a  SC ro SB2 a  SA /g Trong SAB, có: SH  up Trong SBC, có: SC  SB2  BC2  a2  4a2  5a2  SC  a ; SK  fa ce Tiếp tuyến song song với d: y  5x  nên tiếp tuyến có hệ số góc k  5 ww w Gọi ( x0 ; y0 ) toạ độ tiếp điểm Ta có: f ( x0 )  5  x02  x0  ( x0  1)2 x   5    x0  2  Với x0   y0   PTTT: y  5x   Với x0  2  y0  12  PTTT: y  5x  22 Bài 7: y  cos2 x = cos x  2 1) y  2sin x  y "  8cos x  y '"  32sin x Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt 2) A  y  16 y  16 y   8cos x Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ THI HỌC II MƠN TỐN LỚP 11 Đề thi số : 02  b) lim x   x2  x   x oc x2  x   x  iH x   Bài 2: Chứng minh phương trình x3  10 x   có hai nghiệm nT Bài 3: Tìm m để hàm số sau liên tục x = –1 iL ie uO  x2   f ( x )   x  x  1 mx  x  1 Ta Bài 4: Tính đạo hàm hàm số sau: 3x  s/ b) y  ( x  3x  1).sin x 2x  ro up a) y  Da a) lim hi Bài 1: Tính giới hạn sau: 01 Biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 /g Bài 5: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  : x b) Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y   x  ok c om a) Tại điểm có tung độ ww w fa ce bo Bài 6: Cho tứ diện S.ABC có ABC cạnh a, SA  ( ABC ), SA  a Gọi I trung điểm BC a) Chứng minh: (SBC) vng góc (SAI) b) Tính khoảng cách từ A đến (SBC) c) Tính góc (SBC) (ABC) Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI Bài 1: a) lim x   x2  x   x      3 = lim  x    x   lim   x     2x   x   x x2 x x2  x x   x  4x  x 1  2x  lim x  oc  x  x   x  lim iH  Da x  1 x  1 4  2 x x2 1 hi b) lim x 1 01   = lim ( x )          x  x x2   nT Bài 2: Xét hàm số f ( x )  x  10 x   f(x) liên tục R uO  f (1)  1, f (0)  7  f (1) f (0)   PT f ( x )  có nghiệm c1  (1; 0) ie  f (0)  7, f (3)  17  f (0) f (3)   PT f ( x )  có nghiệm c2  (0;3) iL  c1  c2 nên phương trình cho có hai nghiệm thực  f (1)  m  Ta có: s/ up x2   lim  ( x  1)  2  lim  f ( x )  lim  x 1 x 1 x  x 1 ro Bài 3: Ta  x2   f ( x )   x  x  1 mx  x  1 x 1 x 1 /g  lim  f ( x )  lim  (mx  2)  m  om Hàm số f ( x ) liên tục x = –1  m   2  m  2x  ok 3x  2x    y'= bo a) y  c Bài 4: x  13 x   3(2 x  5)   2x  (2 x  5) x  (2 x  5) x  1  y   ( x  0) x x2 ww w fa Bài 5: y  ce b) y  ( x  3x  1).sin x  y '  (2 x  3)sin x  ( x  3x  1) cos x a) Với y0  1 1   x0  ; y (2)    PTTT: y   x  ta có x0 2 4 b) Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y  4 x  nên tiếp tuyến có hệ số góc k = –4  x    4   Gọi ( x0 ; y0 ) toạ độ tiếp  y ( x0 )  4   x02 x    Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/  Với x0   y0   PTTT : y  4 x  Bài 6: a) Chứng minh: (SBC) vng góc (SAI)  SA  (ABC)  SA  BC, AI BC  BC  (SAI)  (SBC)  (SAI) b) Tính khoảng cách từ A đến (SBC)  Vẽ AH  SI (1) BC  (SAI)  BC  AH (2) Từ (1) (2) AH  (SBC) nên d( A,(SBC)) = AH Da iH oc S 01  Với x0    y0  2  PTTT : y  4 x  B A      nT hi H  16  AH  iL ie C uO AH AI SA2 9a2 3a2 9a2 c) Tính góc (SBC) (ABC)  (SBC)  ( ABC)  BC, AI  BC , SI  BC I 3a s/ up ww w fa ce bo ok c om /g ro a SA  tan SIA     SIA  600 IA a Ta   (SBC ),( ABC )   SIA Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ THI HỌC II MÔN VẬT LÝ LỚP 11 Đề thi số : 01 Biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Câu 1: Xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng dây nhìn vào mặt trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định hình vẽ: N A Lúc đầu dòng điện kim đồng hồ, nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ B Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, nam châm xuyên v qua đổi chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng vòng dây D Dòng điện cảm ứng kim đồng hồ Câu 2: Dòng điện cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 0,01s, suất điện động tự cảm cuộn có giá trị trung bình 64V Độ tự cảm mạch có giá trị: A 0,032H B 0,04H C 0,25H D 4H Câu 3: Chọn câu sai đề cập đến định luật khúc xạ ánh sáng: A Tia khúc xạ bên pháp tuyến so với tia tới B Góc tới góc khúc xạ phụ thuộc chất môi trường truyền tia sáng C Góc tới ln lớn góc khúc xạ D Tia khúc xạ tia tới thuộc mặt phẳng Câu 4: Một hình vng cạnh 5cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10-4T, từ thơng qua hình vng 10-6Wb Tính góc hợp véctơ cảm ứng từ véc tơ pháp tuyến hình vng đó: A 00 B 300 C 450 D 600 ok c om Câu 5: Từ thông qua khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn hình vẽ Suất điện động Φ(Wb) cảm ứng khung thời điểm tương ứng là: 1, A khoảng thời gian đến 0,1s:ξ = 3V 0, B khoảng thời gian 0,1 đến 0,2s:ξ = 6V ww w fa ce bo t(s) C khoảng thời gian 0,2 đến 0,3s:ξ = 9V 0,1 0,2 0,3 D.trong khoảng thời gian đến 0,3s:ξ = 4V Câu 6: Một vòng dây phẳng có diện tích 80cm2 đặt từ trường B = 0,3.10-3T véc tơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng vòng dây Đột ngột véc tơ cảm ứng từ đổi hướng 10-3s Trong Thời gian suất điện động cảm ứng xuất khung là: A 4,8.10-2V B 0,48V C 4,8.10-3V D 0,24V Câu 7: Dòng điện Phucơ là: A dòng điện chạy khối vật dẫn B dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thong qua mạch biến thiên C dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn vật dẫn chuyển động từ trường D dòng điện xuất kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ B s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Câu Hai môi trường suốt A B có mặt phân cách phẳng Vận tốc truyền ánh sáng mơi trường A 2,0.108m/s mơi trường B 2,25.108m/s Góc giới hạn phản xạ tồn phần ánh sáng từ môi trường A đến môi trường B bằng: A 62,7o B 37,3o C 41,6o D 53,1o Câu 9: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,6T, véc tơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng vòng dây Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T thời gian 0,25s suất điện động cảm ứng xuất vòng dây là: A 1,28V B 12,8V C 3,2V D 32V Câu 10: Vận tốc ánh sáng chất lỏng suốt 3/4 vận tốc ánh sáng khơng khí Chiết suất chất là? A 1,33 B 0,75 C D 1,4 Câu 11: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,6T có chiều hình vẽ Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T thời gian 0,25s chiều dòng điện cảm ứng vòng dây là: A theo chiều kim đồng hồ B ngược chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng D chưa xác định chiều dòng điện, phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ pháp tuyến vòng dây up Câu 12: Hai ray dẫn điện đặt thẳng đứng, hai đầu nối với điện trở R = 0,5Ω; phía kim loại MN trượt theo hai ray Biết MN có khối lượng m = 10g, dài l = 25cm có điện trở khơng đáng kể Hệ thống đặt từ trường B = 1T có hướng hình vẽ, lấy g = 10m/s2, sau thả tay cho MN trượt hai ray, lúc sau đạt trạng thái chuyển động thẳng với vận tốc v bao nhiêu? A 0,2m/s B 0,4m/s C 0,6m/s D 0,8m/s B M c om /g ro R ww w fa ce bo ok Câu 13: Để xác định chiều dòng điện cảm ứng đoạn dây dẫn chuyển động từ trường người ta dùng: A quy tắc đinh ốc B quy tắc bàn tay trái C quy tắc bàn tay phải D quy tắc đinh ốc Câu 14: Một dẫn điện dài 20cm tịnh tiến từ trường cảm ứng từ B = 5.10-4T, với vận tốc 5m/s, véc tơ vận tốc vng góc với véc tơ cảm ứng từ Tính suất điện động cảm ứng thanh: A 0,8.10-4V B 10-4V C 0,6.10-4V D 0,5.10-4V Câu 15: Trong trường hợp sau khơng có suất điện động cảm ứng mạch: A dây dẫn thẳng chuyển động theo phương đường sức từ B dây dẫn thẳng quay từ trường C khung dây quay từ trường D vòng dây quay từ trường Câu 16: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, đường kính ống 2cm Một dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây 0,01s cường độ dòng điện tăng từ đến 1,5A Tính suất điện động tự cảm ống dây: A 0,14V B 0,26V C 0,52V D 0,74V Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - N www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ uO nT hi Da iH oc 01 Câu 17: Một ống dây có hệ số tự cảm 0,01H Khi có dòng điện chạy qua ống dây có lượng 0,08J Cường độ dòng điện chạy qua ống dây bằng: A 1A B 2A C 3A D 4A Câu 18 Cho chiÕt st cđa níc n = 4/3 Mét ngưêi nhìn sỏi nhỏ S nm đáy bể nuớc sâu 1,2 (m) theo phuơng gần vuông góc với mặt nuớc, thấy ảnh S nằm cách mặt nớc mét kho¶ng b»ng A 1,5 (m) B 80 (cm) C 90 (cm) D (m) Câu 19: Chọn đáp án sai nói dòng điện Phu cơ: A gây hiệu ứng tỏa nhiệt B động điện chống lại quay động làm giảm công suất động C công tơ điện có tác dụng làm cho đĩa ngừng quay nhanh khi ngắt thiết bị dùng điện D dòng điện cú hi Cõu 20: Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính cã gãc lƯch cùc tiĨu lµ Dm = 420 ChiÕt suất lăng kính là: A n = 1,55 B n = 1,50 C n = 1,41 D n = 1,33 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie B Phần tự luận: (2 điểm) Bài Thanh đồng AB có khối lượng m=20g trượt không ma sát hai đồng đặt song song thẳng đứng cách đoạn l = 20cm, đầu hai nối với điện trở R= 0,1Ω hai đặt từ trường có B vng góc với mp chứa hai thanh.Cho AB rơi với vo = 0, biết cảm ứng từ B = 0,5T Cho biết AB chuyển động nào, xác định dòng điện cảm ứng qua AB Bài 2: Đổ chất lỏng mà người ta muốn đo chiết suất vào chậu thả mặt thống đĩa tròn có bán kính 12cm.Tại tâm O đĩa phía có kim vng góc với mặt đĩa, người ta trông rõ đầu kim kim dài 10,6cm.Tính chiết suất chất lỏng? Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ THI HỌC II MƠN VẬT LÝ LỚP 11 Đề thi số : 02 01 Biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc A Phần trả lời trắc nghiệm: ( điểm) Câu Phát biểu sau Một dòng điện đặt từ trường vng góc với đường sức từ, hướng lực từ tác dụng vào dòng điện khơng thay đổi A đổi chiều dòng điện ngược lại B đổi chiều cảm ứng từ ngược lại C đồng thời đổi chiều dòng điện đổi chiều cảm ứng từ ngược lại D quay dòng điện góc 900 xung quanh đường sức từ Câu Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ; B Cảm ứng từ không phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện sinh nó; C Cảm ứng từ điểm trùng với hướng từ trường điểm đó; D Cảm ứng từ có đơn vị N.m-1.A-1 Câu Nhận định sau không Cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài: A phụ thuộc chất dây dẫn; B phụ thuộc môi trường xung quanh; C phụ thuộc hình dạng dây dẫn; D phụ thuộc độ lớn cường độ dòng điện Câu Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện Khi điểm ta xét gần dây dẫn hai lần cường độ dòng điện giảm hai lần độ lớn cảm ứng từ A tăng lần B không đổi C tăng lần D giảm lần Câu Lực Lo - ren - xơ A lực Trái Đất tác dụng lên vật B lực điện tác dụng lên điện tích C lực từ tác dụng lên dòng điện D lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động từ trường Câu Phương lực Lo – ren – xơ khơng có đặc điểm A vng góc với véc tơ vận tốc điện tích B vng góc với véc tơ cảm ứng từ C vng góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc véc tơ cảm ứng từ D vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng Câu Một khung dây phẳng diện tích S, đặt từ trường có cảm ứng từ B, góc đường sức từ mặt phẳng khung dây α Từ thông qua khung dây tính theo cơng thức: A Ф = BS.cosα B Ф = BS.sinα C Ф = BS.tanα D Ф = BS Câu Từ thông riêng mạch kín tỉ lệ với A cường độ dòng điện mạch B điện trở mạch C chiều dài dây dẫn D tiết diện dây dẫn Câu Một khung dây phẳng đặt từ trường cho véctơ pháp tuyến khung dây vng góc với đường sức từ, độ lớn cảm ứng từ tăng lần từ thơng qua khung dây A tăng lần B tăng lần C D giảm lần Câu 10 Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ với Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 10 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc A tốc độ biến thiên từ thông qua mạch B độ lớn từ thông qua mạch C điện trở mạch D diện tích mạch Câu 11 Suất điện động tự cảm mạch điện tỉ lệ với A điện trở mạch B từ thông cực đại qua mạch C từ thông cực tiểu qua mạch D tốc độ biến thiên cường độ dòng điện mạch Câu 12 Đơn vị độ tự cảm A.kg2.m.A.s B.kg.m2.s.A C kg.m2.s-2.A-2 D kg.m2.s-2.A-1 01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH B Phần tập tự luận: ( điểm) Bài (2 điểm) Hai dây đẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song khơng khí cách đoạn d = 12 cm có dòng điện chiều I1 = I2 = I = 10 A chạy qua Một điểm M cách hai dây dẫn đoạn x a Khi x = 10 cm Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện chạy hai dây dẫn gây điểm M b Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây đạt giá trị cực đại Tính giá trị cực đại Bài (2 điểm) a Khung dây hình vng cạnh a = cm, có N = 100 vòng, nằm tồn từ trường vng góc với đường cảm ứng Trong thời gian ∆t = 0,2 s, cảm ứng từ từ trường giảm từ B0 = 1,2 T B = Tính suất điện động cảm ứng khung dây thời gian B(T) B 0.3 300 o 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 t(s) ce bo ok c om /g ro up b Vòng dây kim loại diện tích cm2, hợp với vectơ cảm ứng từ góc 300 Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian đồ thị Suất điện động cảm ứng sinh vòng dây có độ lớn bao nhiêu? ww w fa Bài 3.( điểm): Một ống dây hình trụ tròn dài 80 cm, ống quấn lượt gồm 1250 vòng dây, đường kính ống cm, ống có lõi khơng khí Trong ống có dòng điện khơng đổi chạy qua với cường độ A a) Tìm độ tự cảm ống dây b) Nếu dòng điện nói giảm giá trị thời gian 0,1 s suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn bao nhiêu? Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 11 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI C 10 11 12 B A B D D B A C A D C  nT hi Da iH oc 01 Phần tập tự luận ( điểm ) Bài (2 điểm) Hai dây đẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song khơng khí cách đoạn d = 12 cm có dòng điện chiều I1 = I2 = I = 10 A chạy qua Một điểm M cách hai dây dẫn đoạn x a Khi x = 10 cm Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện chạy hai dây dẫn gây điểm M b Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây đạt giá trị cực đại Tính giá trị cực đại Đáp án Điểm a Giả sử hai dây dẫn đặt vng góc với mặt phẵng hình 0,25 đ vẽ, dòng I1 vào A, dòng I2 vào B Các dòng điện uO  ie I1 I2 gây M véc tơ cảm ứng từ B1 B2 có s/ Ta iL phương chiều hình vẽ ro  up I = 2.10-5 T x Tính: B1 = B2 = 2.10-7   /g Cảm ứng từ tổng hợp M là: B = B1 + B2 có phương chiều hình vẽ có độ lớn: 0,25 đ 0,25 đ B = B1cos + B2cos = 2B1cos om = 3,2.10-5 T ce bo b Theo câu a) ta có: B1 = B2 = 2.10-7 fa w ww d  x   2 x 0,25 đ I ; x 2 B = 2B1cos = 2.2.10-7 B đạt cực đại 0,25 đ c ok B = 2B1 d  x2    2 x I x = 10-7I d2  ; x2 4x4 d2 d2  d2    đạt cực đại; theo bất đẳng thức Côsi  =  x x d x  x  0,25 đ d2 d2 d2  d2    đạt cực đại =  d x  x  4x 4x x= 0,25 đ d = 8,5 cm Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 12 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ hi Da iH oc 01 Khi Bmax = 3,33331.10-5 T ( học sinh dùng máy tính cầm tay tìm BMax 0,25 đ =3,33331 T sau viết biểu thức B cho tối đa 0,75 điểm ) Bài (2 điểm) a Khung dây hình vng cạnh a = cm, có N = 100 vòng, nằm tồn độ từ trường vng góc với đường cảm ứng Trong thời gian ∆t = 0,2 s, cảm B(T) ứng từ từ trường giảm từ B0 = 1,2 T B = Tính suất điện động cảm 0.3 ứng khung dây thời gian 0.2 b Vòng dây kim loại diện tích cm2, hợp với vectơ cảm 0.1 B ứng từ góc 300 Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian 30 0.3 0.1 0.2 đồ thị Suất điện động cảm ứng sinh t(s) o vòng dây có độ lớn bao nhiêu? B B S cos  S cos  hoặc: e   N t t iL Ta B B S cos  S cos  hoặc: e   N t t s/ Viết được: e  N ie Thay số Kết quả: e = 1,5 V b uO a Viết được: e  N nT Đáp án 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ ro up Thay số Kết quả: |e| = 2.10-4 V Điểm 0,25 đ ce bo ok c om /g Bài Một ống dây hình trụ tròn dài 80 cm, ống quấn lượt gồm 1250 vòng dây, đường kính ống cm, ống có lõi khơng khí Trong ống có dòng điện khơng đổi chạy qua với cường độ A a) Tìm độ tự cảm ống dây b) Nếu dòng điện nói giảm giá trị thời gian 0,1 s suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn bao nhiêu? Đáp án 7 Điểm 0,50 đ fa Viết biểu thức độ tự cảm L  4.10 N S w Thay số tính độ tự cảm đơn vị L  4,82 mH ww Viết biểu thức suất điện động tự cảm etc  L i t Thay số tính độ lớn suất điện động tự cảm đơn vị etc  0,241 V Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 0,50 đ 0,50 đ 0,50 đ - Trang | 13 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ THI HỌC II MƠN HĨA HỌC LỚP 11 Đề thi số : 01 Biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 iH oc 01 Câu 1: Khối lượng Ag thu cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng A 21,6 gam B 16,2 gam C 43,2 gam D 10,8 gam hi Da Câu 2: Khi cho 0,1 mol X (có tỷ khối số với H2 lớn 20) tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư, thu 43,2g Ag X thuộc loại anđehit A chức B chức C chức D đơn chức uO nT Câu 3: Chất sau làm màu dung dịch KMnO4 điều kiện thường? A Benzen B Axetilen C Metan D Toluen B C iL A ie Câu 4: Cho chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen Có chất số chất phản ứng hoàn tồn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo butan? Ta Câu 5: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D D đồng phân ro up s/ Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp anđehit no đơn chức thu 4,48 lít khí CO2(đktc) Cũng lượng hỗn hợp đó, oxi hố thành axit (h = 100%), rối lấy axit tạo thành đem đốt cháy hồn tồn thu m gam nước Giá trị m A 1,8 B 2,7 C 3,6 D 5,4 om /g Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacbonxylic đơn chức cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc) thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 4,48 B 5,60 C 8,96 D 6,72 .c Câu 8: Tỉ khối anđêhit X so với H2 29 Biết 2,9 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 D OHC-CHO bo ok dư thu 10,8 gam Ag Công thức cấu tạo X là: A CH3-CH2-CHO B CH2=CH-CHO C CH2=CHCH2CHO fa ce Câu 9: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi chất CH3OH, H2O, C2H5OH A H2O, C2H5OH,CH3OH B CH3OH, C2H5OH, H2O C H2O,CH3OH, C2H5OH D CH3OH, H2O,C2H5OH ww w Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO2 0,4 mol H2O Phần trăm số mol anken X A 40% B 50% C 25% D 75% Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu 11,2 lít CO2 (đktc) Cũng với lượng hỗn hợp cho phản ứng với Na dư thu 4,48 lít H2 (ở đktc) Cơng thức phân tử ancol A C3H7OH; C4H9OH B CH3OH; C2H5OH C CH3OH; C3H7OH D C2H5OH;C3H7OH Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 14 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 12: X hợp chất hữu chứa C , H , O Biết X có phản ứng tráng gương phản ứng với dung dịch NaOH Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu 3a mol CO2 H2O X A HCOOH B HCOOCH3 C CHO-COOH D CHO-CH2-COOH 01 Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,059 gam hợp chất hữu X thu 0,140 gam CO2 0,072 gam H2O Tỉ khối X oxi 2,31 Công thức phân tử X A C2H6O2 B C3H6O C C5H12O D C4H10O Câu 15: Bậc ancol 2-metylbutan-2-ol A bậc B bậc nT hi Da iH oc Câu 14: Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc 140oC Sau phản ứng kết thúc, thu gam hỗn hợp gồm ba ete 1,8 gam nước Công thức phân tử hai rượu A CH3OH C2H5OH B C3H5OH C4H7OH C C2H5OH C3H7OH D C3H7OH C4H9OH C bậc D bậc iL ie uO Câu 16: Cho 2,9 gam anđehit X có tỉ khối so với H2 29,0 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 21,6 gam Ag Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH2=CHCHO B CH3CHO C (CHO)2 D CH3CH2CHO Câu 17: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, đồng đẳng Đun nóng 16,6 gam X với H2SO4 đặc up s/ Ta 140ºC, thu 13,9 gam hỗn hợp ete (khơng có sản phẩm hữu khác) Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức hai ancol X A C2H5OH C3H7OH B C3H7OH C4H9OH C CH3OH C2H5OH D C3H5OH C4H7OH /g ro Câu 18: Công thức cấu tạo chung ancol no, đơn chức,mạch hở A ROH B CnH2n - 1OH (n 1) C CnH2n + 1OH (n 1) D CnH2n + 2O ce bo ok c om Câu 19: Định nghĩa sau ankan? A Ankan hidrocacbon no có mạch vòng B Ankan hidrocacbon no khơng có mạch vòng C Ankan hidrocacbon có chứa liên kết đơn D Ankan hợp chất hữu có chứa liên kết đơn Câu 20: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam fa muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CH-COOH B HC≡C-COOH C CH3-CH2-COOH D CH3COOH ww w Câu 21: Ancol hợp cất hữu có nhóm liên kết với A cacboxyl, nguyên tử cacbon hidro B hidroxyl, nguyên tử cacbon vòng benzen C cacbonyl , nguyên tử cacbon no D hidroxyl , nguyên tử cacbon no Câu 22: Hỗn hợp khí X chứa hiđro anken Tỉ khối X hiđro Đun nóng X có bột Ni xúc tác, X biến thành hỗn hợp khí Y có tỉ khối hiđro khơng làm màu nước brom Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức anken A C4H8 B C4H6 C C2H4 D C3H6 Câu 23: Có đồng phân cấu tạo andehit có CTPT C4H8O? Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 15 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ A B C D Câu 24: X ancol no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu nước 6,6 gam CO2 Công thức X A C3H7OH B C3H6(OH)2 C C3H5(OH)3 D C2H4(OH)2 oc iH Câu 26: Cho dd HCl CH3COOH có nồng độ CM Hãy so sánh pH dung dịch? A HCl>CH3COOH B HCl=CH3COOH C Không so sánh D HCl
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11 , bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn