BÀI GIẢNG môn học lý LUẬN dạy học (phần đại cương – cho sinh viên các lớp sư phạm kỹ thuật

85 118 0
  • Loading ...
1/85 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA PHẠM KỸ THUẬT ======0O0====== BÀI GIẢNG MÔN HỌC LUẬN DẠY HỌC (Phần đại cương Cho sinh viên lớp phạm kỹ thuật) Người biên soạn: Th.S Tiêu Kim Cương Hà nội, 10 2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA PHẠM KỸ THUẬT ======0O0====== BÀI GIẢNG MÔN HỌC LUẬN DẠY HỌC (Phần đại cương Cho sinh viên lớp phạm kỹ thuật) Người biên soạn: Th.S Tiêu Kim Cương Thời lượng: ĐVHT Bài tập (Thực hành): tiết Phương tiện sử dụng: Đèn chiếu + Bảng Hình thức đánh giá: Thi + Thảo luận + Kĩ soạn giáo án MỤC TIÊU Sau học xong môn học người học có khả năng: - Hiểu khái niệm mối quan hệ chúng hệ thống luận Dạy Học diễn nhà trường sở giáo dục - Ứng dụng kiến thức học soạn giáo án cho giảng cụ thể (cả lí thuyết thực hành) CÁC MÔN ĐÃ HỌC - Tâm học đại cương - Giáo dục học CÁC MÔN KẾ THỪA - luận công nghệ dạy học (Lý luận dạy học II) - Phương pháp giảng dạy mônthuật MỤC LỤC Chương MỞ ĐẦU 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Giáo dục .6 1.1.2 Mục tiêu giáo dục 1.1.3 Nội dung giáo dục .6 1.1.4 Các môn khoa học giáo dục 1.2 luận dạy học 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ luận dạy học đại cương a Đối tượng b Chức năng, nhiệm vụ 1.2.3 Mối quan hệ luận dạy học với khoa học khác .9 1.3 Vài nét lịch sử luận dạy học 10 1.3.1 “Dạy học” thời kì nguyên thuỷ .10 1.3.2 “Dạy học” thời kì cổ đại (Chiếm hữu nô lệ) 10 1.3.3 Dạy học thời kì trung cổ 11 1.3.4 Dạy học kỉ 16-17 12 Chương QUÁ TRÌNH DẠY HỌC 14 2.1 Định nghĩa 14 2.2 Bản chất trình dạy học 14 2.2.1 Logic trình dạy học 14 a Logic khoa học logic tâm học lĩnh hội logic trình dạy học 14 b Các kiểu logic trình dạy học 15 c Cấu trúc logic trình dạy học 16 2.2.2 Động lực trình dạy học 16 a Học thuyết hoạt động có đối tượng (thuyết hành vi) 16 b Động học tập động lực hoạt động học tập 17 2.2.3 Mô hình trình dạy học 19 a Mơ hình đơn giản q trình dạy học 19 b Mơ hình chức trình dạy học 19 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình dạy học 20 2.3 Hoạt động học 22 2.3.1 Định nghĩa 22 2.3.2 Bản chất hoạt động học .23 2.3.3 Cấu trúc hoạt động học .24 2.3.4 Quá trình lĩnh hội khái niệm 25 2.3.5 Quá trình lĩnh hội kĩ năng, kĩ xảo 25 2.4 Hoạt động dạy 27 2.4.1 Định nghĩa 27 2.4.2 Các hình thức hoạt động dạy 27 2.4.3 Mục đích, nhiệm vụ hoạt động dạy 27 2.4.4 Chức hoạt động dạy 28 2.4.5 Những yêu cầu với người thày để thực tốt hoạt động dạy 28 Chương CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC 29 3.1 Định nghĩa 29 3.2 Nguyên tắc thứ nhất: Tính giáo dục q trình dạy học 29 3.3 Nguyên tắc thứ hai: Tính khoa học tính vừa sức q trình dạy học 29 3.4 Nguyên tắc thứ ba: Tính thực tiễn trình dạy học .31 3.5 Nguyên tắc thứ tư: Tính tự giác, tích cực, tự lực người học đạo giáo viên trình dạy họ 31 3.6 Nguyên tắc thứ năm: Tính trực quan trình dạy học 32 3.7 Thảo luận cách vận dụng tính vừa sức tính trực quan 33 Chương MỤC TIÊU DẠY HỌC .34 4.1 Các khái niệm 34 4.2 Vị trí tầm quan trọng mục tiêu dạy học 34 4.3 Các loại mục tiêu dạy học .35 4.4 Mục tiêu chuyên biệt 36 4.4.1 Định nghĩa 36 4.4.2 Các yếu tố cấu thành nên mục tiêu chuyên biệt 36 4.4.3 Các tiêu chuẩn mục tiêu chuyên biệt .36 4.5 Phương pháp xác định mục tiêu .36 4.5.1 Phương pháp chuyên gia 36 4.5.2 Phương pháp nghiên cứu phân tích 37 4.4.3 Phương pháp phân tích xếp loại 37 4.6 Thực hành xác định mục tiêu chuyên biệt 37 Chương NỘI DUNG DẠY HỌC .38 5.1 Các khái niệm 38 5.2 Chương trình mơn học 39 5.3 Tài liệu dạy học 40 5.4 Những mâu thuẫn việc xác định nội dung dạy học hướng giải 41 5.4.1 Những mâu thuẫn .41 5.4.2 Hướng giải 41 Chương PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC .42 6.1 Khái niệm 42 6.2 Phân loại phương pháp khoa học .42 6.3 Phương pháp dạy học .43 6.4 Sự chuyển hoá phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học .45 6.5 Phân loại phương pháp dạy học .46 6.6 Một số phương pháp dạy học truyền thống 48 6.6.1 Phương pháp thuyết trình (Diễn giảng) 48 6.6.2 Phương pháp đàm thoại 50 6.6.3 Phương pháp làm mẫu quan sát 51 Chương PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 53 7.1 Phương tiện dạy học vấn đề liên quan 53 7.1.1 Khái niệm 53 7.1.2 Phương tiện dạy học truyền thông .54 7.1.3 Phân loại phương tiện dạy học 54 7.2 Quá trình dạy học với trợ giúp máy tính .57 7.2.1 Mô dạy học 57 7.2.2 Dạy học với trợ giúp trình diễn máy tính 58 7.2.3 Dạy học với trợ giúp truyền thơng máy tính 59 7.2.4 Dạy học với trợ giúp điều khiển máy tính 59 Chương CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC .60 8.1 Vài nét lịch sử hình thức tổ chức dạy học 60 8.2 Phân loại hình thức tổ chức dạy học 61 8.3 Một số hình thức tổ chức dạy học đặc trưng 62 8.3.1 Hình thức tổ chức dạy học theo kế hoạch Đan - Tôn .62 8.3.2 Hình thức diễn giảng 62 8.3.3 Hình thức tổ chức dạy học dạng quan sát, tham quan ngoại khố .63 8.3.4 Hình thức seminar 64 8.3.5 Hình thức thực hành 65 8.3.6 Hình thức phụ đạo 65 8.3.7 Hình thức học nhóm 65 Chương KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP .66 9.1 Những vấn đề chung kiểm tra đánh giá kết học tập 66 9.1.1 Khái niệm 66 9.1.2 Vị trí, mục đích tầm quan trọng Kiểm tra-Đánh giá 66 9.1.3 Các loại kiểm tra đánh giá 66 9.1.4 Những yêu cầu Kiểm tra Đánh giá .67 9.1.5 Các bước Kiểm tra Đánh giá 67 9.2 Các phương pháp Kiểm tra Đánh giá thông dụng 68 9.2.1 Kiểm tra đánh giá tri thức .68 9.2.2 Kiểm tra đánh giá kĩ .70 9.2.3 Kiểm tra đánh giá thái độ 70 Chương 10 SOẠN GIÁO ÁN GIẢNG DẠY 71 10.1 Một số khái niệm yêu cầu viết giáo án giảng dạy .71 10.1.1 Các loại kế hoạch dạy học Giáo viên 71 10.1.2 Cấu trúc dạy 72 10.1.3 Các bước lên lớp .73 10.2 Các bước soạn giáo án 73 10.3 Thực hành soạn giáo án giảng dạy 76 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO .77 Tài liệu tham khảo 84 Tài liệu tham khảo thêm 84 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Giáo dục Theo nghĩa rộng giáo dục hiểu tồn hoạt động có mục đích, có kế hoạch nhằm truyền đạt chiếm lĩnh kinh nghiệm lồi người để trì phát triển xã hội tương lai => Xã hội hoá người Theo nghĩa hẹp giáo dục hiểu phận trình phạm nhằm hình thành niềm tin, lí tưởng, động cơ, tình cảm, thái độ người xã hội Cần phân biệt giáo dục (education) đào tạo (training) 1.1.2 Mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục yếu tố định đến toàn hoạt động giáo dục Nếu mục tiêu đặt phù hợp với phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu xã hội => Xã hội phát triển ngược lại Mục tiêu giáo dục Việt Nam là: “Đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Khó khăn: Thời gian học tập có hạn, lượng tri thức ngày tăng => Câu hỏi đặt là: Làm để cung cấp đủ lượng kiến thức cho người học mà đảm bảo phù hợp với phát triển nhân loại? => Dạy học cách học, học suốt đời 1.1.3 Nội dung giáo dục Xuất phát từ mục tiêu đây, giáo dục Việt Nam cần đảm bảo nội dung sau: - Đức dục (giáo dục hiểu theo nghĩa hẹp) => Dạy cách làm người - Trí dục: Giáo dục trí tuệ mà kết học vấn Đó q trình truyền thụ tri thức, kinh nghiệm đời trước cho đời sau theo hệ thống có chọn lọc (hệ thống mơn khoa học) - Giáo dục thể chất => Rèn luyện thể lực cho người học - Giáo dục thẩm mỹ => Giúp cho người học biết cảm nhận đẹp - Giáo dục nghề nghiệp => Định hướng nghề nghiệp; Đạo đức nghề nghiệp Kiến thức, Kĩ nghề nghiệp cho người học Hoạt động giáo dục xã hội chủ yếu diễn nhà trường Do đó, nhiệm vụ nhà trường to lớn, không giáo dục người mặt trí tuệ (trí dục) mà phải giáo dục mặt đạo đức (đức dục), sức khoẻ (giáo dục thể chất), thẩm mỹ (giáo dục thẩm mỹ) nghề nghiệp (giáo dục nghề nghiệp) để đảm bảo người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội => Giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ nghề nghiệp phải thông qua giáo dục trí tuệ nhà trường Q trình trí dục diễn nhà trường gọi là Quá trình dạy học Đây trình đặc biệt phức tạp người (thày trò) vừa chủ thể, vừa đối tượng bị tác động Mơn khoa học chun nghiên cứu Q trình dạy học gọi môn “Lý luận dạy học” 1.1.4 Các môn khoa học giáo dục Là môn khoa học chuyên nghiên cứu hoạt động giáo dục diễn xã hội => Khoa học giáo dục (Hình 1) Triết học Kết hợp với Triết học => Triết lí giáo dục Kết hợp với Sử học => Lịch sử giáo dục Kết hợp với Đất nước học => Giáo dục so sánh … Kết hợp với TLH => Tâm học giáo dục Giáo dục học Giáo dục học Đại học Giáo dục học Đại cương luận chung luận GD - Chiến lược, sách phát triển giáo dục - Quan hệ giáo dục với văn hoá xã hội, khoa họcthuật … - Lịch sử giáo dục - Giáo dục so sánh - Triết lí giáo dục … - Thế giới quan, ý thức - Đạo đức, phẩm chất - Thẩm mỹ - Lao động - Thể chất - Quân … Giáo dục học Phổ thông … luận dạy học - Mục tiêu - Nội dung - Phương pháp - Phuơng tiện - Bản chất - Quy Luật - Nguyên tắc … Quản lí GD - Tổ chức quản lí giáo dục (vĩ mô, vi mô) - Hệ thống sở pháp lí -… Kết hợp với mơn khoa học chuyên môn => Các phương pháp giảng dạy mơn (Lý luận dạy học mơn) Hình Các môn khoa học giáo dục Kết hợp với Xã hội học => Xã hội học giáo dục Kết hợp với khoa học QL => Quản lí giáo dục … 1.2 luận dạy học 1.2.1 Khái niệm Chúng ta thử hình dung : “Nếu ta đổ nước vào bình miệng hẹp cách ạt, nước tràn toàn Tuy nhiên ta đổ giọt giọt, bình chứa đầy nước …” Quá trình dạy học diễn trường học dựa nguyên tắc tương tự Vấn đề đặt là: Làm cách để tiến hành điều khiển trình dạy học diễn cách hiệu quả? Môn học “Lý luận dạy học” giúp trả lời cho câu hỏi luận dạy học hiểu mơn khoa học nghiên cứu chất, mục đích, quy luật yếu tố ảnh hưởng đến trình dạy học nhằm tìm sở khoa học việc dạy tốt, học tốt, sở đưa hệ thống biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dạy học => Có thể nói luận dạy học là lí thuyết dạy học luận dạy học nghiên cứu vấn đề chung trình dạy học gọi luận dạy học đại cương (general didactics) luận dạy học nghiên cứu trình dạy học cho ngành học, môn học cụ thể gọi luận dạy học môn (special didactics) 1.2.2 Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ luận dạy học đại cương a Đối tượng Đối tượng nghiên cứu luận dạy học Quá trình dạy học diễn nhà trường luận dạy học đại cương nghiên cứu vấn đề chung chất, mục tiêu trình dạy học, nguyên tắc cần tuân thủ dạy học, yếu tố ảnh hưởng đến trình dạy học nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, điều kiện dạy học, kiểm tra đánh giá dạy học … mối quan hệ chúng b Chức năng, nhiệm vụ Nghiên cứu chất trình dạy học, mối quan hệ biện chứng yếu tố ảnh hưởng đến trình dạy học để từ tìm quy luật, ngun tắc chung chi phối q trình nhằm đưa biện pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng dạy học 1.2.3 Mối quan hệ luận dạy học với khoa học khác - Triết học Xã hội học - Logic học Tâm học - Sinh học - Điều khiển học Toán học 1.3 Vài nét lịch sử luận dạy học Trong lịch sử hình thành phát triển nhân loại, giai đoạn có quan điểm dạy học khác từ thấp đến cao Trong khuôn khổ giảng giới thiệu đôi nét số quan điểm hình thức dạy học diễn lịch sử lồi người 1.3.1 “Dạy học” thời kì nguyên thuỷ Xã hội nguyên thuỷ hình thái kinh tế xã hội loài người Ba đặc trưng quan trọng để phân biệt người với động vật thời kì là: - Lao động (biết sử dụng chế tạo công cụ lao động) - Sử dụng ngơn ngữ - Có “Giáo dục” “Giáo dục” thời kì hình thức sơ khai phân biệt với hoạt động “truyền thụ theo năng” để trì giống lồi có động vật (xây tổ chim, bắt chuột mèo, săn mồi hổ …) Hoạt động giáo dục Con người ngược lại diễn có mục đích, có ý thức chủ yếu thông qua lao động dạy cách săn bắn, hái lượm… Hình thức dạy học sơ khai “Thày” làm mẫu “Trò” bắt chước với trợ giúp ngôn ngữ “Thày” Bố Mẹ “Trò” trai (do bố dạy) gái (do mẹ dạy) => Kết thu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân lao động người “Thày” “Người học” đạt số kĩ cần thiết cho sống (chưa có kiến thức mang tính hệ thống, dừng mức kinh nghiệm) 1.3.2 “Dạy học” thời kì cổ đại (Chiếm hữu nơ lệ) Là hình thái kinh tế xã hội thứ hai lồi người với đặc trưng có phân công lao động tự nhiên rõ rệt (lao động trí óc lao động chân tay) phân hố lại “Giáo dục” xã hội Chỉ nhóm người xã hội (chủ nô, quý tộc) học khoa học1 nghệ thuật, phần lại người lao động Trong xã hội phân cấp thành ba tầng lớp xã hội là: - Tầng lớp trí thức (linh mục, triết gia, nghệ nhân) đào tạo khoa học nghệ thuật Trong thời kì này, kinh nghiệm xã hội hệ thống thành số ngành khoa học Ngôn ngữ học, Thuật hùng biện, Phép biện chứng, Thiên văn học, Số học, Hình học Nhạc 10 Chương 10 SOẠN GIÁO ÁN GIẢNG DẠY 10.1 Một số khái niệm yêu cầu viết giáo án giảng dạy 10.1.1 Các loại kế hoạch dạy học Giáo viên (1) Kế hoạch năm học cho môn Là phân phối thời gian đại cương cho việc giảng dạy môn quy định hình thức tổ chức dạy học cho môn học Trong kế hoạch giáo viên cần ghi rõ ngày bắt đầu ngày kết thúc việc dạy chương Thời gian Tên chương Số tiết Tổng LT TH Khối lớp Chuẩn bị (Địa điểm, phương Ghi tiện …) (2) Kế hoạch dạy chương * Các vấn đề cần lưu ý lập kế hoạch dạy chương - Mỗi chương mơn học chủ đề tương đối hồn chỉnh mặt luận dạy học (Có mục tiêu, nội dung, phương pháp …) Do lập kế hoạch giảng dạy cho chương giáo viên phải có nhìn bao qt tồn chương, thấy rõ mối liên hệ quan hệ hệ thống học chương, từ tìm điểm trọng tâm cần nhấn mạnh - Các chương phải đảm bảo tính liên tục theo mạch logic định, không rời rạc, chồng chéo - Lập kế hoạch giảng dạy cho chương giúp người giáo viên ý tới mối liên hệ qua lại môn dạy với môn học khác (kiến thức liên môn) - Trong lập kế hoạch giảng dạy cho chương, người giáo viên cần ý tới điều kiện sở vật chất phục vụ cho q trình dạy học (phòng thí nghiệm, đồ dùng dạy học …) để có biện pháp chuẩn bị, bổ sung, sưu tầm … * Những điều kiện làm sở cho việc lập kế hoạch giảng dạy cho chương - Cần nắm vững mục tiêu chung môn cho tất lớp đặc biệt cho lớp mà giáo viên phụ trách - Cần nắm vững mục tiêu riêng chương dạy (về mặt kiến thức, kĩ tư tưởng hành vi …) Mục tiêu phải xuất phát từ mục tiêu chung môn học - Cần nắm vững nội dung khoa học chương (tham khảo loại tài liệu chuyên môn sách giáo khoa) 71 - Biết cách lựa chọn phương pháp thích hợp nhằm truyền thụ nội dung chọn để đạt mục tiêu đề - Thường xuyên cập nhật kiến thức liên hệ với thực tiễn * Các phần kế hoạch giảng dạy cho chương a) Mục tiêu: Trên sở mục tiêu đào tạo trường mục tiêu môn học xác định mục tiêu riêng chương b) Nội dung: Là nội dung thuộc chương (tên bài, ý bài) c) Khái quát tiến trình dạy học chương: Với học chương vạch cách đại cương: - Trình độ xuất phát trước nghiên cứu (những kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo phải tái - Kiến thức, kĩ điểm tựa) - Hoạt động Trò - Hoạt động đạo Thày - Các biện pháp quan trọng tổ chức phương pháp Số TT Tên nội dung Phương pháp dạy học (Hoạt động Thày Trò) Phương tiện dạy học điều cần ý (3) Kế hoạch dạy học học (Giáo án) Là thiết kế chi tiết dự kiến tiến trình giảng dạy cho học cụ thể Có hai loại dạy khác dạy lí thuyết dạy thực hành, có hai loại giáo án khác giáo án cho dạy lí thuyết giáo án cho dạy thực hành 10.1.2 Cấu trúc dạy Một dạy thông thường bao gồm phần: - Phần 1: Mở (GLOSS) giai đoạn tạo tâm học tập cho người học (510 phút) thường thực công việc sau: + G (Get Attention): Gây ý, tập trung người học + L (Link): Liên hệ với học cũ + O (Outcome): Khái quát kết mong đợi + S (Structure): Trình bày khái quát cấu trúc học + S (Stimmulation): Kích thích động học tập => Là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết học tập 72 - Phần 2: Phần thân (TAS) phần nội dung học với hoạt động cụ thể Thày Trò theo phương pháp dạy học định Thơng thường phần trình bày theo cấu trúc: + T (Theory): Trình bày mặt lí thuyết (kiến thức mới) + A (Application): Sau trình bày ứng dụng thực tế phần lí thuyết vừa trình bày + S (Summary): Sau mục, ý sau trình bày xong nên đưa tiểu kết - Phần 3: Phần kết luận phần tổng kết cuối học, thơng thường bao gồm thao tác sau: + Thu nhận phản hồi từ người học (hỏi, quan sát …) + Tóm lược điểm bài, điểm khó, cần ý, dễ mắc sai lầm + Chuẩn bị cho 10.1.3 Các bước lên lớp - Bước chuẩn bị: + Soạn giáo án cho dạy + Chuẩn bị thiết bị, tài liệu phương tiện dạy học cần thiết - Bước Giảng dạy: * Đối với lí thuyết: + Ổn định lớp + Kiểm tra cũ (nếu có) + Đặt vấn đề cho + Dạy + Tổng kết * Đối với dạy thực hành: + Hướng dẫn ban đầu + Hướng dẫn thường xuyên + Tổng kết - Bước kiểm tra đánh giá: + Lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá + Soạn thảo công cụ kiểm tra đánh giá + Tiến hành kiểm tra đánh giá + Đánh giá kết học tập định 10.2 Các bước soạn giáo án Để soạn giáo án lên lớp ta cần thực qua bước sau đây: 73 a Xác định mục tiêu học - Để xác định mục tiêu học cách xác cần nghiên cứu chương trình kế hoạch giảng dạy chương chứa học để thấy vị trí tiết học chương - Phân tích tình trạng lớp học giảng dạy - Phát biểu cụ thể chi tiết mục tiêu học b Xác định nội dung trí dục học - Nghiên cứu tài liệu chuyên môn => Làm lại kiến thức - Nghiên cứu sách giáo khoa - Nghiên cứu tài liệu tham khảo - Từ mục tiêu đề xác định nội dung cần giảng dạy - Phân chia nội dung giảng dạy thành đơn vị kiến thức c Xây dựng sơ đồ cấu trúc học - Lập graph thô học (kế hoạch đại cương): vạch đường logic lĩnh hội nội dung chọn, phác thảo bước lên lớp - Lập kế hoạch chi tiết lên lớp: Từ bước phác thảo, lựa chọn phương pháp thích hợp để truyền đạt nội dung theo sơ đồ logic lập, chi tiết hoá mặt thời gian ý cần diễn đạt để làm rõ nội dung d Trình bày soạn giáo án chuẩn bị sở vật chất cho việc giảng dạy Đây giai đoạn cuối việc soạn giáo án cho học nhằm trình bày thiết lập bước trước thành văn hoàn chỉnh theo mẫu sau: * Mẫu giáo án cho lí thuyết Bài soạn số … Trường … Năm họcMôn học… LớpBài dạy … Ngày dạy … Số tiết (lí thuyết + thực hành)… A Mục tiêu học - Về kiến thức - Về kĩ - Về thái độ B Tiến trình dạy Tổ chức lớp (thời gian) 74 Kiểm tra cũ - Nội dung định kiểm tra (các câu hỏi ) - Hình thức kiểm tra Nghiên cứu Bước thường trình bày theo cách chia thành cột, cột mục đích phạm riêng, vào người giáo viên điều khiển tiến trình giảng theo ý muốn dễ dàng: Thời gian T1 T2 Nội dung học Nội dung Nội dung … Hoạt động Thày hoạt động Trò … Củng cố luyện tập Hướng dẫn giao tập 75 * Mẫu giáo án cho dạy thực hành Bài soạn số … Trường … Mơn học… Bài dạy … Số tiết (lí thuyết + thực hành)… Năm họcLớp … Ngày dạy … A Mục tiêu học - Yêu cầu kĩ cần đạt điều kiện định theo số tiêu chuẩn xác định (xem mục tiêu dạy học) B Chuẩn bị - Các thiết bị, công cụ, phương tiện cần thiết… - Dự kiến cách tổ chức (phân nhóm, hoạt động nhóm …) C Tiến trình dạy I Giai đoạn hướng dẫn ban đầu: - Nêu mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu - Hồi phục kiến thức, kĩ liên quan - Thực hành mẫu Thông thường bước thực hành mẫu mô tả dạng bảng đây: Thời gian Công việc Công cụ, phương tiện tương ứng Hướng dẫn quy trình thực II Giai đoạn thực hành Chỉ thời gian, cách thức tổ chức người học (chia nhóm, phân cơng việc, thiết bị …) hoạt động Người học Người dạy để hình thành kĩ cho Người học III Giai đoạn kết thúc - Nhận xét, đánh giá chung buổi học - Nhấn mạnh điểm cần ý - Trao đổi giải đáp câu hỏi - Dọn dẹp phòng học (tắt thiết bị, thu dọn vật liệu, dụng cụ thực hành vệ sinh lớp học) 10.3 Thực hành soạn giáo án giảng dạy 76 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO Câu hỏi ôn tập Lí luận dạy học gì? vị trí, vai trò lí luận dạy học? Những yếu tố ảnh hưởng đến trình dạy học? Trình bày ảnh hưởng đó? Mối liên hệ mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học gì? Tại nói q trình dạy học trình đặc biệt? Logic khoa học tài liệu giáo khoa logic tâm lí học lĩnh hội gì? Ý nghĩa chúng? Tại nói mơn học hình chiếu độc đáo kiến thức khoa học lên mặt phẳng lĩnh hội? Cấu trúc logic trình dạy học gồm giai đoạn nào? Cơ sở khoa học cho việc chia giai đoạn đó? ∗ Tại nói động học tập động lực hoạt động học tập? Ý nghĩa? Chúng ta với tư cách nhà phạm cần có biện pháp để nâng cao động học tập người học? * 10 Từ mô hình đơn giản trình dạy học rút kết luận gì? 11 Phân tích mơ hình chức q trình dạy học? 12 Đặc điểm hoạt động học? Các mức độ chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ xảo? * 13 Chúng ta với tư cách nhà phạm cần làm để hoạt động học tập người học đạt kết cao? * 14 Quá trình lĩnh hội khái niệm lĩnh hội kĩ kĩ xảo giống, khác điểm nào? * 15 Đặc điểm hoạt động dạy? Mục đích, nhiệm vụ hoạt động dạy? * 16 Để tiến hành hoạt động dạy tốt, người giáo viên cần phải làm gì? * 17 Ngun tắc dạy học gì? Nó có ý nghĩa hoạt động giảng dạy người giáo viên? Minh hoạ điều nguyên tắc học? (phần minh hoạ lớp ngoại ngữ chuyên ngành thực hiện) 18 Mục tiêu dạy học gì? Vị trí tầm quan trọng mục tiêu dạy học? 19 Mối quan hệ mục tiêu dạy học cấp độ lĩnh hội? * 20 Tại nói mục tiêu định nội dung, nội dung phải phù hợp với mục tiêu? * 21 Các yếu tố mục tiêu chuyên biệt? Một mục tiêu chuyên biệt phải thoả mãn tiêu chuẩn gì? 22 Nguyên tắc tổ chức nội dung dạy học gì? Ý nghĩa? 23 Cấu trúc nội dung dạy học cho ta biết thông tin gì? 24 Phân biệt khung chương trình chương trình khung? 77 25 Chương trình đào tạo gì? Mối quan hệ chương trình đào tạo với kế hoạch dạy học? 26 Chương trình mơn học gì? Mối quan hệ với tài liệu dạy học? 27 Những mâu thuẫn việc xác định nội dung dạy học hướng giải quyết? * 28 Thế phương pháp dạy học? Đặc điểm phương pháp dạy học? Mối liên hệ với phương pháp khoa học? * 29 Mối quan hệ phương pháp dạy học với nội dung dạy học trình độ lĩnh hội? * 30 Tại phải sử dụng phương tiện dạy học? Ta cần lưu ý sử dụng phương tiện dạy học? * 31 Trong trình dạy học thường có hình thức dạy học nào? So sánh chúng với nhau? Tìm ưu nhược điểm hình thức đó? * 32 Vị trí tầm quan trọng việc kiểm tra đánh giá kết học tập? 33 Có loại kiểm tra đánh giá nào? Ý nghĩa tầm quan trọng loại đó? 34 Để việc kiểm tra đánh giá đạt kết tốt cần thoả mãn yêu cầu gì? 35 Tính giá trị kiểm tra đánh giá thể điều lí luận dạy học? Ý nghĩa nó? 36 So sánh phương pháp kiểm tra đánh giá? Tìm ưu nhược điểm phương pháp? Phần trắc nghiệm Quá trình dạy học Câu 1: Hãy đánh dấu (x) vào ô phù hợp với đáp án bà bạn lựa chọn: Dạy học dạng lao động đặc biệt, giáo viên phải đào tạo chuyên nghiệp Đúng ( ) Sai ( ) Dạy học hoạt động tương tác giáo viên học sinh nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, hình thành kỹ thái độ Đúng ( ) Sai ( ) Giảng dạy đơn giản trình giáo viên truyền đạt kiến thức Đúng ( ) Sai ( ) Giảng dạy trình giáo viên tổ chức, điều khiển hướng dẫn hoạt động học tập học sinh Đúng ( ) Sai ( ) Học tập đơn giản trình học sinh tiếp thu giáo viên truyền đạt Đúng ( ) Sai ( ) Học tập đơn giản trình học sinh ghi nhớ tốt nội dung giảng thầy Đúng ( ) Sai ( ) Học tập trình nhận thức lại văn hoá nhân loại vận dụng chúng vào thực tiễn để hình thành kỹ sống Đúng ( ) Sai ( ) Động lực trình dạy học động học tập học sinh 78 Đúng ( ) Sai ( ) Các khâu q trình dạy học bước lên lớp học Đúng ( ) Sai ( ) 10 Lơgic q trình dạy học lôgic nội dung dạy học Đúng ( ) Sai ( ) Câu 2: Chọn đáp án phương án sau đây: Nhiệm vụ Lí luận dạy học là: a Nghiên cứu chất quy luật trình dạy học b Nghiên cứu sở lí luận hoạt động giảng dạy c Nghiên cứu sở lí luận hoạt động học tập d Nghiên cứu kỹ thuật giảng dạy giáo viên Quá trình dạy học là: a Quá trình giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh b Quá trình giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành c Quá trình điều khiển phương pháp học tập cho học sinh d Quá trình giáo viên tổ chức, điều khiển hướng dẫn học sinh học tập để nắm vững nội dung chương trình, đạt mục tiêu dạy học Mối quan hệ thành tố trình dạy học: a Mục tiêu dạy học định hướng phương pháp dạy học b Mục tiêu dạy học quy định nội dung dạy học c Nội dung dạy học quy định phương pháp dạy học d Nội dung dạy học phục vụ mục tiêu dạy học e Tất ý Để tạo động lực học tập cho học sinh, giáo viên cần phải làm: a Tăng cường kiến thức cho giảng b Hạ mức yêu cầu học tập c Kích thích hứng thú học tập học sinh d Đưa học sinh vào tình có vấn đề kích thích tính tích cực giải vấn đề Chất lượng trình dạy học phụ thuộc vào thành tố: a Mục tiêu nội dung dạy học b Trình độ phạm giáo viên lực nhận thức học sinh c Phương tiện điệu kiện dạy học d Môi trường xã hội môi trường giáo dục e Tất thành tố nói Mục tiêu trình dạy học là: a Dạy cho học sinh nắm vững hệ thống kiến thức b Hình thành học sinh hệ thống kĩ c Hình thành thái độ tích cực sống d Tất ý Nhiệm vụ trình dạy học là: a Dạy cho học sinh nắm vững hệ thống kiến thức kĩ b Dạy cho học sinh phát triển trí tuệ c Giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh d Tất ý 79 Điều kiện để học sinh học tốt là: a Có nhu cầu học tập b Có ý chí học tập c Có phương pháp học tập d Tất ý Câu 3: Tại nói: “Dạy học trình tương tác giáo viên học sinh”? Câu 4: Hãy phân tích vai trò giáo viên học sinh trình dạy học Câu 5: Tại nói: “Để nâng cao chất lượng dạy học cần phải nâng cao chất lượng thành tố hệ thống trình dạy học”? Câu 6: Phân tích mối quan hệ biện chứng mục đích, nội dung, phương pháp dạy học Rút kết luận phạm cần thiết Câu 7: Giáo viên cần làm để xây dựng động thái độ học tập tố cho học sinh Nguyên tắc dạy học Câu 1: Trình bày mối quan hệ nguyên tắc quy luật trình dạy học Câu 2: Phân tích lí luận thực tiễn để xây dựng nguyên tắc dạy học Câu 3: Trình bày ý nghiưa việc thực đầy đủ nguyên tắc dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Câu 4: Phân tích chất, nội dung phương hướng thực nguyên tắc dạy học thống tính khoa học, tính giáo dục q trình dạy học Lấy ví dụ minh hoạ! Câu 5: Phân tích chất, nội dung phương hướng thực nguyên tắc dạy học thống dạy lí thuyết dạy thực hành q trình dạy học Lấy ví dụ minh hoạ! Câu 6: Hãy đánh dấu (x) vào ô phù hợp với đáp án bà bạn lựa chọn Nguyên tắc, nguyên lí hai khái niệm đồng nội hàm Đúng ( ) Sai ( ) Nguyên tắc dạy học quy luật trình dạy học Đúng ( ) Sai ( ) Nguyên tắc dạy học luận điểm xuất pháy Lí luận dạy học dẫn trình dạy học đạt mục tiêu dạy học Đúng ( ) Sai ( ) Hệ thống nguyên tắc dạy học xây dựng lí luận thực tiễn giáo dục Đúng ( ) Sai ( ) Nguyên tắc thống tính khoa học tính giáo dục trình dạy học nhấn mạnh đến hai mặt khoa học giáo dục mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học Đúng ( ) Sai ( ) Nguyên tắc thống dạy lí thuyết dạy thực hành thực nguyên lí giáo dục “Học đôi với hành” Đúng ( ) Sai ( ) 80 Nguyên tắc thống vai trò chủ đạo giáo viên với vai trò chủ động học sinh trình dạy học thực quan điểm: “Dạy học lấy học sinh làm trung tâm” Đúng ( ) Sai ( ) Thực tốt nguyên tắc dạy học phương thức đảm bảo cho trình dạy học đạt mục tiêu dạy học Đúng ( ) Sai ( ) Nguyên tắc dạy học hệ thống nhiều luận điểm, luận điểm đề cập tới khía cạnh khác trình dạy học Đúng ( ) Sai ( ) 10 Giáo viên cần phải quán triệt nguyên tắc dạy học cách hợp lí điều kiện cụ thể Đúng ( ) Sai ( ) Câu 7: Chọn đáp án phương án sau: Nguyên tắc dạy học là: a Quan điểm giáo dục b Luận điểm gốc Lí luận dạy học dẫn q trình dạy học c Ngun lí giáo dục d Quy định nhà trường trình dạy học Nguyên tắc dạy học xây dựng sở: a Lí luận nhận thức b Thành tựu khoa học giáo dục đại c Kinh nghiệm giáo dục tiên tiến d Tất ý Nguyên tắc thống tính khoa học tính giáo dục là: a Đảm bảo tính khoa học nội dung, phương pháp khâu tổ chức trình dạy học b Đảm bảo tính giáo dục nội dung, phương pháp khâu tổ chức trình dạy học c Vừa đảm bảo tính khách quan, vừa đảm bảo tính giáo dục nội dung, phương pháp khâu tổ chức trình dạy học d Đảm bảo mục tiêu giáo dục nhân cách đào tạo nhân lực có trình độ cao Nguyên tắc thống dạy lí thuyết dạy thực hành là: a Quá trình dạy học đảm bảo cho học sinh nắm vững hệ thống lí luận theo mục tiêu cấp học b Q trình dạy học đảm bảo cho học sinh hình thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo vững theo nội dung dạy học c Quá trình dạy học vừa đảm bảo cho học sinh nắm vững hệ thống lí thuyết vững chắc, vừa hình thành cho học sinh kĩ năng, kĩ xảo theo nội dung dạy học d Quá trình dạy học vừa phải dạy lí thuyết, vừa phải tổ chức cho học sinh luyện tập thực hành Nội dung dạy học Câu 1: Phân tích vai trò nội dung dạy học trình dạy học việc đảm bảo chất lượng dạy học 81 Câu 2: Phân tích quan niệm giáo án nêu rõ tầm quan trọng giáo án lên lớp Tại nói: “Có giáo án tốt thành cơng nửa”? Câu 3: Trình bày công việc cần thiết tiến hành biên soạn giáo án Câu 4: Phân tích chương trình mơn học mà bạn đào tạo để giảng dạy Câu 5: Thiết kế mục tiêu dạy học cho giảng thuộc chuyên ngành mà bạn giảng dạy Câu 6: Soạn giáo án hoàn chỉnh thuộc chuyên ngành mà bạn giảng dạy Phương pháp dạy học Câu 1: Phân tích vai trò phương pháp dạy học việc đảm bảo chất lượng trình dạy học Câu 2: Thế phưong pháp dạy học tích cực? Phân tích nội hàm khái niệm tích cực, từ cách thức mà giáo viên cần làm để phát huy tính tích cực học tập học sinh Câu 3: Trình bày xu hướng đổi phương pháp dạy học đại học Câu 4: Hãy đánh dấu (x) vào ô phù hợp với đáp án mà bạn lựa chọn: Phương pháp dạy học cách thức truyền đạt kiến thức giáo viên cho học sinh Đúng ( ) Sai ( ) Phương pháp dạy học cách thức giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành vận dụng kiến thức Đúng ( ) Sai ( ) Phương pháp dạy học bao gồm phương pháp giảng dạy giáo viên phương pháp học tập học sinh kết hợp với Đúng ( ) Sai ( ) Phương pháp dạy học phải phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Đúng ( ) Sai ( ) Phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Đúng ( ) Sai ( ) Đổi phương pháp dạy học xố bỏ phương pháp có thay vào hệ thống phương pháp Đúng ( ) Sai ( ) Nghệ thuật phạm việc giáo viên sử dụng cách linh hoạt sáng tạo phương pháp dạy học để đam lại hiệu dạy học cao trình dạy học Đúng ( ) Sai ( ) Câu 5: Chọn đáp án đáp án sau: Phương pháp dạy học là: a Cách thức giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh b Cách thức học sinh tiếp thu giảng giáo viên c Con đường chiếm lĩnh kiến thức hình thành kĩ năng, kĩ xảo học sinh d Cách thức hoạt động phối hợp giáo viên học sinh nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo Mục tiêu đổi phương pháp dạy học nhằm: 82 a Giúp học sinh nắm vững nội dụng môn học b Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh để chiếm lĩnh nội dung học tập c Nâng cao hiệu trình dạy học d Giúp học inh viên sử dụng phương tiện học tập Đặc điểm phương pháp dạy học tích cực là: a Dạy học thông qua tổ chức hoạt động đa dạng cho học sinh b Dạy học trọng rèn phương pháp học tập học sinh c Tăng cường hoạt động tự học học sinh với hỗ trợ tập thể d Học sinh tự kiểm tra điều chỉnh phương pháp học tập e Tất ý Nhân tố định chất lượng dạy học là: a Phương pháp giảng dạy giáo viên b Phương pháp học tập học sinh c Chương trình dạy học chuẩn mực d Phương tiện dạy học đầy đủ, môi trường học tập thuận lợi e Tất ý Hình thức tổ chức dạy học Câu 1: Thế hình thức tổ chức dạy học? Nêu dấu hiệu đặc trưng phân biệt hình thức tổ chức dạy học khác Câu 2: Trình bày mối quan hệ phương pháp dạy học hình thức tổ chức dạy học Phân biệt giống khác hai khái niệm sử dụng chúng thực tiễn dạy học Câu 3: Trình bày vai trò tự học Tại nói: “Trong thời đại ngày nay, người phải biết cách tự học, học thường xuyên học suốt đời”? Câu 4: Trình bày vai trò học thảo luận nhóm Tại nói: “Một phương hướng đổi phương pháp dạy học tổ chức học theo nhóm”? Câu 5: Trình bày vai trò học thực hành Tai nói: “Tổ chức tốt học thực hành thực nguyên lí giáo dục hướng chủ yếu đổi phương pháp dạy học nay”? Câu 6: Tại nói: “Tham quan thực tế vừa hình thức tổ chức dạy học, vừa hình thức tổ chức giáo dục học sinh”? Câu 7: Lập kế hoạch chi tiết tổ chức buổi học ngoại khoá môn học mà bạn phụ trách 83 Tài liệu tham khảo Lương Dun Bình: Bài giảng luận dạy học đại cương (dùng cho sinh viên SPKT, đại học Bách khoa, Hà Nội), 2003 Nguyễn Ngọc Quang: luận dạy học đại cương Tập I, II Trường cán quản giáo dục trung Ương I, 1989 Hortsch, Hanno: Didaktik der Berufsbildung Merkblaetter Hochschulskripten, 2000/ 2001 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt: Giáo dục học (Tập 1,2 phần luận dạy học) Nhà xuất Giáo dục: Hà Nội, 1987 Trần Khánh Đức: phạm kỹ thuật Nhà xuất giáo dục, 2002 Tài liệu tham khảo thêm Dieter Grottker: Die Entstehung und Entwicklung einer beruflichen Bildung sowie die Geschichte beruflichspọdagogischen Denkens von den Anfaengen bis zum Ende des 19 Jahrhundert Zentralstelle fuer das Hochschulfernstudium Dresden, 1990 Hilbert Mayer: Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung -12 Aufl Frankfurt am Main: Cornelsen Scriptor,1993 H Meyer: Kybernetik und Unterrichtsprozess Volkseigener Verlag: Berlin, 1966 Lê Nguyên Long: Thử tìm phương pháp dạy học hiệu Nhà xuất giáo dục: Hà Nội, 1987 10 Đỗ Ngọc Đạt: Bài giảng luận dạy học đại Nhà xuất Đại học quốc gia: Hà Nội, 2000 11 Giáo dục học đại học Tài liệu dùng để nghiên cứu chuyên đề “ Giáo dục học đại học” theo chương trình cấp chứng phục vụ chức danh giáo chức bậc đại học Tài liệu lưu hành nội Đại học quốc gia Hà Nội, 2000 12 Phan Huy Bính(biên dịch): Những sở luận dạy học(tập II) Nhà xuất giáo dục, 1977 13 Nguyễn Văn Bính, Trần Sinh Thành, Nguyễn Văn Khơi: Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phần đại cương Nhà xuất giáo dục, 1999 14 Nguyễn Kim Quý: Bài giảng tâm học cho sinh viên cao học SPKT, khoa SPKT đại học Bách khoa Hà Nội, 2002 15 Tuyển tập số khoa học giáo dục đổi phương pháp dạy học Bộ tổng tham mưu, cục nhà trường: Hà Nội, 10-2001 16 Quan điểm xu phát triển phương pháp dạy học giới Viện khoa học giáo dục, trung tâm thông tin-thư viện khoa học giáo dục: Hà Nội, 2001 17 Một số vấn đề phương pháp dạy học Viện khoa học giáo dục, trung tâm thông tin-thư viện khoa học giáo dục: Hà Nội, 2000 18 Đặng Mộng Lân: Kinh tế tri thức Những khái niệm vấn đề Nhà xuất niên: Hà Nội, 2001 84 19 Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường: Quá trình dạy-tự học Nhà xuất giáo dục: Hà Nội, 2001 20 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức: luận dạy học đại học 2000 21 Lưu Xuân Mới: luận dạy học đại học Nhà xuất Giáo dục 2000 22 Thái Duy Tuyên: Giáo dục học đại Những nội dung Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội, 2001 23 Nguyễn Được, Nguyễn Trọng Phúc: luận dạy học địa phần đại cương Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội, 2001 24 Nguyễn Đức Trí người khác: Bài giảng cho khoá học “Đào tạo giáo viên hạt nhân” Tổng cục dạy nghề, 2002 25 Nguyễn Xuân Lạc: Bài giảng công nghệ dạy học Cho lớp cao học phạm kỹ thuật Việt Đức, 2002 85 ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT ======0O0====== BÀI GIẢNG MÔN HỌC LÝ LUẬN DẠY HỌC (Phần đại cương – Cho sinh viên lớp Sư phạm kỹ thuật) Người biên soạn: Th.S Tiêu Kim Cương. .. nói lý luận dạy học là lí thuyết dạy học Lý luận dạy học nghiên cứu vấn đề chung trình dạy học gọi Lý luận dạy học đại cương (general didactics) Lý luận dạy học nghiên cứu trình dạy học cho ngành... chất lượng dạy học 1.2.3 Mối quan hệ Lý luận dạy học với khoa học khác - Triết học Xã hội học - Logic học Tâm lý học - Sinh học - Điều khiển học Toán học 1.3 Vài nét lịch sử Lý luận dạy học Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG môn học lý LUẬN dạy học (phần đại cương – cho sinh viên các lớp sư phạm kỹ thuật , BÀI GIẢNG môn học lý LUẬN dạy học (phần đại cương – cho sinh viên các lớp sư phạm kỹ thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn