BÀI TOÁN điện PHÂN – hóa học 12 tài LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn hóa HỌCNĂM 2019

11 104 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

BÀI TỐN ĐIỆN PHÂN HĨA HỌC 12 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN HĨA HỌC NĂM 2019 Câu 1: Dung dịch X chứa FeCl3 có nồng độ mol Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ tới khối lượng catot 12,4 gam dừng điện phân, lúc anot V lít khí (đktc) Cho AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân thu 39,5 gam kết tủa Nhúng catot vào dung dịch HCl thấy khí Giá trị V là? B 6,160 lít C 6,384 lít D 6,720 lít A 7,056 lít Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm CuO NaOH có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp cường độ I = 2,68A đến khối lượng dung dịch giảm 20,225 gam t giây dừng lại, thu dung dịch Z Cho m gam Fe vào dung dịch Z sau phản ứng kết thúc thu 0,9675m gam hỗn hợp kim loại Hiệu suất điện phân 100% Giá trị t gần với: A 11542 B 12654 C 12135 D 11946 Câu 3: Điện phân nóng chảy 816 gam Al2O3 điện cực than chì, sau thời gian thu 324 gam Al 224 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 O2 có tỉ khối so với He 8,55 Dẫn 1/10 hỗn hợp khí X qua nước vôi lấy dư, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 36 B 20 C 25 D 24 Câu 4: Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 y mol NaCl điện cực trơ, với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 5790 giây dừng điện phân Cho 0,25 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy thoát 0,045 mol khí No (sản phẩm khử N+5); đồng thời lại 10,86 gam rắn khơng tan Tỉ lệ x:y gần với giá trị sau đây? A 1,80 B 1,90 C 1,75 D 1,95 Câu 5: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 a M KCl b M - Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, dòng điện chiều sau t giây thu 0,896 lít khí (đktc) anot dung dịch X Cho Fe dư vào dung dịch X thấy khối lượng Fe giảm 0,6 gam - Điện phân dung dịch X điều kiện sau 2t giây thu dung dịch Y Cho Fe dư vào dung dịch Y khối lượng Fe giảm 2,1gam Các phản ứng xảy hoàn toàn NO sản phẩm khử dung HNO3 Phát biểu sau sai? A Tỷ số b:a = 0,75 B Tại thời điểm 2t giây hai muối bị điện phân hết page BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN HĨA HỌC 12 C Tại thời điểm 1,8t giây thể tích khí (đktc) anot 1,232 lít D Tại thời điểm 1,5t giây muối Cu(NO3)2 bị điện phân chưa hết Câu 6: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 dung dịch chứa 0,6 mol HCl, thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ với cường độ dòng điện khơng đổi Q trình điện phân biểu diễn theo đồ thị sau: Khối lượng catot tăng (gam) 12,64 772 4632 11580 Thời gian điện phân (s) Nếu cho dung dịch AgNO3 đến dư vào X, kết thúc phản ứng thấy khí NO (sản phẩm khử N+5); đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 90,42 gam B 89,34 gam C 91,50 gam D 92,58 gam Câu 7:Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện khơng đổi, ta có kết ghi theo bảng sau: Thời gian Khối lượng catot Anot Khối lượng dung (s) tăng dịch giảm 3088 m (gam) Thu khí Cl2 10,80 (gam) 6176 2m (gam) Khí 18,30 (gam) t 2,5m (gam) Khí 22,04 (gam) Giá trị t là: A 8878 giây B 8299 giây C 7720 giây D 8685 giây Câu 8: Điện phân 100 ml dung dịch X gồm x mol AgNO3 1,5x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi Khi thời gian điện phân t giây, khối lượng catot tăng 19,36 gam Khi thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,24 mol Nồng độ mol dung dịch Cu(NO3)2 ban đầu là: A 1,0 M B 1,2 M C 2,1 M D 1,8 M page BÀI TỐN ĐIỆN PHÂN HĨA HỌC 12 Câu 9: Điện phân dung dịch chứa 0,12 mol NaCl 0,14 mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, có màng ngăn) đến anot 0,08 mol khí ngừng điện phân, thu dung duchj X Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch X đến phản ứng hoàn toàn thu m gam chất rắn (NO sản phẩm khử N+5) Giá trị m là: A 2,56 B 4,24 C 5,08 D 3,68 Câu 10:Điện phân 500ml dung dịch CuSO4 đến thu 1,344 lít khí (đktc) anot dừng lại Ngâm Al dung dịch sau điện phân Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng Al tăng 6,12 gam Nồng độ mol/lít ban đầu CuSO4 là: A 0,553M B 0,6M C 0,506M D 0,24M Câu 11: Tiến hành điện phân dung dịch X chứa CuSO4’ KCl dòng điện cường độ 2A, điện cực trơ Khi điện phân dung dịch X t1 giây thấy khối lượng dung dịch giảm 3,02 gam so với ban đầu Khối lượng catot tăng m gam, anot thu 0,4928 lít (đktc) hỗn hợp khí so với ban đầu khối lượng catot tăng 1,5m gam Giá trị (t1 + t2) là: A 2895 B 9650 C 4825 D 6176 Câu 12: Điện phân (điện cực trơ, có màng ngăn) dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,01 mol NaCl đến thu 0,448 lít khí (đktc) điện cực dừng điện phân Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa lượng sắt (biết sản phẩm khử NO) B 0,420 gam C 0,448 gam D 0,280 gam A 0,364 gam Câu 13: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân thu khí hai điện cực có tổng thể tích 2,576 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hòa tan dung dịch Giá trị sau t thỏa mãn? A 9408 B 7720 C 9650 D 8685 Câu 14: Tiến hành điện phân dung dịch chứa 0,25 mol Cu(NO3)2 0,18 mol NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi tới khối lượng dung dịch giảm 21,75 gam dừng điện phân Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí No (sản phẩm khử nhất) lại 0,75m gam rắn khơng tan Giá trị m là: A 18,88 gam B 19,33 gam C 19,60 gam D 18,66 gam Câu 15: Điện phân dung dịch chứa 0,6mol Cu(NO3)2 0,4 mol HCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, sau thời gian, dừng điện phân thu dung dịch Y giảm 43 gam so với dung dịch ban đầu Cho tiếp m gam Fe vào dung dịch Y, sau phản ứng hồn tồn khí No (sản phẩm khử N+5) 0,5m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m là: A 15,2 gam B 18,4 gam C 30,4 gam D 36,8 gam Câu 16: Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau thời gian thu dung dịch Y có khối lượng giảm gam so với dung dịch ban đầu Cho 16,8 page BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN HÓA HỌC 12 gam bột Fe vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 12,4 gam kim loại Giá trị x là: A 2,25 B 1,5 C 1,25 D 3,25 Câu 17: Tiến hành điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 NaCl điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, sau thời gian thấy khối lượng catot tăng 11,52 gam; đồng thời thu dung dịch Y hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 12,875 Nếu thời gian điện phân 8685 giây, tổng thể tích khí cực 3,472 lít (đktc) Cho m gam bột Fe vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng, thấy khí NO (sản phẩm khử dung nhất) lại 0,75m gam hỗn hợp rắn Giá trị m là: A 19,12 gam B 20,16 gam C 17,52 gam D 18,24 gam Câu 18: Tiến hành điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực dừng lại Ở anot thu 0,896 lít khí (đktc) Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 3,2 gam CuO Giá trị m là: A 11,94 B 9,60 C 5,97 D 6,40 Câu 19: Điện phân lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68 A Sau dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, chất tách khan Giá trị m là: A 8,7 B 18,9 C 7,3 D 13,1 Câu 20: Điện phân dung dịch chứa CuSO4 NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi 2A, hiệu suất 100% Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thời gian điện phân (giây) t t+2895 2t Tổng số mol khí điện cực a a+0,03 2,125a Số mol Cu catot b b+0,02 b+0,02 Nếu dừng điện phân thời điểm 5404 giây nhúng sắt dư vào dung dịch, sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng sắt thay đổi nào? A Tăng 0,032 gam B Giảm 0,256 gam C Giảm 0,56 gam D Giảm 0,304 gam Câu 21: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ thời gian, thu dung dịch X chứa chất tan có nồng độ mol, đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 gam so với ban đầu Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, đun nóng khấy thu NO sản phẩm khử nhất, dung dịch Y chất rắn X Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối tạo thành dung dịch Y là: A 11,48 B 15,08 C 10,24 D 13,64 Câu 22: Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng diện không đổi I = 2,5A Sau 9264 giây, thu dung dịch Y (vẫn màu xanh) hỗn hợp khí anot có tỉ khối so với H2 25,75 Mặt khác, điện phân X thời gian t giây thu tổng số mol khí hai điện cực 0,11 mol (số page BÀI TỐN ĐIỆN PHÂN HĨA HỌC 12 mol khí điện cực gấp 10 lần số mol khí điện cực kia) Giả thiết hiệu suất điện phân 10%, khí sinh khơng tan nước nước không bay trình điện phân Giá trị m là: A 30,54 B 27,24 C 29,12 D 32,88 Câu 23: Cho 35,875 gam muối MSO4.nH2O vào 200ml dung dịch NaCl 1M thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời anot thu 0,2 mol khí Nếu thời gian điện phân 2t giây, tổng thể tích khí cực 18,48 lít (đktc) Giá trị m là: A 12,8 gam B 8,125 gam C 3,25 gam D 5,6 gam Câu 24: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ thời gian t giây, cường độ dòng điện 2A thu dung dịch X Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,336 gam hỗn hợp kim loại; 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm No N2O có tỉ khối H2 19,2 dung dịch Y chứa 3,040 gam muối Cho toàn hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,112 lít khí H2 (đktc) Giá trị t là: A 2316,000 B 2219,400 C 2267,750 D 2895,100 Câu 25: Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 CuO 400ml dung dịch HNO3 1M, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 0,01 mol NO (sản phẩm khử nhất) Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, không màng ngăn, hiệu suất 100%) với I= 5A, 20 phút 25 giây Khối lượng catot tăng lên tổng thể tích khí (đktc) hai điện cực kết thúc điện phân là: A 1,28 gam 2,744 lít B 2,40 gam 1,848 lít C 2,40 gam 1,400 lít D 1,28 gam 1,400 lít Câu 26: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng khơng đổi) thời gian t (giây) y gam kim loại M catot 0,035 mol khí anot Còn thời gian điện phân 2t (giây) tổng số mol khí thu điện cực 0,1245 mol Giá trị y là: A 1,680 B 4,788 C 4,480 D 3,920 Câu 27:Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thời gian điện phân (giây) 1930 5790 t Khối lượng catot tăng (gam) m 3m 3,2m Khí anot Một khí Hỗn hợp khí Hỗn hợp khí Khối lượng dung dịch giảm (gam) 6,75 18,6 19,58 page BÀI TỐN ĐIỆN PHÂN HĨA HỌC 12 Giá trị t là: A 10615 B 6562 C 11580 D 6176 Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thời gian điện phân (giây) t t+3378 2t Tổng số mol khí điện cực a a+0,035 2,0625a Số mol Cu catot b b+0,025 b+0,025 Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan dung dịch Giá trị m là: C 16,835 D 18,45 A 18,595 B 17,458 Câu 29: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thời gian Khối lượng Khí thoát Dung dịch thu sau điện phân catot tăng anot điện phân có khối lượng (giây) (gam) giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam) 3000 m Một khí 8,1 7500 2,5m Hỗn hợp khí 17,5 t 3m Hỗn hợp khí 20,26 Giá trị t là: A 9000 B 9650 C 10000 D 8750 Câu 30: Điện phân (với điện cực trơ màng ngăn) dung dịch chứa x mol CuSO4 0,2 mol KCl dòng điện có cường độ 3,86A, sau thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 12,8 gam Dung dịch thu tác dụng với Al dư, phản ứng giải phóng 1,344 lít khí H2 (đktc) Thời gian điện phân là: A 6000 giây B 6500 giây C 6250 giây D 6750 giây Câu 31: Điện phân (với điện cực trơ va màng ngăn) dung dịch chứa x mol CuSO4 0,1 mol KCl dòng điện có cường độ 3,86A, sau thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 6,85 gam Dung dịch thu hòa tan vừa hết 1,02 gam Al2O3 Thời gian điện phân là: A 5000 giây B 4500 giây C 6250 giây D 5500 giây Câu 32: Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 y mol NaCl điện cực trơ với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 2895 giây dừng điện phân, thu dung dịch X Cho 0,125 mol bột Fe vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, thấy 0,504 lít khí NO (sản phẩm khử đctc); đồng thời lại 5,43 gam rắn khơng tan page BÀI TỐN ĐIỆN PHÂN HĨA HỌC 12 Tỉ lệ x:y gần là: A 1,95 B 1,90 C 1,75 D 1,80 Câu 33:Điện phân nóng chảy A2O3 với điện cực than chì, thu m kilogam Al catot 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X anot Tỉ khối X so với H2 16,7 Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 1,5 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 144,0 B 104,4 C 82,8 D 115,2 Câu 34:Tiến hành điện phân hoàn toàn 30,6 gam Al2O3 với điện cực than chì thu hỗn hợp khí X Dẫn toàn X qua ống sứ chứa hỗn hợp Y gồm sắt oxit sắt (tỉ lệ mol 1:2) nung nóng, kết thúc phản ứng thấy khí tích 12,32 lít (đktc) Hòa tan chất rắn lại tổng ống sứ cần 600 gam dung dịch HNO3 26,25% thu dung dịch chứa Fe(NO3)3 có khối lượng 181,5 gam 6,7 gam hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Công thức oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe3O4 Câu 35: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) thời gian t giây, y gam kim loại M catot 0,035 mol khí anot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,1245 mol Giá trị y là: A 4,788 B 4,480 C 1,680 D 3,920 Câu 36: Điện phân dung dịch muối MSO4 (M kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi Sau thời gian t giây, thu a mol khí anot Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 2,5a mol Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan nước Phát biểu sau sai? A Khi thu 1,8a mol khí anot chưa xuất bọt khí catot B Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí catot C Dung dịch sau điện phân có pH
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TOÁN điện PHÂN – hóa học 12 tài LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn hóa HỌCNĂM 2019 , BÀI TOÁN điện PHÂN – hóa học 12 tài LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn hóa HỌCNĂM 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn