CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON

18 91 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

CÁC DẠNG TOÁN HỮU - HIDROCACBON I TOÁN ANKAN 1) PHẢN ỨNG THẾ HALOGEN CnH2n + + kCl2 → CnH2n + – k Clk + kHCl + Nếu k = hidro tạo sản phẩm chứa mono clo + Thường toán yêu cầu tìm sản phẩm thỏa mãn yêu cầu đề : - CTCT sinh sản phẩm mono clo : Ankan muốn Halogen mà sinh sản phẩm ankan phải tính đối xứng cao → Tính đối xứng cao số sản phẩm VD: Ankan C5H12 CTCT CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 (1) CH3 – CH – CH2 – CH3 (2) CH3 CH3 (3) CH3 – C – CH3 CH3 CTCT (1) trục đối xứng C3 → vị trí mono Clo → sản phẩm CTCT (2) trục đối xứng C2 → vị trí mono Clo → sản phẩm CTCT (3) tâm đối xứng C2 → vị trí mono Clo → sản phẩm Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn mẫu H.C người ta thấy thể tích nước sinh gấp 1,2 lần thể tích khí CO2( đo đk) Biết H.C tạo thành dẫn xuất monoclo CTCT H.C là: A CH3-(CH2)3-CH3 B (CH3)2CH-CH2-CH3 C (CH3)4C D CH3-CH3 Bài 2: Khi cho C6H14 td với Cl2 (askt) thu đc đồng phân monoclo Tên gọi đồng phân A 1-Clo-2,3-đimetyl butan; 2-Clo-2,3-đmetyl butan B 1-Clo hexan; 2-Clo hexan C 1-Clo-2-metyl pentan; 2-Clo-2-metyl pentan D.1-Clo-3,3-đimetylbutan;2-Clo-3,3-đimetylbutan Bài 3: Đồng phân X C5H12 tác dụng với clo ánh sáng khuyếch tán tạo sản phẩm mono clo tên gọi : A n – pentan B – metyl butan C 2,2 – đimetyl propan D Cả A, B, C Bài Đồng phân X C8H18 tác dụng với clo ánh sáng khuyếch tán tạo sản phẩm mono clo tên gọi : A octan B 2,2,3 – trimetyl pentan C 2,2,3,3 – tetrametyl butan D Cả A, B, C Bài 5: Cho ankan sau: CH4, C2H6 , C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C8H18 Số đồng phân ankan tác dụng với Clo( tỉ lệ 1: 1, ánh sáng) thu đc dẫn xuất monoclo là: A B C D Bài 0,1 mol ankan X tác dụng hết với tối đa 28,4 gam khí clo (ánh sáng khuyếch tán) Gọi tên X ? A Metan B Etan C 2,2 – đimetyl propan D 2,2,3,3 – tetrametyl butan Bài 7: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan : A 3,3-đimetylhecxan C isopentan B 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Bài 8: Brom hoá ankan thu dẫn xuất chứa Brom tỉ khối so với H2 87 CTPT ankan A CH4 B C3H8 C C5H12 D C6H14 ) PHẢN ỨNG TÁCH (Gồm phản ứng đề hiđro hoá phản ứng Cracking) A cacking → hh X cacking CnH2n + → CmH2m + Cn’H2n’ +2 ( ĐK : n = m + n’ n≥3 ) * nankan(pứ) = nanken = nankan * nankan(bđ) = nankan(pứ) + nankan(dư) = nankan(pư) + nankan(dư) * mankan(pứ) = mankan + manken ⟹ Ta dễ dàng tính hiệu suất phản ứng: H pu = n pu nbd = nankan ( pu ) nankan ( bd ) = nanken = nankan ( bd ) nankan ( moi ) nankan ( bd ) * Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có: mA = mX → nA.MA = nX.MX → MA = nhhX M X (1) vA Khi đo điều kiện thỉ lệ số mol tỉ lệ thể tích nên (1) → MA = VhhX MX VA *Cơng thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách %A = MA -1 MX Câu 1: (ĐH KA-08) Cracking thể tích ankan X thu đc thể tích hh Y tỉ khối Y so với H2 12 CTPT X là: B C4H10 C C5H12 D C6H14 A C3H8 Câu 2: Cracking V lít ankan X (đktc) thu đc 40 lít hh Y gồm 15 chất Cho hh Y lội qua dd brom dư, lại 25 lít khí khỏi bình brom Giá trị V hiệu suất phản ứng cracking là: A 25(lít) 62,5% B 15(lít) 62,5% C 15(lít) 60% D 25(lít) 60% Câu 3: Cracking thể tích ankan X thu bốn thể tích hh Y Tỉ khối cua Y so với Heli 5,375 CTPT X là: A C3H8 B C4H10 C C5H12 D C6H14 Câu 4: Đề hiđro hoá hh X gồm ankan đồng mol C3H8;C4H10;C5H12 Thu hh Y tỉ khối so với khơng khí 1,25 Phần trăm ankan tham gia phản ứng đề hiđro hoá là: A 70% B 60% C 75% D 80% Câu 5: Cracking m gam ankan X thu đc hh Y gồm chất Cho Y qua dd Brom bình Brom tăng gam 4,48 lít khí Z (đktc) khỏi bình Brom Biết tỉ khối Z so với H2 21,5 Giá trị m là: A gam B 8,6 gam C 13,6gam D.12,5 gam Câu 6: Khi cracking 2V lít ankan X thu đc 5V lít hh khí Y gồm chất Tỉ khối Y so với hidro 8,8 Mặt khác đốt cháy 33g hh Y cho sp vào bình đựng dd nước vơi dư khối lượng kết tủa thu đc là: A 25,2 gam B 252 gam C 522 gam D 225 gam Câu 7: Cracking ankan A thu đc hh B tỉ khối so với hidro 13,75 Biết phần trăm ankan tham gia phản ứng cracking 60% CTPT A là: A C3H8 B C4H10 C C5H12 D C6H14 Câu 8: Đề hidro hoá 0,15 mol C4H10 thu đc hh Y gồm anken; ankan dư; H2 Cho Y qua dd Brom dư lại hh khí Z Đốt cháy Z thu đc 3,36 lít CO2(đktc) 16,74 gam nước.Độ tăng khối lượng dd Brom hiệu suất pứ là: A 5gam; 57,47% B 5,04gam; 60% C 5gam; 60% D 5,04gam; 57,47% Câu 9: Cracking m gam ankan X thu đc hh Y Cho Y qua dd Brom dư khối lượng bình brom tăng 4,36 gam, hh khí Z Đốt cháy hoàn toàn hh Z cho toàn sản phẩm cháy bào bình đựng nước vơi thu đc 12 gam kết tủa khối lượng dd sau phản ứng tăng 4,08 gam Giá trị m là: A B C D Câu 10: Đề hidro hóa hỗn hợp C2H6, C3H8 Tỉ khối hổn hợp sau phản ứng so với trước phản ứng B Thấp C Bằng D Chưa thể kết luận A Cao 3) PHẢN ỨNG CHÁY: CnH2n + + 3n + t0 O2 → nCO2 + (n+1) H2O → nH2O > nCO2 → nankan = nH2O – nCO2 → Số C = nCO n H 2O − nCO → Đốt cháy H.C ta ln có: CxHy + ( x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O → nO2(pứ) = nCO2 + 1/2nH2O BÀI TẬP: Câu Đốt 1,6 gam chất hữu (X) thu 4,4 gam CO2 3,6 gam H2O (X) là: B C2H6 C C4H10 D CH4 A C3H8 Câu Đốt cháy hổn hợp CH4, C2H6, C3H8 thu 2,24 lit CO2 (đktc) 2,7g H2O Thể tích O2 (đktc) tham gia phản ứng cháy là: A 2,48( l) B 3,92(l) C 4,53 (l) D 5,12 (l) Câu Đốt cháy 2,3g hổn hợp hai hydrocacbon no liên tiếp dãy đồng đẳng thu 3,36 lit CO2 (đktc) Công thức phân tử hai hydrocacbon là: A CH4, C2H6 B C2H6, C3H8 C C2H4, C3H6 D C3H6, C4H8 Câu Đốt cháy ankan thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol 3:3,5 Ankan A Propan B Pentan C Hexan D Heptan Câu Trong phản ứng đốt cháy Propan Hệ số Propan: O2: CO2: H2O A 1: 6: 5: B 1: 6,5: 4: C 1:5:3:4 D 1: 13: 4: Câu Trộn thể tích C3H8 O2 đem đốt Sau cho nước ngưng tụ, đưa trở điều kiện ban đầu Nhận xét Vhỗn hợp trước pứ (Vđ) Vhh sau pứ (Vs) ? A Vđ : Vs = B Vđ < Vs C Vđ > Vs D Vđ = Vs Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,72 gam ankan dẫn toàn khí CO2 sinh qua bình đựng dd Ba(OH)2 thu đợc 1,97g muối trung hoà 5,18 gam muối axit CTPTcủa ankan cần tìm là: A C4H10 B C5H12 C C6H14 D C7H16 Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol ankan A thu đợc 8,1g H20 Nếu dẫn toàn hỗn hợp sản phẩm đốt cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 d khối lợng kết tủa thu đợc là: A 20g B 30g C 45g D 60g Câu Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon mạch hở A, B đồng đẳng kế tiếp, dẫn toàn sản phẩm qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch nớc vôi d Thấy khối lợng bình (1) tăng 28,8 gam; bình (2) thu đợc 100 gam kết tủa a Cho biết A, B thuộc dãy đồng đẳng sau ®©y? A ankan B xiclo ankan C anken D ankin b Tìm CTPT A, B là: A C2H6 C3H8 B CH4 vµ C2H6 C C3H8 vµ C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 10 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon đồng đẳng khối lợng phân tử 28 đvC, ta thu đợc 4,48 lít CO2 (đktc) 5,4g H2O S mol hiđrocacbon em t là: A 0,2mol B 0,3mol C 0,4mol D 0,1mol C©u 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp hai ankan thu đợc 9,45gam H2O Nếu cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 d thì: khối lợng kết tủa thu đợc ? A 37,5 gam B 52,5gam C 15,0gam D 65,0gam Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích khơng khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Câu 14 Hỗn hợp khí A gồm etan propan Đốt cháy hỗn hợp A thu khí CO2 H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15 Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp là: A 18,52% ; 81,48% B 45% ; 55% C 28,13% ; 71,87% D 25% ; 75% Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng khối lượng phân tử 28 đvC, ta thu 4,48 l CO2 (đktc) 5,4 gam H2O CTPT hiđrocacbon là: A C2H4 C4H8 B C2H2 C4H6 C C3H4 C5H8 D CH4 C3H8 Câu 16: Đốt cháy hồn tồn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 C3H8 thu V lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Giá trị V là: A 5,60 B 6,72 C 4,48 D 2,24 Câu 17: Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6, C3H8, C2H4 C3H6, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 (đktc) hỗn hợp A là: A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6 thu x mol CO2 18x gam H2O Phần trăm thể tích CH4 A là: A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 19: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng thu 96,8 gam CO2 57,6 gam H2O Công thức phân tử A B là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 20: Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) dẫn sản phẩm thu qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0oC 0,4 atm Cơng thức phân tử A B là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 21: Khi đốt cháy hoàn tồn V lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 44 gam CO2 28,8 gam H2O Giá trị V là: A 8,96 B 11,20 C 13,44 D 15,68 Câu 22: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 16,8 lít khí CO2 (đktc) x gam H2O Giá trị x là: A 6,3 B 13,5 C 18,0 D 19,8 Câu 23: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan đồng đẳng thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 24: Craking m gam n-butan thu hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gam H2O 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 II CÁC DẠNG TOÁN CỦA ANKEN 1) ANKEN TÁC DỤNG VỚI DD BROM CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 → nBr2 = nanken Câu 1: Cho 2,24 lít (đktc) hh anken liên tiếp qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng 3,5g CTPT anken là: A C3H6;C4H8 B C4H8;C5H10 C C2H4;C3H6 D Tất sai Câu 2: A, B olefin khối lượng fân tử gấp đơi Hidro hoá A, B thu đc parafin C , D Trộn C, D theo tỉ lệ mol 1:1 đc hh E tỉ khối so với oxi 3,344 CTPT A , B là: B.C5H10;C10H20 C C C3H6;C6H12 D Đáp án khác A C2H4;C4H8 Câu 3: Cho hh anken qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng brom phản ứng 16g tổng số mol anken là: A 0,1 B 0,2 C 0,05 D 0,15 Câu 4: Anken A phản ứng hoàn toàn với dd KMnO4 chất hữu B MB= 1,81MA CTPT A là: A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 5: Cho hỗn hợp anken liên tiếp dãy đồng đẳng qua dung dịch Br2, thấy 80g Br2 phản ứng khối lượng bình Br2 tăng 19,6g a Hai anken là: A C3H6; C4H8 B C4H8, C5H10 C C2H4; C3H6 D C5H10, C6H12 b %thể tích anken hỗn hợp là: A 20%, 80% B 25%, 75% C 40%, 60% D 50%, 50% Câu 6: Cho 10g hh khí X gồm etilen etan qua dd Br2 25% 160g dd Br2 pứ % khối lượng etilen hh là: A 70% B 30% C 35,5% D 64,5% Câu 7: Hỗn hợp A gồm ankan anken Số nguyên tử H ankan số nguyên tử C anken Đốt cháy g hỗn hợp A thu 5,4g H2O CTPT % khối lượng chất A là: A CH4: 46,67%; C4H8 : 53,33% B CH4: 53,33%; C4H8: 46,67% C C2H6: 33,33%; C6H12: 66,67% D C2H6: 66,67%; C6H12: 33,33% Câu 8: Cho 5,1g hỗn hợp X gồm CH4 anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 3,5g, đồng thời thể tích hỗn hợp X giảm nửa Hai anken cơng thức phân tử là: A C2H4, C3H6 B C3H6, C4H8 C C4H8, C5H10 D C5H10, C6H12 Câu 9: Cho V lít anken A đkc qua bình đựng nước brom dư, g Br2 phản ứng đồng thời khối lượng bình tăng 2,8g Mặt khác cho A p/ứ với HBr thu đc sản phẩm Giá trị V tên A là: A 2,24lít; propen B 2,24 lít; etilen C 1,12 lít; but-1-en D 1,12 lít; but-2-en Câu 10: : Cho 0,896 lít (đktc) hỗn hợp anken đồng đẳng liên tiếp lội qua dung dịch brom dư Sau phản ứng thấy bình đựng dung dịch brom tăng thêm 2,0 gam Công thức phân tử anken là: A C2H4, C3H6 B C3H6, C4H8 C C4H8, C5H10 D C5H10, C6H12 Câu11 : (B-08): Ba H.C: X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, MZ = MX Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng C anken D ankin A ankan B ankađien Câu 12: (§H-A-07): Ba hiđrocacbon X, Y, Z dãy đồng đẳng, MZ = MX Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hồn toàn vào dd Ca(OH)2 (dư), thu số gam kết tủa A 30 B 10 C 40 D 20 Câu 14: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan etilen (đktc) chậm qua qua dung dịch brom dư Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam Số mol etan etilen hỗn hợp là: A 0,05 0,1 B 0,1 0,05 C 0,12 0,03 D 0,03 0,12 Câu 15: 2,8 g anken A làm màu vừa đủ dd chứa 8g Br2 Hiđrat hóa A thu đc ancol A tên là: A etilen B but - 2-en C hex- 2-en D 2,3-dimetylbut-2-en Câu 16: 0,05 mol hiđrocacbon X làm màu vừa đủ dung dịch chứa gam brom cho sản phẩm hàm lượng brom đạt 69,56% Công thức phân tử X là: B C4H8 C C5H10 D C5H8 A C3H6 Câu 17: Dẫn từ từ 8,4 gam hỗn hợp X gồm but-1-en but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2, kết thúc phản ứng thấy m gam brom phản ứng m giá trị là: B 24 gam C 36 gam D 48 gam A 12 gam Câu 18: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam Thành phần phần % thể tích hai anken A 25% 75% B 33,33% 66,67% C 40% 60% D 35% 65% Câu 19: Hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng liên tiếp tích 4,48 lít (ở đktc) Nếu cho hỗn hợp X qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8 gam % thể tích anken là: A 50% B 40% C 70% D 80% Câu 20: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken là: A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C4H8 C5H10 D C5H10 C6H12 Câu 21: Một hỗn hợp X tích 11,2 lít (đktc), X gồm anken đồng đẳng Khi cho X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15,4 gam Xác định CTPT số mol anken hỗn hợp X A 0,2 mol C2H4 0,3 mol C3H6 B 0,2 mol C3H6 0,2 mol C4H8 C 0,4 mol C2H4 0,1 mol C3H6 D 0,3 mol C2H4 0,2 mol C3H6 Câu 22: Một hh X gồm ankan A anken B, A nhiều B ngtử C Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) qua nước brom dư, kl bình brom tăng lên 2,8g; V khí lại 2/3 V hh X ban đầu CTPT A, B kl hh X là: A C4H10, C3H6 ; 5,8 g B C3H8, C2H4 ; 5,8 g C C4H10, C3H6 ; 12,8 g D C3H8, C2H4 ; 11,6 g Câu 23: Một hh X gồm ankan A anken B số ngtử C thể khí đktc Cho hh X qua nước Br2 dư V khí Y lại nửa VX, kl Y 15/29 kl X CTPT A, B % theo V hỗn hợp X A 40% C2H6 60% C2H4 B 50% C3H8và 50% C3H6 C 50% C4H10 50% C4H8 D 50% C2H6 50% C2H4 Câu 24 : Hỗn hợp X gồm metan olefin Cho 10,8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy chất khí bay ra, đốt cháy hồn tồn khí thu 5,544 gam CO2 Thành phần % thể tích metan olefin hỗn hợp X là: A 26,13% 73,87% B 36,5% 63,5% C 20% 80% D 73,9% 26,1% Câu 25: Cho 8960 ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22,4 gam Biết X đồng phân hình học CTCT X là: B CH3CH=CHCH3 A CH2=CHCH2CH3 C CH3CH=CHCH2CH3 D (CH3)2C=CH2 Câu 26: a Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dd) theo tỉ lệ mol 1:1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu đc hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X là: A but-1-en B but-2-en C Propilen D Xiclopropan b Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm hàm lượng clo 55,04% X CTPT là: A C4H8 B C2H4 C C5H10 D C3H6 Câu 27: Hh X gồm metan anken, cho 5,6 lít X qua dd brom dư thấy kl bình brom tăng 7,28g 2,688 lít khí bay (đktc) CTPT anken là: A C4H8 B C5H10 C C3H6 D C2H4 Câu 28: Dẫn 3,36 lít (đktc) hh X gồm anken liên tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g CTPT anken là: A C2H4 C4H8 B C3H6 C4H8 C C4H8 C5H10 D A B o Câu 29: Cho 10 lít hỗn hợp khí (54,6 C; 0,8064 atm) gồm olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16,8 gam CTPT anken (Biết số C anken không vượt 5) A C2H4 C5H10 B C3H6 C5H10 C C4H8 C5H10 D A B Câu 30: Một H.C X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sp m clo 45,223% CTPT X là: A C3H6 B C4H8 C C2H4 D C5H10 2)TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG KHI CHO ANKEN TÁC DỤNG VỚI H2(xt:Ni, t0) Hỗn hợp ban đầu gồm CnH2n :a mol H2 : b mol Đặt k = nH2 : nanken = b:a ( k≥3 N2 + H2 Và k≥1 Anken + H2) ;t PTPỨ: CnH2n + H2 Ni  → CnH2n+2 CT tính hiệu suất phản ứng: M (T ) M (S )  α  = 1−  H 1+ k  Trong đó: - M (t ) ; M (s ) phân tử khối trung bình hh trước sau phản ứng - α = Số ptử trước pứ - Số ptử sau pứ - H: Hiệu suất phản ứng Chú ý: • Cơng thức đc sử dụng toán N2 tác dụng với H2 Fe ; t PTPỨ: N2 + 3H2 ← → 2NH3 • Nếu anken td với H2 α = 1+1 – = • Nếu N2 td với H2 α = +3 – = • Nếu k = 1:1( anken) k = 3:1 (đối với N2) CT tính Hiệu suất là: H=2-2 M (T ) M (S ) Chú ý: Nếu em không nhớ công thức ta phải làm theo hình thức tự luận: CnH2n + H2 → CnH2n + BĐ: a mol b mol mol x mol x mol PƯ: x mol Sau: (a – x) mol (b – x) mol x mol → Số mol hỗn hợp sau phản ứng : nS = ( a – x) + ( b – x) + x = (a + b) – x = nT – x = nT - nH2(pư) → Số mol H2 phản ứng : nH2(pư) = nT - nS (1) → Áp dụng ĐLBT khối lượng ta mT = mS → nT.MT = nS.MS → M T nS = M S nT (2) Công thức (1) , (2) áp dụng cho tất chất dạng CnH2n + – 2k ( với k số pi tác dụng với H2) CnH2n + - 2k + kH2 → CnH2n + Sử dụng CT (1) (2) ta tính yếu tố liên quan VD:Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 tỉ khối so với He 3,75 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hh khí Y tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 50% B 20% C 25% D 40% HD: Theo phương pháp đường chéo: nH nC2 H = 28 − 15 13 = = 15 − 13 →Cách 1: áp dụng CT tính nhanh ta có: H = - 4.3, 75 = 50% 4.5 n M → Cách 2: T = S → M S nT 4.3, 75 nS = → ns = 1,5 → nH ( pu ) = − 1, = 0, 5( mol ) → Hpứ = 0,5/1 = 4.5 50% 3)CƠNG THỨC TÍNH SỐ CACBON KHI CHO ANKEN TÁC DỤNG HOÀN TOÀN VỚI H2(xt:Ni; t0) ;t M1(CnH2n + H2) Ni  → hh M2 ( H = 100%) Số C = ( M − 2) M 14( M − M ) Ví dụ : Cho X hỗn hợp gồm olefin M H2 , tỉ khối so với H2 Dẫn X qua bột Ni nung nóng để phản ứng xảy hồn tồn hỗn hợp Y tỉ khối so với H2 6,25 Xác định công thức phân tử M M1= 10 M2 = 12,5 Ta : n = (12,5 − 2)10 = :M cơng thức phân 14(12,5 − 10) tử C3H6 BÀI TẬP Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm anken hiđro tỉ khối so với heli 3,33 Cho X qua bột niken nung nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp Y tỉ khối so với heli CTPT X là: A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 2: Cho hh X gồm etilen hidro tỉ khối so với hidro 4,25 Dẫn X qua Ni; t0( Hpứ = 75%) thu đc hh Y.Tỉ khối Y so với hidro( khí đo đk) là: A 5,23 B 3,25 C 5,35 D 10,46 Câu 3: Cho H2 olefin tích qua Niken đun nóng ta hỗn hợp A Biết tỉ khối A H2 23,2 Hiệu suất phản ứng hiđro hố 75% Cơng thức phân tử olefin A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 4: Hh khí X gồm H2 anken khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp khí Y khơng làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Công thức cấu tạo anken là: A CH3CH=CHCH3 B CH2=CHCH2CH3 C CH2=C(CH3)2 D CH2=CH2 Câu 5: Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp khí X gồm H2 N2 tỉ khối so với H2 4,25, thu hỗn hợp khí Y tỉ khối so với H2 6,8 Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là: A 20% B 25% C 50% D 75% Câu 6: (KA-2010) Hỗn hợp khí X gồm N2 H2 tỉ khối so với heli 1,8 Đun nóng X thời gian bình kín( xt:Fe) thu đchh khí Y tỉ khối so với Heli Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là: A 50% B 40% C 36% D 25% Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm etilen H2 tỉ khối so với H2 4,25 Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với H2 (các thể tích đo điều kiện) là: A 5,23 B 3,25 C 5,35 D 10,46 Câu 8: Cho H2 olefin tích qua Niken đun nóng ta hỗn hợp A Biết tỉ khối A H2 23,2 Hiệu suất phản ứng hiđro hoá 75% Công thức phân tử olefin A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 9: Khối lượng etilen thu đc đun nóng 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% là: A 56 gam B 84 gam C 196 gam D 350 gam Câu 10: Hh khí X gồm H2 anken khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y khơng làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Công thức cấu tạo anken là: A CH3CH=CHCH3 B CH2=CHCH2CH3 C CH2=C(CH3)2 D CH2=CH2 Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm anken hiđro tỉ khối so với heli 3,33 Cho X qua bột niken nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp Y tỉ khối so với heli CTPT X là: A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 tỉ khối so với He 3,75 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp khí Y tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 20% B 25% C 50% D 40% Câu 13( ĐH – KA – 2012): Hỗn hợp X gồm H C H tỉ khối so với H 7,5 Dẫn X 2 qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp Y tỉ khối so với H 12,5 Hiệu suất phản ứng hiđro hoá A 70% B 80% 4) PHẢN ỨNG CHÁY ANKEN CnH2n + C 60% D 50% 3n t0 O2 → nCO2 + n H2O → nH2O = nCO2 → nO2(pư) = 1,5nCO2 = 1,5nH2O Câu 1: Hỗn hợp A gồm ankan anken số ngtử C phân tử số mol Hỗn hợp làm màu vừa đủ 80g dd brom 20% Còn đốt cháy hh cho 13,44 lít CO2 (đktc) CTPT A là: A C2H6;C2H4 B.C4H10;C4H8 C C3H8;C3H6 D C5H12;C5H10 Câu 2: Hỗn hợp A gồm anken đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn V lít A thu 13,44 lít CO2 đkc Mặt khác A làm màu vừa hết 40g nước Br2 CTPT anken là: A C2H4, C3H6 B C2H4, C4H8 C C3H6, C4H8 D C4H8, C5H10 Câu 3: Chia hỗn hợp anken: C2H4, C3H6, C4H8 thành phần nhau: - Đốt cháy phần sinh 6,72 lít CO2 (đktc) - Phần cho td với hiđro (Ni xt), đốt cháy sp sau pứ dẫn sp cháy vào bình đựng nước vơi dư khối lượng kết tủa thu đựơc là: A 29g B 30g C 31g D 32g Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm ankan anken Cho 1680ml khí X cho qua dd brom làm màu vừa đủ dd chứa 4g brom lại 1120ml khí Mặt khác đốt cháy hồn tồn 1680ml khí X cho sản phẩm cháy qua bình đựng dd nước vơi dư thu 12,5g kết tủa Công thức phân tử hiđrocacbon là: A CH4, C2H4 B CH4, C3H6 C CH4, C4H8 D C2H6, C3H6 Câu 5: X hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon Đốt cháy 0,5 lít hỗn hợp X cho 0,75 lít CO2 0,75 lít nước (các thể tích đo điều kiện) Hai hiđrocabon cơng thức phân tử là: A CH4, C2H2 B C2H4, C2H2 C.CH4, C2H4 D C3H8, C3H4 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn thể tích hỗn hợp hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu 2,24 lít CO2 (đktc) 2,52g H2O Hai hiđrocacbon cơng thức phân tử là: A CH4, C2H6 B C2H6, C3H8 C C2H4, C3H6 D C3H8, C4H10 Câu 7: Một hỗn hợp gồm ankan X anke Y số nguyên tử cacbon phân tử số mol m gam hỗn hợp làm màu vừa đủ 80g dung dịch brom 20% Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp thu 0,6 mol CO2 X Y cơng thức phân tử là: A C2H4, C2H6 B C3H6, C3H8 C C5H10, C5H12 D C4H8, C4H10 Câu 8: Đốt cháy số mol hiđrocacbon X Y mạch hở thu số mol CO2 nhau, tỉ lệ số mol H2O CO2 chúng 1,5 X Y cơng thức phân tử là: A C2H6, C2H4 B C3H8, C3H6 D C5H12, C5H10 C C4H10, C4H8 Câu 9: Đốt cháy số mol hiđrocacbon K, L, M ta thu lượng CO2 tỉ lệ số mol nước CO2 số mol K, L, M tương ứng 0,5 ; ; 1,5 CTPT K, L, M (viết theo thứ tự tương ứng) là: A C2H4, C2H6, C3H4 B C3H8, C3H4, C2H4 D C2H2, C2H4, C2H6 C C3H4, C3H6, C3H8 Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hh gồm C2H4, C3H6, C4H8 thu đc 6,72l CO2 (đktc) m giá trị là: A 3,6g B 4g C 4,2g D 4,5g Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu 2,4 mol CO2 2,4 mol nước Giá trị b là: A 92,4 lít B 94,2 lít C 80,64 lít D 24,9 lít Câu 12:Đốt cháy hồn tồn V lít(đktc)hh X gồm CH4, C2H4 thu 0,15 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 1,68 Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗm hợp gồm CH4, C4H10 C2H4 thu 0,14 mol CO2 0,23mol H2O Số mol ankan anken hỗn hợp là: A 0,09 0,01 B 0,01 0,09 C 0,08 0,02 D 0,02 0,08 Câu 14: Một hh khí gồm ankan anken số ngtử C phtử số mol Lấy m g hh làm màu vừa đủ 80g dd 20% Br2 CCl4 Đốt cháy hồn tồn m g hh thu đc 0,6 mol CO2 Ankan anken CTPT là: A C2H6 C2H4 B C4H10 C4H8 C C3H8 C3H6 D C5H12 C5H10 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cần vừa đủ 60 ml khí oxi, sau phản ứng thu 40 ml khí cacbonic Biết X làm màu dung dịch brom mạch cacbon phân nhánh CTCT X A CH2=CHCH2CH3 B CH2=C(CH3)2 C CH2=C(CH2)2CH3 D (CH3)2C=CHCH3 Câu 16: Cho 0,2 mol hh X gồm etan, propan propen qua dd brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2g Lượng khí lại đem đốt cháy hồn tồn thu 6,48 gam nước Vậy % thể tích etan, propan propen là: A 30%, 20%, 50% B 20%, 50%, 30% C 50%, 20%, 30% D 20%, 30%, 50% Câu 17: Một hh X gồm hiđrocacbon A, B số nguyên tử cacbon A, B ankan hay anken Đốt cháy 4,48 lít (đkc) hh X thu đc 26,4 gam CO2 12,6 gam H2O Xác định CTPT số mol A, B hỗn hợp X A 0,1 mol C3H8 0,1 mol C3H6 B 0,2 mol C2H6 0,2 mol C2H4 C 0,08 mol C3H8 0,12 mol C3H6 D 0,1 mol C2H6 0,2 mol C2H4 Câu 18: Một hỗn hợp X gồm anken A ankin B, A B số nguyên tử cacbon X khối lượng 12,4 gam, tích 6,72 lít Các thể tích khí đo đktc CTPT số mol A, B hỗn hợp X là: A 0,2 mol C2H4 0,1 mol C2H2 B 0,1 mol C3H6 0,1 mol C3H4 C 0,2 mol C3H6 0,1 mol C3H4 D 0,1 mol C2H4 0,2 mol C2H2 Câu 19: Một hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X, Y liên tiếp dãy đồng đẳng Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu 57,2 gam CO2 23,4 gam CO2 CTPT X, Y khối lượng X, Y là: A 12,6 gam C3H6 11,2 gam C4H8 B 8,6 gam C3H6và 11,2 gam C4H8 C 5,6 gam C2H4 12,6 gam C3H6 D 2,8 gam C2H4 16,8 gam C3H6 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol anken A thu 4,48 lít CO2 (đktc) Cho A tác dụng với dung dịch HBr cho sản phẩm CTCT A là: B (CH3)2C=C(CH3)2 A CH2=CH2 C CH2=C(CH3)2 D CH3CH=CHCH3 Câu 21: Hh X gồm propen đồng đẳng theo tỉ lệ thể tích 1:1 Đốt thể tích hh X cần 3,75 thể tích oxi (cùng đk) Vậy B là: A eten B propan C buten D penten Câu 22: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng thu CO2 nước khối lượng 6,76 gam CTPT anken là: A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C4H8 C5H10 D C5H10 C6H12 Câu 23: X, Y, Z hiđrocacbon dãy đồng đẳng, MZ = 2MX Đốt cháy hồn toàn 0,1 mol Y hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M lượng kết tủa là: A 19,7 gam B 39,4 gam C 59,1 gam D 9,85 gam Câu 24: Chia hỗn hợp gồm C3H6, C2H4, C2H2 thành hai phần Phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu 2,24 lít CO2 (đktc) Phần 2: Hiđro hố đốt cháy hết thể tích CO2 thu (đktc) ? A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 lít Câu 25: Đốt cháy hồn tồn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Tỉ khối X so với khí H2 là: A 12,9 B 25,8 C 22,2 D 11,1 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu CO2 nước Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm 100 gam dd NaOH 21,62% thu dd nồng độ NaOH 5% Cơng thức phân tử X là: A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 27: X hỗn hợp gồm hiđrocacbon A O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10) Đốt cháy hoàn toàn X hỗn hợp Y Dẫn Y qua bình H2SO4 đặc dư hỗn Z tỉ khối so với hiđro 19 A cơng thức phân tử là: A C2H6 B C4H8 C C4H6 D C3H6 Câu 28: m gam hỗn hợp gồm C3H6, C2H4 C2H2 cháy hồn tồn thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) Nếu hiđro hố hồn tồn m gam hỗn hợp đốt cháy hết hỗn hợp thu V lít CO2 (đktc) Giá trị V là: C 4,48 D 1,12 A 3,36 B 2,24 Câu 29: Dẫn 1,68 lít hh khí X gồm hai H.C vào bình đựng dd brom (dư) Sau phản ứng xảy hoàn tồn, 4g brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hồn tồn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Cơng thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A CH4 C2H4 B CH4 C3H4 C CH4 C3H6 D C2H6 C3H6 Câu 30: Hỗn hợp X gồm C3H8 C3H6 tỉ khối so với hiđro 21,8 Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thu gam CO2 gam H2O ? A 33g 17,1g B 22gvà 9,9g C 13,2g 7,2g D 33g 21,6g Câu 31: Hiện PVC điều chế theo sơ đồ sau: C2H4 → CH2Cl–CH2Cl → C2H3Cl → PVC Nếu hiệu suất tồn q trình đạt 80% lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000 kg PVC là: A 280 kg B 1792 kg C 2800 kg D 179,2 kg Câu 32: Thổi 0,25 mol khí etilen qua 125 ml dung dịch KMnO4 1M mơi trường trung tính (hiệu suất 100%) khối lượng etylen glicol thu A 11,625 gam B 23,25 gam C 15,5 gam D 31 gam Câu 33: Để khử hoàn toàn 200 ml dd KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc) Giá trị tối thiểu V là: D 1,344 A 2,240 B 2,688 C 4,480 Câu 34: Ba H.C : X, Y, Z dãy đồng đẳng, khối lượng phân tử Z gấp đơi khối lượng phân tử X Đốt cháy 0,1 mol chất Z, sản phẩm khí hấp thụ hồn tồn vào dd Ca(OH)2 (dư), thu số gam kết tủa là: A 20 B 40 C 30 D 10 Câu 35: Hỗn hợp X tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu là: A 18,60 gam B 18,96 gam C 20,40 gam D 16,80 gam Câu 36: X hỗn hợp C4H8 O2 (tỉ lệ mol tương ứng 1:10) Đốt cháy hoàn toàn X hỗn hợp Y Dẫn Y qua bình H2SO4 đặc dư hỗn Z Tỉ khối Z so với hiđro A.18 B 19 C 20 D 21 Câu 37: Hỗn hợp X gồm anken khí phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 48 gam brom Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X dùng hết 24,64 lít O2 (đktc) Cơng thức phân tử anken là: A C2H4 C3H6 B C2H4 C4H8 C C3H6 C4H8 D A B III Các dạng toán ankin I Phản ứng cộng X2,HX,H2O,H2 * Phương pháp giải : a) Toán ankin tác dụng với HX, X2 Đối với cộng HX,X2 ta cần xác định tỉ lệ mol HX,X2 với CxHy để từ => CTTQ hợp chất hữu Giả sử với CnH2n: nX2nCxHy = CnH2n+2 : nX2nCxHy > CnH2n – : nX2nCxHy < b) Toán ankin tác dụng với hidro Ankin H2 (X) Ankan Anken Ankindư H2 (Y) Ankan H2 (Z) dd B2 dư (T) Áp dụng Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng ta mX = mY = mT + m Z Bài tốn kiện X(Y); T; Z tốn thường cho kiện bắt tìm kiện lại Về cấu trúc khơng thay đổi đề người đề thường biến tướng cách hỏi nên em cần nắm vững + Số mol khí giảm sau pư số mol H2 pư + Sau cộng H2 mà khối lượng mol TB sản phẩm tạo thành nhỏ 28 chắn H2 dư Câu (ĐH - KA – 2008) Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 với xt Ni; t0 Sau thời gian thu đc hh khí Y Dẫn tồn khí Y lội từ từ qua bình đựng dd Brom dư lại 0,448 lít khí Z (đktc) tỉ khối so với oxi = 0,5 Khối lượng bình brom tăng là: A 1,2g B 1,04g C 1,64g D 1,3g Câu (ĐH – KA – 2010) Đun nóng hh khí X gồm 0,02 mol C2H2 0,03 mol H2 bình kín (xt: Ni; t0) thu đc hh Y Cho Y lội từ từ qua dd brom dư Sau pứ kết thúc , khối lượng bình brom tăng m gam 280 ml hh khí Z (đktc)thốt Tỉ khối Z so với hiđro 10.08 Giá trị m là: A 0,328 B 0,620 C 0,585 D 0,205 Câu (ĐH – KA – 2011) Hỗn hợp X gồm C H H số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác 2 nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C H , C H , C H H Sục Y vào dung dịch brom 2 (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) tỉ khối so với H Thể tích O (đktc) cần để đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y 2 A 22,4 lít B 26,88 lít C 44,8 lít D 33,6 lít Câu 4(ĐH – KA – 2013): Trong bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X tỉ khối so với H2 Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,10 mol B 0,20 mol C 0,25 mol D 0,15 mol * CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ : 4,48 lít ( đktc) hidrocacbon A tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch Brom 1M sản phẩm chứa 85,56% Br khối lượng CTPT A A C2H2 B C3H6 C C4H6 D C5H8 Giải : nA=4,48/22,4=0,2 mol , nBr2=0,4 mol nBr2/nA=2 => A CTTQ CnH2n−2 CnH2n−2+2Br2 → CnH2n−2Br4 => 80.414n−2 = 85,56100−85,56 => n=4 => A C4H6 => Đáp án C Ví dụ : Hỗn hợp X gồm Hidro hidrocacbon Nung nóng 14,56 lít hỗn hợp X (đktc) ,có Niken làm xúc tác đến pư hoàn toàn thu hỗn hợp Y khối lượng 10,8 gam Biết tỉ khối Y so với Metan 2,7 Y khả làm màu dung dịch Brom CTPT hidrocacbon A C3H6 B C4H6 C C3H4 D C4H8 Giải : nX=0,65 mol, MY=2,7.16=43,2 gam/mol Áp dụng ĐLBTKL mX=mY=10,8 gam => nX.MX=nY.MY=10,8 => nY=10,8/43,2=0,25 mol Vì hỗn hợp Y khả làm màu dung dịch Brom nên Hidro phản ứng hết , Hidrocacbon dư => nH2=0,65−0,25=0,4 mol ; nCxHy=0,25 mol => (12x+y).0,25+0,4.1=10,8 => 12x+y=40 => x=3;y=4 => Hidrocacbon C3H4 => Đáp án C II Phản ứng H Ankin với Ag AgNO3/NH3 RC≡CH + AgNO3+NH3 →RC≡CAg+NH4NO3 - Riêng C2H2 tác dụng với AgNO3 theo tỉ lệ mol 1:2 C2H2 hidro găn trực tiếp với C liên kết * VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 C4H4 ( số mol chất nhau) thu 0,09 mol CO2 Nếu lấy lượng X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 khối lượng kết tủa thu lớn gam Công thức cấu tạo C3H4 C4H4 A CH≡C−CH3 ; CH2=CH−C≡CH B CH≡C−CH3 ; CH2=C=C=CH2 C CH2=C=CH2;CH2=C=C=CH2 D CH2=C=CH2;CH2=CH−C=CH2 Giải : C2H2 → 2CO2 C3H4 → 3CO2 C4H4 → 4CO2 x 2x x 3x x 4x Theo giả thiết 2x+3x+4x=0,09 => x=0,01 mol C2H2 → C2Ag2 0,01 0,01 m C2Ag2=0,01.240=2,4 gam < gam => hidrocacbon lại phải tạo kết tủa > 1,6 gam CH2=CH−C≡CH → CH2=CH−C≡CAg 0,01 0,01 mCH2=CH−C≡CAg = 0,01.159=1,59 gam < 1,6 => C3H4 hợp chất chứa liên kết 3đầu mạch => C3H4 CTCT CH≡C−CH3 => Đáp án A III Phản ứng oxi hóa 3CH≡CH+8KMnO4 → 3KOOC−COOK+8MnO2+2KOH+2H2O CnH2n−2+(3n−1/2)O2 →t nCO2+(n−1)H2O * VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ : Hỗn hợp A gồm C3H6,C3H4,C3H8 Tỉ khối A so với H2 21,2 Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít(đktc) hỗn hợp A cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng A Giảm 20,1 gam B Giảm 22,08 gam C Tăng 19,6 gam D Tăng 22,08 gam Giải : Đặt công thức chung chất A C3Hy => 123+y=21,2.2 => y=6,4 C3Hy →+O2,t 3CO2+y/2H2O 0,2 0,2.3 0,1y mCO2+mH2O=0,2.3.44+0,1.6,4.18=37,92 gam CO2+Ca(OH)2 => CaCO3+H2O 0,6 0,6 mCaCO3=0,6.100=60 gam Như sau pư khối lượng dung dịch giảm 60−37,92=22,08 gam => Đáp án B IV Các tập liên quan nhiều loại pư Ví dụ : Dẫn V lít hỗn hợp X gồm axetilen hidro khối lượng m gam qua ống sứ đựng bột Niken nung nóng thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu 12 gam kết tủa Khí khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam Brom lại khí Z Đốt cháy hồn tồn Z thu 2,24 lít CO2 4,5 gam H2O Giá trị V A 11,2 B 13,44 C 5,6 D 8,96 Giải : Theo giả thiết => Y gồm H2 dư,C2H2 dư C2H4 C2H6 nC2H4=nBr2=16/160=0,1 mol, nC2H2 dư = nC2Ag2=12/240=0,05 mol, nH2O=4,5/18=0,25 mol , nCO2=2,24/22,4=0,1 mol => nC2H6=nCO2/2= 0,05 mol C2H2+H2 →Ni,t C2H4 (1) 0,1 0,1 0,1 C2H2+2H2 →Ni,t C2H6 (2) 0,05 0,1 0,05 C2H2+2AgNO3+2NH3 →t C2Ag2+2NH4NO3 (3) 0,05 0,05 C2H6+7/2O2 →t 2CO2+3H2O (4) 0,05 0,1 0,15 2H2+O2 →t 2H2O (5) 0,1 0,25−0,15 Theo pư ta thấy ∑nH2=nH2(1)+nH2(2)+nH2(5)=0,3 mol ∑nC2H2=nC2H2(1)+nC2H2(2)+nC2H2(3)=0,2 mol Vậy VX=VC2H2+VH2=0,5.22,4=11,2 lít => Đáp án A Ví dụ : Đốt cháy hồn tồn m gam hidrocacbon thể khí , mạch hở thu 7,04 gam CO2 Sục m gam hidrocacbon vào nước brom dư đến khí pư hồn tồn thấy 25,6 gam brom phản ứng Giá trị m A gam B gam C 2,08 gam D A C Giải : Đặt công thức hidrocacbon CnH2n+2−2a ( a số liên kết pi phân tử ) CnH2n+2−2a+(3n+1−a/2)O2 →t nCO2+(n+1−a)H2O (1) x nx CnH2n+2−2a+aBr2 →t CnH2n+2−2aBr2a (2) x ax Theo giả thiết ta hệ pt {nx=7,04/44=0,16ax=25,6/160=0,16 => na = 11 (3) Vì hidrocacbon thể khí nên n ≤ từ (3) => n ≥ ( Vì hợp chất 1C khơng thể liên kết pi ) - Nếu n=2,a=2 hidrocacbon C2H2 nC2H2=0,16/2=0,08 mol => mC2H2=0,08.26=2,08 gam - Nếu n=3,a=3 hidrocacbon C3H2 (Loại) - Nếu n=4,a=4 hidrocacbon C4H2 ( HC≡C−C≡CH) nC4H2=0,16/4=0,04 mol => mC4H2=0,04.50=2 gam => Đáp án D C BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu : Hỗn A gồm H2,C3H8,C3H4 Cho từ từ 12 lít A qua bột Niken xúc tác Sau pư thu 6lít khí Tỉ khối A so với H2 A 11 B 22 C 26 D 13 Câu : Hỗn hợp X gồm khí C3H4,C2H2 H2 Cho X vào bình kín dung tích 9,7744 lít 25oC áp suất atm , chứa bột Ni Nung nóng bình thời gian thu hỗn hợp khí Y dX/Y=0,75 Số mol H2 tham gia pư A 0,75 B 0,3 C 0,15 D 0,1 Câu : Hỗn hợp ban đầu gồm ankin, anken ankan H2 với áp suất atm Đun nóng bình với Ni xt để thực pư cộng sau đưa bình nhiệt độ ban đầu thu hỗn hợp khí Y , áp suất atm Tỉ khối X Y so với H2 24 x Giá trị x A 18 B 34 C 24 D 32 Câu : Đốt cháy hồn tồn thể tích gồm C2H6 C2H2 thu CO2 H2O tỉ lệ mol 1:1 Phần trăm thể tích khí hỗn hợp đầu A 50%, 50% B 30%, 70% C 25% ,75% D 70% ,30% Câu : Cho hỗn hợp X gồm CH4,C2H4, C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom dư khối lượng brom pư 48 gam Mặt khác cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH4 hỗn hợp A 40% B 20% C 25% D 50% Câu : A hỗn hợp gồm C2H6,C2H4 C3H4 Cho 6,12 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 7,35 gam kết tủa Mặt khác, 2,128 lít A (đktc) pư vừa đủ với 70ml dung dịch Brom 1M %C2H6 (theo khối lượng) 6,12 gam A B 52,63% C 18,3% D 65,35% A 49,01% Câu : Đốt cháy hoàn toàn ankin X thể khí thu CO2 H2O tổng khối lượng 23gam Nếu cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu 40 gam kết tủa CTPT X A C3H4 B C2H2 C C4H6 D C5H8 Câu : Trong bình kín chứa hidrocacbon A thể khí O2 (dư) Bật tia lửa điện đốt cháy hết A , đưa hỗn hợp điều kiện ban đầu % thể tích CO2 nước 30% 20% Công thức A %A hỗn hợp A C3H4 ;10% B C3H4 ;10% C C3H8 ;20% D C4H6 ;30% Câu : Cho 4,48 lít hỗn hợp X gồm hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Brom 0,5M Sau pư hoàn toàn , số mol Brom giảm nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7gam CTPT hidrocacbon A C3H4 C4H8 B C2H2 C3H8 D C2H2 C4H6 C C2H2 C4H8 Câu 10 : Đốt cháy hoàn tồn m gam hidrocacbon thể khí, nặng khơng khí thu 7,04 gam CO2 Sục m gam hidrocacbon vào nước brom dư đến pư hoàn tồn thấy 25,6 gam Brom pư Giá trị m A 2,08 B C 10 D 10,5 ... hết 24,64 lít O2 (đktc) Cơng thức phân tử anken là: A C2H4 C3H6 B C2H4 C4H8 C C3H6 C4H8 D A B III Các dạng toán ankin I Phản ứng cộng X2,HX,H2O,H2 * Phương pháp giải : a) Toán ankin tác dụng với... 15 − 13 →Cách 1: áp dụng CT tính nhanh ta có: H = - 4.3, 75 = 50% 4.5 n M → Cách 2: T = S → M S nT 4.3, 75 nS = → ns = 1,5 → nH ( pu ) = − 1, = 0, 5( mol ) → Hpứ = 0,5/1 = 4.5 50% 3)CƠNG THỨC... craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gam H2O 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 II CÁC DẠNG TOÁN CỦA ANKEN 1) ANKEN TÁC DỤNG VỚI DD BROM CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 → nBr2 = nanken Câu 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON, CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn