CƠ CHẾ PHẢN ỨNG hữu cơ TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học PHỔ THÔNG NÂNG CAO

134 93 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

-1- A GIỚI THIỆU KHOÁ LUẬN Lý chọn đề tài Trong chương trình hóa học hữu bậc phổ thơng thường trình bày chất đầu chất cuối hệ mà khơng cho biết q trình hóa học thực nào, tiến trình phản ứng diễn biến tức không nêu lên chế phản ứng Mặt khác, chế phản ứng chất, cốt lõi phản ứng hữu thể hiểu: “ chế phản ứng tập hợp cách đầy đủ giai đoạn mà phản ứng trải qua trình biến đổi từ chất đến sản phẩm tạo thành ” Vì hiểu chế phản ứng học sinh hiểu đường chi tiết mà phản ứng qua để tạo sản phẩm Từ em dễ dàng viết xác sản phẩm phản ứng Tuy nhiên bậc phổ thông không đề cập tới chế phản ứng hữu dừng lại vài thuật ngữ Vì học sinh phổ thông không học chế em phải viết sản phẩm phản ứng hữu cơ, lẽ học hóa học hữu trở thành vấn đề khó khăn với học sinh Còn giáo viên phổ thơng, học bậc đạị học mơ hồ Vì giáo viên đưa thêm chế phản ứng vào giảng Ngồi ra, với mong muốn góp phần xây dựng nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên phổ thông học sinh đặc biệt học sinh giỏi học sinh thi giải Olympic chế vấn đề cần thiết, đồng thời nguồn tài liệu tham khảo cho thân bạn sinh viên nghành sư phạm hóa để phục vụ cho công việc giảng dạy sau Xuất phát từ lý chọn đề tài nghiên cứu : “ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU TRONG CHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC PHỔ THƠNG NÂNG CAO ” -2- Mục đích nghiên cứu Dựa tảng lý thuyết chế phản ứng hữu cơ, yêu cầu kiến thức kỹ học sinh chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao; lý thuyết phản ứng hữu để xây dựng nên hệ thống lý thuyết tập liên quan dến phần chế phản ứng hữu chương trình hóa học phổ thơng nâng cao Tình hình nghiên cứu Đã nhiều viết cơng trình nghiên cứu chế phản ứng hữu Tuy nhiên đề tài thường hướng đến nghiên cứu cho giáo viên sinh viên chun ngành bậc đại học đề tài nghiên cứu chế phản ứng hữu chương trình hóa học phổ thơng Đối tượng nghiên cứu khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Các phản ứng hữu chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao bậc THPT 4.2 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học trường phổ thông Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý thuyết chế phản ứng hữu Nghiên cứu nội dung chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao Nghiên cứu phần mềm tin học phục vụ cho việc mô tả chế phản ứng Nghiên cứu xây dựng tập cách giải tập phần chế phản ứng hữu chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu việc đưa chế phản ứng hữu vào giảng dạy hóa học trường THPT Tổng kết đề tài đưa đề xuất Phạm vi nghiên cứu chế phản ứng hữu chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao • Các tập đề thi học sinh giỏi hoá học, học sinh giỏi Olympic -3- Bố cục khố luận • Mục lục • Danh mục chữ viết tắt • Mở đầu • Phần : Tổng quan sở lý luận lý thuyết • Chương : Một số khái niệm phản ứng hữuChương : Phản ứng ankan • Chương : Phản ứng hiđrocacbon thơm – aren • Chương : Phản ứng hiđrocacbon khơng no • Chương : Phản ứng dẫn xuất halogen – ancol – phenol • Chương : Phản ứng hợp chất cacbonyl • Chương : Phản ứng hợp chất chứa nitơ • Phần : Bài Tập • Phần : Hướng dẫn giải • Phần : Thực nghiệm sư phạm • Phần : Kết luận đề xuất B NỘI DUNG KHOÁ LUẬN Dàn ý khoá luận Phần : Tổng quan sở lý luận lý thuyết Chương : Một số khái niệm phản ứng hữu 1.1 Phân loại phản ứng hữu 1.1.1 Phân loại theo đặc điểm biến đổi liên kết 1.1.2 Phân loại theo đặc điểm tác nhân phản ứng 1.1.3 Phân loại theo hướng phản ứng 1.1.4 Phân loại theo số lượng tiểu phân tham gia vào trình định vận tốc phản ứng 1.2 Các kiểu phân cắt liên kết cộng hóa trị 1.2.1 Định nghĩa liên kết cộng hóa trị 1.2.3 Các kiểu phân cắt liên kết cộng hóa trị -4- 1.3 Tác nhân nucleophin tác nhân electronphin phản ứng 1.3.1 Tác nhân nucleophin phản ứng 1.3.2 Tác nhân electronphin phản ứng 1.4 chế phản ứng 1.4.1 Phản ứng 1.4.2 Phản ứng cộng 1.4.3 Phản ứng tách Chương : Phản ứng ankan 2.1 chế phản ứng halogen hóa ankan SR 2.1.1 Phản ứng halogen hóa ankan 2.2.2 Nitro hoá sunfo hoá ankan 2.2 Khả phản ứng tương đối hướng phản ứng nucleophin Chương : Phản ứng hidrocacbon thơm – aren 3.1 Định nghĩa 3.2 Đặc điểm chế SE2 hidrocacbon thơm 3.3 chế số phản ứng SE2 3.3.1 Phản ứng nitro hóa 3.3.2 Phản ứng halogen hóa 3.3.3 Phản ứng ankyl hóa 3.3.4 Phản ứng sunfo hóa 3.4 Quy luật electronphin vào nhân thơm Chương : Phản ứng hiđrocacbon không no 4.1 Định nghĩa 4.2 chế cộng electronphin 4.3 Một số phản ứng cộng AE anken 4.3.1 Phản ứng cộng halogen 4.3.2 Phản ứng cộng hidro halogenua -5- 4.3.3 Phản ứng cộng nước vào anken 4.3 Khả phản ứng hướng cộng electronphin 4.3.1.Khả phản ứng cộng electronphin 4.3.2.Hướng cộng electronphin Chương : Phản ứng halogen, ancol, phenol 5.1 Định nghĩa 5.2 chế phản ứng nucleophin dẫn xuất halogen, ancol, phenol 5.2.1 Phản ứng nucleophin lưỡng phân tử SN2 5.2.1 Phản ứng nucleophin lưỡng phân tử SN1 5.2.3 Những phản ứng cụ thể 5.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới phản ứng nucleophin SN1 SN2 5.4 Phản ứng tách tạo liên kết không no C=C 5.4.1 chế phản ứng tách đơn phân tử E1 5.4.2 chế phản ứng tách đơn phân tử E2 5.5 Hướng phản ứng tách 5.6 Quan hệ phản ứng tách nucleophin 5.6.1 Cấu trúc gốc hiđrocacbon R 5.6.2 Tác nhân phản ứng Y(-) 5.6.3 Dung môi 5.6.4 Nhiệt độ Chương : Phản ứng hợp chất cacbonyl 6.1 Định nghĩa 6.2 Cấu tạo nhóm cacbonyl 6.3 Phản ứng cộng nucleophin vào nhóm C=O anđehit xeton 6.3.1 chế tổng quát 6.3.2 Các phản ứng cụ thể -6- 6.4 Phản ứng nucleophin axit cacboxylic dẫn xuất chúng 6.4.1 Định nghĩa 6.4.2 Cấu tạo nhóm cacboxyl 6.4.3 Phản ứng nucleophin axit cacboxylic dẫn xuất Chương : Phản ứng hợp chất chứa nitơ 7.1 Định nghĩa 7.2 Cấu tạo nhóm Amino 7.3 Các phản ứng Amin 7.3.1 Phản ứng với anđehit xeton 7.3.2 Phản ứng với dẫn xuất axit 7.3.3 Phản ứng với axit nitrơ ( HNO2 ) 7.3.4 Phản ứng ankyl hóa 7.3.5 Phản ứng sunfonyl hóa 7.3.6 Phản ứng halogen hóa 7.3.7 Phản ứng vào nhân thơm amin thơm 7.4 Các phản ứng amino axit 7.4.1 Định nghĩa 7.4.2 Các phản ứng amino axit Phần : Bài tập Phần : hướng dẫn giải Phần : Thực nghiệm sư phạm Phần : Kết luận đề xuất Một số nội dung Phần : Tổng quan sở lý luận lý thuyết • Chương : Một số khái niệm phản ứng hữu -7- chế phản ứng 1.4.1 Phản ứng 1.4.1.1 Phản ứng electronphin SR Phản ứng theo chế gốc phản ứng dây chuyền ba giai đoạn: - Giai đoạn khơi mào - Giai đoạn phát triển mạch tạo sản phẩm - Giai đoạn tắt mạch kết thúc phản ứng Thí dụ: Phản ứng clo hóa ankan xảy sau: +Giai đoạn khơi mào: Cl2 Nhiệt ánh sáng (hv) 2Cl +Giai đoạn phát triển mạch tạo sản phẩm: Cl + R H R + HCl R + Cl2 RCl + Cl Cl + R H +Giai đoạn tắt mạch: R + Cl RCl R + R R R Cl + Cl Cl2 1.4.1.2 Phản ứng electronphin SE Phản ứng electrophin xảy qua hai giai đoạn: -8- H + E Tấn công tác nhân E + Tái tạo hợp chất thơm E electronphin (2) (1) ionbenzoni 1.4.1.3 Phản ứng nucleophin SN + chế SN2 chế lưỡng phân tử SN2 thể phương trình tốc độ phản ứng nồng độ hai chất tham gia phản ứng Phản ứng xảy giai đoạn trạng thái chuyển tiếp chất phản ứng tác nhân Y- Gồm giai đoạn, qua TTCT: Y + C X Y C X Y C + X(-) Khi X OH OR cần dùng axit để hoạt hoá, chẳng hạn chuyển OH (+) thành O H +Hóa lập thể Xét án ngữ không gian độ ổn định TTCT phản ứng SN2, Y(-) cơng C(+) từ phía khơng X thuận lợi từ phía X Y C X -X Y TTCT bền C X C quay cấu hình Y Y C C X TTCT bền -X Y giữ nguyên cấu hình Như vậy, phản ứng SN2 làm quay cấu hình phân tử H -9- Phản ứng bậc 2, v = k[RX][Y-], tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ chất Y(-) RX Ở trạng thái chuyển tiếp, liên kết cũ bị đứt liên kết tạo thành Tác nhân nucleophin tác kích vào cacbon phía sau Cl hình thành sản phẩm + chế SN1 Nếu không kể đến dung môi, phản ứng đơn phân tử, giai đoạn, tạo R(+) trung gian gian đoạn chậm Giai đoạn 1: Dmpc, gđ chậm C+ C X + X Giai đoạn 2: C+ + Y- Gđ nhanh C Y Trong trường hợp X OH hay OR cần hoạt hoá X H+ ZnCl2 (+) H Cl (CH )3 C − OH  →(CH )3 C − O H  →(CH )3 C ( + ) → (CH )3 C − Cl − H2O + − Thí dụ: (CH3)3C Br + OH (CH3)3C OH + Br Trong phương trình tốc độ phản ứng nồng độ chất tham gia phản ứng Phương trình tốc độ phản ứng: v = k[CH3)3C-Br] +Hố lập thể R(+) cấu trúc phẳng hay gần phẳng X mặt tiến cơng Y- từ phía vào C(+) phải tương đương nhau, xuất phát từ RX quang hoạt (cấu dạng R S) sau phản ứng biến thể Raxemic -10- Y C quay cấu hình C Raxemic hố C - XC Y giữ ngun cấu hình Thực tế, raxemic hố xảy khơng hồn tồn tỷ lệ sảm phẩm quay cấu hình giữ nguyên cấu hình thường lớn Đó R(+) bền, X(-) chưa kịp xa, Y(-) tiến công R(+) phải vào phía khơng X() Nếu độ bền R(+) tăng lên tỷ lệ sản phẩm raxemic tăng theo Như vậy, phản ứng SN1 gây nên raxemic hố phần quay cấu hình 1.4.2 Phản ứng cộng 1.4.2.1 Cộng electronphin AE +Cơ chế Phản ứng gồm giai đoạn, định tốc độ chung phản ứng giai đoạn cộng tiểu phân mang điện dương tạo thành sản phẩm trung gian R(+) : XY : Hal2, Hal-Hal, HHal, HOH, H2SO4,… Trước tạo thành R(+) tạo thành phức π C=C XY chế AE vào nối ba nói chung tương tự chế AE vào nối đôi δ+ C δ- C δ+ δ- + X Y -Y- X C C+ • Phản ứng cộng vào đien liên hợp X C C Y hay C + X C -Y- -90CH3 NO2 CH3 H2SO4 + HONO2 + H2 O + H2O CH3 NO2 chế SE2 : HONO2 + HSO4- H2SO4 + H2O CH3 CH3 CH3 + +NO2 + + NO2 CH3 H NO2 -H+ NO2 CH3 CH3 -H+ NO2 + H NO2 NO2 -Phản ứng dịnh hướng vào vị trí meta-, mật độ electron vị trí phân tử toluen giàu vị trí ortho-, para- Đồng thời phản ứng vào vị trí tạo giải tỏa điện tích tốt phức π Bài 20 : Hướng dẫn giải a.Cơ chế phản ứng : Cl CH3CH2OH + Cl C H5C2 Cl O C OH b.Cơ chế phản ứng: C O- O H5 C O+ -HCl H5C2 O C O -91- CH3 H+ C NH2 CH3 C NH2 +OH2 OH+ O NH2 + -H CH3 C OH OH CH3 C O+ OH H H NH3+ + H NH2 CH3 C OH OH CH3COOH + NH4+ -92PHẦN : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 4.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm Đánh giá tình hình dạy học hóa học hữu chương trình hóa học phổ thơng nâng cao Thu thập ý kiến giáo viên học sinh để hồn thiện đề tài Tìm hiểu khả biết vận dụng chế phản ứng hữu vào việc giải tốn hóa học • Đánh giá chất lượng nội dung đề tài 4.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm Hệ thống lý thuyết tập liên quan đến chế phản ứng hữu 4.3 Đối tượng thực nghiệm sư phạm Học sinh trường THPT Giáo viên giảng dạy mơn hóa trường phổ thơng + Giáo viên giảng dạy mơn hố học trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đaklak + Giáo viên giảng dạy mơn hố học trường THPT Bn Ma Thuộc – Đaklak + Giáo viên giảng dạy mơn hố học trường THPT Cưmgar – Đaklak 4.4 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 4.4.1 Nhiệm vụ thực nghiệm Bước 1: Chuẩn bị phương pháp dạng tập liên quan tới chế phản ứng để lồng ghép vào trình giảng dạy + sở lý thuyết phần chế phản ứng hữu chương trình hố học phổ thơng nâng cao + Phiếu điều tra + Đề kiểm tra 15 phút (nội dung lớp 11) Bước 2: lồng ghép chế phản ứng hữu vào dạy cụ thể Bước 3: tiến hành điều tra cụ thể HS (đối với GV dùng PP thăm dò) Bước 4: Kiểm tra, phân tích đánh giá kết thu -934.4.2 Phương pháp - Phỏng vấn thu thập ý kiến học sinh giáo viên mơn hóa trường THPT - Thu thập số liệu từ kiểm tra học sinh 4.4.3 Cách tiến hành - Tiến hành vấn điều tra giáo viên học sinh phổ thông - Kiểm tra đánh giá việc lồng ghép chế phản ứng hữu vào giảng dạy hóa học hữu chương trình hóa học phổ thông nâng cao 4.5 Kết thực nghiệm sư phạm 4.5.1 Kết thực nghiệm nội dung đề tài + Thực nghiệm lớp 11A3 (sĩ số 40) lớp đối chứng 11A1 (sĩ số 40) trường THPT Cưmgar + Thực nghiệm lớp 11A2 (sĩ số 43) lớp đối chứng 11A3 (sĩ số 43) trường THPT Buôn Ma Thuộc Đối với kiểm tra 15 phút chế phản ứng hoá học -94Bảng 4.1 Kết kiểm tra HS lớp 11A3 11A1 10 Điểm TBC TN 0 11 11 8 6,23 ĐC 13 2 0 4,77 Điểm Số HS Bảng 4.2 Kết kiểm tra HS lớp 11A2 11A3 10 Điểm TBC TN 0 1 11 10 6,35 ĐC 14 0 4,53 Điểm Số HS 14 Thực nghiệm 12 Đối chứng 14 12 10 10 8 6 4 Thực nghiệm Đối chứng 2 0 10 Hình 4.2: Biểu đồ kết kiểm tra lớp 11A2(ĐC) 11A3(TN) 10 Hình 4.1: Biểu đồ kết kiểm tra lớp 11A3(ĐC) 11A1(TN) -95- Bảng 4.3 Phân phối tần số, tần suất tần suất tích lũy kết kiểm tra % HS đạt điểm xi Số HS đạt điểm xi % HS đạt điểm xi trở xuống Điểm xi TN ĐC TN ĐC TN ĐC 0 0 0 8,4 8,4 11 1,2 13,5 1,2 21,9 17 2,4 20,5 3,6 42,4 22 27 26,5 32,4 30,1 74,8 21 14 25,3 16,8 55,4 91,6 17 20,5 4,8 75,9 96,4 12 14,5 3,6 90,4 100 7,2 97,6 10 2,4 100 ∑ 83 83 100 100 120 Thực nghiệm 100 Đối chứng 80 60 40 20 10 Hình 4.3 Đồ thị đường tích l lũy điểm số kết kiểm tra nhóm TN ĐC -96- Nhận xét kết thực nghiệm - Dựa vào kết kiểm tra biểu đồ kết kiểm tra lớp TN lớp ĐC ta thấy: + Điểm số lớp thực nghiệm cao (có điểm 10 lớp TN) + Sự chênh lệch thể rõ điểm số Dưới số HS lớp đối chứng đạt nhiều hơn, lớp thực nghiệm đạt nhiều - Điểm trung bình chung lớp TN cao lớp ĐC - Đồ thị đường tích lũy điểm số kết kiểm tra lớp TN ln nằm đường tích lũy điểm số kết kiểm tra lớp ĐC - Tỉ lệ % số HS đạt điểm lớp TN ĐC chênh tới 30,1% Như vậy, qua thực nghiệm cho thấy, kết lớp TN cao so với lớp ĐC Từ thấy việc hệ thống lý thuyết lồng ghép chế phản ứng vào nội dung dạy học mang lại hiệu thiết thực, em nhìn trọn vẹn hơn, biết tìm hướng cụ thể phản ứng hoá học hiểu chất phản ứng đó, cần thiết việc nâng cao chất lượng dạy học Hóa học Tuy nhiên việc đưa vào cần phải rõ ràng cụ thể, thời điểm phải hợp lí mang lại hiệu nhằm nâng cao kết học tập học sinh đồng thời nâng cao kết kì thi học sinh giỏi học sinh thi olympic 4.7 Kết điều tra 4.7.1 Thực nghiệm giáo viên Trong trình vấn giáo viên xoay quanh vấn đề lồng ghép chế phản ứng hữu vào giảng dạy chương trình hố học phổ thơng nâng cao ý kiến sau: - Ý kiến 1: Trong đề thi học sinh giỏi hố học thường câu hỏi liên quan đến chế Tuy nhiên, trơng q trình học lớp vấn đề thường quan tâm -97Nguồn tài liệu tham khảo khó tìm đọc khó hiểu khơng phù hợp với chương trình phổ thông Việc lồng ghép chế vào giảng dạy làm học sinh hiểu bì cảm thấy thích thú học hố hữu - Ý kiến 2: Muốn học sinh giải tập hoá chế trước hết cần xây dựng sở lí thuyết phản ứng hữu Vì phải xuất phát từ lí thuyết xây dựng tập, việc hệ thống lí thuyết phải súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, khơng nêu q nhiều lí thuyết học sinh khó hiểu khó nhớ -Ý kiến 3: Việc xây dựng sở lý thuyết dạng tập chế phù hợp với chương trình phổ thơng nâng cao cần thiết thiết thực làm cho học sinh hiểu thêm chất phản ứng với học sinh phản ứng hữu vấn đề khó học sinh Hơn sách giáo khoa nêu chế nói qua học sinh khó hiểu - Ý kiến số giáo viên khác đa số ý trùng với ý kiến giáo viên Trong trình thu thập ý kiến giáo viên phổ thông cho thấy việc lồng ghép chế phản ứng vào giảng dạy quan trọngphần nội dung thiếu đề thi học sinh giỏi hoá học hay thi olympic hoá học Muốn giải tập chế phản ứng cần xuất phát từ sở lí thuyết Việc xây dựng sở lý thuyết chế phù hợp với trình độ học sinh phổ thơng quan trọng 4.5.1 Thực nghiệm học sinh Đối tượng điều tra HS khối 11 12 điểm trường thuộc địa bàn tỉnh Đăk Lăk: + 11A2 (40 HS) 11A3 (40 HS), 12A1 (46 HS) thuộc trường THPTCưmgar + 11A2 (43 HS), 11A3 (43 HS), 12A2 (48 HS) thuộc trường THPT Buôn Ma Thuộc -98+ 11A1 (38 HS), 11A2 (48 HS), 12A1 (40 HS) thuộc trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Bảng 4.4 Nhận định học sinh THPT học hố hữu Rất khó Số % số HS HS Khó Bình Thường Dễ Rất khó 173 44,8 Khó 125 32.4 Bình thường 50 12.9 Dễ 38 9,8 ∑ HS điều tra 386 Bảng 4.4 Nhận định học sinh THPT học hoá hữu Bảng 4.5 Nhu cầu học sinh biết thêm chế phản ứng Số % số HS HS Rất cần 203 52.3 Cần 98 25.3 Ít cần 60 15.2 Không cần 28 7.2 ∑ HS điều tra 386 Rất cần Cần Ít cần Khơng cần Bảng 4.5 Nhu cầu học sinh biết thêm chế phản ứng -99- Bảng 4.6 Nguồn thông tin chế phản ứng Số HS % số HS 90 80 Giáo viên 309 80,0 70 Sách tham khảo 206 53,4 60 50 Internet 47 12,2 40 30 % số HS 20 Bạn bè 101 26,2 Khác 32 8,5 ∑ HS điều tra 386 10 Giáo viên Sách tham khảo Internet Bạn bè Khác Hình 4.6 Mức độ nguồn thơng tin chế phản ứng Bảng 4.7 Mức độ khó khăn mà HS thường gặp học hố hữu Số HS % số HS Xác định SP Cân PU Xác định sản phẩm phản ứng Viết cân PT Tính chất hố học khó nhớ 127 32,9 TCHH khó nhớ 40 Khó giải BT 30 62 16,0 100 25,9 Khác 20 10 % Số HS Khó giải tập 150 38,9 Khác 37 9,5 ∑ HS điều tra 386 Xác Cân TCHH Khó định khó giải SP PU nhớ BT Khác Hình 4.7 Mức độ khó khăn thường gặp -100Bảng 4.8 Mức độ các giáo viên đưa chế vào giảng dạy Số % số HS HS 80 20,7 160 41,5 Ít 90 23,3 Chưa 56 14,5 Thường xuyên Không thường xuyên T hường xuyê n k hô ng t hường xuyê n Í t k hi C hưa t ừng Hình 4.8 Mức độ các giáo viên đưa ∑ HS điều tra 386 chế vào giảng dạy Nhận xét kết điều tra Thông qua phương pháp điều tra thực tế thu thập thông tin việc đưa chế phản ứng hoá học vào giảng dạy hố học chương trình phổ thơng nâng cao trường THPT Cưmgar, THPT Buôn Ma Thuộc, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm địa bàn tỉnh Đăk Lăk, cụ thể tiến hành điều tra HS khối 11 12, em rút kết sau: - Mức độ u thích mơn hóa học tăng dần từ khối 11 đến khối 12 Nguyên nhân chủ yếu em cảm thấy học hoá hữu khó hiểu, bị hỏng kiến thức lớp dưới, chưa nắm kiến thức lý thuyết, khơng thời gian rèn luyện tập giải tập (vì đa số thời gian lên lớp dùng để học lý thuyết) Vì dẫn đến khơng hứng thú mơn học Ngoài ra, phương pháp giảng dạy giáo viên yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến tâm lí u thích mơn Hóa học - Đa số vấn đề chế phản ứng mà em biết thông qua giáo viên sách tham khảo Tuy nhiên việc vận dụng vào cụ thể khó -101các em em chưa biết cách rạch ròi nên khó áp dụng áp dụng dễ mắc sai sót - Các tài liệu viết chế khó tìm - Đa số tài liệu chế mà em tham khảo khó hiểu khơng phù hợp với trình độ nhận thức em Như để nâng cao hiệu dạy học mơn Hóa học đặc biệt phần hoá học hữu nâng cao chất lượng kì thi học sinh giỏi khu vực, quốc gia, Olympic : • Các giáo viên THPT cần nắm vững chuyên môn biết cách phân bố thời gian dạy hợp lí để HS vừa nắm vững kiến thức lý thuyết vừa thời gian rèn luyện kĩ giải tập, tập chế phản ứng • Các em HS cần biết cách khái quát kiến thức học cách ngắn gọn, rèn luyện thêm các tập, lựa chọn tập phù hợp để củng cố kiến thức rèn luyện kĩ -102PHẦN : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 KẾT LUẬN Qua khóa luận này, tơi tìm hiểu sâu kiến thức hóa hữu kể kiến thức lý thuyết số dạng tập chế phản ứng Từ đó, tơi rút số nhận xét sau: - Nắm sở lý luận chế phản ứng hóa học, thấy tác dụng vai trò chế phản ứng hố học việc dạy học hóa học chương trình hố học phổ thơng nâng cao - Nắm cách phương pháp giải cho dạng tập liên quan đến chế phản ứng hoá học - Khi giải tập học sinh không ôn lại kiến thức học hội tìm hiểu kỹ kiến thức đó, hiểu chất phản ứng tượng hóa học thơng qua câu hỏi tập cụ thể chế phản ứng Ngồi phát triển tư duy, sáng tạo cho HS - Bên cạnh đó, q trình làm khóa luận giúp tăng cường khả sử dụng vi tính, sử dụng phần mềm để phục vụ cho việc giảng dạy, thực giảng dạy giáo án điện tử - Thông qua thực nghiệm sư phạm trường phổ thông với phương pháp điều tra thực tế, thu thập xử lí thơng tin xác suất thống kê tơi tìm khó khăn học sinh học phần hóa học hữu cơ; rút cần thiết việc lồng ghép chế phản ứng hoá học vào giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học giáo viên học sinh 5.2 ĐỀ XUẤT Việc lồng ghép chế phản ứng vào giảng dạy vai trò tác dụng quan trọng đến chất lượng dạy học hố học chương trình hố học phổ thông nâng cao Hệ thống tập phương pháp giải cụ thể phần chế phản ứng giúp học sinh giải nhiều khó khăn học hóa học hữu hiểu -103bản chất phản ứng hoá học hữu nâng cao chất lượng học mơn hố học trường phổ thơng Do q trình dạy học, người giáo viên nên: Cần lồng ghép chế phản ứng vào cụ thể Giáo viên đưa tập để học sinh rèn luyện thêm củng cố lý thuyết chế phản ứng Cần rèn luyện cho học sinh nắm thật vững sở lý thuyết để học sinh sâu vào giải vấn đề khó Cần lựa chọn tập phù hợp học sinh thi học sinh giỏi hay Olympic cho nêu bật kiến thức, khắc sâu kiến thức cho học sinh phát huy tính tích cực việc giải tập Ngoài ra, học phần chế phản ứng tập phần quan trọng sinh viên Hóa Tuy nhiên học phần khó hiểu học lý thuyết khơng hiệu Vì vậy, mong Bộ mơn tăng thời gian học phần chế phản ứng hoá học để rèn luyện thêm cho sinh viên kỹ giải tập, vận dụng lý thuyết công việc giảng dạy sau -104TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Thái Dỗn Tĩnh (2001), Sở Hóa Học Hữu Cơ, tập 1, tập 2, tập 3, Nxb KHKT [2].Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong (2006), Hóa học hữu cơ, Nxb Giáo dục Hà Nội [3] Lê Ngọc Thạch (2002), Hóa học hữu cơ, Nxb Đại học Quốc gia [4] Nguyễn Kim Phi Phụng (2002), Hóa học hữu cơ, Nxb Đại học Quốc gia Tp.HCM [5] Lê Văn Thới, Hóa học hữu cấu, Nxb Đại học Khoa học Đường [6] Ngũ Trường Nhân (2011), Bài giảng Hóa đại cương 2, (lưu hành nội bộ) [7] Lê Xuân Trọng, Nguyễn Hữu Đĩnh, Sách giáo khoa hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao, Nxb Giáo dục [8] Lê Xuân Trọng, Nguyễn Hữu Đĩnh, Sách tập hóa học 11 lớp 12 nâng cao, Nxb Giáo dục [9] Ngô Thị Thuận (2006), Hoá học hữu cơ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [10] Đinh Văn Hùng (2007), Hoá học hữu cơ, Đại họ c nông nghi ệp Hà N ội [11] Phan Cường Huy (2010), Tuyển tập đề thi học sinh giỏi mơn hố học [12].Thái Dỗn Tĩnh (2009), chế phản ứng hoá học hữu cơ, Nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội [13] Trần Quốc Sơn (1996), Tài liệu giáo khoa chuyên hoá, Nxb Giáo dục [14] Tổng hợp từ nguồn Internet volcmttl@yahoo.com.vn (2009), Bài tập hoá học hữu cơ, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội ... dạy học hố học chương trình hố học phổ thơng nâng cao -30Hệ thống tập phương pháp giải cụ thể phần chế phản ứng giúp học sinh giải nhiều khó khăn học hóa học hữu hiểu chất phản ứng hố học hữu. .. hình dạy học hóa học hữu chương trình hóa học phổ thông nâng cao Thu thập ý kiến giáo viên học sinh để hoàn thiện đề tài Tìm hiểu khả biết vận dụng chế phản ứng hữu vào việc giải tốn hóa học • Đánh... chế phản ứng hữu cơ, yêu cầu kiến thức kỹ học sinh chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao; lý thuyết phản ứng hữu để xây dựng nên hệ thống lý thuyết tập liên quan dến phần chế phản ứng hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG hữu cơ TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học PHỔ THÔNG NÂNG CAO, CƠ CHẾ PHẢN ỨNG hữu cơ TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học PHỔ THÔNG NÂNG CAO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn