HƯỚNG dẫn các NGUYÊN tắc HẠCH TOÁN TRONG kế TOÁN DOANH NGHIỆP

20 59 0
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:25

Các nguyên tắc hạch toán loại tài khoản Nợ phải trả Dịch vụ kế toán GDT gửi tới bạn nguyên tắc hạch toán Nợ phải trả – Loại tài khoản danh mục hệ thống tài khoản kế toán loại Loại tài khoản – nợ phải trả Loại tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phát sinh trình hoạt động sản xuất, kinh doanhdoanh nghiệp phải trả, phải toán cho chủ nợ, bao gồm khoản nợ tiền vay, khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên khoản phải trả khác Nợ phải trả doanh nghiệp gồm: Nợ ngắn hạn nợ dài hạn Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả vòng năm chu kỳ kinh doanh bình thường Nợ ngắn hạn gồm khoản: Vay ngắn hạn; Khoản nợ dài hạn đến hạn trả; Các khoản tiền phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu; Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước; Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả cho người lao động; Các khoản chi phí phải trả; Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; Các khoản phải trả ngắn hạn khác Nợ dài hạn: Là khoản nợ mà thời gian trả nợ năm Nợ dài hạn gồm khoản: Vay dài hạn cho đầu tư phát triển; Nợ dài hạn phải trả; Trái phiếu phát hành; Các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn; Thuế thu nhập hỗn lại phải trả; Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm; Dự phòng phải trả Nguyên tắc hạch toán nợ phải trả – loại tài khoản Khi hạch toán loại tài khoản này, kế tốn viên cần tơn trọng số quy định sau: Các khoản nợ phải trả doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết số nợ phải trả, số nợ trả theo chủ nợ Các khoản nợ phải trả doanh nghiệp phải phân loại thành nợ ngắn hạn nợ dài hạn vào thời hạn phải toán khoản nợ phải trả Nợ phải trả vàng, bạc, kim khí q, đá q kế tốn chi tiết cho chủ nợ, theo tiêu số lượng, giá trị theo giá qui định Cuối niên độ kế toán, số dư khoản nợ phải trả ngoại tệ phải đánh giá theo tỷ giá quy định Những chủ nợ mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch, mua hàng thường xuyên có số dư nợ phải trả lớn, phận kế toán phải kiểm tra, đối chiếu tình hình cơng nợ phát sinh với khách hàng định kỳ phải có xác nhận nợ văn với chủ nợ Các tài khoản nợ phải trả chủ yếu có số dư bên Có, quan hệ với chủ nợ, Tài khoản 331, 333, 334, 338 có số dư bên Nợ phản ánh số trả lớn số phải trả Cuối kỳ kế tốn, lập báo cáo tài cho phép lấy số dư chi tiết tài khoản để lên hai tiêu bên “Tài sản” bên “Nguồn vốn” Bảng Cân đối kế toán Danh mục loại tài khoản – nợ phải trả Loại Tài khoản Nợ phải trả có 16 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 31 - Nợ ngắn hạn, có tài khoản: - Tài khoản 311 - Vay ngắn hạn; - Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả Nhóm Tài khoản 33 - Các khoản phải trả khác, có tài khoản: - Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán; - Tài khoản 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước; - Tài khoản 334 - Phải trả người lao động; - Tài khoản 335 - Chi phí phải trả; - Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ; - Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng; - Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác Nhóm Tài khoản 34 - Nợ dài hạn, có tài khoản: - Tài khoản 341 - Vay dài hạn; - Tài khoản 342 - Nợ dài hạn; - Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành; - Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn; - Tài khoản 347 - Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Nhóm Tài khoản 35 - Dự phòng, có tài khoản: - Tài khoản 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm; - Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế toán nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán Các nguyên tắc hạch toán loại tài khoản Tài sản dài hạn Dịch vụ kế toán GDT chia sẻ vơi bạn nguyên tắc hạch toán tài sản dài hạn – Loại tài khoản danh mục hệ thống tài khoản kế toán loại Tài sản dài hạn doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vơ hình, TSCĐ th tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác đầu tư XDCB doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại Một số nguyên tắc hạch toán tài sản dài hạn Khi hạch toán loại tài khoản ta cần ý số quy định sau: Trong trường hợp, kế tốn TSCĐ phải tơn trọng ngun tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) giá trị lại TSCĐ Kế tốn TSCĐ phải phản ánh tiêu giá trị TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn giá trị lại TSCĐ Giá trị lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn TSCĐ Kế toán phải phân loại TSCĐ theo phương pháp phân loại quy định báo cáo kế tốn, thống phục vụ cho cơng tác quản lý, tổng hợp tiêu Nhà nước Đối với khoản đầu tư tài dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản, kế toán phải phản ánh số có tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với loại chứng khoán, bất động sản, khoản vốn góp liên doanh) Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi khoản đầu tư tài dài hạn khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài dài hạn Danh mục loại tài khoản Loại Tài khoản Tài sản dài hạn có 14 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 21 - Tài sản cố định, có tài khoản: - Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình; - Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính; - Tài khoản 213 - Tài sản cố định vơ hình; - Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định; - Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư Nhóm Tài khoản 22 - Đầu tư dài hạn, có tài khoản: - Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con; - Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh; - Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết; - Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác; - Tài khoản 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn; Nhóm Tài khoản 24 - Các tài sản dài hạn khác, có tài khoản: - Tài khoản 241 - Xây dựng dỡ dang; - Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn; - Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại; - Tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn; Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế toán nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán Các nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh Loại tài khoản Dịch vụ kế toán GDT giới thiệu nguyên tắc hạch tốn loại tài khoản – chi phí sản xuất kinh doanh danh mục tài khoản loại tài khoản Giới thiệu tài khoản loại Các tài khoản thuộcloại dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ); phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra; phản ánh chi phí tài chính; phản ánh chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp doanh nghiep sản xuất, kinh doanh thuộc ngành thành phần kinh tế 2 Nguyên tắc hạch toán Khi hạch toán loại tài khoản cần tôn trọng số quy định sau: Mỗi doanh nghiệp, đơn vị kế tốn áp dụng hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp khai thường xuyên, phương pháp kiểm định kỳ Khi doanh nghiệp lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho để áp dụng doanh nghiệp, phương pháp phải áp dụng qn niên độ kế toán Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm định kỳ: Cuối kỳ kế toán phải tiến hành kiểm để xác định giá trị thành phẩm, hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ Trên sở kết kiểm xác định giá trị hàng tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ, trị giá hàng hoá, vật tư mua vào kỳ để xác định trị giá vật tư, hàng hoá xuất sử dụng trình sản xuất, kinh doanh trị giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ xuất bán kỳ Đối với tài khoản dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang” (Theo phương pháp khai thường xuyên), Tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” (Theo phương pháp kiểm định kỳ) ngồi việc hạch tốn tổng hợp, phải hạch tốn chi tiết theo nơi phát sinh chi phí: Phân xưởng, tổ, đội sản xuất, phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ, Đối với chi phí sản xuất, kinh doanh khơng có khả hạch toán trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí như: Chi phí sản xuất chung, chi phí tưới tiêu nước, chi phí chuẩn bị đất trồng năm đầu trồng lần thu hoạch nhiều lần, trước hết phải tập hợp chi phí vào tài khoản tập hợp chi phí, sau tiến hành phân bổ chi phí sản xuất, kinh doanh tập hợp cho đối tượng chịu chi phí theo tiêu thức phù hợp Danh mục loại tài khoản Loại Tài khoản – Chi phí sản xuất,kinh doanh có 10 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 61 có 01 tài khoản: - Tài khoản 611 - Mua hàng Nhóm Tài khoản 62 có 04 tài khoản: - Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; - Tài khoản 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp; - Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi cơng; - Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung Nhóm Tài khoản 63 có 03 tài khoản: - Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất; - Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán; - Tài khoản 635 - Chi phí tài Nhóm Tài khoản 64 có 02 tài khoản: - Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng; - Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế toán nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng Các nguyênhạch toán loại tài khoản 0,9,8 Trong viết Dịch vụ kế toán GDT giới thiệu tới bạn nguyên tắc hạch toán loại tài khoản 0,9,8 danh mục loại tài khoản Hệ thống bảng tài khoản kế toán Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – Thu nhập khác Loại tài khoản dùng để phản ánh khoản thu nhập khác hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp Loại tài khoản phản ánh khoản thu nhập khác kỳ Cuối kỳ toàn thu nhập kết chuyển toàn sang Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” khơng có số dư Danh mục loại tài khoản 7: Loại Tài khoản – Thu nhập khác, có 01 tài khoản: - Tài khoản 711 - Thu nhập khác 2 Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – Chi phí khác Loại tài khoản phản ánh khoản chi phí hoạt động ngồi hoạt động SXKD tạo doanh thu doanh nghiệp Chi phí khác khoản chi phí (lỗ) kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường doanh nghiệp gây chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Loại tài khoản phản ánh khoản chi phí kỳ, cuối kỳ kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” khơng có số dư cuối kỳ Danh mục loại tài khoản 8: Loại Tài khoản – Chi phí khác, có 02 tài khoản: - Tài khoản 811 - Chi phí khác; - Tài khoản 821 - Chi phí thuế TNDN Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – Xác định kết kinh doanh Tài khoản dùng để xác định phản ánh kết hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp kỳ kế toán năm Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hoạt động tài kết hoạt động khác Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh số chênh lệch doanh thu trị giá vốn hàng bán (Gồm sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Kết hoạt động tài số chênh lệch thu nhập hoạt động tài chi phí hoạt động tài 3 Kết hoạt động khác số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Nguyên tắc hạch toán: Khi hạch toán tài khoản cần tôn trọng số quy định sau: Tài khoản phải phản ánh đầy đủ, xác khoản kết hoạt động kinh doanh kỳ kế toán theo quy định sách tài hành Kết hoạt động kinh doanh phải hạch toán chi tiết theo loại hoạt động (Hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài .) Trong loại hoạt động kinh doanh cần hạch toán chi tiết cho loại sản phẩm, ngành hàng, loại dịch vụ Các khoản doanh thu thu nhập kết chuyển vào tài khoản số doanh thu thu nhập Kết cầu nội dung phản ánh Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Bên Nợ: - Trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ bán; - Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác; - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp; - Kết chuyển lãi Bên Có: - Doanh thu số sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ bán kỳ; - Doanh thu hoạt động tài chính, khoản thu nhập khác khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; - Kết chuyển lỗ Tài khoản 911 khơng có số dư cuối kỳ Phương pháp hạch toán kế toán – Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Cuối kỳ kế toán, thực việc kết chuyển số doanh thu bán hàng vào Tài khoản Xác định kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Kết chuyển trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài khoản thu nhập khác, ghi: Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Nợ TK 711 – Thu nhập khác Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài khoản chi phí khác, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài Có TK 811 – Chi phí khác Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch số phát sinh bên Nợ số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại”: + Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn số phát sinh bên Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại + Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 641 – Chi phí bán hàng Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Tính kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN hoạt động kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 10 Kết chuyển số lỗ hoạt động kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Đối với đơn vị kế toán có lập báo cáo tài niên độ (cuối q) bút tốn (từ đến 10) ghi chép cho kỳ kế tốn q Các tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn – loại tài khoản Các tài khoản Bảng Cân đối kế tốn dùng để phản ánh tài sản có doanh nghiệp không thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng; Hàng hố nhận bảo hộ, nhận ký gửi Đồng thời, loại tài khoản phản ánh số tiêu kinh tế phản ánh Tài khoản Bảng Cân đối kế toán, cần theo dõi để phục vụ u cầu quản lý như: Nợ khó đòi xử lý; Ngoại tệ (chi tiết theo nguyên tệ); Dự toán chi nghiệp, dự án Về nguyên tắc, tài khoản thuộc loại ghi chép theo phương pháp ghi “Đơn”, nghĩa ghi vào tài khoản khơng ghi quan hệ đối ứng với tài khoản khác Trị giá tài sản, vật tư, tiền vốn ghi Tài khoản theo giá hợp đồng, giá quy định ghi biên giao nhận, giá hoá đơn hay chứng từ khác Tài sản cố định thuê ghi theo giá trị hợp đồng thuê tài sản cố định Tất tài sản, vật tư, hàng hoá phản ánh tài khoản ngồi Bảng Cân đối kế tốn phải bảo quản tiến hành kiểm thường kỳ tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Loại Tài khoản – Tài khoản Bảng cân đối kế tốn, có 06 tài khoản: - Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài; - Tài khoản 002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia cơng; - Tài khoản 003 - Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược; - Tài khoản 004 - Nợ khó đòi xử lý; - Tài khoản 007 - Ngoại tệ loại; - Tài khoản 008 - Dự toán chi nghiệp, dự án Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế tốn nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán ... sách kế toán Các nguyên tắc hạch toán loại tài khoản Tài sản dài hạn Dịch vụ kế toán GDT chia sẻ vơi bạn nguyên tắc hạch toán tài sản dài hạn – Loại tài khoản danh mục hệ thống tài khoản kế toán. .. dẹp sổ sách kế toán Các nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh Loại tài khoản Dịch vụ kế toán GDT giới thiệu nguyên tắc hạch tốn loại tài khoản – chi phí sản xuất kinh doanh danh mục... TNDN Nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – Xác định kết kinh doanh Tài khoản dùng để xác định phản ánh kết hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp kỳ kế toán năm Kết hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG dẫn các NGUYÊN tắc HẠCH TOÁN TRONG kế TOÁN DOANH NGHIỆP, HƯỚNG dẫn các NGUYÊN tắc HẠCH TOÁN TRONG kế TOÁN DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn