PHÂN TÍCH THÔNG kê BẰNG PHẦN mềm MINITAB

188 24 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:25

!"# $ % &'( )*+, % ( "% !"# $ &* "$ / 00%1 2'&' 4+',2 !"# $ *'# !"# $ ' 9* ' %+#2$%1 :'; & &"< % 9+# & :'; & &"< % ('8 %1 &=%* ) > ? @ 3 A B BC B D 5 )'F 6*"F &=%* GH% '8 % I*'F & J"& K$'8&*+%1 J" :P : O P) Q4 > :P "X $ :+W *'< % Z'M4'F H, G+W&'W % 0$'& "X $ G+WG "X / ) ? ): Y B E %# $ > :P Y D)Y D Q4 > [ 3 5 B53 3 )'F !"# %* 2$M %1 9*+ !"# $ ! $ &S &S+%1 9'F 9+# & )'F G',! H, %1 &*+%1 J" B D YE YI \ HF H, %1 , *'F *'$ Z"W TMZ+, %1 ' '# H, *+%1 "< HF H, %1 , *'F *'$ Z"W TMZ+, %1 ' '# H, *+%1 "?@:A B i%* 1+W / 9'F # (,1 $$ )* H%1 f HF&* "# $ L"W % &'( (CBB>:? >?@:A $F &', + 9* H%1 &Si%* ('k %1 9'F 9* 1+ 9'F 9'< $ !"# %* *+< %1 &* HM %1 9'F !"# %* L'MJ"& K$'80" G H, &*"X* "# % &S"< %9 ' 0+X%'M T J* &* , &* ! 767 >?@:A 9*+ 6*"F (', % %*'# !"# $ L'M + ('8 %1 &=%* ('k %1 9'F 9* 1+ *+'; U$'& %*'# 9'F m!" !"# $ & M("< % %1+'M # :D6EFJ* &* , &* 9'F !"# %* 9$8 ' % &'( 9+FT"< $ 9'W $ L" G+W&*`h % &'( & ,G+# %1 / H8/ +# & 98 ' 0+X9* F ' G+W&*`T"< $ 9'W $ $ TF h % &'( 9*o9*+ * "X % &*`&+-G' G+W&*`&S"< % 9$M %1 / +# & 6S+p"9& G?E 'M % *i%* 9*=%* 9$8 ' "%$ ('S % &'( m+S &'%2'S2 ++!('S %2+N IS+p"9& / '%'1"S&++!('S &!" "00+% %2+N '&' %2+N &'&$0 'S C?H I781 $F / H89'F / "%$ L'M9*+, % 9'F 9'< $ !"# %*h %*'6 9*$+# & L'M + 9'F / $, &S"< % &*'%* / "%$ 0'$ G+F%*'6 9*$+# & L'M + 9'F / $, 6*$,&*$+# G"X &* , * "# % !"# %* *+'; / H8*+# *+#&*+', * 9'F 9* F %'a %1 %'M T J*+< %1 2$, %1 G H, 9'F *', %1 / $, 0" / HMG :"X&* , * "# % !"# %* %* &S"< %h &'# &'M !"# $ %'M T 0" 1* L'q % &'q & (676 7IJCB 8:BB 7IHJ76>:? 9+F%1*j' !'M )* H%1 f HF&* "# $ L"W % &'( 9*+, % (676 &S"< % &*'%* / "%$h 9*oL'M + 7IJCB L'M9*+, % 8:BB 7IHJ76>:? &S"< % $(/ "%$ 9$8 ' 7IJCB i%* &*"X* "# % "%$ L'M $(/ "%$ 9$8 ' % &'( "%$ @>6h 7?>KL @>6:8L(676LL'M 87KE *+bSH,%* %1 ! , ' 9*+, % G"X0 !TF2 !"# $ &S+%1 % &'( "%$ @>6 9$8 ' % &'( 9$%1 +%1 %* *'W $ *"& 9'F F %1 2$, %1 J*'F &S"< % %2+N 1+W / 9'F 9* F %'a %1 %* 9*"F 9+6T h 2'F % I'0&" h U+F ' "!"&" L'M9*+, %!, ' "!"9& "%$ 7?>K 9* F ' 9'F !"# %* U F!TF&S+%1 % &'( "%$ @>6:8 9* F ' 9'F 9* F %'a %1 9*$T"X % 2`9* L'MG`%* 2', %1 ('8 %1 &=%* G'; &*$M9$8 ' % &'( "%$ (6769$%1 9'6 / +# & 0+-9+< %1 9$,G"X6*'< % &=9* &*+%1 J"< "%$ 87KE *+b&SH,9'F 9+< %1 9$, G"XL" 9'F !+',G+W&*`J*'F %*'$ G?E "%$ L'M0$(/ "%$ "%$ ('S Table submenu &'& / "%$ ! >7J:; I:Mf S+%1 / +# & 0+-&S HM %1 *H, L'# % *'M %* 9'F !"# %* 9$8 ' % &'(h *+# *+#&*+',0" * "# % S' G"X(', %!, ' 9*+, % 9'F 9* F %'a %1 9'W % &* , * "# % +# & *+# *+# &*+', &*+< %1 &* HM %1 9+F%* %1 9* F %'a %1 G"X%1 HM 2$M %1 !, ' 9*+, % 9*+ %* %1 !"# %* J"-& "6h '8&*=9* ( "%h *+'; 1'F % 9'F 9! , ' 9*+, % J*'F &S+%1 & M %1 %$F & !"# %* Z=2$, h 0'$ J* &* , * "# % !"# %* (6769 7IJCB 8:BB 7IHJ76>:? &*i/ 'M % *i%* 0" U$'& * "# % '!+1 (+U %* i%* )* H%1 f G?E '!+1 (+U 9$8 ' +# 6!, ' 9*+, % HF&* "# $ L"W % &'( % &'( +# JTF& , $F & !"# %* I*'W % ! >BKJ7N H8*i%* &S"< % 9*+ 6*"F %1 HM 2$M %1 9*+, % %* %1 &*+< %1 0+%'M + 0" G H, &*"X* "# % &S+%1 J"& K$'89$8 ' &*'+ &'F )'F %$F & !"# %* 9*+ 6*"F %1 HM2$M %1 (+X0$%1 / +# & 0+-9'F 9! , ' 9*+, % G'; &*$M9$8 ' !+',2 !"# $ L'M + J"& K$'8!"# %* "$ %* (', % 9*+, %f >?@:A 9K8:OCP6 < 7?7;C8L/ 'M % *i%* 0" &*"X* "# % %* i%* 3f IS+p"9& '%'1"S !'M/ +# & 6*'W % / HF&S+%1 % &'( 6* "< % ('8 % $, %'M T $F (', % &+X9* F L'MK$'8 % !TF9+< %1 L "# &+& *H% * %1 2'%* / $, HF G'< T 9+F9'F !"# %*h !"# $h J"& K$'8 h G+W&*`h L'M9'F &'M!"# $ !"< % K$'% J*'F (CBB>:?f $M %1 2'%* / $, %'M T G"X0'+ 9*"F 6h U+'F*+'; % J"& K$'8L'M9'F G+W&*` & M "00+% %2+N ', % 9+F&*"X(+X0$%1 %+# 2$%1 9$8 ' "00+% %2+N L'M + + (2 >B6:8Nf '%* / $, %'M T 9* F ' &'& 9'89'F !"# %* G H, 2$M %1 &S+%1 0$+& 6* "< % !'M / L "# $M %1 2'%* / $, %'M T G"X!'; !', 9'F &* F& ,!"# %* *+'; &', + 9'F '9S+ E786f $M %1 2'%* / $, %'M T G"XK$'8 % !TF&'& 9'89'F G+W&*` ', % 9+F&*"X U+F 'h 0'q G'; & *+'; (+X0$%1 G+W&*`L'M + + (2 )* H%1 f HF&* "# $ L"W % &'( ,CK:86 7@f :'< T !'M/ +# & (+#6*'# % U 8!TFL'a % ('8 % / HF9$8 ' % &'( G"X&', + 9'F ('F + 9'F + *'%_9*$+# &_6*'8 L'M + J"& K$'8*'T G+W&*` G"X&*"< / L'M + "6+S&I'2 ', % 9+F&*"X ' 9* ' L'M % ('F + 9'F + & M "6+S&I'2h *+'; 0'+ 9*"F K$' / +# & 6*'W % / "W / U 8!TFL'a % ('8 % J*'F %* 9S+0+m& +S2 ,CJ76C@ ! :PH< C?6f '%* / $, %'M T 9*+ 2'%* 0'F 9* 9'F m!" !"# $h &'M !"# $h *+'; 9'F %+- J"& %&"S%"& J*+< %1 6*'8 9$8 ' % &'( G"X&*'/ 9* "$ *+'; 9'F / $, G=9* 82$, %1 J*'F :8QBECC6R $M %1 2'%* / $, %'M T 9*+ 9'F &*+< %1 & % 2', %1 +SJ0*""& ('+ 1+W / 9+# &h 9'F ( "% 9+-G`%*h 0+-9+# &h 9'F 'F&S`&* "$h L'M/ ' &S'# % G?E ) 'M % *i%* IS+p"9& / '%'1"S )* H%1 f HF&* "# $ L"W % &'( 8:OCP6 7?7;C8 ::JI78 *+b&SH,9'F 0*+S&9$& G"% %* %1 9*o / $, G' %+FH8&S"< % (67?@78@ ::JI78 &*"X* "# % %* %1 %$F & 9'F 9* F %'a %1 &* HM %1 82$, %1h 9'F %$F & %'M T 9+F&*"X&*'T G+X&$TML'M + 9* F %'a %1 82$, %1 "?@:A h %*'6 L'M + :8QBECC6 >?@:A :8QBECC6 ! ( % &'( 82$, %1 %'a / !+',9 ' 0+XN %2+N G H, / +
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THÔNG kê BẰNG PHẦN mềm MINITAB, PHÂN TÍCH THÔNG kê BẰNG PHẦN mềm MINITAB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn