QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỈNH BÌNH ĐỊNH

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI XUÂN THỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2012 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Hữu Hòa Phản biện 1: PGS.TS Lê Thế Giới Phản biện 2: TS Nguyễn Văn Hùng Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2012 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn hoạt động tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Bình Định (Agribank Bình Định) thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng chi nhánh chưa kiểm sốt cách có hiệu có xu hướng gia tăng Chính vậy, u cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý, kiểm sốt cách hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận được, tăng thêm lợi nhuận kinh doanh ngân hàng Góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh so với ngân hàng khác tỉnh Chính tơi chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Bình Định” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài • Làm sáng tỏ số vấn đề hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng • Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng giới • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bình Định, từ đưa mặt tích cực mặt hạn chế cơng tác quản trị • Đề xuất số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro Agribank Bình Định Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài • Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đề biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu lý luận thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Agribank Bình Định Từ đó, đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài Sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…đi từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Bố cục đề tài Với mục tiêu phương pháp luận trình bày trên, nội dung đề tài bố cục làm 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Bình Định giai đoạn 20082011 Chương 3: Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế giới quan tâm nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng, kết nghiên cứu cơng bố số cơng trình như: Karen A Horcher, Essentials of Financial Risk Management, 2008 Shelagh Heffernan, Modern Banking, City University, London, 2008 Dileep Mehta and Hung-Gay Fung, International Bank Management, 2008 Peter S Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, 2002, NXB Tài chính, Hà Nội Eddua W Read, Ph.D Eddua K.Gill, Ph.D, Ngân hàng thương mại, 2004, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh * Tại Việt Nam, có số cơng trình nghiên cứu sâu hoạt động tín dụng, quản lý RRTD đăng tạp chí như: TS Trần Huy Hồng, Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam, Phát triển kinh tế, tháng 12 năm 2004 PGS.TS Nguyễn Đình Tự, Tiếp cận để giảm thiểu rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề năm 2005 Trần Trung Tường, Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn nay, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, trang 3943, số 09, tháng 09/2005 - Các giáo trình quản trị rủi ro rủi ro tín dụng ngân hàng: TS Nguyễn Văn Tiến, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2002 TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Thống Kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, 2009 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, 2010 PGS.TS Phan Thu Hà, PGS.TS Đàm Văn Huệ, Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010 * Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế phù hợp với thông lệ quốc tế đáp ứng yêu cầu Ủy ban Basel (Basel I, II, III) quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng, Ngân hàng nhà nước ban hành số văn liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng - Rủi ro tín dụng rủi ro phát sinh q trình cấp tín dụng ngân hàng, biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả không hạn theo cam kết cho ngân hàng Rủi ro tín dụng gọi rủi ro khả chi trả rủi ro sai hẹn, rủi ro liên quan trực tiếp đến chất lượng tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng [1, tr 142-143] 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng: - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu tức ln tồn gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng * Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau [1, tr 143-145] - Rủi ro giao dịch: Rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro danh mục: rủi ro nội rủi ro tập trung * Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan rủi ro chủ quan * Nếu phân loại theo phương diện quản lý, giám sát ngân hàng, rủi ro tín dụng phân chia thành rủi ro tín dụng nhận diện rủi ro tín dụng chưa nhận diện 1.1.4 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng q trình quản trị có hệ thống với bốn hoạt động bản: nhận diện rủi ro; đo lường rủi ro; đánh giá rủi ro; tài trợ rủi ro Kết khâu trước tiền đề cho khâu sau 1.1.5 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng khơng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại mà quan trọng kinh tế 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Theo cách tiếp cận quản trị rủi ro đại, nội dung hoạt động quản trị rủi ro gồm có bốn bước nhận diện rủi ro; đo lường rủi ro; kiểm soát rủi ro; tài trợ rủi ro Các hoạt động thực liên tiếp tạo thành trình chặt chẽ: khâu trước định hướng cho khâu sau 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng q trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm cơng việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu mơi trường hoạt động tín dụng tồn hoạt động tín dụng ngân hàng, nhằm thống kê tất rủi ro, loại rủi ro xảy ra, mà dự báo dạng rủi ro xuất ngân hàng, sở đề xuất giải pháp đo lường, kiểm sốt tài trợ rủi ro tín dụng phù hợp Để nhận diện rủi ro, nhà quản trị phải lập bảng liệt kê tất dấu hiệu rủi ro đã, xảy ngân hàng phương pháp: Lập bảng câu hỏi nghiên cứu rủi ro tiến hành điều tra, phân tích tài liệu, thơng tin khách hàng, phương án dự án vay vốn, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng; Phương pháp lưu đồ; tra trường; phân tích hợp đồng; làm việc với quan quản lý nhà nước có liên quan [1, tr 139] * Các phương pháp nhận diện rủi ro tín dụng: - Lập bảng câu hỏi nghiên cứu rủi ro tiến hành điều tra - Phân tích tình hình tài khách hàng - Thanh tra trường - Phân tích hợp đồng - Phân tích lưu đồ - Thu thập thông tin 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng * Xác định giới hạn rủi ro tín dụng Các tiêu dùng để quản lý chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng: - Tỷ lệ nợ hạn: - Tỷ lệ nợ q hạn khó đòi: - Tỷ lệ nợ xấu: * Đo lường rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng việc ngân hàng xây dựng mơ hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng Từ xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng an tồn tối đa khách hàng, trích lập quỹ dự phòng để tài trợ cho rủi ro tín dụng Để đo lường rủi ro, ngân hàng cần thu thập số liệu, thơng tin phân tích, đánh giá rủi ro Trên sở kết thu thập được, lập ma trận đo lường rủi ro [1, tr 115-146] Có hai phương pháp để phân tích, đo lường rủi ro tín dụng phương pháp định tính phương pháp định lượng Hai phương pháp không loại trừ lẫn mà hỗ trợ lẫn để phân tích, đo lường rủi ro tín dụng Do vậy, tùy tình hình thực tế mà ngân hàng sử dụng hai phương pháp sử dụng hai phương pháp để đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng * Đánh giá rủi ro: Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng rủi ro toàn hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng thơng thường thực sở lập phân tích tiêu: (1) Tỷ lệ vốn; (2) Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng; (3) Khả bù đắp khoản cho vay bị vốn; (4) Khả bù đắp rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng Các tiêu xác định sau: 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng Kiểm sốt rủi ro tín dụng sử dụng biện pháp, kỷ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng khơng mong đợi xảy ngân hàng Các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng: Các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa 10 - Do môi trường pháp lý chưa đầy đủ chặt chẽ, quy định thiếu chưa đồng - Các thay đổi sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ, tiến trình hội nhập quốc tế… - Do biến động bất thường tỷ giá hối đối, lãi suất…ngồi tầm kiểm sốt ngân hàng - Hệ thống thông tin doanh nghiệp quan khác cung cấp khơng xác, trung thực 1.3.2 Các yếu tố chủ quan - Trình độ nhận thức cán quản trị RRTD - Hệ thống thông tin đánh giá khách hàng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chưa đạt yêu cầu tổng hợp thống - Chiến lược khách hàng ngân hàng - Mức độ phức tạp hoạt động ngân hàng 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng DRESDNER (CHLB Đức) 1.4.2 Kinh nghiệm CANADA 1.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan Kết luận Chương 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Q trình hình thành phát triển a Giới thiệu chung b Thời điểm thành lập mốc quan trọng c Qui mô Đến 31/12/2011 mạng lưới hoạt động Chi nhánh gồm: Hội sở Chi nhánh tỉnh, 12 Chi nhánh loại 15 Phòng giao dịch (giảm 01 so năm 2009 Phòng giao dịch Nhơn Hội); có 29 bàn đổi ngoại tệ 28 điểm giao dịch ATM 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank Bình Định Chi nhánh cấp 1, hạch tốn phụ thuộc, có cân đối riêng bảng cân đối tài khoản, đại diện theo uỷ quyền Agribank, có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp, chịu ràng buộc nghĩa vụ quyền lợi Agribank 2.1.3 Các hoạt động Thực nghiệp vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm theo quy định pháp luật 12 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Hoạt động cho vay Hoạt động cho vay năm qua có xu hướng tăng trưởng phù hợp với đặc điểm kinh tế tỉnh Mức tăng trưởng đầu tư tín dụng Chi nhánh đánh giá phù hợp với tăng trưởng kinh tế địa phương 2.2.2 Hoạt động bảo lãnh Trong thời gian qua, Agribank Bình Định triển khai hoạt động bảo lãnh Nhìn chung, hình thức bảo lãnh Chi nhánh chưa nhiều, khách hàng bảo lãnh doanh thu từ hoạt động chưa cao 2.2.3 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Bình Định Tỷ lệ nợ xấu nằm giới hạn cho phép Ngân hàng nhà nước 5% Thời giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, nợ xấu Chi nhánh qua năm 3%, mục tiêu Chi nhánh giảm nợ xấu xuống 3% Nhận thấy, năm gần Agribank Bình Định cố gắng việc quản lý nợ xấu, đảm bảo an toàn cho khoản cho vay Nợ hạn có xu hướng tăng qua năm, nợ nhóm liên tục tăng nguy cho nợ xấu xuất hiện, đặc biệt năm 2011 nợ nhóm tăng gần gấp lần nợ nhóm năm 2010 * Nguyên nhân rủi ro tín dụng Agibank Bình Định 13 Nhóm ngun nhân từ bên ngồi Nhóm ngun nhân thuộc ngân hàng * Đánh giá tình hình rủi ro tín dụng: Trong giai đoạn 2008-2011 nợ xử lý dự phòng rủi ro Agribank Bình Định tăng liên tục, số nợ vốn ngày nhiều Điều tình hình rủi ro tín dụng Agribank Bình Định năm gần diễn biến xấu Cho thấy chất lượng tín dụng Agribank Bình Định chưa tốt, tín dụng tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro vốn Nợ xấu gia tăng chưa kiểm soát được, rủi ro vốn tiềm ẩn, biện pháp tài trợ rủi ro quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, nên ngày làm cho sức ép lên khả trì hiệu hoạt động tín dụng Chi nhánh thêm nặng nề 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng Hiện Chi nhánh, cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng chủ yếu thực thông qua: - Tiếp xúc khách hàng - Phân tích báo cáo tài khách hàng - Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn - Thông qua việc kiểm tra thực tế Trong năm qua, hoạt động nhận diện rủi ro Agribank Bình Định diễn thường xuyên, liên tục tồn hoạt động tín dụng khoản tín dụng cụ thể 14 Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng Agribank Bình Định năm qua thực tất giai đoạn trình cho vay, dấu hiệu nhận diện rủi ro thường ý: - Các dấu hiệu từ phía khách hàng - Các dấu hiệu từ phía ngân hàng  Những tồn cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng Agribank Bình Định năm qua: * Đối với hoạt động nhận diện rủi ro toàn hoạt động tín dụng: - Chưa có báo cáo, tổng kết RRTD Chi nhánh - Chưa có kịch nhận diện rủi ro dựa vào phân tích, đánh giá tình hình mơi trường hoạt động, xu hướng phát triển thị trường - Việc cung cấp thông tin để phục vụ việc đánh giá, phân tích, nhận định rủi ro q trình cấp tín dụng có lúc độ tin cậy không cao * Đối với hoạt động nhận diện rủi ro khoản tín dụng: - Hoạt động nhận diện rủi ro khoản tín dụng Chi nhánh chưa vào thực chất, chưa thực xem trọng người thực - Năng lực cán trực tiếp thẩm định, quản lý khoản tín dụng hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế công việc Cán tín dụng thiếu kiểm tra giám sát khách hàng, khoản vay 2.3.2 Thực trạng hoạt động đo lường rủi ro tín dụng 15 Việc đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng Agribank Bình Định thực thông qua hoạt động xếp hạng khách hàng q trình thẩm định, phân tích khoản vay a Đối với hoạt động đo lường rủi ro, xếp hạng tín dụng khách hàng: Hoạt động Agribank Bình Định thực hai phương pháp áp dụng cho hai nhóm khách hàng khác là: nhóm khách hàng doanh nghiệp nhóm khách hàng cá nhân theo quy định hướng dẫn chung cho toàn hệ thống Agribank, theo điều điều định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 NHNN Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN Kết xếp hạng tín dụng nội phân loại khách hàng thành 10 hạng: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C D b.Đối với hoạt động thẩm định, phân tích khoản vay: Các hoạt động Agribank Bình Định thực theo qui trình hướng dẫn phân tích, thẩm định khoản vay ban hành kèm theo qui trình cho vay, áp dụng cho toàn hệ thống Agribank 2.3.3 Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Trong năm qua, hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Agribank Bình Định thực theo khn mẫu, sơ sài: theo kiểu phải làm theo qui trình tín dụng, định hướng cụ thể chất lượng kiểm sốt chưa đảm bảo - Đối với khoản vay: Các báo cáo thẩm định chưa đưa phương án kiểm soát rủi ro cụ thể hiệu quả, khơng bị từ chối u cầu chủ yếu kiểm soát rủi ro khoản vay 16 mức độ tình hình tài khách hàng, hiệu kinh tế xã hội phương án, dự án vay vốn, tài sản bảo đảm - Đối với trình quản trị sau cho vay: Quá trình chưa đưa phương án kiểm sốt cụ thể ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế khách hàng - Đối với toàn hoạt động tín dụng: Chưa có nghiên cứu để sử dụng chiến lược kiểm soát phù hợp; kỹ thuật kiểm sốt chưa hiệu quả, chưa có phương án kiểm soát cho thời kỳ 2.3.4 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng Tại Agribank Bình Định, thời gian qua việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng thực đặn, nhiên mức trích lập năm theo kế hoạch Agribank giao từ đầu năm hồn tồn theo tình hình phân loại nợ Tuy nhiên, vào khả trích lập dự phòng tồn hệ thống vào khả tài chính, lực tự trích lập dự phòng chi nhánh, hàng năm Agribank giao tiêu cho Chi nhánh thực trích lập dự phòng rủi ro mức độ vừa phải Tình hình nợ hạch toán ngoại bảng giai đoạn 2008-2011: Trong giai đoạn 2008-2011, nợ ngoại bảng Agribank Bình Định tăng số tuyệt đối tương đối, nên yêu cầu đặt phải đẩy mạnh thu nợ ngoại bảng song song với trình xử lý rủi ro, điều kiện phải cam kết tiến hành xử lý nợ xấu - Thực tế tình hình triển khai hoạt động tài trợ rủi ro Agribank Bình Định: Hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng qua năm chưa triển khai hồn chỉnh mức Các hoạt động 17 tài trợ rủi ro tín dụng Chi nhánh chủ yếu trích lập dự phòng rủi ro hàng năm theo kế hoạch Agribank Việt Nam giao Hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng Chi nhánh năm vừa qua thực theo hướng tự bù đắp cách đơn giản, không sử dụng hết cơng cụ, kỹ thuật vốn có 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.4.1 Những thành cơng Thời gian qua, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bình Định ý trước, thực có tổ chức có tiến định Chi nhánh kiên thực biện pháp nhằm kiểm soát giảm nợ xấu 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bình Định giai đoạn qua có hạn chế, điểm yếu – vấn đề làm cho q trình quản trị rủi ro tín dụng chưa đạt kết tốt, chưa hoàn thành sứ mệnh đảm bảo độ an toàn hiệu kinh doanh tín dụng Chi nhánh 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Những hạn chế Agribank Bình Định quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ nội đơn vị, nguyên nhân từ quy định cấp trên, nguyên nhân từ tình hình chung lĩnh vực ngân hàng hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam Tùy hoàn 18 cảnh mà nguyên nhân có tác động, ảnh hưởng khác đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh… Kết luận Chương 19 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 3.1.1 Dự báo xu hướng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới Tình hình kinh tế giới thời gian tới gặp nhiều khó khăn Tình hình kinh tế Việt Nam: đánh giá nhiều khó khăn việc hồi phục phát triển kinh tế Về hoạt động ngân hàng, xu hướng tái cấu ngân hàng lớn, thâu tóm, sáp nhập ngân hàng nhỏ nhằm ổn định khoản ngân hàng, tăng cường lực quản trị Thêm vào áp lực giải nợ xấu tồn đọng, giảm lãi suất ngân hàng, nâng cao lực quản trị rủi ro để tránh khủng hoảng 3.1.2 Định hướng hoạt động Agribank Bình Định giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn đến 2020 a Định hướng phát triển Agribank Bình Định b Nhiệm vụ phát triển Agribank Bình Định giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bình Định thời gian tới 20 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢNRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng a Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng - Phải xây dựng kịch rủi ro định kỳ sở đánh giá tình hình kinh doanh Chi nhánh, tình hình kinh tế thị trường, dự báo tình hình kinh tế xã hội, để từ định hình trước sách ứng phó cho kịch - Xây dựng bảng thống kê dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng - Trong trình tác nghiệp tín dụng, u cầu cán làm cơng tác tín dụng đội ngũ quản lý trực tiếp phải thực đầy đủ nghiêm túc quy trình, hướng dẫn phân tích dấu hiệu nhận biết rủi ro khách hàng/khoản vay quy định - Thường xuyên cập nhật vấn đề mới, diễn biến tình hình rủi ro tín dụng, khuyến nghị từ quan quản lý nhà nước, quan quản lý cấp vào q trình nhận diện rủi ro tín dụng thực định tín dụng - Chi nhánh cần thiết phải xây dựng bảng câu hỏi liệt kê yếu tố nghi vấn điều kiện rủi ro để qua nhận diện nguy rủi ro Từ đó, giúp Chi nhánh nhận biết điều kiện gây rủi ro, nguy rủi ro để có biện pháp điều chỉnh kịp thời 21 - Ngoài ra, q trình phân tích, nhận diện nguồn rủi ro tồn hoạt động tín dụng, cần phải quan tâm đến vấn đề rủi ro phát sinh từ q trình định tín dụng b Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng Cần tiếp tục đề xuất hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng nghiên cứu, áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế xếp hạng tín nhiệm khách hàng, phải phù hợp với khách hàng, tiềm năng, lợi phát triển kinh tế Việt Nam khả cạnh tranh ngân hàng; hồn thiện phương pháp, q trình, cách kiểm soát, thu thập liệu hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ việc đánh giá rủi ro tín dụng, phân bổ tài sản chịu rủi ro để xếp hạng, lượng hóa ước tính vỡ nợ tổn thất cho loại tài sản chịu rủi ro định Đối với chấm điểm, xếp hạng khách hàng hộ gia đình, cá nhân sớm đưa vào thực Phân công cán chấm đểm xếp hạng khách hàng người trực tiếp định cho vay để tránh tình trạng cán nâng điểm phần thơng tin phi tài để khách hàng có điểm cao thực tế nhằm khách hàng vay cao c Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng (1) Đối với vấn đề củng cố, chấn chỉnh lại biện pháp giám sát, kiểm soát áp dụng: Yêu cầu đặt nội dung là: Trong trình định tín dụng quảntín dụng, ln phải thực nghiêm túc, quán chặt chẽ biện pháp kiểm soát độ đảm bảo chắn lực tài chính, khả điều hành, tính tâm theo đuổi hoạt động kinh doanh, ý chí trả nợ người vay; tính khả 22 thi dự án/phương án vay vốn hiệu kinh tế khả trả nợ (2) Đối với vấn đề thiết lập định hướng quy trình kiểm sốt, xây dựng phương án kiểm soát rủi ro với nhiều kỷ thuật kiểm soát: - Để tăng cường chất lượng kiểm sốt rủi ro theo thực trạng tín dụng yêu cầu nay, Agribank Bình Định cần phải thực tốt yêu cầu sau: (1) Có định hướng kiểm soát theo giai đoạn phải có sách lược phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng; (2) Phải áp dụng quy trình kiểm sốt cách thống nhất, nhiêm túc; (3) Phải xây dựng phương án kiểm soát đa dạng theo kịch nhận diện rủi ro, phù hợp với tình hình kinh doanh mục tiêu lớn thời kỳ Trong phải nghiên cứu sử dụng đa dạng biện pháp kiểm soát rủi ro hơn, với tư tưởng chủ đạo hướng nhiều đến biện pháp mang tính khai thác d Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng - Nghiên cứu, vận dụng biện pháp, công cụ xử lý rủi ro thực tiễn cách đa dạng thích hợp Các biện pháp tài trợ nguồn bên mà Chi nhánh áp dụng: + Chuyển giao tài trợ hợp đồng bảo hiểm + Chuyển giao cách bán nợ - Tăng cường lực tự bù đắp rủi ro - Tập trung biện pháp đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ ngoại bảng cách hiệu 23 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ a Sắp xếp bố trí lại nhân lực, thực chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực b Tăng cường công tác thông tin 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Đối với phủ Kết luận Chương KẾT LUẬN Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lượng tín dụng Agribank nói chung Agribank Bình Định nói riêng có dấu hiệu giảm sút Do nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Agribank Bình Định giai đoạn Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bình Định, mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng sở quan điểm 24 định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định Agribank Bình Định, tác giả đề xuất kiến nghị Agribank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chính phủ để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Còn nhiều vấn đề chưa thể sâu như: Chất lượng khách hàng, chất lượng sản phẩm tín dụng, lĩnh vực tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro đội ngũ nhân lực; Nghiên cứu phương án giải cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng…Do đó, nhiều nội dung nghiên cứu mà đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu cách chi tiết sát với yêu cầu thực tiễn như: Nghiên cứu sâu vào quản trị rủi ro tín dụng loại sản phẩm tín dụng cụ thể, nhóm đối tượng khách hàng; Nghiên cứu xử lý nợ ngoại bảng… Tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hệ thống qua đề tài khoa học cụ thể khác tạo sở vững cho việc xây dựng phương án nâng cao hiệu quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị trình quản trị rủi ro tín dụng đơn vị ... TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng - Rủi ro tín dụng rủi ro phát sinh q trình cấp tín dụng. .. Agribank Bình Định giai đoạn Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Bình Định, ... TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng Hiện Chi nhánh, cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỈNH BÌNH ĐỊNH, QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỈNH BÌNH ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn