TD QD 1627

11 71 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1627/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997; - Căn Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 Chính phủ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản lý Nhà nước Bộ, quan ngang Bộ; - Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng kèm theo Quyêt định Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2002 Những quy định Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trái với Quy chế hết hiệu lực thi hành Điều Các hợp đồng tín dụng ký kết trước ngày Quyết định có hiệu lực chưa giải ngân giải ngân chưa hết hợp đồng tín dụng cho vay dư nợ đến cuối ngày 31/01/2002, tổ chức tín dụng khách hàng tiếp tục thực theo thoả thuận ký kết trả hết nợ gốc lãi vốn vay thoả thuận sưả đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo Quyết định Điều Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định QUY CHẾ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG (Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định việc cho vay Đồng Việt Nam, ngoại tệ tổ chức tín dịng khách hàng khơng phải tổ chức tín dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển đời sống Điều Đối tượng áp dụng Các tổ chức tín dụng thành lập thực nghiệp vụ cho vay theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng Trường hợp cho vay ngoại tệ, tổ chức tín dụng phải phép hoạt động ngoại hối Khách hàng vay tổ chức tín dụng: a) Các pháp nhân cá nhân Việt Nam gồm: - Các pháp nhân là: Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tổ chức khác có đủ điều kiện quy định Điều 94 Bộ Luật Dân sự; - Cá nhân; - Hộ gia đình; - Tổ hợp tác; - Doanh nghiệp tư nhân; - Công ty hợp doanh b) Các pháp nhân cá nhân nước ngồi Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế từ ngữ hiểu sau: Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi Thời hạn cho vay khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận vốn vay thời điểm trả hết nợ gốc lãi vốn vay thoả thuận hợp đồng tín dụng tổ chức tín dụng khách hàng Kỳ hạn trả nợ khoảng thời gian thời hạn cho vay thoả thuận tổ chức tín dụng khách hàng mà cuối khoảng thời gian khách hàng phải trả phần toàn vốn vay cho tổ chức tín dụng 4 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ việc tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận việc thay đổi kỳ hạn trả nợ thoả thuận trước đo hợp đồng tín dụng Gia hạn nợ vay việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm khoảng thời gian thời hạn cho vay thoả thuận hợp đồng tín dụng Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống tập hợp đề xuất nhu cầu vốn, cách thức sử dụng vốn, kết tương ứng thu khoảng thời gian xác định hoạt động cụ thể để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển phục vụ đời sống Hạn mức tín dụng mức dư nợ vay tối đa trì thời hạn định mà tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận hợp đồng tín dụng Khả tài khách hàng vay khả vốn, tài sản khách hàng vay để bảo đảm hoạt động thường xuyên thực nghĩa vụ toán Điều Thực quy định quản lý ngoại hối Khi cho vay ngoại tệ, tổ chức tín dụng khách hàng phải thực quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý ngoại hối Điều Quyền tự chủ tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm định cho vay Khơng tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào quyền tự chủ trình cho vay thu hồi nợ tổ chức tín dụng Điều Nguyên tắc vay vốn Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo: Sử dụng vốn vay mục đích thoả thuận hợp đồng tín dụng Hoàn trả nợ gốc lãi vốn vay thời hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng Điều Điều kiện vay vốn Tổ chức tín dụng xem xét định cho vay khách hàng có đủ điều kiện sau: Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật: a) Đối với khách hàng vay pháp nhân cá nhân Việt Nam: - Pháp nhân phải có lực pháp luật dân sự; - Cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; - Đại diện hộ gia đình phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; - Đại diện tổ hợp tác phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; - Thành viên hợp danh công ty hợp danh phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; b) Đối với khách hàng vay pháp nhân cá nhân nước ngồi phải có lực pháp luật dân lực hành vi dân theo quy định pháp luật nước mà pháp nhân có quốc tịch cá nhân cơng dân, pháp luật nước ngồi Bộ Luật Dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn pháp luật khác Việt Nam quy định điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia quy định Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả; có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định pháp luật Thực quy định bảo đảm tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều Thể loại cho vay Tổ chức tín dụng xem xét định cho khách hàng vay theo thể loại ngắn hạn, trung hạn dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống dự án đầu tư phát triển: Cho vay ngắn hạn khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng; Cho vay trung hạn khoản vay có thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng; Cho vay dài hạn khoản vay có thời hạn cho vay từ 60 tháng trở lên Điều Những nhu cầu vốn không cho vay Tổ chức tín dụng khơng cho vay nhu cầu vốn sau đây: a) Để mua sắm tài sản chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi; b) Để tốn chi phí cho việc thực giao dịch mà pháp luật cấm; c) Để đáp ứng nhu cầu giao dịch mà pháp luật cấm Việc đảo nợ, tổ chức tín dụng thực theo quy định riêng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 10.- Thời hạn cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn dự án đầu tư, khả trả nợ khách hàng nguồn vốn cho vay tổ chức tín dụng để thoả thuận thời hạn cho vay Đối với pháp nhân Việt Nam nước ngồi, thời hạn cho vay khơng q thời hạn hoạt động lại theo định thành lập giấy phép hoạt động Việt Nam; cá nhân nước ngồi, thời hạn cho vay khơng vượt thời hạn phép sinh sống, hoạt động Việt Nam Điều 11.- Lãi suất cho vay 1- Mức lãi suất cho vay tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận phù hợp với quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2- Mức lãi suất áp dụng khoản nợ gốc hạn tổ chức tín dụng ấn định vầ thoả thuận với khách hàng hợp đồng tín dụng khơng vượt 150% lãi suất cho vay áp dụng thời hạn cho vay ký kết điều chỉnh hợp đồng tín dụng Điều 12.- Mức cho vay 1- Tổ chức tín dụng vào nhu cầu vay vốn khả hoàn trả nợ khách hàng, khả nguồn vốn để định mức cho vay 2- Giới hạn tổng dư nợ cho vay khách hàng thực theo quyđịnh Điều 18 Quy chế 3- Tổng dư nợ cho vay đối tượng quy định Điều 20 Quy chế không vượt qúa 5% vốn tự có tổ chức tín dụng Điều 13.- Trả nợ gốc lãi vốn vay 1- Tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận việc trả nợ gốc lãi vốn vay sau: a) Các kỳ hạn trả nợ gốc ; b) Các kỳ hạn trả lãi vốn vay với kỳ hạn trả nợ gốc theo kỳ hạn riêng; c) Đồng tiền trả nợ việc bảo toàn giá trị gốc hình thức thích hợp, phù hợp với quy định pháp luật 2- Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc lãi, khách hàng không trả nợ hạn không điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc lãi không gia hạn nợ gốc lãi, tổ chức tín dụng chuyển tồn số dư nợ sang nợ hạn 3- Tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận điều kiện, số lãi vốn vay, phí phải trả trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn 4- Trả nợ vay ngoại tệ: Khoản cho vay ngoại tệ phải trả nợ gốc lãi vốn vay ngoại tệ đó; trường hợp trả nợ ngoại tệ khác Đồng Việt Nam, thực theo thoả thuận tổ chức tín dụng khách hàng phù hợp với quy định quản lý ngoại hối Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 14.- Hồ sơ vay vốn 1- Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn quy định Điều Quy chế Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác hợp pháp tài liệu gửi cho tổ chức tín dụng 2- Tổ chức tín dụng hướng dẫn loại tài liệu khách hàng cần gửi cho tổ chức tín dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể loại khách hàng, loại cho vay khoản vay Điều 15.- Thẩm định định cho vay 1- Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình xét duyệt cho vay theo nguyên tắc bảo đảm tính độc lập phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm khâu thẩm định định cho vay 2- Tổ chức tín dụng xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả hoàn trả nợ vay khách hàng để định cho vay 3- Tổ chức tín dụng quy định cụ thể niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo định cho vay không cho vay khách hàng, kể từ nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn thông tin cần thiết khách hàng Trường hợp định không cho vay, tổ chức tín dụng phải thơng báo cho khách hàng văn bản, nêu rõ từ chối cho vay Điều 16.- Phương thức cho vay Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng vay việc áp dụng phương thức cho vay; 1- Cho vay lần; Mỗi lần vay vốn khách hàng tổ chức tín dụng thực thủ tục vay vốn cần thiết ký kết hợp đồng tín dụng 2- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng khách hàng xác định thoả thuận hạn mức tín dụng trì khoảng thời gian đình 3- Cho vay theo dự án đầu tư Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư phục vụ đời sống 4- Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cho vay dự án vay vốn phương án vay vốn khách hàng; đó, có tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với tổ chức tín dụng khác Việc cho vay hợp vốn thực theo quy định Quy chế Quy chế đồng tài trợ tổ chức tín dụng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành 5- Cho vay trả góp; Khi vay vốn, tổ chức tín dụng khách hàng xác định thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc chia để trả nợ theo nhiều kỳ hạn thời hạn cho vay 6- Chov ay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn phạm vi hạn mức tín dụng định Tổ chức tín dụng khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng 7- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng sử dụng số vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để tốn tiền mua hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt máy rút tiền tự động điểm ứng tiền mặt đại lý tổ chức tín dụng Khi cho vay phát hành sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng khách hàng phải tuân theo quy định Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành sử dụng thẻ tín dụng 8- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận văn chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có tài khoản tốn khách hàng phù hợp với quy định Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán 9- Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với quy định Quy chế điều kiện hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng đặc điểm khách hàng vay Điều 17.- Hợp đồng tín dụng Việc cho vay tổ chức tín dụng khách hàng vay phải lập thành hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng phải có nội dụng điều kiện vay, mục đich sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ cam kết khác bên thoả thuận Điều 18.- Giới hạn cho vay 1- Tổng dư nợ cho vay khách hàng khơng vượt q 15% vốn tự có tổ chức tín dụng, trừ trường hợp khoản cho vay từ nguồn vốn uỷ thác Chính phủ, tổ chức cá nhân Trường hợp nhu cầu vốn khách hàng vượt 15% vốn tự có cuả tổ chức tín dụng khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều nguồn tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2- Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng cho vay vượt mức giới hạn cho vay quy định Khoản điều Thủ tướng Chính phủ cho phép trường hợp cụ thể 3- Việc xác định vốn tự có tổ chức tín dụng để làm tính tốn giới hạn cho vay quy định Khoản Điều thực theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 19.- Những trường hợp khơng cho vay 1- Tổ chức tín dụng không cho vay khách hàng trường hợp sau đây: a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc) (phó Giám đốc) tổ chức tín dụng; b) Cán bộ, nhân viên tổ chức tín dụng thực nhiệm vụ thẩm định, định cho vay; c) Bố, mẹ, vợ, chồng, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) Các quy định Khoản Điều khơng áp dụng tổ chức tín dụng hợp tác Việc áp dụng quy định điểm c Khoản Điều người vay bố, mẹ, vợ, chồng, Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng xem xét định Điều 20 Hạn chế cho vay Tổ chức tín dụng khơng cho vay khơng có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi lãi suất, mức cho vay đôi tượng sau đây: Tổ chức kiểm tốn, Kiểm tốn viên có trách nhiệm kiểm tốn tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực nhiệm vụ tra tổ chức tín dụng cho vay; Kế tốn trưởng tổ chức tín dụng cho vay; Các cổ đông lớn tổ chức tín dụng; Doanh nghiệp có đối tượng quy định khoản Điểu 77 Luật Các tổ chức tín dụng sở hữu 10% vốn điều lệ doanh nghiệp Điều 21 Kiểm tra, giám sát vốn vay Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình thực kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng phù hợp với đặc điểm hoạt động tổ chức tín dụng tính chất khoản vay, nhằm đảm bảo hiệu khả thu hồi vốn vay Điều 22 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc lãi, gia hạn trả nợ góc lãi Điều chỉnh ký hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc: a) Trường hợp khách hàng không trả nợ gốc ký hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng có văn đề nghị tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ b) Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc thời hạn cho vay có văn đề nghị gia hạn nợ, tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ Thời hạn gia hạn nợ cho vay ngăn hạn tối đa 12 tháng, cho vay trung hạn dài hạn tối đa 1/2 thời hạn cho vay thoả thuận hợp đồng tín dụng Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ thời hạn nguyên nhân khách quan tạo điều kiện cho khách hàng có khả trả nợ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét định báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau thực Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi: a) Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi kỳ hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng có văn đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, tổ chức tín dụng xem xét định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi b) Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi thời hạn cho vay thoả thuận hợp đồng tín dụng có văn đề nghị gia hạn nợ lái, tổ chức tín dụng xem xét định thời hạn gia hạn nợ lãi Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc quy định điểm b Khoản Điều Điều 23 Miễn, giảm lãi Tổ chức tín dụng định miễn, giảm lãi vốn vay phải trả đối khách hàng theo nguyên tắc sau đây: Khách hàng bị tổn thất tài sản có liên quan đến vốn vay dẫn đến bị khó khăn tài chính; Mức độ miễn, giảm lãi vốn vay phù hợp với khả tài tổ chức tín dụng; Tổ chức tín dụng khơng miễn, giảm lãi vốn vay khách hàng thuộc đối tượng quy định Khoản Điều 78 Luật Các tổ chức tín dụng Các tổ chức tín dụng phải ban hành Quy chế miễn, giảm lãi vốn vay khách hàng Hội đồng quản trị phê duyệt Việt miễn, giảm lãi vốn vay khách hàng thực tổ chức tín dụng có Quy chế miễn, giảm lãi vốn vay Điều 24 Quyền nghĩa vụ khách hàng Khách hàng vay có quyền: a) Từ chối yêu cầu tổ chức tín dụng khơng với thoả thuận hợp đồng tín dụng; b) Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng tín dụng theo quy định pháp luật; Khách hàng vay có nghĩa vụ: a) Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn chịu trách nhiệm tính xác thông tin, tài liệu cung cấp; b) Sử dụng vốn vay mục đích, thực nội dung thoả thuận hợp đồng tín dụng cam kết khác; c) Trả nợ gốc lãi vốn vay theo thoả thuận hợp đồng tín dụng; d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật không thực thoả thuận việc trả nợ vay thực nghia vụ bảo đảm nợ vay cam kết hợp đồng tín dụng Điều 25 Quyền nghãa vụ tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng có quyền: a) u cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi, khả tài người bảo lãnh trước định cho vay; b) Từ chối yêu cầu vay vốn khách hàng thấy không đủ điều kiện vay vốn, dự án vay vốn phương án vay vốn khơng có hiệu quả, không phù hợp với quy định Pháp luật tổ chức tín dụng khơng có đủ nguồn vốn vay c) Kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng; d) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn phát khách hàng cung cấp thông tin sai thật, vi phạm hợp đồng tín dụng; đ) Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng người bảo lãnh theo quy định pháp luật e) Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng khơng trả nợ, bên khơng có thoả thuận khác, tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm vốn vay theo thoả thuận hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định pháp luật yêu cầu người bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh trường hợp khách hàng bỏ lãnh vay vốn; g) Miễn, giảm lãi vốn vay, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ thực theo quy định Quy chế này; mua bán nợ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực việc đảo nợ, khoanh nợ, xố nợ theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tổ chức tín dụng có nghĩa vụ: a) Thực thoả thuận hợp đồng tín dụng; b) Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định pháp luật Điều 26 Cho vay ưu đãi cho vay dự án đầu tư thuộc tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 1 Tổ chức tín dụng thực cho vay khách hàng thuộc đối tượng hưởng sách tín dụng ưu đãi theo Quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời kỳ Tổ chức tín dụng cho vay dự án đầu tư thuộc tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thực theo quy định pháp luật tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Tổ chức tín dụng Nhà nước Chính phủ định cho vay khách hàng thuộc đối tượng ưu đãi, cho vay dự án đầu tư thuộc tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, có phát sinh chênh lệch lãi suất tổn thất khoản cho vay nguyên nhân khách quan việc xử lý thực theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ, ngành liên quan Trước cho vay ưu đãi cho vay dự án đầu tư thuộc tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, tổ chức tín dụng tiến hành thẩm định hiệu dự án phương án vay vốn, xét thấy khơng có hiệu quả, khơng có khă hoản trả nợ vay gốc lãi báo cáo với quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, định Điều 27 Cho vay theo uỷ thác Tổ chức tín dụng cho vay theo uỷ thác Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước nước theo hợp đồng nhận uỷ thác cho vay ký kết với quan đại diện Chính phủ tổ chức, cá nhân nước nước Việc cho vay uỷ thác phải phù hợp với quy định hành pháp luật tín dụng ngân hàng hợp đồng uỷ thác Tổ chức tín dụng cho vay theo uỷ thác hưởng phí uỷ thác khoản hưởng lợi khác thoả thuận hợp đồng nhận uỷ thác cho vay phù hợp với quy định pháp luật thông lệ quốc tế, đảm bảo bù đắp đủ chi phí, rủi ro có lãi Điều 28 Tổ chức thực Tổ chức tín dụng khách hàng vay có trách nhiệm thi hành Quy chế Căn Quy chế quy định văn pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành văn hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm điều lệ Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước định
- Xem thêm -

Xem thêm: TD QD 1627 , TD QD 1627

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn