Tin dụng dối với hộ sản xuất

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

Tín d ụng đối v i h ộs ản xu ất: Khái ni ệm đặ c để i m củ a tín d ụ ng đố i vớ i h ộ s ản xu ất : Khái ni ệm tín d ụng ngân hàng: Tín dụng phạm trù kinh tế hàng hoá Bản chất tín dụng hàng hố vay mượn có hồn trả vốn lãi sau thời gian định, quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn, quan hệ bình đẳng hai bên có lợi Trong kinh tế hàng hố có nhiều loại hình tín dụng như: Tín dụng Ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng Nhà nước, tín dụng tiêu dùng Tín dụng Ngân hàng mang chất quan hệ tín dụng nói chung Đó quan hệ tin cậy lẫn vay cho vay Ngân hàng, tổ chức tín dụng với doanh nghiệp cá nhân khác, thực hình thức tiền tệ theo ngun tắc hồn trả có lãi Điều 20: Luật tổ chức tín dụng quy định: “ Hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vố huy động để cấp tín dụng ” .“ Cấp tín dụng việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với nguyên tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh Ngân hàng nghiệp vụ khác” Do đặc điểm riêng tín dụng Ngân hàng đạt ưu hình thức tín dụng khác khối lượng, thời hạn phạm vi đầu tư Với đặc điểm tín dụng tiền, vốn tín dụng Ngân hàng có khả đầu tư chuyển đổi vào lĩnh vực sản xuất lưu thơng hàng hố Vì mà tín dụng Ngân hàng cáng trở thành hình thức tín dụng quan trọng hình thức tín dụng có Trong hoạt động tín dụng Ngân hàng sử dụng thuật ngữ ‘Tín dụng hộ sản xuất’ Tín dụng hộ sản xuất quan hệ tín dụng Ngân hàng bên Ngân hàng với bên hộ sản xuất hàng hoá Từ thừa nhận chủ thể quan hệ xã hội, có thừa kế, có quyền sở hữu tài sản, có phương án kinh doanh hiệu quả, có tài sản chấp hộ sản xuất có khả đủ tư cách đẻ tham gia quan hệ tín dụng với Ngân hàng điều kiện để hộ sản xuất đáp ứng điều kiện vay vốn Ngân hàng Từ chuyển sang hệ thống Ngân hàng hai cấp, hạch toán kinh tế hạch toán kinh doanh độc lập, Ngân hàng phải tự tìm kiếm thị trường với mục tiêu an tồn lợi nhuận Thêm vào nghị định 14/CP ngày 02/03/1993 thủ tướng Chính phủ, thơng tư 01/TĐ - NH ngày 26/03/1993 thống đóc Ngân hàng nhà nước hướng dẫn Nghị định 14/CP sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông lâm ngư nghiệp Gần định 67/1999/QĐ - TTg thủ tưóng Chính phủ, văn số 302/CV - NHNN thống đốc Ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực quy định trên, văn số 791/ NHNN – 06 tổng Giám đốc NHNo Việt Nam thực số sách Ngân hàng phục vụ phát triển nông thôn với văn mở thị trường hoạt động tín dụng Trong hộ sản xuất cho thấy sản xuất có hiệu quả, cón thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh Đứng trước tình trạng đó, việc tồn hình thức tín dụng Ngân hàng hộ sản xuất tất yếu phù hợp với cung cầu thị trường môi trường xã hội, pháp luật cho phép Đặc điểm tín dụng hộ sản xuất Tính thời vụ gắn liền với chu kỳ sinh trưởng động thực vật: Tính chất thời vụ cho vay nơng nghiệp có liên quan đến chu kỳ sinh trưởng động, thực vật ngành nơng nghiệp nói chung ngành nghề cụ thể mà Ngân hàng tham gia cho vay Thường tính thời vụ biểu mặt sau: Tính mùa, vụ sản xuất nơng nghiệp định thời điểm cho vay thu nợ Ngân hàng Nếu ngân hàng tập trung cho vay vào chuyên ngành hẹp cho vay số cây, định phải tổ chức cho vay tập trung vào thời gian định năm, đầu vụ tiến hành cho vay, đến kỳ thu hoạch/ tiêu thụ tiến hành thu nợ Chu kỳ sống tự nhiên cây, yếu tố định để Ngân hàng tính tốn thời hạn cho vay Mơi trường tự nhiên có ảnh hưởng đến thu nhập khả trả nợ khách hàng: Nguồn trả nợ ngân hàng chủ yếu tiền thu từ bán nông sản sản phẩm chế biến có liên quan đến nơng sản Như sản lượng nông sản thu yếu tố định khả trả nợ khách hàng Mà sản lượng nông sản chịu ảnh hưởng thiên nhiên lớn Chi phí tổ chức cho vay cao: Cho vay hộ sản xuất đặc biệt cho vay hộ nơng dân thường chi phí nghiệp vụ cho đồng vốn vay thường cao qui mơ vay nhỏ Số lượng khách hàng đông, phân bố khắp nơi nên mở rộng cho vay thường liên quan tới việc mở rộng mạng lưới cho vay thu nợ: Mở chi nhánh, bàn giao dịch, tổ lưu động cho vay xã Hiện mạng lưới NHNo&PTNT Việt Nam đáp ứng phần nhu cầu vay nông nghiệp Do đặc thù kinh doanh hộ sản xuất đặc biệt hộ nông dân có độ rủi ro cao phí cho dự phòng rủi ro tương đối lớn so với ngành khác Vai trò tín dụng Ngân hàng kinh tế hộ sản xu ất Trong kinh tế hàng hố loại hình kinh tế khơng thể tiến hành sản xuất kinh doanh khơng có vốn Nước ta thiếu vốn tượng thường xuyên xảy đơn vị kinh tế, khơng riêng hộ sản xuất Vì vậy, vốn tín dụng Ngân hàng đóng vai trò quan trọng, trở thành "bà đỡ" trình phát triển kinh tế hàng hố Nhờ có vốn tín dụng đơn vị kinh tế khơng đảm bảo trình sản xuất kinh doanh bình thường mà mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật đảm bảo thắng lợi cạnh tranh Riêng hộ sản xuất, tín dụng Ngân hàng có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế hộ sản xuất Tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất để trì q trình sản xuất liên tục, góp phần đầu tư phát triển kinh tế Với đặc trưng sản xuất kinh doanh hộ sản xuất với chun mơn hố sản xuất xã hội ngày cao, dẫn đến tình trạng hộ sản xuất chưa thu hoạch sản phẩm, chưa có hàng hố để bán chưa có thu nhập, họ cần tiền để trang trải cho khoản chi phí sản xuất, mua sắm đổi trang thiết bị nhiều khoản chi phí khác Những lúc hộ sản xuất cần có trợ giúp tín dụng Ngân hàng để có đủ vốn trì sản xuất liên tục Nhờ có hỗ trợ vốn, hộ sản xuất sử dụng có hiệu nguồn lực sẵn có khác lao động, tài nguyên để tạo sản phẩm cho xã hội, thúc đẩy việc xếp, tổ chức lại sản xuất , hình thành cấu kinh tế hợp lý Từ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người Như vậy, khẳng định tín dụng Ngân hàng có vai trò quan trọng việc đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất nước ta giai đoạn Tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy q trình tập trung vốn tập trung sản xuất Trong chế thị trường, vai trò tập trung vốn tập trung sản xuất tín dụng Ngân hàng thực mức độ cao hẳn với chế bao cấp cũ Bằng cách tập trung vốn vào kinh doanh giúp cho hộ có điều kiện để mở rộng sản xuất, làm cho sản xuất kinh doanh có hiệu hơn, thúc đẩy trình tăng trưởng kinh tế đồng thời Ngân hàng đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng Thực tốt chức cầu nối tiết kiệm đầu tư, Ngân hàng quan tâm đến nguồn vốn huy động hộ sản xuất vay Vì Ngân hàng thúc đẩy hộ sử dụng vốn tín dụng có hiệu quả, tăng nhanh vòng quay vốn, tiết kiệm vốn cho sản xuất lưu thơng Trên sở hộ sản xuất biết phải tập trung vốn để sản xuất góp phần tích cực vào q trình vận động liên tục nguồn vốn Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện phát huy ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới, giải việc làm cho người lao động Việt Nam nước có nhiều làng nghề truyền thống, chưa quan tâm đầu tư mức Trong điều kiện nay, bên cạnh việc thúc đẩy chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng CNH phải quan tâm đến ngành nghề truyền thống có khả đạt hiệu kinh tế , đặc biệt trình thực CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Phát huy làng nghề truyền thống phát huy nội lực kinh tế hộ tín dụng Ngân hàng công cụ tài trợ cho ngành nghề thu hút , giải việc làm cho người lao động Từ góp phần làm phát triển tồn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ thành thị nông thôn, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại Do đó, tín dụng Ngân hàng đòn bẩy kinh tế kích thích ngành nghề kinh tế hộ sản xuất phát triển, tạo tiền đề để lôi ngành nghề phát triển cách nhịp nhàng đồng Vai trò tín dụng Ngân hàng mặt trị, xã hội : Tín dụng Ngân hàng khơng có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế mà có vai trò to lớn mặt xã hội Thơng qua việc cho vay mở rộng sản xuất hộ sản xuất góp phần giải cơng ăn việc làm cho người lao động Đó vấn đề cấp bách nước ta Có việc làm, người lao động có thu nhập hạn chế tiêu cực xã hội Tín dụng Ngân hàng thúc đẩy ngành nghề phát triển, giải việc làm cho lao động thừa nông thôn, hạn chế luồng di dân vào thành phố Thực vấn đề ngành nghề phát triển làm tăng thu nhập cho nông dân, đời sống văn hoá, kinh tế, xã hội tăng lên, khoảng cách nông thôn thành thị xích lại gần hơn, hạn chế bớt phân hoá bất hợp lý xã hội , giữ vững an ninh trị xã hội Ngồi tín dụng Ngân hàng góp phần thực tốt sách đổi Đảng Nhà nước, điển hình sách xố đói giảm nghèo Tín dụng Ngân hàng thúc đẩy hộ sản xuất phát triển nhanh làm thay đổi mặt nông thôn, hộ nghèo trở lên hơn, hộ trở lên giầu Chính lẽ tệ nạn xã hội xoá bỏ : Rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan nâng cao trình độ dân trí, trình độ chun mơn lực lượng lao động Qua thấy vai trò tín dụng Ngân hàng việc củng cố lòng tin nơng dân nói chung hộ sản xuất nói riêng vào lãnh đạo Đảng Nhà nước Tóm lại: Tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế hộ mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở rộng thêm ngành nghề Khai thác tiềm lao động, đất đai, mặt nước nguồn lực vào sản xuất Tăng sản phẩm cho xã hội, tăng thu nhập cho hộ sản xuất Tạo điều kiện cho kinh tế hộ sản xuất tiếp cận áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tiếp cận với chế thị trường bước điều tiết sản xuất phù hợp với tín hiệu thị trường Thúc đẩy kinh tế hộ sản xuất chuyển từ sản xuất tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hố, góp phân thực cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Thúc đẩy hộ gia đình tính tốn, hạch tốn sản xuất kinh doanh, tính tốn lựa chọn đối tượng đầu tư để đạt hiệu cao Tạo nhiều việc làm cho người lao động Hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi nơng thơn, hạn chế tình trạng bán lúa non Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn, tăng tính hàng hố sản phẩm nơng nghiệp điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Ngân hàng thực mở rộng đầu tư kinh tế hộ gia đình, thực mục tiêu Đảng nhà nước phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước Tuy nhiên, hoạt động thực tiễn cho vay cho thấy chế nhiều bất cập quy định chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn, cách xử lý tài sản chấp giải ? đấu mối với ngành ?, không đồng văn luật làm cho hành hanh pháp lý hoạt động Ngân hàng khó khăn, chưa mở được, việc cho vay tín chấp người vay khơng trả tổ chức đoàn thể chịu đến đâu ? thực tế họ chịu trách nhiệm rủi ro, tổn thất Ngân hàng phải chịu Nếu khơng có giải pháp để tháo gỡ Ngân hàng khơng thể mở rộng đầu tư vốn nâng cao hiệu việc cho vay phát triển kinh tế hộ Hiệu tín dụng đối v ới h ộ s ản xu ất Quan niệm hiệu tín dụng Trong kinh tế thị trường loại sản phẩm sản xuất phải sản phẩm mang tính cạnh tranh Điều có nghĩa sản phẩm sản xuất phải có chất lượng Các nhà kinh tế nhận xét: “ Chất lượng phù hợp mục đích người sản xuất người sử dụng loại hàng hoá đó” Danh từ “Tín dụng” xuất phát từ gốc la tinh “Credium” có nghĩa tin tưởng tín nhiệm Tín dụng phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, đời tồn kinh tế sản xuất trao đổi hàng hốsản phẩm Ngân hàng Đây hình thức sản phẩm mang hình thái phi vật chất dịch vụ đặc biệt Sản phẩm có khả đánh giá sau khách hàng sử dụng Do quan niệm chất lượng tín dụng Ngân hàng việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển Ngân hàng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Như vậy, chất lượng tín dụng ngân hàng thể qua quan điểm sau: • Đối với khách hàng: Tín dụng Ngân hàng đưa phải phù hợp với yêu cầu khách hàng lãi xuất ( giá sản phẩm), kỳ hạn, phương thức toán, hình thức tốn, thủ tục đơn giản thuận tiện nhiên đảm bảo nguyên tắc tín dụng Ngân hàng • Đối với Ngân hàng: Ngân hnàg đưa hình thức cho vay phù hợp v phạm vi, mức độ, giới hạn thân Ngân hàng để ln đảm bảo tính cạnh tranh, an tồn, sinh lời theo ngun tắc hồn trả đầy đủ có lợi nhuận Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng Hiện nay, tín dụng chiểm khoảng 60% - 70% tổng tài sản có Ngân hàng thương mại Vì tồn phát triển Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tín dụng chất lượng tín dụng Việc đánh giá chất lượng tín dung Ngân hàng thơng qua tiêu sau: Chỉ tiêu định tính • Đảm bảo nguyên tắc cho vay: Mọi tổ chức kinh tế hoạt động dựa nguyên tắc định Do đặc thù Ngân hàng tổ chức kinh tế đặc biệt, hoạt động ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế, trị, xã hội đất nước, có nguyên tắc khác Trong nguyên tắc cho vay nguyên tắc quan trọng đố với Ngân hàng Để đánh giá chất lượng khoản cho vay, điều phải xem xét khoản vay có đảm bảo ngun tắc cho vay hay khơng ? Trong ‘Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng’ Ban hành theo Quyết định Số:1627/2001/QĐ - NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Tại Điều Nguyên tắc cho vay Quy định rõ: “ Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo: • Sử dụng vốn vay mục đích thoả thuận hợp đồng tín dụng • Hồn trả nợ gốc lãi vốn vay thời hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng.” Hai nguyên tắc cho vay nguyên tắc tối thiểu mà khoản cho vay phải đảm bảo • Cho vay đảm bảo có điều kiện: Đây tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng cho vay có đảm bảo điều kiện hay khơng? Trong ‘Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng’ Ban hành theo Quyết định Số:1627/2001/QĐ - NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Tại Điều Điều kiện vay vốn Quy định rõ: “Tổ chức tín dụng xem xét định cho vay khách hàng có đủ điều kiện sau:: Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật Với khách hàng vay pháp nhân cá nhân Việt Nam - Pháp nhân phải có lực pháp luật dân sự; - Cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; - Đại diện hộ gia đình phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; - Đại diện tổ hợp tác phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; - Thành viên hợp danh cơng ty hợp danh phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; b) Đối với khách hàng vay pháp nhân cá nhân nước ngồi phải có lực pháp luật dân lực hành vi dân theo quy định pháp luật nước mà pháp nhân có quốc tịch cá nhân cơng dân, pháp luật nước ngồi Bộ Luật Dân nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam, văn pháp luật khác Việt Nam quy định điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia quy định Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả; có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định pháp luật Thực quy định đảm bảo tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng nhà nước Việt Nam.” • Q trình thẩm định: Thẩm định cho vay công việc quan trọng, tiền đề định việc cho vay hiệu vốn đầu tư Thẩm định q trình phân tích đánh giá dự án sở chuẩn mực, nhằm rút kết luận làm cho đưa định cho vay Quá trình thẩm định cách tốt để Ngân hàng nắm thông tin lực pháp luật, đạo đức, tình hình tài chính, khả trả nợ khách hàng … Đây khâu thiếu trình định cho vay theo dõi khoản vay Quá trình thẩm định phải tuân theo nguyên tắc, cứ, quy trình nội dung thẩm định Ngân hàng Một khản vay có chất lượng khoản vay thẩm định phải đảm bảo bước trình thẩm định Quá trình thẩm định khoản vay cho hộ sản xuất phức tạp đặc điểm sản xuất kinh doanh hộ sản xuất kinh doanh tổng hợp Vì đòi hỏi cán thẩm định, tái thẩm định phải tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, nắm bắt kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ, thông tin dự báo, thông tin kinh tế kỹ thuật, thị trường khả phân tích tài có vạy giúp lãnh đạo định cho vay cách có hiệu đảm bảo chất lượng khoản vay Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định lượng giúp cho Ngân hàng có cách đánh giá cụ thể mặt chất lượng tín dụng, giúp Ngân hàng có biện pháp xử lý kịp thời khoản vay chất lượng Các tiêu cụ thể mà Ngân hàng thường dùng là: • Doanh số cho vay hộ sản xuất Doanh số cho vay hộ sản xuất tiêu tuyệt đối phản ánh tổng thể số tiền Ngân hàng cho hộ sản xuất vay thời kỳ định thường năm Ngoài Ngân hàng dùng tiêu tương đối phản ánh tỷ trọng cho vay hộ sản xuất tổng số cho vay Ngân hàng năm • Doanh số thu nợ hộ sản xuất Doanh số thu nợ hộ sản xuất tiêu tuyệt đối phản ánh tổng số tiền Ngân hàng thu hồi sau giải ngân cho hộ sản xuất thời kỳ Để phản ánh tình hình thu nợ hộ sản xuất, Ngân hàng sử dụng tiêu tương đối phản ánh tỷ trọng thu hồi tổng doanh số cho vay hộ sản xuất Ngân hàng thời kỳ Chỉ tiêu tính cơng thức: • Dư nợ q hạn hộ sản xuất Dư nợ hạn hộ sản xuất tiêu tuyệt đối phản ánh tổng thể số tiền Ngân hàng chưa thu hồi sau thời gian định kể từ ngày khoản vay đựoc cho vay đến hạn toán thời điểm xem xét Bên cạnh tiêu tuyệt đối Ngân hàng thường xuyên sử dụng tiêu như: Đây tiêu tiêu quan trọng để đánh giá hiệu tín dụng hộ sản xuất chất lượng tín dụng đầu tư cho vay hộ sản xuất Dư nợ hạn nhỏ, tỷ lệ nợ hạn thấp chất lượng tín dụng cao Hoạt động Ngân hàng nói chung TDNH nói riêng chứa đựng nhiều rủi ro tác động đến lợi nhuận an tồn kinh doanh Ngân hàng Do việc đảm bảo thu hồi đủ vốn cho vay hạn, thể qua tỷ lệ nợ hạn thấp vấn đề quan trọng quản ký Ngân hàng tác động trực tiếp đến tồn Ngân hàng Để đánh giá khả không thu hồi nợ người ta sử dụng tiêu Tỷ lệ nợ khó đòi: Đây tiêu tương đối, tỷ lệ mức cao dấu hiệu khoản vay có vấn đề nguy vốn cao • Vòng quay vốn tín dụng hộ sản xuất Trong đó: Vòng quay lớn với số dư nợ tăng, chứng tỏ đồng vốn Ngân hàng bỏ sử dụng cách có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tạo lợi nhuận lớn cho Ngân hàng • Lợi nhuận Ngân hàng Là tiêu quan trọng để xem xét chất lượng tín dụng hộ sản xuất Chỉ tiêu phản ánh tần xuất sử dụng vốn đựoc xác định công thức: Lợi nhuận = Tổng thu - Tổng chi - Thuế Thơng qua tiêu lợi nhuận ta đánh giá hiệu sử dụng vốn Ngân hàng hiệu đồng vốn mang lại Một số tỉêu khác • Chỉ tiêu Chỉ tiêu phản ánh số tiền vay lượt hộ sản xuất Số tiền vay cao chứng tỏ hiệu chất lượng cho vay tăng lên Điều thể sức sản xuất quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh hộ sản xuất tăng lên cao Đồng thời thể chất lượng cho vay có xu hướng tăng, Ngân hàng cho lượt hộ sản xuất vay nhiều mà đảm khả thu hồi có lãi • Chỉ tiêu Đây tiêu tương đối phản ánh mức độ đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn hộ sản xuất để mở rộng sản xuất kinh doanh Cho vay trung – dài hạn hộ sản xuất phải đạt cao cho vay ngắn hạn hộ đủ vốn để cải tạo, xây dựng sở vật chất cho sản xuất, từ tạo sở để nâng cao hiệu sử dụng vốn ngắn hạn Theo đánh giá tỷ lệ cần phải đạt tối thiểu 30% Tổng dư nợ (mục tiêu NHNo&PTNT Việt Nam) Tuy vậy, tỷ lệ cao, thấp tuỳ thuộc vào nhu cầu vốn trung, dài hạn địa phương sách tín dụng NHTM Hai tiêu phản ánh hiệu tín dụng Ngân hàng việc phát triển kinh tế hộ sản xuất qua đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng • Chỉ tiêu 3: Tốc độ tăng trưởng dư nợ hộ sản xuất hàng năm Do lực người có hạn, địa bàn nơng thơn rộng lớn tính phức tạp cho vay nông nghiệp, nông thôn Nếu cán tín dụng quản lý nhiều hộ vay vốn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng nước ta tiêu chưa coi trọng, thường CBTD NHNo&PTNT Việt Nam quản lý khoảng 600 – 800 hộ, nước khác số 200 – 300 hộ Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng hộ sản xuất Việc nâng cao hiệu TDNH hộ sản xuất có ý nghiã lớn Ngân hàng định đến thành bại Ngân hàng Do vậy, phải nâng cao hiệu tín dụng hộ sản xuất yêu cầu thường xuyên Ngân hàng Để làm tốt điều cần phải xem xét yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất Yếu tố mơi trường: Mơi trường yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất Đặc biệt nước ta hoạt động nơng nghiệp mang tính thời vụ phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn - Mơi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên tác động trực tiếp đến trình sản xuất kinh doanh hộ sản xuất hộ sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên Nếu ‘ mưa thuận gió hồ’ sản xuất nơng nghiệp gặp nhiều thuận lợi, người dân mùa sản xuất kinh doanh gặp nhiều thuận lợi … Hộ sản xuất có khả tài ổn định từ khoản tín dụng đảm bảo Ngược lại thiên tai bất ngờ xẩy sản xuất gặp nhiều khó khăn gây thiệt hại lớn kinh tế cho hộ sản xuất …Dẫn đến khảon tín dụng có vấn đề - Môi trường kinh tế xã hội Môi trường kinh tế xã hội có ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất Mơi trường kinh tế ổn định phát triển tạo điều kiện cho hộ sản xuất làm ăn có hiệu quả, hộ sản xuất vay nhiều hơn, khoản vay hộ sản xuất sử dụng mục đích mang lại hiệu kinh tế Từ đó, khoản vay hoàn trả thời hạn gốc lãi làm cho chất lượng tín dụng hộ sản xuất nâng lên - Mơi trường trị – Pháp lý Ngân hàng ngành phải chịu giám sát chặt chẽ quan pháp luật quan chức Do vạy, việc tạo mơi trtường pháp lý hồn thiện góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tín dụng Mơi trường pháp lý ổn định, tạo điều kiện sở pháp lý ssể hoạt động tín dụng Ngân hàng hoạt động sản xuất kinh doanh hộ sản xuất tiến hành cách thuận lợi Những quy định cụ thể pháp luật tín dụng lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động tín dụng sở để xử lý, giải xẩy tranh chấp tín dụng cách hữu hiệu nhât Vì mơi trường trị – pháp lý có ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng hộ sản xuất Yếu tố thuộc khách hàng - Trình độ khách hàng bao gồm trình độ sản xuất trình độ quản lý khách hàng Với trình độ sản xuát phù hợp trình độ quản lý khoa học, khách hàng đạt kết sản xuất kinh doanh tốt, có khả tài để trả nợ Ngân hàng Ngược lại khả trả nợ Ngân hàng khó khăn - Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích: Đây yếu tố thuộc chủ quan khách hàng Rất khó Ngân hàng kiểm sốt từ đầu ý định khách hàng Các yếu tố thuộc Ngân hàng Quan hệ tín dụng Ngân hàng khách hàng mặt giống quan hệ tín dụng khác chế thị trường, mặt khác sách quy định … Ngân hàng - Chính sách tín dụng Ngân hàng Chính sách tín dụng Ngân hàng có ảnh hương trực tiếp đến chất lượng tín dụng Đó sáchCó sách tín dụng đắn đưa hình thức cho vay phù hợp với nhu cầu, thu hút khách hàng , đồng thời khuyến khích khách hàng trả nợ hạn - Chấp hành quy chế tín dụng Việc chấp hành quy chế tín dụng cán làm cơng tác Ngân hàng nói chung tín dụng nói riêng ngun nhân để tiêu định tính dánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng có thực đưọc hay khơng Việc chấp hành quy định, văn Luật tổ chức tín dụng quy định thân Ngân hàng cho vay cán tín dụng cẩn phải tuân thủ - Trình độ cán tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khoản vay Chất lượng khoản cho vay xác định từ khoản vay định - Kiểm tra , kiểm soát Ngân hàng việc làm tiến hành cách kịp thời đồng nắm bắt sử lý khoản vay có vấn đề - Hệ thống thông tin Ngân hàng tạo điều kiện để Ngân hàng nắm bắt thông tin khách hàng trước định khoản cho vay Yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn khoản cho vay có chất lượng khơng tốt từ chưa xẩy Như vậy, khẳng định tín dụng Ngân hàng có vai trò quan trọng hộ sản xuất Nó coi công cụ đắc lực nhà nước, đòn bẩy kinh tế, động lực thúc đẩy sản xuất phát triển cách tồn diện, thúc đảy q trình CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn với kinh tế quốc dân Nhưng thực tế cho thấy, chất lượng tín dụng Ngân hàng hộ sản xuất nhiều vấn đề cần giải tháo gỡ Do đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng hộ sản xuất vấn đề quan trọng Ngân hàng nói chung NHNo&PTNT nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin dụng dối với hộ sản xuất , Tin dụng dối với hộ sản xuất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn