TT 07

20 65 0
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Số: 07/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Căn Bộ Luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005; Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005; Căn Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng năm 2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối; Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Tín dụng ngành kinh tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định bảo lãnh ngân hàng Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Điều Đối tượng áp dụng Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã cơng ty tài (trừ cơng ty tài chuyên ngành) Chi nhánh ngân hàng nước Các tổ chức (bao gồm tổ chức tín dụng nước ngồi trường hợp tổ chức tham gia đồng bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng xác nhận bảo lãnh), cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh Điều Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, từ ngữ hiểu sau: Bảo lãnh ngân hàng hình thức cấp tín dụng, theo bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài thay cho bên bảo lãnh bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho bên bảo lãnh Bảo lãnh đối ứng hình thức bảo lãnh ngân hàng, theo bên bảo lãnh đối ứng cam kết với bên bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài bên bảo lãnh trường hợp bên bảo lãnh phải thực nghĩa vụ tài thay cho bên bảo lãnh khách hàng bên bảo lãnh đối ứng; bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho bên bảo lãnh đối ứng Xác nhận bảo lãnh hình thức bảo lãnh ngân hàng, theo bên xác nhận bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh việc bảo đảm khả thực nghĩa vụ bên bảo lãnh bên nhận bảo lãnh Bên xác nhận bảo lãnh thực nghĩa vụ tài thay cho bên bảo lãnh bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ; bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho bên xác nhận bảo lãnh, đồng thời bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho bên bảo lãnh Đồng bảo lãnh hình thức cấp tín dụng hợp vốn, theo có từ 02 (hai) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước trở lên thực bảo lãnh; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tổ chức tín dụng nước ngồi thực bảo lãnh Bên bảo lãnh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực bảo lãnh cho bên bảo lãnh Trong trường hợp đồng bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng xác nhận bảo lãnh bên bảo lãnh bao gồm tổ chức tín dụng nước ngồi Bên bảo lãnh tổ chức (bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tổ chức tín dụng nước ngoài), cá nhân bảo lãnh bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng Bên nhận bảo lãnh tổ chức (bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tổ chức tín dụng nước ngồi), cá nhân có quyền thụ hưởng bảo lãnh bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh phát hành Bên bảo lãnh đối ứng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tổ chức tín dụng nước ngồi thực bảo lãnh đối ứng cho bên bảo lãnh Bên xác nhận bảo lãnh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tổ chứctín dụng nước thực xác nhận bảo lãnh cho bên bảo lãnh 10 Khách hàng tổ chức (bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tổ chức tín dụng nước ngồi), cá nhân sau: a) Trong bảo lãnh ngân hàng (trừ bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh), khách hàng bên bảo lãnh bên bảo lãnh; b) Trong bảo lãnh đối ứng, khách hàng bên bảo lãnh bên bảo lãnh đối ứng, khách hàng bên bảo lãnh đối ứng bên bảo lãnh; c) Trong xác nhận bảo lãnh, khách hàng bên bảo lãnh bên bảo lãnh, khách hàng bên xác nhận bảo lãnh bên bảo lãnh 11 Thỏa thuận cấp bảo lãnh văn thỏa thuận bên bảo lãnh bên bảo lãnh đối ứng bên xác nhận bảo lãnh với khách hàng bên liên quan khác (nếu có) việc phát hành bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng 12 Cam kết bảo lãnh văn bên bảo lãnh bên bảo lãnh đối ứng bên xác nhận bảo lãnh phát hành theo hình thức sau: a) Thư bảo lãnh văn cam kết bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh việc bên bảo lãnh thực nghĩa vụ tài thay cho bên bảo lãnh bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Trường hợp bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh thư bảo lãnh bao gồm văn cam kết bên bảo lãnh đối ứng với bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh; b) Hợp đồng bảo lãnh văn thỏa thuận bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh bên có liên quan (nếu có) việc bên bảo lãnh thực nghĩa vụ tài thay cho bên bảo lãnh bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Trường hợp bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh hợp đồng bảo lãnh bao gồm văn thỏa thuận bên bảo lãnh đối ứng với bên bảo lãnh bên liên quan khác (nếu có), bên xác nhận bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh bên liên quan khác (nếu có) Điều Quy định quản lý ngoại hối bảo lãnh Việc phát hành bảo lãnh ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối thị trường nước thị trường quốc tế loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực bảo lãnh ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân nghĩa vụ tài hợp pháp ngoại tệ theo quy định pháp luật Điều Những trường hợp không bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh thực giới hạn cấp tín dụng Khi thực bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải tuân thủ quy định Luật tổ chức tín dụng hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước trường hợp khơng cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng Điều Xác định số dư bảo lãnh khách hàng Số dư bảo lãnh khách hàng, khách hàng người có liên quan bao gồm số dư phát hành cam kết bảo lãnh, số dư phát hành cam kết bảo lãnh đối ứng, số dư phát hành cam kết xác nhận bảo lãnh cho khách hàng đó, khách hàng người có liên quan Điều Sử dụng ngôn ngữ Các văn sử dụng giao dịch bảo lãnh bao gồm thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải lập tiếng Việt Trường hợp bảo lãnh có yếu tố nước ngoài, bên liên quan thỏa thuận sử dụng tiếng nước Trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài, văn phải dịch sang tiếng Việt (có xác nhận người đại diện hợp pháp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi) đính kèm tiếng nước ngồi có u cầu quan có thẩm quyền Điều Áp dụng tập quán lựa chọn giải tranh chấp Các bên tham gia bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, đồng bảo lãnh thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại theo quy định khoản Điều Luật tổ chức tín dụng Việc xử lý tranh chấp phát sinh nghiệp vụ bảo lãnh thực theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Trường hợp bảo lãnh có yếu tố nước ngồi, bên thỏa thuận luật áp dụng, quan giải tranh chấp (bao gồm tòa án trọng tài thương mại nước ngoài) để giải tranh chấp giao dịch bảo lãnh theo quy định pháp luật Việt Nam Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Phạm vi bảo lãnh Bên bảo lãnh cam kết bảo lãnh phần toàn nghĩa vụ tài mà bên bảo lãnh có nghĩa vụ thực với bên nhận bảo lãnh Điều 10 Điều kiện khách hàng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước xem xét, định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khách hàng có đủ điều kiện sau đây: Có đầy đủ lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân theo quy định pháp luật Nghĩa vụ bảo lãnh nghĩa vụ tài hợp pháp 3 Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi cấp bảo lãnh đánh giá có khả hồn trả lại số tiền mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phải trả thay thực nghĩa vụ bảo lãnh Điều 11 Bảo lãnh khách hàng người không cư trú Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi bảo lãnh cho khách hàngtổ chức người không cư trú Việc bảo lãnh cho khách hàng tổ chức người không cư trú phải đáp ứng điều kiện đây: a) Khách hàng doanh nghiệp thành lập hoạt động nước có vốn góp doanh nghiệp Việt Nam hình thức đầu tư quy định điểm a, c khoản Điều 52 Luật Đầu tư 2014 hình thức đầu tư trực tiếp khác nước theo pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; b) Khách hàng ký quỹ đủ 100% giá trị bảo lãnh; c) Bên nhận bảo lãnh người cư trú Trường hợp khách hàng tổ chức tín dụng nước ngồi khơng phải thực quy định khoản Điều Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực bảo lãnh cho khách hàng tổ chức người không cư trú phải tuân thủ quy định sau: a) Được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động ngoại hối thị trường nước (đối với trường hợp bảo lãnh cho người không cư trú Việt Nam) hoạt động ngoại hối thị trường quốc tế (đối với trường hợp bảo lãnh cho người không cư trú nước ngoài); b) Tuân thủ quy định Điều 126, Điều 127, Điều 128 Điều 130 Luật tổ chứctín dụng hướng dẫn thực quy định Ngân hàng Nhà nước thời điểmthực bảo lãnh cho khách hàng; c) Có quy trình đánh giá, quản lý rủi ro tín dụng, có rủi ro bảo lãnh người không cư trú; d) Đối với chi nhánh ngân hàng nước phải tuân thủ quy định khoản Điều Chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng bảo lãnh ngoại tệ khách hàng tổ chức người không cư trú nước ngoài, trừ trường hợp sau: a) Bảo lãnh cho bên bảo lãnh Việt Nam sở bảo lãnh đối ứng tổ chứctín dụng nước ngoài; b) Xác nhận bảo lãnh cho nghĩa vụ bảo lãnh tổ chức tín dụng nước ngồi bên bảo lãnh Việt Nam 5 Ngoài quy định Điều này, nội dung khác việc bảo lãnh người không cư trú phải thực theo quy định Thông tư Điều 12 Bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà hình thành tương lai Khi thực bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành tương lai theo quy định Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản, ngân hàng thương mại phải tuân thủ quy định sau đây: a) Nhà hình thành tương lai có đủ điều kiện bán, cho thuê mua theo quy định Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản; b) Trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ký kết chủ đầu tư bên mua, bên thuê mua có quy định nghĩa vụ chủ đầu tư phải hoàn lại tiền cho bên mua, bên thuê mua chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà theo tiến độ cam kết với bên mua, bên thuê mua; c) Ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả thực tiến độ dự án sử dụng số tiền ứng trước, khoản tiền khác bên mua, bên thuê mua trả cho chủ đầu tư mục đích; d) Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hoạt động bảo lãnh ngân hàng Giấy phép thành lập hoạt động văn sửa đổi, bổ sungGiấy phép thành lập hoạt động; đ) Thỏa thuận cấp bảo lãnh với chủ đầu tư, cam kết bảo lãnh phải phù hợp với quy định khoản 2, Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014; e) Cam kết bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà hình thành tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà theo thỏa thuận chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà Hợp đồng bảo lãnh theo quy định Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản lập hình thức cam kết bảo lãnh quy định khoản 12 Điều Điều 15 Thơng tư Ngồi quy định khoản 1, Điều này, nội dung khác việc bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà hình thành tương lai phải thực theo quy định Thông tư Điều 13 Hồ sơ đề nghị bảo lãnh Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm loại tài liệu chủ yếu sau: a) Văn đề nghị bảo lãnh; b) Tài liệu khách hàng; c) Tài liệu nghĩa vụ bảo lãnh; d) Tài liệu biện pháp bảo đảm (nếu có); đ) Tài liệu bên liên quan khác (nếu có) Căn tình hình thực tế nghiệp vụ bảo lãnh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đặc điểm cụ thể nhóm khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi hướng dẫn cụ thể, cơng bố cơng khai yêu cầu hồ sơ cần gửi tới để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi xem xét cấp bảo lãnh Điều 14 Thỏa thuận cấp bảo lãnh Để thực bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng ký thỏa thuận cấp bảo lãnh Trường hợp phát hành bảo lãnh sở bảo lãnh đối ứng bên bảo lãnh khơng bắt buộc phải ký thỏa thuận cấp bảo lãnh với bên bảo lãnh đối ứng Thỏa thuận cấp bảo lãnh phải có nội dung sau: a) Các quy định pháp luật áp dụng; b) Thông tin bên quan hệ bảo lãnh; c) Nghĩa vụ bảo lãnh; d) Số tiền bảo lãnh, đồng tiền bảo lãnh; đ) Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh; e) Điều kiện thực nghĩa vụ bảo lãnh; g) Quyền nghĩa vụ bên; h) Phí bảo lãnh; i) Thỏa thuận bắt buộc nhận nợ trả thay, lãi suất áp dụng số tiền trả thay nghĩa vụ, thời hạn hoàn trả nợ phải thực nghĩa vụ bảo lãnh; k) Số hiệu, ngày ký, hiệu lực thỏa thuận; l) Giải tranh chấp phát sinh Ngoài nội dung quy định khoản Điều này, bên thỏa thuận nội dung khác thỏa thuận cấp bảo lãnh không trái với quy định Thông tư quy định pháp luật 4 Việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ nội dung thỏa thuận cấp bảo lãnh bên liên quan thỏa thuận, định sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Điều 15 Cam kết bảo lãnh Cam kết bảo lãnh phải có nội dung sau: a) Các quy định pháp luật áp dụng; b) Số hiệu, hình thức cam kết bảo lãnh; c) Thông tin bên quan hệ bảo lãnh; d) Ngày phát hành bảo lãnh, ngày bắt đầu có hiệu lực bảo lãnh và/hoặc trường hợp bắt đầu có hiệu lực bảo lãnh; đ) Ngày hết hiệu lực và/hoặc trường hợp hết hiệu lực bảo lãnh; e) Số tiền bảo lãnh, đồng tiền bảo lãnh; g) Nghĩa vụ bảo lãnh; h) Điều kiện thực nghĩa vụ bảo lãnh; i) Hồ sơ yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh; k) Cách thức để kiểm tra tính xác thực cam kết bảo lãnh Ngoài nội dung quy định khoản Điều này, cam kết bảo lãnh có nội dung khác phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh, phù hợp với quy định, Thông tư quy định pháp luật Việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ nội dung cam kết bảo lãnh bên liên quan thỏa thuận phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh tuân thủ quy định pháp luật Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước nội dung thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh Thông tư để thiết kế, in ấn ban hành mẫu cam kết bảo lãnh phù hợp với hình thức bảo lãnh, loại hình bảo lãnh áp dụng thống toàn hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải ban hành quy định nội quy trình, trách nhiệm thực việc thiết kế, in ấn, phát hành sử dụng mẫu cam kết bảo lãnh đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định pháp luật Đối với cam kết bảo lãnh phát hành thông qua mạng thông tin liên lạc quốc tế ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực theo hình thức quy trình phát hành cam kết bảo lãnh mạng thông tin liên lạc quốc tế ngân hàng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải có quy trình giám sát, quản lý hoạt động phát hành bảo lãnh trường hợp bảo đảm an toàn, hiệu Điều 16 Thẩm quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải ký người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Việc ủy quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải lập văn phù hợp với quy định pháp luật Điều 17 Bảo đảm thực nghĩa vụ khách hàng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thỏa thuận với bên có liên quan việc áp dụng biện pháp bảo đảm không áp dụng biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả số tiền trả thay phải thực nghĩa vụ bảo lãnh Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi quy định nguyên tắc điều kiện cụ thể việc áp dụng biện pháp bảo đảm không áp dụng biện pháp bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật nghiệp vụ bảo lãnh, giao dịch bảo đảm theo quy định nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Điều 18 Phí bảo lãnh Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thỏa thuận mức phí bảo lãnh khách hàng Trong trường hợp bảo lãnh đối ứng xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh bên thỏa thuận sở mức phí bảo lãnh bên bảo lãnh chấp thuận Trường hợp thực đồng bảo lãnh, sở thỏa thuận tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh mức phí thu bên bảo lãnh, bên tham gia đồng bảo lãnh thỏa thuận mức phí bảo lãnh cho bên đồng bảo lãnh Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước bảo lãnh cho nghĩa vụ liên đới tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thỏa thuận với khách hàng mức phí phải trả sở nghĩa vụ liên đới tương ứng khách hàng, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Trường hợp đồng tiền bảo lãnh ngoại tệ, bên thỏa thuận thu phí bảo lãnh ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá bán bên bảo lãnh thời điểm thu phí thời điểm thơng báo thu phí Các bên thỏa thuận điều chỉnh mức phí bảo lãnh Điều 19 Thời hạn hiệu lực cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh Thời hạn hiệu lực cam kết bảo lãnh xác định từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh sau ngày phát hành cam kết bảo lãnh theo thỏa thuận bên liên quan thời điểm hết hiệu lực nghĩa vụ bảo lãnh quy định Điều 23 Thông tư Thời hạn hiệu lực thỏa thuận cấp bảo lãnh bên thỏa thuận tối thiểu phải thời hạn có hiệu lực cam kết bảo lãnh Trường hợp ngày hết hiệu lực cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết ngày hết hiệu lực chuyển sang ngày làm việc Việc gia hạn hiệu lực cam kết bảo lãnh bên thỏa thuận phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh Điều 20 Miễn thực nghĩa vụ bảo lãnh Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh miễn thực nghĩa vụ cho bên bảo lãnh/bên xác nhận bảo lãnh bên bảo lãnh và/hoặc bên có liên quan phải thực nghĩa vụ cam kết bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác thực nghĩa vụ liên đới theo quy định pháp luật Trong trường hợp thành viên đồng bảo lãnh miễn việc thực phần nghĩa vụ bảo lãnh thành viên khác phải thực phần nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Điều 21 Thực nghĩa vụ bảo lãnh Để yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh phải gửi văn yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh kèm hồ sơ theo thỏa thuận cam kết bảo lãnh cho bên bảo lãnh Yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh coi hợp lệ bên bảo lãnh nhận thời gian làm việc bên bảo lãnh thời hạn hiệu lực cam kết bảo lãnh Trường hợp gửi yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu cơng cộng ngày bên bảo lãnh nhận yêu cầu ngày ký nhận thư bảo đảm Thực nghĩa vụ bảo lãnh: a) Trường hợp bảo lãnh ngân hàng (trừ trường hợp bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh): Chậm sau ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh nhận văn yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định khoản Điều này, bên bảo lãnh có trách nhiệm thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh cam kết bên nhận bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền trả thay cho bên bảo lãnh thông báo cho bên bảo lãnh biết Bên bảo lãnh có nghĩa vụ hồn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh trả thay số tiền lãi theo quy định khoản Điều b) Trường hợp bảo lãnh đối ứng: Chậm sau ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh nhận văn yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định khoản Điều này, bên bảo lãnh thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh Sau thực nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh gửi văn yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực nghĩa vụ bảo lãnh cam kết kèm hồ sơ theo thỏa thuận cam kết bảo lãnh đối ứng Yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng coi hợp lệ bên bảo lãnh đối ứng nhận thời gian làm việc bên bảo lãnh đối ứng thời hạn hiệu lực cam kết bảo lãnh đối ứng Trường hợp gửi yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu cơng cộng ngày bên bảo lãnh đối ứng nhận yêu cầu ngày ký nhận thư bảo đảm Chậm sau ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh đối ứng nhận yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh cam kết với bên bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền trả thay cho bên bảo lãnh thông báo cho bên bảo lãnh biết Bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh đối ứng trả thay số tiền lãi theo quy định khoản Điều Trường hợp bên bảo lãnh đối ứng không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên bảo lãnh bên bảo lãnh hạch tốn ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền trả thay thông báo cho bên bảo lãnh đối ứng biết Bên bảo lãnh đối ứng có trách nhiệm hồn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh trả thay số tiền lãi theo quy định khoản Điều c) Trường hợp xác nhận bảo lãnh: Chậm sau ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh nhận văn yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định khoản Điều này, bên bảo lãnh thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền trả thay cho bên bảo lãnh thông báo cho bên bảo lãnh biết Bên bảo lãnh có nghĩa vụ hồn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh trả thay số tiền lãi theo quy định khoản Điều Trường hợp bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh bên nhận bảo lãnh gửi văn yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh kèm hồ sơ theo thỏa thuận cam kết bảo lãnh cho bên xác nhận bảo lãnh Yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh coi hợp lệ bên xác nhận bảo lãnh nhận thời gian làm việc bên xác nhận bảo lãnh thời hạn hiệu lực cam kết bảo lãnh Trường hợp gửi yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu cơng cộng ngày bên xác nhận bảo lãnh nhận yêu cầu ngày ký nhận thư bảo đảm Chậm sau ngày làm việc kể từ ngày bên xác nhận bảo lãnh nhận yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ cam kết bên nhận bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền trả thay cho bên bảo lãnh thông báo cho bên bảo lãnh biết Bên bảo lãnh có trách nhiệm hồn trả đầy đủ số tiền bên xác nhận bảo lãnh trả thay số tiền lãi theo quy định khoản Điều này, đồng thời yêu cầu bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho bên bảo lãnh Bên trả thay định thời hạn cho vay bắt buộc, kỳ hạn trả nợ, lãi suất áp dụng số tiền trả thay phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh Mức lãi suất áp dụng số tiền trả thay bên thỏa thuận thỏa thuận cấp bảo lãnh không vượt 150% lãi suất cho vay thông thường áp dụng khoản vay có thời hạn tương ứng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Trường hợp từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh, chậm sau ngày làm việc kể từkhi nhận yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh, bên từ chối phải trả lời văn nêu rõ lý từ chối Trường hợp trả thay ngoại tệ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi hạch tốn cho vay bắt buộc loại ngoại tệ trả thay Điều 22 Quan hệ cam kết bảo lãnh hợp đồng có nghĩa vụ bảo lãnh Hợp đồng có nghĩa vụ bảo lãnh bị vô hiệu mà bên chưa thực hợp đồng cam kết bảo lãnh chấm dứt; thực phần toàn hợp đồng có nghĩa vụ bảo lãnh cam kết bảo lãnh khơng chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Hợp đồng có nghĩa vụ bảo lãnh bị hủy bỏ đơn phương chấm dứt thực mà bên chưa thực hợp đồng cam kết bảo lãnh chấm dứt; thực phần tồn hợp đồng có nghĩa vụ bảo lãnh cam kết bảo lãnh khơng chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trong trường hợp cam kết bảo lãnh không chấm dứt theo quy định khoản khoản Điều bên nhận bảo lãnh có quyền u cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ tài để tốn nghĩa vụ hồn trả bên bảo lãnh Điều 23 Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trường hợp sau: Nghĩa vụ bên bảo lãnh chấm dứt 2 Nghĩa vụ bảo lãnh thực theo cam kết bảo lãnh Việc bảo lãnh hủy bỏ thay biện pháp bảo đảm khác Cam kết bảo lãnh hết hiệu lực Bên nhận bảo lãnh miễn thực nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh Theo thỏa thuận bên Theo quy định khoản khoản Điều 22 Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều 24 Đồng bảo lãnh Nguyên tắc, điều kiện, quy trình tổ chức thực đồng bảo lãnh thực theo quy định Thông tư này, quy định Ngân hàng Nhà nước cấp tín dụng hợp vốn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng quy định pháp luật có liên quan Các bên tham gia đồng bảo lãnh chịu trách nhiệm liên đới việc thực nghĩa vụ bảo lãnh, khơng có thỏa thuận khác Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đầu mối phải thực nghĩa vụ bảo lãnh bên tham gia có trách nhiệm hồn trả cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đầu mối số tiền tương ứng theo tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh mà bên thỏa thuận Điều 25 Bảo lãnh cho nghĩa vụ liên đới Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước bảo lãnh cho nghĩa vụ liên đới phải thực sở hợp đồng liên đới quyền nghĩa vụ bên Điều 26 Quy định nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước bảo lãnh Căn quy định Thông tư quy định pháp luật liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phải ban hành quy định nội nghiệp vụ bảo lãnh tổ chức, cá nhân người cư trú tổ chức người không cư trú phù hợp với quy định cấp tín dụng, phải phân định khâu thẩm định xét duyệt cấp bảo lãnh Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi gửi 01 (một) quy định nội nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng ngành kinh tế) chậm ngày làm việc kể từ ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 27 Quyền bên bảo lãnh Chấp nhận từ chối đề nghị cấp bảo lãnh Đề nghị bên xác nhận bảo lãnh thực xác nhận bảo lãnh khoản bảo lãnh cho bên bảo lãnh Yêu cầu bên bảo lãnh bên bảo lãnh đối ứng bên liên quan cung cấp tài liệu, thơng tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh tài sản bảo đảm (nếu có) Yêu cầu bên bảo lãnh bên bảo lãnh đối ứng có biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh (nếu cần) Thực kiểm tra, giám sát tình hình tài khách hàng thời hạn hiệu lực bảo lãnh Thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi suất, lãi suất phạt Từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh cam kết bảo lãnh hết hiệu lực hồ sơ yêu cầu thực nghĩa vụ bảo lãnh không đáp ứng đủ điều kiện quy định cam kết bảo lãnh, có chứng chứng minh chứng từ xuất trình giả mạo Yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực nghĩa vụ cam kết Hạch toán ghi nợ cho bên bảo lãnh (trong trường hợp bảo lãnh ngân hàng) bên bảo lãnh đối ứng (trong trường hợp bảo lãnh sở bảo lãnh đối ứng) thực nghĩa vụ bảo lãnh, yêu cầu bên bảo lãnh bên bảo lãnh đối ứng hoàn trả số tiền mà bên bảo lãnh trả thay theo cam kết 10 Yêu cầu thành viên đồng bảo lãnh khác hoàn trả số tiền trả thay cho bên bảo lãnh trường hợp thành viên làm đầu mối thực nghĩa vụ bảo lãnh đồng bảo lãnh 11 Xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận quy định pháp luật 12 Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác theo thỏa thuận bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật 13 Khởi kiện theo quy định pháp luật bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng vi phạm nghĩa vụ cam kết 14 Các quyền khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Điều 28 Quyền bên bảo lãnh đối ứng Chấp nhận từ chối đề nghị phát hành bảo lãnh đối ứng 2 Đề nghị bên bảo lãnh phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ khách hàng bên nhận bảo lãnh Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, thơng tin có liên quan đến việc thẩm địnhbảo lãnh đối ứng tài sản đảm bảo (nếu có) Yêu cầu khách hàng có biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh (nếu cần) Thực kiểm tra, giám sát tình hình tài khách hàng thời hạn hiệu lực bảo lãnh Thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi suất Từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cam kết bảo lãnh hết hiệu lực hồ sơ yêu cầu tốn khơng đáp ứng đủ điều kiện quy định cam kết bảo lãnh có chứng chứng minh chứng từ xuất trình giả mạo Hạch toán ghi nợ cho bên bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho bên bảo lãnh, yêu cầu bên bảo lãnh hoàn trả số tiền mà bên bảo lãnh đối ứng thực nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho bên bảo lãnh theo cam kết Xử lý tài sản bảo đảm bên bảo lãnh theo thỏa thuận quy định pháp luật 10 Khởi kiện theo quy định pháp luật bên bảo lãnh, bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ cam kết 11 Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khác theo thỏa thuận bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật 12 Các quyền khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Điều 29 Quyền bên xác nhận bảo lãnh Chấp thuận từ chối đề nghị xác nhận bảo lãnh Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu thơng tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh tài sản bảo đảm (nếu có) Yêu cầu khách hàng có biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh (nếu cần) Thỏa thuận với bên bảo lãnh và/hoặc khách hàng nghĩa vụ xác nhận bảo lãnh, trình tự, thủ tục hồn trả nghĩa vụ xác nhận bảo lãnh mà bên xác nhận bảo lãnh thực bên nhận bảo lãnh 5 Thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, ðiều chỉnh lãi suất Thực kiểm tra, giám sát tình hình tài khách hàng thời hạn hiệu lực bảo lãnh Hạch toán ghi nợ cho bên bảo lãnh thực nghĩa vụ xác nhận bảo lãnh, yêu cầu bên bảo lãnh hoàn trả số tiền mà bên xác nhận bảo lãnh trả thay theo cam kết Xử lý tài sản bảo đảm bên bảo lãnh bên bảo lãnh theo thỏa thuận quy định pháp luật Khởi kiện theo quy định pháp luật bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ cam kết 10 Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác theo thỏa thuận bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật, 11 Từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh cam kết bảo lãnh hết hiệu lực hồ sơ yêu cầu tốn khơng đáp ứng đủ điều kiện quy định cam kết bảo lãnh chứng chứng minh chứng từ xuất trình giả mạo 12 Các quyền khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Điều 30 Nghĩa vụ bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng bên xác nhận bảo lãnh Có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến thẩm quyền phát hành cam kết bảo lãnh cho bên có liên quan; thực nghĩa vụ bảo lãnh nhận yêu cầu phù hợp với quy định cam kết bảo lãnh Thực đầy đủ, nghĩa vụ bảo lãnh quy định Điều 21 Thông tư Hoàn trả đầy đủ tài sản bảo đảm (nếu có) giấy tờ có liên quan cho bên bảo đảm lý thỏa thuận cấp bảo lãnh, khơng có thỏa thuận khác Chậm sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn khiếu nại bên nhận bảo lãnh lý từ chối thực nghĩa vụ bảo lãnh, phải có văn trả lời bên khiếu nại Thực lưu giữ hồ sơ bảo lãnh theo quy định pháp luật Hướng dẫn bên nhận bảo lãnh việc kiểm tra xác nhận tính xác thực cam kết bảo lãnh phát hành 7 Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Điều 31 Quyền nghĩa vụ bên bảo lãnh Bên bảo lãnh có quyền sau đây: a) Từ chối yêu cầu bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh không với thỏa thuận thỏa thuận cấp bảo lãnh cam kết bảo lãnh; b) Đề nghị bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng thực nghĩa vụ, trách nhiệm theo cam kết; c) Khởi kiện theo quy định pháp luật bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng vi phạm nghĩa vụ cam kết; d) Thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật bên liên quan thực chuyển nhượng quyền nghĩa vụ bảo lãnh bên khoản bảo lãnh; đ) Kiểm tra tính xác thực cam kết bảo lãnh; e) Các quyền khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Bên bảo lãnh có nghĩa vụ sau đây: a) Cung cấp đầy đủ, xác trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến khoản bảo lãnh chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực, đầy đủ thông tin, tài liệu cung cấp; b) Thực đầy đủ hạn nghĩa vụ, trách nhiệm cam kết thỏa thuận quy định thỏa thuận cấp bảo lãnh; c) Hoàn trả cho bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng số tiền bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng thực nghĩa vụ theo thỏa thuận cấp bảo lãnh cam kết bên chi phí phát sinh từ việc thực nghĩa vụ bảo lãnh; d) Chịu kiểm tra, giám sát bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng trình thực nghĩa vụ bảo lãnh Có nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động có liên quan đến giao dịch bảo lãnh cho bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng; đ) Phối hợp với bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng bên liên quan trình xử lý tài sản bảo đảm (nếu có); e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Điều 32 Quyền nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh Quyền bên nhận bảo lãnh: a) Yêu cầu bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh; b) Yêu cầu bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh thực nghĩa vụ, trách nhiệm theo cam kết bảo lãnh; c) Khởi kiện theo quy định pháp luật bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ cam kết; d) Kiểm tra tính xác thực cam kết bảo lãnh; đ) Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ cho tổ chức, cá nhân khác theo thỏa thuận bên liên quan phù hợp với quy định pháp luật; e) Miễn thực nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh; g) Các quyền khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh a) Thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh, đảm bảo phù hợp với nội dung cam kết bảo lãnh; b) Thông báo kịp thời cho bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh bên liên quan dấu hiệu vi phạm, hành vi vi phạm bên bảo lãnh; c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận bên phù hợp với quy định pháp luật Chương III BÁO CÁO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 33 Hạch tốn kế tốn, thơng tin báo cáo Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải thực hạch tốn kế toán, theo dõi tất khoản bảo lãnh phát sinh theo quy định Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực báo cáo tình hình thực bảo lãnh theo quy định chế độ báo cáo thống kê Ngân hàng Nhà nước Điều 34 Trách nhiệm đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trách nhiệm Vụ Tín dụng ngành kinh tế: a) Đầu mối tiếp nhận văn quy định nội nghiệp vụ bảo lãnh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi quy định Điều 26 Thơng tư này; theo dõi, tổnghợp tình hình thực nghiệp vụ bảo lãnh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; b) Đầu mối tổng hợp, cơng bố danh sách ngân hàng thương mại theo quy định Khoản Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014 ngân hàng có đủ điều kiện quy định điểm d khoản Điều 12 Thông tư cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước; c) Đầu mối xử lý vướng mắc phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh Trách nhiệm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: a) Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan thực kiểm tra, tra, giám sát nghiệp vụ bảo lãnh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước xử lý vi phạm phát sinh theo thẩm quyền; b) Phối hợp với Vụ Tín dụng ngành kinh tế cơng bố danh sách ngân hàng thương mại theo quy định điểm b khoản Điều Vụ Tài - kế tốn có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực chế độ hạch toán kế toán giao dịch liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định Thông tư Vụ Quản lý ngoại hối có trách nhiệm hướng dẫn quản lý ngoại hối việc thực nghĩa vụ bảo lãnh thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi khơng có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thực giám sát, kiểm tra, tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi việc chấp hành Thông tư theo thẩm quyền Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 35 Điều khoản chuyển tiếp Các thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh ký kết có hiệu lực trước ngày Thơng tư có hiệu lực thi hành tiếp tục thực theo thỏa thuận, cam kết ký nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt Việc sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh nêu thực nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định Thông tư Điều 36 Hiệu lực thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2015 Thông tư thay Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước quy định bảo lãnh ngân hàng Điều 37 Tổ chức thực Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng ngành kinh tế, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư Nơi nhận: - Như Điều 37; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Website NHNN; - Lưu: VP, Vụ PC, Vụ TD (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: TT 07 , TT 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn