VẤN đề tổ CHỨC CÔNG tác QUẢN lý NGUYÊN vật LIỆU TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT

31 27 0
  • Loading ...
1/31 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

Lời nói đầu Nâng cao chất l-ợng, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh mục tiêu doanh nghiệp sản xuất Đặc biệt giai đoạn cạnh tranh liệt nh- nay, nói vấn đề mang tính chất sống doanh nghiệp Bên cạnh việc trọng yếu tố đầu vào nh-: Lao động, vốn, công nghệ nhà quản đặc biệt l-u tâm ®Õn u tè nguyªn vËt liƯu bëi lÏ: - Ỹu tè nguyªn vËt liƯu th-êng chiÕm tû träng chi phÝ lớn tổng chi phí sản xuất: 60% biến động chi phí nguyên vật liệu có ảnh h-ởng lớn đến giá thành sản phẩm, đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Để đáp ứng đ-ợc yêu cầu cho s¶n xt kinh doanh bÊt cø doanh nghiƯp s¶n xuất cần phải có l-ợng nguyên vật liêụ dự trữ L-ợng nguyên liệu tồn kho hợp lý? Bảo quản chúng nh- nào? Làm để phân phối số nguyên vật liệu cách có hiệu cho phận sản xuất? Đây câu hỏi đ-ợc đặt nhà quản giai đoạn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tất vấn đề đặt cho công tác quản yêu cầu cấp thiết: phải tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu Sau thời gian nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu hệ thống kế toán n-ớc ta, đặc điểm loại hình doanh nghiệp sản xuất Em xin trình bày chuyên đề :"Vấn đề tổ chức công tác quản nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất " Phần I: Những vấn đề luận công tác quản nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng nguyên vật liệu công ty Thủ Đô Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nguyên vật liệu công ty Thủ đô Do thời gian nghiên cứu có hạn, l-ợng kiến thức tích luỹ đ-ợc ch-a nhiều chuyên đề chắn có nhiều hạn chế, thiếu sót Em mong đ-ợc dẫn cô giáo để có nhìn đầy đủ vấn đề Em xin chân thành cảm ơn Phần thứ Những vấn đề luận công tác quản nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất I Sự cần thiết phải tiến hành công tác quản nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Nguyên vật liệu tầm quan trọng qúa trình sản xuất * Nguyên vật liệu gì? Nguyên vật liệu đối t-ợng lao động đ-ợc biểu hình thái vật chất tham gia vào trình sản xuất, trị giá nguyên vật liệu đ-ợc chuyển lần vào chi phí sản xuất kinh doanh * Đặc điểm, vị trí, tầm quan trọng: - Nguyên vật liệu với yếu tố: vốn, lao động, công nghệ là yếu tố đầu vào cần thiết để tạo sản phẩm vật chất - Là phận thuộc tài sản l-u động, nguyên vật liệu yếu tố thiếu trình sản xuất sản phẩm - Chất l-ợng nguyên vật liệu ảnh h-ởng trực tiếp đến chất l-ợng sản phẩm - Việc cung ứng nguyên vật liệu số l-ợng, chủng loại chất l-ơng lúc đáp ứng đ-ợc chiến l-ợc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: tung thị tr-ờng loại sản phẩm, thời điểm tạo -u cạnh tranh cho doanh nghiệp Chính việc quản chặt chẽ nguyên vật liệu, dich vu ke toan quy định mức dự trữ nguyên vật liệu hợp giai đoạn sản xuất kinh doanh việc làm cần thiết Nh- nói: chi phí nguyên vật liệu th-êng chiÕm tû träng rÊt lín tỉng chi phÝ sản xuất Việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bảo quản tốt nguyên vật liệu tồn kho, góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp nâng cao đ-ợc khả cạnh tranh mà có hội thu đ-ợc lợi nhuận cao Phân loại nguyên vật liệu: - Xét theo vị trí tác dụng nguyên vật liệu trình sản xuất kinh doanh ng-ời ta chia thành: + Nguyên vật liệu + Vật liệu phơ + Nhiªn liƯu + Phơ tïng thay thÕ + Vật liệu xây dựng + Phế liệu Trong kế toán: Nguyên vật liệu đ-ợc phản ánh tài khoản 152 TK 1521: Nguyªn vËt liƯu chÝnh TK 1522: Nguyªn vËt liƯu phơ TK 1523: Nhiªn liƯu TK 1524: Phơ tïng thay thÕ - XÐt theo ngn nhËp nguyªn vËt liƯu + Nguyên vật liệu mua + Nguyên vật liệu đ-ợc cấp + Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công + Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh + Nguyên vật liệu biếu tặng Tính giá nguyên vật liệu - Về nguyên tắc vật liệu nhập kho: Kế toán phải theo dõi ghi sỉ theo gi¸ thùc cđa vËt liƯu nhËp Tuy công việc sản xuất kinh doanh việc nhập, xuất nguyên liệu diễn hàng ngày dch v k toỏn trn gúi việc phản ánh theo giá thực tế phức tạp nên hầu hết doanh nghiệp th-ờng sử dụng giá hạch toán để đ-a cách tính giá trị thực tế khác theo tr-ờng hợp cụ thể * Với vật liệu mua ngoài: Giá trị thực tế Giá mua ghi Chi phí thu = + nguyên vật liệu hoá đơn mua Nếu vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm thuộc đối t-ợng chịu VAT theo ph-ơng pháp khấu trừ thuế giá mua ghi tên hoá đơn giá ch-a thuÕ vµ chi phÝ thu mua lµ ch-a cã VAT Nếu vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm thuộc đối t-ợng chịu VAT theo ph-ơng pháp trực tiếp không thuộc đối t-ợng chịu VAT giá mua chi phí thu mua giá bao gồm thuế VAT * Với vật liệu đ-ợc cấp phát, biếu tặng, viện trợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu đ-ợc xác định theo giá thị tr-ờng * Víi vËt liƯu nhËn vèn gãp liªn doanh cđa đơn vị khác giá thực tế giá bên liên doanh thoả thuận Đối với xuất nguyên vật liệu: kế toán phải xác định giá thực tế nguyên vật liệu xuất dùng để tiến hành ghi sổ, tuỳ vào tr-ờng hợp vào điều kiện cụ thể doanh nghiệp mà kế toán tính giá thùc cđa nguyªn vËt liƯu xt theo mét ph-ơng pháp sau: Ph-ơng pháp giá đơn vị bình quân kỳ dự trữ: Giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ + Giá thực tế vât liệu trong kỳ Giá đơn vị bình quân = Số l-ợng vật liệu tồn đầu kỳ Giá thực tế vật Sè l-ỵng vËt = liƯu xt liƯu xt x Sè l-ợng vật liệu + nhập kỳ Giá đơn vị bình quân Ph-ơng pháp giá đơn vị bình quân sau lần nhập: Giá đơn vị bình quân lần nhËp n = Gi¸ thùc vËt liƯu Gi¸ thùc vËt liƯu tr-íc lÇn nhËp n + nhËp lÇn n Sè l-ỵng vËt liƯu tån Sè l-ỵng vËt liƯu + tr-ớc lần nhập n nhập lần n Ph-ơng pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ tr-ớc: Giá thực tế Số l-ợng vật liệu Giá đơn vị bình qu©n = x vËt liƯu xt xt ci kú tr-íc Ph-ơng pháp nhập tr-ớc xuất tr-ớc (ph-ơng pháp FIFO) Ph-ơng pháp nhập sau xuất tr-ớc (LIFO) Ph-ơng pháp giá hạch toán: Giá thực tế vât liệu Gi¸ thùc vËt liƯu + nhËp kú tån đầu kỳ Hệ số giá = Giá hạch toán vật liệu Giá hạch toán vật liệu + tồn đầu kỳ nhËp kú Gi¸ thùc vËt liƯu xt = Gi¸ hạch toán vật liệu xuất x Hệ số giá Ph-ơng pháp giá thực tế đích danh II Kế toán nguyên vật liệu: Nhiệm vụ, yêu cầu: - Phải theo dâi vËt liƯu theo tõng lo¹i, tõng thø vËt liệu số l-ợng nh- giá trị - Xác định giá trị nguyên vật liệu, phân loại nguyên vật liệu theo yêu cầu tình hình đặc điểm cụ thể doanh nghiệp nguyên tắc chung nhà n-ớc qui định - Với doanh nghiệp cụ thể tuỳ thuộc lĩnh vực hoạt động, ngành nghề qui mô mà lựa chọn ph-ơng pháp kế toán hàng tồn kho Công tác ghi sổ sách, chứng từ sử dụng tài khoản phải phù hợp với ph-ơng pháp - Phản ánh xác, trung thực biến động nguyên vật liệu kỳ hạch toán vµ vËt liƯu tån kho vµ cung cÊp sè liƯu chÝnh x¸c dich vu ke toan tron goi tai noi để tổng hợp chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm - Đánh giá, phân tích thành tích yếu khâu mua, xuất sử dụng nguyên vật liệu để rút kinh nghiệm cho kỳ sau - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên kiểm toán hoàn thành công việc có đợt kiểm toán Tiến hành kế toán nguyên vật liệu 2.1 Kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo ph-ơng pháp kê khai th-ờng xuyên Ph-ơng pháp thích hợp với doanh nghiệp qui mô lớn, sản xuất kinh doanh mặt hàng có giá trị cao, sử dụng nguyên vật liệu đắt tiền, việc bảo quản theo dõi tình hình xuất nhập nguyên vật liệu hàng ngày cách thuận lợi Theo ph-ơng pháp tình hình nhập, xuất tồn kho nguyên vật liệu đ-ợc ghi chép phản ánh hàng ngày theo lần phát sinh TK 152 "Nguyên vật liệu" + Ưu điểm ph-ơng pháp phản ánh kịp thời xác tình hình nhập, xuất tồn kho nguyên vật liƯu theo tõng nghiƯp vơ kinh ph¸t sinh, cung cấp kịp thời tiêu kinh tế cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản + Nh-ợc điểm công việc ghi chép nhiều lần, làm tăng tính phức tạp công tác kế toán Kế toán nguyên vật liệu đ-ợc tiến hành theo trình tự sau: - KÕ to¸n nhËp kho vËt liƯu c¸c doanh nghiệp tính VAT theo ph-ơng pháp khấu trừ TH1: Vật liệu tăng mua hàng hoá đơn về: Kế toán vào hoá đơn mua hàng, biên kiểm nhận phiếu nhập kho để ghi bút toán Nợ 152: giá mua ch-a VAT Nợ 133: thuế VAT đ-ợc khấu trừ Có 111, 112, 141, 331, 311: sè tiỊn theo gi¸ to¸n Trong tr-êng hợp doanh nghiệp mua vật liệu đ-ợc h-ởng chiết khấu hàng mua (chiết khấu toán) việc trả tiền tr-ớc thời hạn cho ng-ời bán khoản chiết khấu mua đ-ợc ghi vào thu nhập hoạt động tài Nợ 111, 112, 331 Có 711 Chiết khấu hàng mua TH2: Vật liệu tăng mua ngoài, hàng tr-ớc, hoá đơn ch-a về: vật liệu thủ kho tiến hành nhập kho kế toán l-u phiếu nhập kho vào tập hồ sơ riêng gọi tập hồ sơ hàng ch-a có hoá đơn Nếu tháng hoá đơn kế toán ghi sổ giống tr-ờng hợp Nếu đến cuối tháng hoá đơn ch-a nhập kho kế toán ghi sổ theo giá tạm tính: Nợ 152 Giá tạm tính Có 331 Khi hoá đơn kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá tạm tính sang giá thực tế Khả 1: Giá tạm tính lớn giá thực tế - ghi âm Khả 2: Giá tạm tính nhỏ gi¸ thùc - ghi bót to¸n bỉ sung TH3: Vật liệu tăng mua ngoài, hoá đơn về, hàng ch-a về: hoá đơn kế toán l-u hoá đơn vào tập hồ sơ hàng mua đ-ờng Nếu tháng hàng kế toán ghi sổ giống tr-ờng hợp 1, đến cuối tháng vật liệu ch-a kế toán ghi: Nợ 151 Nỵ 1331 Cã 331, 111, 112 Khi vËt liƯu nhập kho kế toán thực hạch toán: Nợ 152 Có 151 + Kế toán nguyên vật liệu sử dụng sản xuất sản phẩm không thuộc đối t-ợng chịu VAT hay chịu VAT theo ph-ơng pháp trực tiếp Nợ 152 Có 111, 112, 331, 141, 311 Trị giá NVL theo giá toán + Nguyên vật liệu đ-ợc cấp: vào hoá đơn bên cấp kế toán ghi: Nợ 152 Trị giá vât liệu đ-ợc cấp Có 411 + Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công: Nợ 152 Có 154 Giá thành NVL tự sản xuất gia công + Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh viện trợ, biếu tặng: Nợ 152 Trị giá NVL nhập kho Có 411 + Tr-ờng hợp nguyên vật liệu mua vào nhập kho phát thừa hay kiểm kê kho nguyên vật liệu phát thừa ch-a rõ nguyên nhân: Nợ 152 Có 3381 Trị giá NVL thừa ch-a rõ nguyên nhân Khi xác định đ-ợc nguyên nhân tuỳ theo nguyên nhân cách xử mà ghi vào TK có liên quan: Nợ 3381: Trị giá nguyên liệu thừa xác định đ-ợc nguyên nhCó 721: Thu nhập bất th-ờng Có 152: Bên bán xuất nhầm trả lại cho bên bán Có 331: Bên bán xuất nhầm ta mua nốt bên bán đồng ý bán + Kế toán xuất kho nguyên vật liệu Khi xuất kho nguyên vật liệu kế toán ghi có TK 152 Tuỳ theo tr-ờng hợp xuất mà ghi nợ TK có liên quan (1) Xuất kho nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh: Nợ 621, 627, 641, 642, 241 Cã 152 (2) XuÊt nguyªn vật liệu đem góp vốn liên doanh: - Trong tr-ờng hợp trị giá vốn góp theo kết đánh giá hội đồng quản trị lớn trị giá thực tế nguyên vật liệu đem góp vốn: Nợ 128, 222: trị giá vốn góp Có 152: trị giá thực tế NVL Có 412: chênh lệch - Còn tr-ờng hợp trị giá vốn góp theo kết đánh giá hội đồng quản trị nhỏ trị gía thực tế nguyên vật liệu đem góp vốn: Nợ 128, 222 Nợ 412 Có 152 (3) Kiểm kê nguyên vật liệu thiếu ch-a rõ nguyên nhân: Nợ 1381 Trị gi¸ NVL thiÕu chê xư Cã 152 - Khi xác định đ-ợc nguyên nhân tuỳ theo nguyên nhân cách xử mà ghi vào TK liên quan: Nợ 1388 Nợ 642 Nợ 821 Trị giá nguyên liệu thiếu xác định đ-ợc nguyên nhân Có 1381 Khái quát tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu sơ đồ tài khoản (Tính thuế VAT theo ph-ơng ph¸p khÊu trõ) TK 111, 112, 331, 141 TK 1331 VAT đ-ợc khấu trừ TK 152 TK 621 Vật liệu tăng mua Xuất trực tiếp chế tạo TK 151 sản phẩm Hàng đ-ờng kỳ tr-ớc TK 627, 641, 642, 241 nhËp kho kú nµy XuÊt: chi phÝ SXC, CFBH TK 411 NhËn cÊp ph¸t, biÕu tặng nhận CFQLDN, XDCB TK 128,222 nhận liên doanh đơn vị khác Xuất vốn góp liên doanh TK 3381 Phát thừa kiểm kê TK 154 Xuất thuê gia công chế biến TK 128, 222 Nhận góp vốn liên doanh TK 1381 Thiếu phát qua kiểm kê TK 412 Đánh giá giảm Đánh giá tăng 10 Sơ đồ hạch toán tổng quát vật liệu theo ph-ơng pháp kê khai th-ờng xuyên (Tính thuế VAT theo ph-ơng ph¸p trùc tiÕp) TK 111, 112, 331, 141 TK 152 Tăng mua (Tổng giá trị toán) TK 151, 411, 222 TK 621 Xuất để chế tạo sản phẩm TK 627, 641, 642 Vật liệu tăng nguyên nhân khác Xuất phục vụ bán quản PX, XDCB 2.2 Kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo ph-ơng pháp kiểm kê định kỳ Ph-ơng pháp áp dụng thích hợp với doanh nghiệp qui mô nhỏ, sản xuất kinh doanh mặt hàng có giá trị thấp, sử dụng loại nguyên vật liệu tiền nh-ng chủng loại phức tạp việc theo dõi tình hình nhập xuất bảo quản nguyên vật liệu khó khăn - Theo ph-ơng pháp tình hình nhập xuất nguyên vật liệu đ-ợc phản ánh TK 611: mua hàng + Ưu điểm: giảm bớt đ-ợc khối l-ợng ghi chép kế toán nhập kho nguyên liệu ghi hàng ngày theo lần phát sinh xuất kho nguyên liệu hàng ngày không ghi cuối kỳ tính ghi lần + Nh-ợc điểm tính xác không cao Trình tự tiến hành: * Đầu kỳ kết chuyển trị giá nguyên vật liệu lại đầu kỳ: Nợ 611 Có 152, 151 Trị giá NVL lại đầu kỳ * Trong kỳ mua nguyên vật liệu: 11 phần hành, không thông qua khâu trung gian nhận lệnh Nó làm cho mối quan hệ phụ thuộc trở nên đơn giản hơn, thực cấp kế toán tập trung phù hợp với mô hình hoạt động công ty Mô hình tổ chức máy kế toán tập trung Kế toán tr-ởng đơn vị hạch toán Các nhân viên kế toán phần hành tài sản trung tâm Phần hành kế toán hoạt động trung tâm Bộ phần tài tổng hợp trung tâm Báo sổ Nhần viên hạch toán ban đầu báo sổ từ đơn vị trực thuộc Khối l-ợng công tác kế toán công ty đ-ợc phân chia thành giai đoạn gắn liền với phần hành kế toán Mỗi kế toán phần hành kế toán tổng hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng khối l-ợng công tác kế toán đ-ợc giao + Kế toán tr-ởng: ng-ời có chức kiểm tra công tác kế toán công ty với chức này, kế toán tr-ởng ng-ời giúp việc lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài cho giám đốc Giám sát nhân viên kế toán Trong đơn vị kế toán tr-ởng ng-ời chịu lãnh đạo trực tiếp mặt hành cho giám đốc, đồng thời chịu đạo nghiệp vụ cđa kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng cã qun phỉ biÕn chủ tr-ơng đạo thực chủ tr-ơng chuyên môn, ký duyệt tài liệu kế toán, có quyền từ chối không ký duyệt vấn đề liên quan đến tài doanh nghiệp với chế độ qui định, có quyền yêu cầu phận chức khác máy quản đơn vị 18 + Kế toán phần hành công ty gồm ng-ời: chuyên môn hoá theo phần hành, có trách nhiệm quản trực tiếp phản ánh thông tin kế toán, thực kiểm tra qua ghi chép, phản ánh tổng hợp Đối t-ợng kế toán phần hành đảm nhiƯm lµ trùc tiÕp ghi chÐp chøng tõ, tiÕp nhËn, kiểm tra tới ghi sổ kế toán phần hành, đối chiếu kiểm tra số l-ợng sổ với thực tế tài sản, tiền vốn hoạt động khác, lập báo cáo phần hành đ-ợc giao Các kế toán phần hành có trách nhiệm liên hệ với kế toán tổng hợp để hoàn thành việc ghi sổ tổng hợp lập báo cáo định kỳ chung báo cáo phần hành Quan hệ nhân viên kế toán phần hành quan hệ ngang có tính chất tác nghiệp +Kế toán tổng hợp công ty có ng-ời có chức nhiệm vụ : thực công tác kế toán cuối kỳ giữ sổ tổng hợp cho tất phần hành, ghi sổ tổng hợp, lập báo cáo nội cho bên đơn vị theo định kỳ báo cáo theo yêu cầu đột xuất Việc phân công lao động công ty phải tôn trọng điều kiện bất vị thân, bất kiêm nghiệm hiệu tiết kiệm chuyên môn hoá hợp tác hoá lao động II Hệ thống sổ kế toán hạch toán nguyên vật liệu công ty Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ để tận dụng đ-ợc -u điểm dễ làm, dễ kiểm tra đối chiếu công việc phân tháng để phân công chia nhỏ thuận tiện cho việc ¸p dơng m¸y tÝnh Doanh nghiƯp sư dơng ph-¬ng ph¸p hoạc toán kê khai th-ờng xuyên ph-ơng pháp hạch toán nguyên vật liệu thẻ song song Sơ đồ hạch toán theo ph-ơng pháp thẻ song song Phiếu nhập kho Sổ kế toán chi tiết Thẻ kho Bảng tổng hợp nhËp – xuÊt – tån PhiÕu xuÊt kho KÕ to¸n tổng hợp 19 : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu + Sổ sach sử dụng: - Chứng từ ghi sổ - Sổ đăng ký - Sỉ c¸i chi tiÕt Sỉ chi tiÕt TK 152, 153, 331 Bảng tổnh hợp nhập xuất nguyên vật liệ Bảng tổng hợp cấp vật t- theo định mức - Sỉ tỉng hỵp Sỉ chi tiÕt TK 152, 153, 331… Sổ TK 152, 153, 331 Bảng phân bổ vật t- sô 1, 2, Sơ đồ quy trình hạch toán nguyên vật liệu CT gốc (PNK,PXK) Bảng tổng hợp CT gốc Bảng PB số Sổ ĐK CT- GS Sỉ chi tiÕt VL CT - GS Sỉ c¸i B¸o cáo TC 20 Bảng tổng hợp CT : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu Phần thứ ba Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nguyên vật liệu công ty Thủ đô Để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty phải có l-ợng nguyên vật liệu dự trữ, l-ợng nguyên vật liệu tồn kho hợp lý? bảo quản chúng nh- nào? làm để phân phối số nguyên vật liệu cách hiệu cho công trình I Công tác quản nguyên vật liệu công ty Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh nãi chung, c¸c nghiƯp vơ vỊ vËt liƯu cã ý nghĩa quan trọng, quản vật liệu cho phép DN sử dụng tốt nguồn vốn l-u động ỏi mình, tiết kiệm đ-ợc khoản chi phí trả lãi vay, trì bảo đảm cho trình sản xuất diễn liên tục tránh đ-ợc thiệt hại ngừng sản xuất thiết vật liệu cung ứng Ngoài ra, quản tốt c¸c nghiƯp vơ vỊ vËt liƯu sÏ gióp cho DN nghiệp giảm đ-ợc hao phí, mát từ khâu vận chuyển, l-u kho đến khâu xuất vật liệu sử dụng Điều góp phần không nhỏ việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tại công ty Thủ Đô vật liệu chiếm tû träng lín tỉng sã chi phÝ Ngoµi ra, đặc điểm nghiệp vụ vật liệu diễn th-ờng xuyên đa dạng chủng loại Vì vậy, việc sử dụng vật liệu phải đ-ợc coi trọng từ khâu thu mua, cung ứng khâu sứ dụng * Phân tích tình hình cung cấp vật liệu: Cung cấp liệu giai đoạn quan trọng trình sản xuất kinh doanh Nếu việc cung cấp lớn, d- thừa gây ứ đọng vốn, ảnh h-ởng đến hiệu sản xuất Tuy nhiên, viƯc cung cÊp thiÕu còng sÏ ¶nh h-ëng tíi tÝnh liên 21 tục trình sản xuất Vì vậy, cung cấp đủ số l-ợng điều kiện đảm bảo sản xuất ổn định Để phân tích tình hình cung cấp vật liệu mặt số l-ợng sử dụng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cung ứng loại vật liệu theo công thức: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch cung ứng khối = Error! l-ợng vật liệu loại i Trong cung ứng vật liệu, yêu cầu số l-ợng, chất l-ợng, yêu cầu tính đồng kịp thời, tiến độ nhịp điệu cung ứng cần thiết Nó ảnh h-ởng trực tiếp đến trình sản xuất kinh doanh, công ty cần trọng phân tích * Phân tích tình hình dự trữ vật liệu Vật liệu đối t-ợng lao động thiếu đ-ợc trình sản xuất, nhân tố đầu vào quan trọng để đảm bảo liên tục trình sản xuất Vì Dự trữ vật liệu phụ thuộc nhiều nhân tố khác nh- l-ợng vật liệu tiêu dùng bình quân, tình hình tài doanh nghiƯp, tÝnh chÊt thêi vơ cđa DN, thc tÝnh tự nhiên loại vật liệu Để phân tích tình hình dự trữ vật liệu DN, cần so sánh số l-ợng vật liệu dự trữ theo loại vật liệu theo định mức đề ra, dự trữ cao gây tình trạng ứ đọng vốn, dự trữ không đủ không đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh đ-ợc diễn liên tục Do vây, mục tiêu cửa dự trữ vật liệu phải đ-ợc kết hợp hài hoà, vừa đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh đ-ợc diễn đặn, vừa đảm bảo tiết kiệm vốn Để xét tình hình cung ứng dự trữ có đảm bảo cho sản xuất hay không, ta tính hệ số đảm bảo: Hệ số đảm bảo = Error! Hệ số tính cho vật liệu đặc biệt với vật liệu thay đ-ợc, qua số liệu kho nguyên vật liệu công tr-ờng cho thấy: 22 Tên VL ĐV tính Tồn ĐK Nhập TK Tỉng §&N Xt TK HS §B ThÐp C17 Kg 154 165 319 100,5 3,17 ThÐp C18 Kg 92 92 105 0,87 ThÐp C35 Kg 150 269 419 250 1,67 ThÐp èng Kg 97 95 192 192 ……… Nh×n chung hệ số đảm bảo H > cho thấy vật liệu tai kho công ty đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động đơn vị cấp Tr-êng hỵp thÐp C 18 cã hƯ sè H < vật liệu không đủ để cung cÊp mµ vËt liƯu ch-a lµm thđ tơc nhËp kho ( đến cuối tháng mà nhà cung cấp ch-a gửi hoá đơn, phận vật t- ch-a lập phiếu nhập kho, kế toán ch-a có ghi sổ ) nh-ng để đảm bảo kịp thời cho sản xuất không bị gián đoạn, thủ kho làm thủ tục xuất kho bình th-ờng * Phân tích tình hình sư dơng vËt liƯu: Sư dơng tiÕt kiƯm vËt liƯu mục tiêu để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng mức lợi nhuận cho doanh nghiệp Bởi vậy, việc phân tích sử dụng vật liệu vào sản xuất phải đ-ợc tiến hành th-ờng xuyên, định kỳ mặt khối l-ợng, định mức để sản xuất sản phẩm Khi đó, sử dụng tiêu sau ®Ĩ xem xÐt Tû lƯ % Tỉng møc vËt liƯu sư dơng thùc HTKH = sư dơng x 100 Tỉng møc vËt liƯu sư dơng KH x Error! vËt liệu 23 Chênh lệch Tổng mức vật (số tuyệt đối) = liƯu sư dơng Tỉng møc vËt - liƯu sư dụng thực tế x Error! KH Chỉ tiêu để phản ánh mức sử dụng vật liệu doanh nghiệp tiết kiệm hay lãng phí Để phân tích tiêu ta sử dụng số liệu công trình Thịnh Lang- Hoà Bình nh- sau: Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế So s¸nh TT víi KH Tû lƯ % Chi phÝ vật t- Chênh lệch 179.110.079 179.110.079 100 Tổng giá trị sản 289.632.974 l-ợng 292.890.450 101,1 3.257.476 Tỷ lệ % HTKH sư dơng 179.110.079 = x 100 = 98,89% 179.110.079 x Error! vËt liƯu Chªnh lƯch = 179.110.079 – 179.110.079 x Error! = - 2.014.435 Từ kêt ta nhËn thÊy: Tỉng chi phÝ vËt t- thùc ph¸t sinh với kế hoạch 179.110.079 đồng, đạt tỷ lệ 100% nh- việc thi công công trình hoàn thành kế hoạch sử dụng vật t- Tuy nhiên, giá trị tổng sản l-ợng lại hoàn kế hoạch, v-ợt tiêu 257.476 đồng Tức đạt đ-ợc giá trị sản l-ợng 289.632.974 đồng chi phí vật t- 179.110.079 đồng nh-ng thực tế giá trị sản l-ợng 292.890.450 đồng làm tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch sử dụng vật liệu đạt 98.89% hay việc thi công công trìnhnày tiết kiệm cho công ty 2.014.435 đồng Định mức tiêu hao sản xuất đơn vị s¶n phÈm n 24 M =  mi x pi i=1 Trong đó: M: khoản mục chi phí cho đơn vị sản phẩm mi : định mức tiêu hao loại vật liệu i cho đơn vị sản phẩm pi : đơn giá loại vật liệu i cho đơn vị sản phẩm Chỉ tiêu phản ánh mức tiêu hao cần thiết để sản xuất đơn vị sản phẩm Chỉ tiêu thÊp, chøng tá doanh nghiƯp sư dơng cµng tiÕt kiĐm vật liệu Ngoài ra, phân tích kết hợp tính tiêu hệ số quay vòng hàng tồn kho Chỉ tiêu tính cho toàn vật liệu loại vật liệu Trị số tiêu lớn chứng tỏ hiệu sử dụng vật liệu ng-ợc lại Hệ số quay vòng kho vật liệu = Error! Trong vật liệu tồn kho bình quân đ-ợc tính cách lấy l-ợng tồn đầu kỳ cộng tồn cuối kỳ chia cho II Những biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vật liệu công ty Để đảm bảo phát huy kết kinh doanh, công ty thủ đô1 có nhiều cố gắng để đạt đ-ợc hiệu sử dụng tối đa vật liệu: Từ việc xây dựng định mức sản xuất, tiến hành thu mua nhập kho đến dự trữ sử dụng Xong nâng cao hiệu sử dụng vật liệu cần có nhiều giải pháp kết hợp nhằm giảm chi phí tăng số vòng quay vật liệu Cụ thể : * Trong khâu thu mua: Một điều kiện quan trọng để nhằm nâng cao chất l-ợng sản phẩm, công trình tăng hiệu sản xuất kinh doanh việc cung ứng vật liệu đủ số l-ợng, kịp thời gian, quy cách phẩm chất Muốn vậy, công ty dich vu bao cao tai chinh cần tổ chức trình thu mua hợp nhằm tìm đ-ợc nhà cung cấp tốt nh- giữ gìn pháp triển mối quan hệ với nhà cung cấp th-ờng xuyên 25 Đồng thời cán thu mua công ty cần linh hoạt, động nữa, có thêm nhiều sáng kiến công tác thu mua, nắm bắt đ-ợc giá thị tr-ờng hàng ngày, hàng để luôn mua đ-ợc vật liệu với giá rẻ dự báo để có đ-ợc biện pháp ứng phó kịp thời chánh không để xẩy tình trạng vật liệu khan làm gián đoạn trình sản xuất, ảnh h-ởng tới hiệu sản xuất kinh doanh công ty Ngoài công ty cần nghiên cứu lựa chọn ph-ơng thức thu mua, toán, bảo quản, bốc xếp với chi phí thấp Hiện nay, không tính đến sắt thép, vật liệu mua thị tr-ờng n-ớc nhiều loại vật liệu đặc chủng đòi hởi công ty phải mua n-ớc Đây nguyên nhân làm tăng giá mua vật liệu nhập kho Vì vậy, vật liệu thay nguồn nhập n-ớc nguồn n-ớc công ty nên tìm hiểu điều làm giảm đáng kể chi phí vật liệu, đồng thời góp phần kích cầu n-ớc, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp n-ớc * Trong khâu dụ trữ bảo quản Một yêu sầu quan trọng khác hiên công ty cần xác định mức dự trự phù hợp, Công ty phải kiểm soát khối l-ợng l-u kho để giảm tối đa l-ợng cần đầu tvào đây, kèm theo chi phí bảo quản đồng thời cần phải quan tâm đến việc bảo đảm mức tồn kho cụ thể chủng loại vật liệu để đáp ứng nhu cầu chung công ty Mức dự trữ tối thiểu, tối đa cần thiết thời điểm đặt hàng, số l-ợng hàng cần đặt cho kinh tế dựa váo kết hợp yÕu tè - Thø nhÊt: CÇn xem xÐt thêi gian cần thiết từ lúc đặt hàng loại vật liệu đ-ợc giao hàng sẵn sàng phục vụ sản xuất - Thứ hai: Cần quan tâm đến loại chi phí khác:chi phí l-u kho, lãi xuất đầu tư, chi phi hàng hoá bị hư hỏng - Thứ ba: Cần cân nhắc chi phí mua hang với chi phi chuyên chở, thấp mua với số l-ợng lớn Nh- vậy, để tiết kiệm đ-ợc chi phí thu mua, chi phí dự trữ cung cấp kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đòi hỏi công ty cần xác định đ-ợc l-ợng đặt vật liệu tối -u tiến độ nhập vật liệu phù hợp Tuy nhiên cần ý xác định l-ợng đặt vật liệu tối -u cần l-u ý đến yếu tố biến động giá thị tr-ờng, yếu tố rủi ro nguồn hàng, trình vận chuyển vËt liƯu nhËp cã ngn gèc hµng nhËp khÈu 26 Về công tác l-u kho, bảo quản vật liệu bao gồm xếp chủng loại vật liệu khác để tìm thấy nhanh chóng xt cung cÊp cho c¸c bé phËn sư dơng cần Do công ty cần xềp ccs loại vật liệu cách hợp lý, đảm bảo mức độ an toàn cho loại vật liệu Đối với vật liệu có yêu cầu bảo quản đặc biệt phải tuân thủ theo yêu cầu tuân thủ nhà sản xuất t- vấn chuêyn môn, Đối với có quy định thời gian sử dụng đ-ợc theo dõi để loại bỏ hạn sử dụng không đảm bảo chất l-ợng, Một phần tránh đ-ợc h- hỏng, mặt khác dễ dàng cho việc kiểm soát, kiểm kê vật liệu Hiện nay, công ty tổ chức kiêm kê tháng lần, đồng thời đánh giá lại vật liệu tồn kho để xác định đ-ợc vật liệu bị d- thừa h- hỏng chất l-oựng, điều chỉnh đơn giá vật liệu kế hoạch phát đ-ợc nhiều tr-ờng hợp mát, h- hỏng vật liệu Công tác đối chiếu số liệu kế toán, thủ kho đơn vị sử dụng đ-ợc tiến hành th-òng xuyên Đây thành tích công ty, nhiên tr-ờng hợp mát nguyên vật liệu, công ty có biện pháp xử chặt chẽ, quy trách nhiêm vật chất cho cá nhân liên quan Từ tăng c-ờng công tác kiểm soát kho, giảm thiếu hụt nguyên vật liệu định mức Đối với vật liệu ứ đọng công ty cần phải tiến hành nhằm thu hồi vốn cố định giải phóng kho tàng * Trong khâu sử dụng Chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng đáng kể toàn chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, phải đ-ợc quản chặt chẽ dựa hai vấn đề: Định mức tiêu hao giá vật liệu, Trong năm qua công ty b-ớc đầu xây dựng thực hiên hiệu hệ thống định mức Tuy nhiên tính chất đặc thù chuyên nghành nên việc áp dụng định mức chung nhà n-ớc gặp nhiều khó khăn Với ý nghĩa: Xác định xác mức tiêu hao không làm sở cho việc tính toán, phân tích tình hình cung cấp, dự trữ vật liệu mà góp phần động viên công nhân viên công ty cố gắng thực đ-ợc công việc cao so với định mức Chính vậy, công ty phải th-ờng xuyên theo dõi, kiểm tra phân tích biến động thực định mức, từ tím nguyên nhân xử để không ngừng hoàn thiện hệ thống định mức, tránh tr-ờng hợp biến động vật liệu mua vào chất l-ợng đ-ợc dùng trình sản xuất chất l-ợng công trình đạt kết cao Bên cạnh đó, công ty cần có hình thức khen th-ởng, biểu d-ơng kịp thời việc sử dụng tiết kiệm vật liệu sử tr-ờng hợp tiêu hao vật liệu v-ợt định mức nh- cần tăng c-ờng kỷ luật sản xuất công nhân vi phạm chế độ lao động, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm thất thoát nguyên vật liệu 27 Công ty cần tạo đ-ợc môi tr-ờng sản xuất sáng tạo, tạo điều kiện cho công nhân sản xuất hăng say tìm kiếm biện pháp mới, cải tiến trình sản xuất nhằm đạt hiệu cao hơn, Muốn cần tạo khích lệ phù hợp với công nhân đồng thời tạo phối hợp, trao đổi qua lại công nhân phận sản xuất phát huy đ-ợc sức mạnh chung Bên cạnh công ty cần trọng công tác đào tạo, bồi d-ỡng cán chuyên môn, công nhân lành nghề tạo cho họ hội, điều kiện tham gia học tập, nghiên cøu, tiÕp cËn víi chi thøc khao häc, tiªn bé để phát huy hết khả năng, tri thức tiềm tàng họ Đối với l-ợng lao động trẻ hàng năm công ty tuyển dụng thêm, công ty nên tổ chức lớp đào tạo, bồi d-ỡng thêm công ty nh-ng cán bộ, công nhân thợ bậc cao có kinh nghiệm lâu năm nghề đứng giảng dạy Muốn đào tạo cán bộ, công nhân, đổi thiết bị công nghệ, công ty phải có khả định tài Đó nỗi lo không công ty Thủ Đô mà doanh nghiệp Việt Nam khác Là doanh nghiệp t- nhân nên nguồn vốn cố định công ty hoàn toàn độc lập hạn chế so với vốn cố định thực tế mà công ty cần để sử dụng vào sản xuất kinh doanh Vì vậy, công ty th-ờng xuyên phải huy động vốn cố định từ nguồn khác Để giải vấn đề theo em, mặt công ty nên lỗ lực sử dụng tiết kiêm vốn cố định, mặt khác công ty huy động vốn cố định từ đ-ờng khác 28 Kết luận Kế toán nguyên vật liệu công việc vô quan trọng cấp thiết doanh nghiệp Hiện công việc doanh nghiệp gặp khó khăn bất cập Nhà n-ớc ta không ngừng bổ sung, hoàn thiện chế độ kế toán để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Sau thời gian nghiên cứu, đ-ợc h-ớng dẫn tận tình cô giáo em hoàn thành đề án Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, Ngày 14 tháng 05 năm 2003 Sinh viên thực hiện: Phan Ph-ơng Thảo Nhận xét đơn vị kiến tập 29 Qua thời gian kiến tập từ ngày 5/05/2003 đến ngày 28/05/2003 Sinh viên Phan Ph-ơng Thảo Công ty TNHH Thủ Đô I, có nhận xét nh- sau: Thùc hiƯn ®óng néi quy, quy chÕ làm việc Công ty Chăm chỉ, cần cù học hỏi thòi gian kiến tập Công ty Có khả t- tốt, sáng tạo lµm viƯc Dịch vụ kế tốn thuế GDT sưu tầm cảm ơn bạn quan tâm! 30 31 32 ...Phần thứ Những vấn đề lý luận công tác quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất I Sự cần thiết phải tiến hành công tác quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Nguyên vật liệu tầm quan... vËt liệu + Nguyên vật liệu mua + Nguyên vật liệu đ-ợc cấp + Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công + Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh + Nguyên vật liệu biếu tặng Tính giá nguyên vật liệu. .. công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Thủ đô Để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty phải có l-ợng nguyên vật liệu dự trữ, l-ợng nguyên vật liệu tồn kho hợp lý?
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN đề tổ CHỨC CÔNG tác QUẢN lý NGUYÊN vật LIỆU TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT , VẤN đề tổ CHỨC CÔNG tác QUẢN lý NGUYÊN vật LIỆU TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn