Tu vung lop giai de test 01

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:14

T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N C TEST 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Belongings /b l z/ (n): đ dùng, đ đ c Council / ka nsl/ (n): h i đ ng Elect / lekt/ (v): l a ch n Run – ran – run (v): ho t đ ng, v n hành, u hành Due to + noun (prep): do, b i (Due to = because of = on account of = owing to = as a result of) Repair /r per/ (n, v): (s ) s a ch a Conveyor belt (np): b ng chuy n /k n ve r/ /belt/ To be scheduled to Vo (v): đ c s p x p, lên l ch s làm (/ sked u l/) (To be supposed to Vo, to be expected to Vo) Efficient / f nt/ (adj): hi u qu , không t n Frequent / fri kw nt/ (adj): th ng xuyên Name (n): tên Name (v): b nhi m President / prez d nt/ (n): ch t ch Resident / rez d nt/ (n): ng i dân As well as : c ng nh Administrator / d m n stre t r/ : qu n tr viên Prompt /pr mpt/ (adj): nhanh chóng, lúc Promptly (adv) Branch /brænt / (n): chi nhánh Brand /brænd/ (n): th ng hi u, nhãn hi u Headquarters / hedkw rt rz/ (n): tr s Once /w ns/ (conj): khi, m t Besides + noun (prep): bên c nh ai/ (Besides = In addition to = Apart from) Dramatic /dr mæt k/ (adj): đáng k , đ t ng t Actual / ækt u l/ (adj): th t, th c In a timely manner (prep): k p lúc Concern (n): m i lo ng i Concerned (adj): lo ng i Concerning (prep): liên quan đ n (= Regarding = In relation to = With regard to,…) Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 C Return /r t rn/ (v): hoàn l i, tr l i Merchandise / m rt nda z/ (n): hàng hóa Budget / b d t/ (n): ngân sách Encourage / n k r d / (v): khuy n khích Option / p n/ (n): s l a ch n, ph ng án l a ch n A course of action (np): ph ng th c hành đ ng Inquire ABOUT (v): h i v thông tin Examine / zỉm n/ (v): cân nh c/ ki m tra k Individual / nd v d u l/(adj, n): (thu c) cá nhân Consumer /k n su m r/ (n): ng i tiêu dùng Caution / k n/ (n): s c n tr ng Apply for sth (v): n p đ n cho cái Apply A to B (v): s d ng A dành cho B Fabric / fỉbr k/ (n): v i vóc Resistant /r z st nt/ (adj): có kh n ng ch ng l i Stain /ste n/ (n): v t b n Participate /p r t s pe t/ (v): tham gia, tham d Found /fa nd/ (v): thành l p Legend / led nd/ (n): huy n tho i Consistently /k n s st ntli/ (adv): lúc c ng Demonstrate / dem nstre t/ (v): ch ng minh, cho th y, trình bày Workload / w rklo d/ (n): kh i l ng công vi c Well in advance : làm th t s m Performance /p r f rm ns/ (n): thành tích/ bu i bi u di n Afford / f rd/ (v): có kh n ng Affordable (adj): có đ kh n ng Patron / pe tr n/ (n): khách hàng Master / mæst r/ (v): hi u rõ, n m rõ Procedure /pr si d r/ (n): quy trình, th t c Condense /k n dens/ (v): tóm g n, làm đ ng, súc tích Recognize / rek na z/ (v): nh n ra, công nh n Privacy / pra v si/ (n): s riêng Priority /pra r ti/ (n): s u tiên To make sth a priority (v): u tiên cho (VD: make data privacy a priority – u tiên b o m t d li u cá nhân) Conform TO /k n f rm/ (v): tuân th (= adhere to, abide by,…) Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Conformity TO (n): Liability / la b l ti/ (n): Contain /k n te n/ (v): Critical (adj): Be critical of sb/ sth : Orchestra / rk str / (n): Intend / n tend/ (v): Regard (v): To be highly regarded (v): Impress (v): Official (adj): Mutual / mju t u l/ (adj): Mutual funds (np): Mutual arrangement (np): Mutual benefits (np): Relatively / rel t vli/ (adv): Abruptly / br ptli/ (adv): Commonly / k m nli/ (adv): Emphasize / emf sa z/ (v): Emphasis / emf s s/ (n): Place sth ON sth = put sth ON sth Major / me d r/ (adj): Include / n klu d/ (v): Processing / pro ses / (n): Notify / no t fa / (v): Management / mæn d m nt/(n): Expertise / eksp r ti z/ (n): Function / f k n/ (n): Function (v): Malfunction / mæl f k n/(v): Classify / klæs fa / (v): Classification / klæs f ke n/ (n): Position /p z n/ (n): Durable / d r bl/ (adj): Durability / d r b l ti/ (n): Appear / p r/ (v): Recommend / rek mend/ (v): C s tuân th trách nhi m, ngh a v ch a, đ ng ch trích ch trích ai/ v n đ dàn nh c ý đ nh, d đ nh đánh giá đ c đánh giá cao gây n t ng th c l n nhau, qua l i qu chung th a thu n chung l i ích chung t ng đ i đ t ng t, b t ng thông th ng nh n m nh s nh n m nh (v): dành s tr ng tâm cho v n đ l n, ch y u bao g m x lý thông báo ban qu n lý, s qu n lý chuyên môn ch c n ng ho t đ ng n đ nh ho t đ ng không n đ nh phân lo i s phân lo i v trí/ quan m b nb s b nb có v đ xu t, đ ngh Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 C Altogether / lt eð r/ (adv): hoàn toàn Hastily / he st li/ (adv): v i vàng Indicate that / nd ke t/ (v): ch Revenue / rev nu / (n): doanh thu, doanh s Offset (v): bù đ p, bù l i Enforce / n f rs/ (v): b t bu c Dress code (np): cách n m c Dress code compliance (np): tuân th quy t c n m c At all times : vào m i lúc Extensive / k stens v/ (adj): nhi u, r ng, l n Extensively (adv) Familiar /f m li r/ (adj): quen, bi t rõ Unfamiliar (adj): l , không quen, không bi t rõ Situation / s t u e n/ (n): tình hu ng, hồn c nh Oppose / po z/ (v): ch ng đ i, ph n đ i Opposed (adj) Be opposed to sth Versatile / v rs tl/ (adj): đa n ng Adaptable / dỉpt bl/ (adj): có th thích nghi Effective / fekt v/ (adj): có hi u qu Landscaping / lỉndske p /(n): quy trình làm v n Garden / rdn/ (n): v n Impressive (adj): mang tính ch t n t ng, gây n t ng Impressed with/ by (adj): b gây n t ng Display /d sple / (n, v): s tr ng bày Exclusively / k sklu s vli/ (adv): đ c nh t, nh t, đ c quy n Primarily /pra mer li/ (adv): ch y u Reputation / repju te n/ (n): danh ti ng Be equipped with something (v): đ c trang b v i Process / pro ses/ (n): quy trình Process / pro ses/ (v): x lý Flaw /fl / (n): l i Distribute /d str bju t/ (v): phân ph i (Phân bi t v i contribute – đóng góp, atttribute A to B – cho r ng A B) Attraction / træk n/ (n): đ a m thu hút Concentration / k nsn tre n/(n): s t p trung, n ng đ Concentrate (v): t p trung Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY N 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Command /k mænd/ (n): Specify / spes fa / (v): Order form (np): Respond to (v): Subscription /s b skr p n/ (n): Subscriber /s b skra b r/ (n): Avoid (v): Avoidable (adj): Unavoidable (adj): Provided (that) = as long as = if : Agenda / d end / (n): Terminate / t rm ne t/ (v): Termination / t rm ne n/ (n) Be/ remain committed TO V-ING : Be/ remain devoted TO V-ING Be/ remain dedicated TO V-ING Launch /l nt / (n,v): Division /d v n/ (n): Author / r/ (n): Address / dres/ (v): Address a concern (v): Address a demand (v): Address an issue (v): In addtion, m nh đ : In addition to + noun/V-ing : (= Besides = Apart from) C m nh l nh nói rõ, nêu rõ đ n đ t hàng tr l i l i s đ ng kí mua báo ng i đ ng kí tránh có th tránh đ c khơng th tránh đ c mi n là, u ki n ch ng trình ngh s hồn thành, ch m d t, k t thúc s n sàng, t n t y, t n tâm đ i v i b t đ u, gi i thi u, m t phòng ban, b ph n tác gi gi i quy t gi i quy t m i lo ng i gi i quy t m t nhu c u gi i quy t m t v n đ bên c nh đó, ngồi bên c nh Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 ... tend/ (v): Regard (v): To be highly regarded (v): Impress (v): Official (adj): Mutual / mju t u l/ (adj): Mutual funds (np): Mutual arrangement (np): Mutual benefits (np): Relatively / rel t vli/... nhân) Conform TO /k n f rm/ (v): tu n th (= adhere to, abide by,…) Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 T V NG ETS TOEIC TEST RC 1000– THE SERIES OF NGUY... doanh s Offset (v): bù đ p, bù l i Enforce / n f rs/ (v): b t bu c Dress code (np): cách n m c Dress code compliance (np): tu n th quy t c n m c At all times : vào m i lúc Extensive / k stens v/
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu vung lop giai de test 01 , Tu vung lop giai de test 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn