TOEIC PART 5 tiet 15

10 191 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:14

KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cơ VŨ MAI PHƯƠNG PARTtiết 15 101 102 103 104 The supervisor halted work on the _ line yesterday afternoon so that the maintenance crew could inspect the malfunctioning machinery (A) assemble (B) assembling (C) assembled (D) assembly Mr Astle, who runs groceries in several areas, a member of the London Society Club for over 30 years (A) is (B) was being (C) has been (D) is being Trans Atlantic Inc tour guides are _to be the most knowledgeable and friendly in the tourist industry (A) consider (B) considered (C) considering (D) considerable D C B Visitors are not allowed to park in the apartment parking lot unless they have obtained a parking _from the security B office (A) division (B) permit (C) space (D) permission http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 Cụm danh từ assembly line: dây chuyền lắp ráp (A) assemble (v): lắp ráp (B) assembling: danh động từ (C) assembled : phân từ khứ (D) assembly (n) lắp ráp Trưa hôm qua người quản lý tạm ngưng làm việc dây chuyền lắp ráp đội ngũ bảo hành kiểm tra máy móc gặp trục trặc Supervisor: giám sát viên Halt (v): tạm ngưng Maintainance: bảo trì Malfunctioning : trục trặc Dùng hoàn thành cho hàn động kéo dài khoảng thời gian, tiếp diễn Dấu hiệu “for +khoảng thời gian” Ông Astle, người điều hành cửa hàng tạp phẩm nhiều khu vực, thành viên cau lạc xã hội Luân Đơn 30 năm Grocery: cửa hàng tạp hóa Run: điều hành, quản lý Cần động từ dạng bị động : to be + V phân từ khứ Các hướng dẫn viên công ty Trans Atlantic xem người có kiến thức thân thiện ngành du lịch Tour guide: hướng dẫn viên du lịch Knowledgeable: có hiểu biết Industry: ngành Cần danh từ kết hợp với “parking” tạo thành nghĩa phù hợp (A) division :phân khu, phân chia (B) permit (v) : cho phép (C) space (n) không gian (D) permission (n) cho phép, giấy phép Khách đến thăm không phép đỗ xe bãi đỗ xe khu hộ trừ họ có giấy phép đỗ xe từ chỗ phòng bảo vệ Parking lot: bão đỗ xe Obtain: có được, lấy KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG 105 106 107 108 109 Having discussed the benefits package with the company's top executives for several hours, the union negotiators finally made a _ (A) facility (B) breakthrough (C) operation (D) edition Corporate executives who are unwilling _ calculated risks occasionally seldom manage to reach the very top (A) at taking (B) taken (C) took (D) to take Unfortunately, we will have to change all the dates and times _ on the itinerary I sent you for Mr Fourie's visit (A) list (B) listing (C) lists (D) listed B D D Cần danh từ có nghĩa phù hợp (A) facility : phương tiện (B) breakthrough: bước đột phá (C) operation : vận hành (D) edition: ấn Cấu trúc “to be + willing/ unwilling + to V”: sẵn sàng/ khơng sẵn sàng làm Phân từ khứ đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó, với ý nghĩa bị động The plan to utilize direct marketing techniques _ from the recommendations made in Ms Matai's research D report (A) involved (B) revolved (C) devolved (D) evolved Chọn động từ phân từ khứ, có nghĩa phù hợp (A) involved + in: liên quan đến, vướng vào VH Telecom spokesman, Greg Hollis, predicted that the company's D performance would be even next quarter (A) strong Sau to be, cần tính từ Chọn “stronger” để có nghĩa phù hợp Đây dạng so sánh giản lược đối tượng so sánh (than before: trước đây) http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 (B) revolved + tân ngữ: thầm suy xét lại (C) devolved + on/ upon: trao cho (D) evolved +from: rút từ Đoàn đàm phán cuối thu thành tựu sau nhiều thảo luận với giám đốc cao cấp gói lợi ích Negotiator: người đàm phán Executive:giám đốc điều hành, cán cấp cao Các giám đốc điều hành doanh nghiệp, người khơng sẵn lòng tính tốn nguy cách thường xun Thật không may, phải thay đổi toàn ngày thời gian niêm yết lộ trình chuyến thăm ơng Fourie mà tơi gửi cho bạn trước Itinerary: lộ trình Kế hoạch sử dụng kỹ thuật tiếp thị trực tiếp rút từ đề xuất báo cáo nghiên cứu bà Matail Technique: kỹ thuật Recommendation: đề xuất Research report: báo cáo nghiên cứu Greg Hollis, phát ngôn viên viễn thơng VH, dự đốn hoạt động cơng ty chí lớn mạnh tháng trước KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cơ VŨ MAI PHƯƠNG (B) strongly (C) strength (D) stronger 110 111 112 113 The state government today _ a study showing that the standard of living across society has improved markedly over the last years (A) released (B) enticed (C) avoided (D) grasped Although he is very experienced, Gavin Hastings won't be promoted because he is not _appropriate for the executive position (A) advised (B) forced (C) given (D) deemed The Federal Reserve Bank managed to keep inflation low _the period that the economy was in recession (A) throughout (B) among (C) without (D) beside _ his public speech on the new taxation plan, the governor answered many questions from concerned citizens (A) During (B) For (C) Without (D) By Chọn động từ với nghiaz phù hợp A D A A http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 (A) released : ban bố, đưa (B) enticed :dụ dỗ, cám dỗ (C) avoided : tránh (D) grasped :nắm lấy, ôm lấy Chọn động từ với nghĩa phù hợp (A) advised : khuyên (B) forced :bắt buộc (C) given :đưa cho, dành cho (D) deemed :đánh giá, coi Chọn trạng từ thích hợp để nói khoảng thời gian (A) throughout: xuyên suốt (B) among : số (C) without : khơng có (D) beside : bên cạnh Chọn trạng từ với nghĩa phù hợp, kết hợp với khoảng thời gian (A) During : suốt (B) For : về, (C) Without : khơng có (D) By : trước thời điểm Spokeman: người phát ngôn Performance: hoạt động, hiệu suất làm việc Hơm phủ đưa nghiên cứu tiêu chuẩn sống toàn xã hội cải thiện đáng kể hai năm vừa qua Study: nghiên cứu Standard of living: tiêu chuẩn sống Society: xã hội Improve: cải thiện, nâng cao Mặc dù người giàu kình nghiệm, Gavin Hasting khơng thăng chức anh khơng đấnh giá phù hợp cho vị trí giám đốc điều hành Experienced (adj): giàu kinh nghiệm Promote: thăng chức Appropriate: phù hợp Ngân hàng dự trữ trung ương cố gắng xoay sở giữ mức lạm phát thấp suốt giai đoạn suy thoái kinh tế Manage to + V: cố gắng, xoay sở Inflation: lạm phát Recession: suy thoái Trong suốt diễn thuyết trước công chúng kế hoạch thu thuế mới, ngài thị trưởng trả lời nhiều câu hỏi từ người dân quan tâm Speech: diễn thuyết Taxation: việc thu thuế, hệ thống thuế Concerned (adj): có quan tâm KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cơ VŨ MAI PHƯƠNG Citizen: công dân, người dân 114 115 116 117 118 _ you require any assistance during your trip, please don't hesitate to contact Maison Travel (A) Unless (B) May (C) Whatever (D) Should Before _the following program on your computer, please make sure you have read all of the relevant terms and conditions (A) install (B) installed (C) installing (D) to install D C Provided that Ms Cunningham is willing to work cooperatively on the project, Mr Phillips will be assigned to help _ collate the B research results (A) she (B) her (C) hers (D) herself International analysts doubt that the Vietnamese economy will be able to _ an annual growth rate of 9% for very long (A) sustain (B) reveal (C) contend (D) polarize Even though the finance executive didn't A C http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 Hiện tượng đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Thay “if” “should” (“should” đảo lên trước chủ ngữ) Động từ sau giới từ có dạng V-ing Chọn tân ngữ để bổ nghĩa cho ngoại động từ “help” Cấu trúc “help someone do/ to something” : giúp làm Nếu bạn có u cầu trợ giúp suốt chuyến đi, đừng ngần ngại liên hệ với Maison Travel Require: yêu cầu Assistance: trợ giúp Hesitate + to V: ngần ngại Trước cài đặt chương trình vào máy tình mình, đảm bảo bạn đọc tất điều khoản liên quan Make sure: đảm bảo Relevant: liên quan Term and conditions: điều khoản Miễn bà Cunninghan sẵn sàng hợp tác dự án này, ông Phillips phân phó việc trợ giúp bà đối chiếu kết nghiên cứu Work cooperatively: hợp tác làm việc Assign: phân phó, phân cơng Collate: đối chiếu Chọn động từ có nghĩa phù hợp với văn cảnh (A) sustain :duy trì (B) reveal :hé lộ (C) contend :cho (D) polarize :phổ cập, phổ biến Các nhà phân tích quốc tế nghi ngờ kinh tế Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng năm mức 9% thời gian dài Analyst: nhà phân tích Be able to +V: làm Annual: năm Growth rate: tốc độ tăng trưởng Chọn phó từ phù hợp, để bổ nghĩa cho tính từ đứng Mặc dù giám đốc tài khơng đích KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cơ VŨ MAI PHƯƠNG sau Đứng sau to be tính từ phó từ (A) ambiguously : mơ hồ, nhập nhằng (B) temporarily : tạm thời (C) indirectly : cách gián tiếp (D) thickly :thành lớp dày đặc personally authorize the illegal purchase, he is _responsible for the actions of everyone on his team (A) ambiguously (B) temporarily (C) indirectly (D) thickly 119 120 121 An extra customer service training session will be held before work tomorrow morning for _who were absent from Friday's seminar (A) them (B) those (C) these (D) which B The freelance journalist will email a _draft of the article to The International Roundup's editor, Lesley Haggis D (A) fundamental (B) traditional (C) chief (D) preliminary The company directors decided not to follow _ advice that the financial consultant gave them (A) an (B) those (C) the (D) every C http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 Cần tân ngữ số nhiều, dùng làm tiền ngữ trước mệnh đề quan hệ Chọn tính từ với nghĩa phù hợp, bổ sung nghĩa cho danh từ “draft” (A) fundamental :gốc, (B) traditional : truyền thống (C) chief : (D) preliminary: thơ, chưa chỉnh sửa “Advice” xác định cụ thể mệnh đề quan hệ đứng sau nó, nên dùng mạo từ xác định “the” thân cho phép mua bán bất hợp pháp, ông gián tiếp phải chịu trách nhiệm cho hành động người đội Personally (adv) mặt cá nhân, đích thân Illegal: bất hợp pháp Be responsible for: chịu trách nhiệm Một khóa đào tạo chăm sóc khách hàng bổ sung tổ chức trước làm buổi sáng ngày mai dành cho người vắng mặt buổi hội thảo ngày thứ sáu Customer service: chăm sóc khách hàng Training session: khóa đào tạo Be absent from: vắng mặt Seminar: hội thảo Phóng viên tự gửi thư điện tử viết nháp chưa chỉnh sửa cho biên tập viên The International Roundup, Lesley Haggis Freelance: người hành nghề tự Journalist: phóng viên Draft: thảo Article: báo Editor: người biên tập Các giám đốc công ty định không làm theo thời khuyên mà cố vấn tài đưa Director: giám đốc Consultant: cố vấn KHÓA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG 122 123 124 125 126 The CEO still hasn't explained the reason _ he rejected the proposal to purchase additional production facilities (A) when (B) for (C) why (D) throughout In accordance with Fed line Bus Co.'s safety policy, please _that your seatbelt is fastened at all times while on board (A) ensure (B) prove (C) immunize (D) endorse The paper factory in Slough, which employs over 3,000 _, has been in operation for more than 50 years (A) locations (B) locals (C) local (D) localize A specialist mediator was brought in to help the two parties solve their dispute over the real estate contract _ (A) quickly (B) quicken (C) quicker (D) quickest The airlines will _all passengers on C Cần đại từ quan hệ nguyên nhân Cần độngtừ có nghĩa phù hợp với văn cảnh A B (A) ensure : đảm bảo (B) prove :chúng minh (C) immunize : miễn dịch (D) endorse : chuyển nhượng Cần danh từ để hồn thành cụm danh từ “over 3000 +N”, đóng vai trò tân ngữ, bổ nghĩa cho độngtừ “employ” (A) locations (n) : địa điểm (B) locals (n) : dân địa phương (C) local (n) : thuộc địa phương (D) localize (v): khoanh vùng, khu biệt A Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ “solve” C Cần động từ với nghĩa phù hợp với văn cảnh http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 Ngài tổng giám đốc không giả thích lý ơng từ chối đề xuất mua thêm phương tiện sản xuất bổ sung Reject: từ chối Proposal: đề xuất Purchase: mua Facility: trang bị, phương tiện Theo với sách an tồn công ty Fedline Bus, đảm bảo luôn thắt dây an tồn phương tiện In accordance with: theo với Safety policy: sách an toàn Seatbelt: dây an toàn Fasten: thắt On board: xe, phương tiện (nói chung) Nhà máy sản xuất giấy Slough, nhà máy thuê 3000 người dân địa phương, vận hành 50 năm Employ: thuê làm Be in operation: vận hành, hoạt động Một chuyên gia hòa giải đưa đến để giúp đỡ hai bên nhanh chóng giải tranh chấp xung quanh hợp đồng bất động sản Mediator: người hòa giải Bring in: đưa đến Dispute over: tranh chấp Real estate: bất động sản Contract: hợp đồng Hãng hàng khơng thơng báo cho tồn KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG (A) report : báo cáo (B) explain : giải thích (C) notify : thông báo (D) convey : chuyển, vận chuyển Cấu trúc “notify someone of something”: thông báo cho flight PA08 to Amsterdam of the delay in the departure time (A) report (B) explain (C) notify (D) convey 127 128 129 130 The hospital has a backup _ just in case there is a power failure or a civil emergency (A) generate (B) generating (C) generator (D) generation Cần danh từ với nghĩa phù hợp C _the fundraising auction has already been sold out, anyone who wants to donate money to the charity can so by contacting the B donations manager (A) Despite (B) Although (C) Rather (D) During Ms Bendali is excited at the prospect of leading the company's main product _in New York (A) opportunity (B) advancement (C) promotion (D) benefit Keith Branson, the secretary of the company's social committee, will book the _ for the annual company banquet (A) place (B) venue C B http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 (A) generate (v) tạo (B) generating (C) generator (n):máy phát điện (D) generation (n): hệ hành khách chuyến PA08 đến Amsterdam việc hoãn lại thời gian khởi hành Passenger: hành khách Delay: hoãn Departure time: thời gian khởi hành Bẹnh viện có máy phát điện dự phòng để phòng điện tình trạng khẩn cấp Backup: dự phòng In case: phòng khi, trường hợp Power failure: Civil: dân Emergency: khẩn cấp, cấp cứu Cần liên từ thể nhượng bộ, kết hợp với mệnh đề đứng sau (A) Despite + N/ cụm N (B) Although + mệnh đề (C) Rather + that + mệnh đề: hồ vì… (D) During + danh từ/ cụm danh từ Mặc dù bán đấu giá gây quỹ bán hết hàng, muốn quyên tặng tiền cho tổ chức từ thiện có để tặng cách liên hệ với người quản lý việc quyên tiền Seld out: bán hết Donate: quyên góp Charity: từ thiện Cần danh từ với nghĩa phù hợp với văn cảnh (A) opportunity : hội (B) advancement : tiến (C) promotion :việc quảng bá (D) benefit :lợi ích Bà Bendali nóng đạo việc quảng bá sản phẩm cơng ty Mỹ Be excited at: thấy nóng lòng với Prospect: triển vọng, viễn cảnh Lead: dẫn dắt, đạo Cần danh từ với nghịa phù hợp (A) place : địa điểm( dành cho không gian rộng lớn, bao quát) (B) venue : địa điểm, nơi gặp gỡ (C) scene : bối cảnh (D) position : vị trí Thư ký ban xã hội công ty, Keith Branson, đặt địa điểm cho buổi tiệc năm công ty Secretary: thư ký Committee: ban, ủy ban Book: đặt trước KHÓA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG Banquet: tiệc, thết tiệc (C) scene (D) position 131 132 133 134 At Jack's Kitchen, we sell top-quality knives and cooking equipment at surprisingly _ prices (A) afford (B) affording (C) affordable (D) affordability After days of wild fluctuation on the international monetary markets, analysts described yesterday's trading as relatively _ (A) light (B) lighten (C) lightly (D) lit Members of the Kentucky Library are only allowed to _ up to 10 books, tapes video or CDs at any one time (A) lend (B) exploit (C) loan (D) borrow The electronics firm's sales have increased _over the last decade, increasing from around $25 billion in 1997 to over $700 billion today (A) steady (B) steadily (C) steadiness (D) steadfast C A D B http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 Cần tính từ đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ, để tạo thành cụm danh từ có nghĩa (A) afford (v): có khả năng, chịu tốn (B) affording (C) affordable (adj) có khả chi trả, hợp túi (D) affordability (n): có đủ điều kiện Cần tính từ động từ Cần động từ có nghĩa phù hợp (A) lend: cho mượn (B) exploit: khai thác (C) loan: cho vay (D) borrow: mượn Cần trạng từ, bổ nghĩa cho động từ “increase” (A) steady (adj) vững chắc, đều (B) steadily (adv) cách vững (C) steadiness (n) đều, tính vững (D) steadfast (adj): kiên định Tại cửa hàng Jack’s Kitchen, bán loại dao chất lượng hàng đầu đồ nấu ăn với giá hợp túi tiền cách đáng ngạc nhiên Top-quality: chất lượng hàng đầu Equipment: dụng cụ, đồ dùng Surprisingly: ngạc nhiên Các nhà phân tịch mô tả việc giao dịch ngày hôm qua nhẹ nhàng sau nhiều ngày thị trường tiền tệ quốc tế biến động lộn xộn Wild: lộn xộn Influctuation: biến động Monetary market: thị trường tiền tệ Relatively: khá, tương đối Thành viên thư viện Kentuckey phép mượn tối đa 10 sách, băng hình, đĩa CD lúc Allow: cho phép Up to: lên tới At any one time: lúc Doanh số doanh nghiệp đồ điện tăng nhanh chóng 10 năm trở lại đây, tăng từ khoảng 25 tỷ đô la năm 1997 lên 700 tỷ Sales: doanh số Decade: thập kỷ KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cơ VŨ MAI PHƯƠNG 135 136 137 The senator was grateful for the opportunity to confront his detractors and _ some important questions A (A) answer (B) answered (C) answering (D) answers Cần động từ nguyên mẫu để hài hòa với động từ “confront” cho trước Vì hai hành động có quan hệ đẳng lập The warranty for the Campus Stock fax and copier will be considered invalid if the machine is _ handled by a A customer (A) improperly (B) insufficiently (C) dishonestly (D) unfittingly Cần phó từ phù hợp với ngữ cảnh (A) improperly : không phù hợp (B) insufficiently :thiếu (C) dishonestly : không thành thật (D) unfittingly : không vừa Foreigners who visit the United States on a tourist visa must leave the country within three months, _ they will face deportation (A) and (B) or (C) so (D) but B 138 _, the IT technicians should be able to recover most of the data that was lost when the server malfunctioned (A) Fortune (B) Fortunate (C) Fortuitous (D) Fortunately D 139 Miniature figures made _plastic are considered safer than wooden or metal toys C http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 Cần liên từ thể quan hệ đối lập (A) and : (B) or : (C) so :nên (D) but : Cần trạng từ đứng đầu câu, bổ nghĩa cho câu (A) Fortune (n): vận may (B) Fortunate (adj) may mắn (C) Fortuitous (adj) tình cờ (D) Fortunately(adv) may mắn Cấu trúc “make of”: làm từ Ngài thượng nghị sỹ thấy biết ơn hội đối chất với người gièm pha trả lời câu hỏi quan trọng Senator: nghị sĩ Grateful for: biết ơn Confront: đối chất Detractor: người gièm pha Phiếu bảo hành máy fax photocopy Campus Stock coi khơng có giá trị sản phẩm khách hàng xử lý khơng cách Invalid: khơng có hiệu lực Handle: xử lý Những người nước đến thăm nước Mỹ với thị thực du lịch phải rời nước vòng ba tháng, không họ phải đối mặt với việc bị trục xuất Visa: thị thực Deportation: việc trục xuất May kỹ thuật viên IT khơi phục hầu hết liệu bị máy chủ gặp trục trặc Technician: kỹ thuật viên Recover: khôi phục Data: liệu Server: máy chủ Malfunctioned: bị trục trặc Những nhân vật thu nhỏ làm từ nhựa xem an tồn so với đồ KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG (A) in (B) at (C) of (D) up 140 The human resources division is currently _ the possibilities of employing more college interns next summer (A) glancing (B) exploring (C) viewing (D) watching B http://moon.vn – hotline: 04.32.99.98.98 Cần động từ dạng phân từ có nghĩa phù hợp (A) glancing: liếc nhìn (B) exploring :thăm dò, tìm kiếm (C) viewing : ngắm (D) watching: nhìn, xem chơi từ gỗ kim loại Figure: nhân vật Miniature: thu nhỏ Wooden: gỗ Metal: kim loại Bộ phận nhân lực tìm kiếm khả thuê thêm thực tập sinh vào mùa hè tới Human resource: nhân lực Division: phòng, ban, phận Possibility: khả College intern: thực tập sinh đến từ trường cao đẳng ... thu thuế, hệ thống thuế Concerned (adj): có quan tâm KHĨA LUYỆN THI TOEIC – Cơ VŨ MAI PHƯƠNG Citizen: công dân, người dân 114 1 15 116 117 118 _ you require any assistance during your trip, please... nhanh chóng 10 năm trở lại đây, tăng từ khoảng 25 tỷ đô la năm 1997 lên 700 tỷ Sales: doanh số Decade: thập kỷ KHÓA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG 1 35 136 137 The senator was grateful for the... khun mà cố vấn tài đưa Director: giám đốc Consultant: cố vấn KHÓA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG 122 123 124 1 25 126 The CEO still hasn't explained the reason _ he rejected the proposal
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC PART 5 tiet 15 , TOEIC PART 5 tiet 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn