Test4 economy RC1

30 61 0
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:14

HƯỚNG DẪN GIẢI TEST ECO Câu 101 : Considering the failure of - system to offer adequate support, we might have to provide refunds to our customers (A) us (B) ours (C) ourselves (D) our  KEY D -N/N phrase/V.ing + OF + N/N phrase/V.ing Đằng sau giới từ OF có NOUN “system” rồi, chỗ trống cần ADJ bổ nghĩa cho NOUN phía sau - loại (A) đại từ túc từ - làm túc từ động từ đứng sau động từ - loại (B) đại từ sở hữu - sau khơng có danh từ - loại (C) đại từ phản thân – làm túc từ chủ từ túc từ người @@@ PROVIDE/SUPPLY + S.O + WITH + S.T PROVIDE/SUPPLY + S.T + TO + S.O consider (v): cân nhắc, tính tốn - failure (n): thất bại, hỏng, - offer (v): cho thấy, đưa - adequate (adj): đầy đủ, thích đáng, tương thích - support (n), (v): hỗ trợ, ủng hộ - refund (n), (v): trả lại, hoàn lại -DỊCH Cân nhắc đến việc đưa hỗ trợ thích khác khác hư hỏng hệ thống chúng ta, phải hồn lại tiền cho khách hàng Câu 102 : Some managers are supposed to meet each other at the end of the month to talk - their monthly performance reviews (A) under (B) about (C) along (D) into  KEY B TALK ABOUT = DISCUSS (v): thảo luận - to be supposed to V: có trách nhiệm, nghĩa vụ làm - performance (n): thực thi, biểu diễn - review (n), (v): xem lại, cân nhắc DỊCH Một số nhà quản lý có trách nhiệm gặp vào cuối tháng để thảo luận đánh giá hoạt động hàng tháng họ Câu 103 : There’s another piece of evidence that there has been enormous - in the supply of customized services to customers (A) growth (B) grows (C) grown (D) grower  KEY A Đằng trước ADJ, đằng sau lại có cấu trúc N/N phrase/V.ing + OF + N/N phrase/V.ing > chỗ trống cần điền NOUN - loại (B) động từ số (C) khứ phân từ - loại (D) GROWER (n): người trồng trọt COUNTABLE NOUN nên phải có A/AN/THE/HIS/HER/…… trước để xác định số S/ES theo sau để xác định số nhiều KHÔNG ĐƯỢC TRƠ TRỤI - - piece (n): mảnh, miếng, phận, mẫu vật - evidence (n): chứng, chứng cứ, dấu hiệu - enormous (adj): cực lớn, khổng lồ, vượt bậc - customized (adj): tùy biến, tùy chỉnh DỊCH Có dấu hiệu có tăng trưởng vượt bậc việc cung ứng dịch vụ tùy biến theo yêu cầu khách hàng Câu 104 : Our aim is to increase the efficiency of the rail services both of freight and passengers by providing services on the network and increasing - among companies (A) competes (B) competitively (C) competitive (D) competitiion  KEY D -Cấu trúc song song … AND … > chỗ trống cần NOUN để hình thành cấu trúc song song: SERVICES + AND + noun aim (n): mục tiêu, mục đích - efficiency (n): hiệu quả, lực, suất, hiệu suất - rail (n): đường ray xe lửa - freight (n): chuyên chở hàng hóa - passenger (n): hành khách - competition (n): cạnh tranh, thi - compete (v): đua tranh, cạnh tranh - competitive (adj): có tính cạnh tranh -DỊCH Mục đích phải nâng cao hiệu suất dịch vụ đường sắt vận tải hàng hóa lẫn chuyên chở hành khách cách cung ứng dịch vụ trực tuyến nâng cao sức cạnh tranh công ty  Cấu trúc to be + to verb dạng cấu trúc đặt biệt dùng trường hợp sau: Ra mệnh lệnh => No one is to leave this building without the permission of the police Dùng với mệnh đề If để diễn đạt câu điều kiện "Nếu muốn " => If you are to pass the exam, you should study harder (Đảo ngữ câu điều kiện loại có thấy này: Were you to ) Dùng với nghĩa 'phải làm đó' (dùng giống cấu trúc 'to be supposed to V) => You are to clean your room, whether you like it or not You are supposed to Truyền đạt dự định, đặt thức => She is to get married next month (Cô kết vào tháng tới) Dùng q khứ để thông báo việc mà bạn biết sửa xảy khơng lâu sau (dùng văn văn học hay lịch sử) => Romeo was never to see Juliet again => The boy was to become the King Note: * Cấu trúc thường dùng đề mục báo, với động từ 'to be' bị lượt bỏ: => The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow * to be about to + verb = near future (sắp sửa) => They are about to leave Nguồn: Internet Câu 105 : People can obtain information - an article containing several cases of the implementation of the new technology and its impact (A) where (B) while (C) from (D) whether  KEY C - loại (A) where thay cho giới từ nơi chốn MĐQH - loại (B) while: nối hành động, mệnh đề trái nghĩa xảy song song - loại (D) wether… or (not): hoặc - obtain (v): giành được, chiếm được, lấy - article (n): báo, điều khoản, mục - contain (v): chứa đựng, bao gồm - implementation (n): thi hành, thực thi - impact (n), (v): va chạm, tác động DỊCH Mọi người lấy thơng tin từ báo có viết vài trường hợp việc thực thi công nghệ tác động ảnh hưởng Câu 106: - we are under a tight deadline on product delivery, we will have to ask for assistance from other departments (A) Moreover (B) Because (C) Therefore (D) Nevertheless  KEY B moreover (adv): nữa, ra, - therefore (adv): vậy, - nevertheless (adv), (conj): nhiên - delivery (n): việc, giao hàng > deliver (v): giao hàng - assistance (n): hỗ trợ > assist (v), assistant (n): phụ tá - department = division (n): phòng, ban, phận -DỊCH Do đến hạn chót giao hàng, nên phải đề nghị hỗ trợ từ phận khác Câu 107: We are sorry to announce that we will not - any credit cards starting next year since a cash deposit is required (A) accepts (B) accepting (C) accept (D) accepted  KEY C Sau ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT BARE-INF announce (v): thông báo, tuyên bố - credit card (n): thẻ tín dụng - cash deposit (n): khoản tiền mặt gửi vào - require (v): đòi hỏi, yêu cầu, cần đến -DỊCH Chúng xin lỗi thông báo kể từ đầu năm sau chúng tơi khơng chấp nhận thẻ tín dụng bắt buộc phải có khoản nộp tiền mặt (trong tài khoản) Câu 108 : The chairperson was trying to curtail a lenthy, heated discussion - the merits of work ethics due to the time constraint (A) on (B) by (C) with (D) to  KEY A -A DISCUSSION + ON/OF/ABOUT + S.T - a discussion ABOUT a topic — this implies that the discussion was just a conversation, really, and it might not have stayed strictly on-topic - a discussion OF a topic — this brings to mind a true discussion, going into all sorts of details of the topic (and only the topic) - a discussion ON a topic — here I picture the discussion to be somewhat one-sided, almost a lecture chairperson (n): chủ tịch - curtail (v): cắt bớt, rút ngắn - lenthy (adj): dài dòng - heated (adj): sôi - discussion (n): thảo luận > discuss (v): thảo luận - merit (n): giá trị, phẩm chất - ethic (n): đạo đức - constraint (n): ràng buộc, hạn chế -DỊCH Do hạn chế thời gian, ngài chủ tịch cố gắng rút ngắn thảo luận dài dòng và sơi nổi, nóng bỏng giá trị đạo dức nghề nghiệp Câu 109: Many on-line retailers state that it is than they expected to set prices that attract more customers while boosting their profit margins (A) difficult (B) difficulty (C) more difficult (D) much difficult  KEY C có ADJ/ADV có hình thức so sánh - công thức so sánh ADJ ADV @ CÔNG THỨC SO SÁNH HƠN - tính từ ngắn: S + be + adj-ER + THAN - tính từ dài: S +be + MORE + adj + THAN @ CÔNG THỨC SO SÁNH NHẤT - tính từ ngắn: S + be + THE + adj-EST - tính từ dài: S + be THE + MOST + adj *** tương tự CÔNG THỨC SO SÁNH TRẠNG TỪ @ CHÚ Ý - tính từ ngắn tính từ có âm tiết tính từ âm tiết kết thúc tận là: Y, OW, ER, LE vd: easy, narrow, clever, gentle, - tính từ âm tiết trở lên khác tính từ dài - tính từ phái sinh -ING/-ED tính từ dài vd: boring, bored, tiring, tired, - tất TRẠNG TỪ TRẠNG TỪ DÀI ngoại trừ: EARLY retail (n), (v): bán lẻ - state (n), (v), (adj): phát biểu, tuyên bố, tình trạng, thuộc nhà nước - expect (v): mong đợi, trông chờ - attract (v): thu hút, hấp dẫn - boost (v), (n): đẩy mạnh, quảng cáo, tăng giá - margin (n), (v): lợi nhuận, số dư, mép, lề -DỊCH Nhiều nhà bán lẻ trực tuyến phát biểu khó khăn dự kiến để thiết đặt mức vừa thu hút nhiều khách hàng thúc đẩy tăng lợi nhuận họ Câu 110: Enclosed is a - of the company’s current activities and future plans, so read it carefully and leave your comments on it (A) total (B) product (C) registration (D) summary  KEY D total (n), (adj), (v): tổng số, toàn bộ, tính tổng - product (n): sản phẩm - registration (n): đăng ký - summary (n), (adj): tóm tắt, giản lược - enclose (v): đính kèm, bao chứa - current (adj): tại, thời, hành -DỊCH Được đính kèm theo tóm tắt hoạt động hành hoạch định tương lai cơng ty, đọc kỹ cho nhận xét, bình luận bạn Câu 111: The revised version of an unpublished manuscript - due to arrive this morning at 10 o’clock, but unexpected problems delayed the shipping (A) was (B) were (C) is (D) are  KEY A “this morning at 10 o’clock” trạng từ thời gian xảy - loại (C) (D) - loại (B) N + OF + N VERB hòa hợp với chủ từ đầu “version” số DUE ADJ cụm DUE TO (bởi vì) (và đằng sau V N/N phrase/V.ing) @@@ Cấu trúc câu là: [A of B] + be + DUE + TO V (chỉ mục đích) + [ADV of time], CLAUSE… - revise (v): đọc lại, xem lại, duyệt lại, sửa đổi - version (n): phiên - publish (v): công bố, ban bố, xuất - manuscript (n): thảo, viết tay - due (adj): đến hạn - unexpected (adj): bất ngờ, khơng ngờ - delay (v): trì hoãn DỊCH Phiên sửa đổi thảo chưa xuất đến hạn phải nộp vào 10 sáng hơm nay, có cố bất ngờ làm trì hỗn việc vận chuyển Câu 112 : - searching for long-term economic growth, the government intends to study immediate solutions to avoid severe criticism from the public (A) According to (B) Future (C) However (D) Instead of  KEY D - loại (C) HOWEVER ln kèm dấu phẩy - loại (B) vì: FUTURE (n) ko thể hình thành COMPOUND NOUN với “searching”, FUTURE (adj) mệnh đề đằng trước có S [(ADJ+N) for (ADJ+N)] mà chưa có VERB - loại (A) không hợp nghĩa - according to (prep.): theo - however (adv), (conj): dù, - instead of (prep.): thay vì, thay cho - search for = look for = seek (v): tìm kiếm - long-term (adj): dài hạn # short-term (adj): ngắn hạn - government (n): phủ, quyền - intend (v): dự định - immediate (adj): tức thời, - solution (n): giải pháp, biện pháp - severe (adj): khắt khe, gay gắt - criticism (n): phê bình, lời phê bình - (C) achieve (D) contribute  KEY A develop (v): phát triển > development (n) - revise (v): chỉnh sửa, sửa đổi, xem lại - achieve (v): giành được, đạt > achievement (n): thành tựu - contribute (v): đóng góp - struggle (v): đấu tranh , vật lộn (+ against) - permit (n), (v): cho phép - residental (adj): thuộc dân cư, có dân cư > resident (n): dân cư, người sinh sống - expense (n): chi phí, phí tổn > expensive (adj): đắt đỏ -DỊCH Nhân viên phòng kế hoạch phải vật lộn để có giấy phép phát triển khu dân cư, điều tiêu tốn tỷ đơla chưa tính đến chi phí mua đất đai Câu 120 : The chief executive officer is obligated to retain all the information of a - nature in relation to negotiations (A) limited (B) former (C) confidential (D) mandatory  KEY C - limit (n), (v): giới hạn, hạn chế > limited (adj): có giới hạn, bị giới hạn - former (adj): cũ, trước FORMER # LATTER - confidential (adj): bí mật, riêng tư - mandatory (adj): bắt buộc - chief executive officer (C.E.O): giám đốc điều hành - obligated to (adj): bị bắt buộc, bị ép buộc - retain (v): giữ lại, bảo lưu - nature (n): tính chất, thuộc tính - in relation to: về, đối với, liên quan đến - negotiate (v): đàm phán, thương lượng > negotiation (n) - DỊCH Giám đốc điều hành bắt buộc phải bảo lưu thơng tin có tính bí mật liên quan đến vụ đàm phán Câu 121: Service occupations are prevalent in all sectors of the economy, such as in manufacturing as - as in the service sector (A) far (B) well (C) good (D) near  KEY B AS WELL AS: - occupation (n): nghề nghiệp, công việc - prevalent (adj): phổ biến, thịnh hành, thông dụng - sector (n): khu vực, lĩnh vực - manufacture (v), (n): sản xuất, chế tạo DỊCH Các ngành nghề dịch vụ phổ biến tất lĩnh vực kinh tế, ví dụ ngành sản xuất lĩnh vực dịch vụ Câu 122: Those individuals who want to gain automatic access to the information are advised to - the password that was sent to them by phone (A) enter (B) place (C) offer (D) create  KEY A - enter (v): ghi vào, nhập vào, vào - place (n), (v): nơi chốn, vị trí, đặt, để - offer (v): đưa ra, đề nghị, cho - create (v): tạo ra, sáng tạo - gain (v): giành được, lấy được, thu - access (n), (v): lối vào, đường vào, truy cập DỊCH Các cá nhân muốn truy cập tự động thông tin khuyên nên nhập mật gửi đến điện thoại Câu 123: The newly appointed vice president is expected to earn the - trust of employees despite all indications to the contrary (A) completely (B) completed (C) completing (D) complete  KEY D -NOUN/NOUN phrase/V.ing + OF + NOUN/NOUN phrase/V.ing Đằng sau chỗ trống có NOUN > cần ADJ bổ nghĩa cho NOUN phía sau - loại (A) ADV - loại (C) phân từ - loại (A) adj: hoàn thành, hoàn thành không hợp ngữ cảnh complete (adj), (v): hoàn toàn, trọn vẹn - appoint (v): định, ấn định - vice (adj): phó - indication (n): dấu hiệu, biểu lộ > indicate (v): ra, dấu hiệu - contrary (n), (adj), (adv): trái ngược, trái với -DỊCH Phó giám đốc bổ nhiệm mong đợi giành tín nhiệm tuyệt đối công nhân tất dấu hiệu cho thấy đối lập Câu 124: The board of directors will - a regular employment session next Monday September 16th at 10 a.m in the board room (A) close (B) hold (C) wait (D) meet  KEY B board of directors: ban giám đốc - regular (adj): thường lệ, thông thường - session (n): buổi họp, phiên họp, kỳ họp -DỊCH Hội đồng giám đốc tổ chức buổi họp việc làm thường niên vào lúc 10 sáng thứ hai tuần sau, ngày 16 tháng phòng hội đồng Câu 125: Many financial specialists - predicted that predicties might encounter a decline in manufacturing investment in 2007 by almost 15 percent (A) mistook (B) mistake (C) mistaken (D) mistakenly  KEY D Đã có S [Many financial specialists], V [predicted] đầy đủ > chỗ trống cần ADV bổ nghĩa cho VERB phía sau - loại (A) (B): động từ, loại (C): khứ phân từ - specialist (n): chuyên gia, chuyên viên - financial (adj): thuộc tài > finance (n): tài - predict (v): tiên đoán, đoán trước - industry (n): ngành công nghiệp - encounter (v): chạm trán, bắt gặp, đụng độ - decline (n), (v): suy sụp, suy tàn - manufacture (v), (n): sản xuất, chế tạo - investment (n): đầu tư, vốn đầu tư > invest (v): đầu tư - almost = nearly = likely = close to (adv): gần như, (trạng thái) DỊCH Nhiều chuyên gia tài tiên đốn sai lầm ngành cơng nghiệp gặp phải suy giảm đầu tư sản xuất khoảng gần 15 phần trăm năm 2007 Câu 126: - months of tough negotiations, it was announced this morning that an agreement had finally been reached (A) Following (B) Except (C) Upon (D) At  KEY A following = after (prep.): sau, sau - except (prep.): ngoại trừ - upon (prep.): trên, trên, vào khoảng - tough (adj): cứng rắn, khắc nghiệt, khó khăn - negotiation (n): đàm phán, thương lượng > negotiate (v): thương lượng - agreement (n): điều khoản, hợp đồng - reach (v): vươn đến, đạt được, chạm đến -DỊCH Sau tháng đàm phán khó khăn, vào sáng người ta công bố thỏa thuận cuối đạt (câu bị động đặc biệt) Câu 127: Our skilled and experienced service representatives will be able to resolve any problems you might encounter by - (A) himself (B) herself (C) itself (D) themselves  KEY D - skill (n): kỹ năng, kỹ xảo > skilled (adj): điêu luyện - experience (n): kinh nghiệm > experienced (adj): có kinh nghiệm - representative (n): người đại diện, đại lý - resolve (v): giải - encounter (v): chạm trán, bắt gặp, đụng độ DỊCH Những đại lý điêu luyện có kinh nghiệm chúng tơi có khả tự giải vấn đề bạn gặp phải Câu 128: All employees should be informed explicitly of their reponsibilities in relation to client information (A) sensitive (B) competitive (C) affordable (D) courteous  KEY A - sensitive (adj): nhạy cảm, kín đáo, quan trọng - competitive (adj): có tính cạnh tranh - affordable (adj): vừa vặn túi tiền, chi trả - courteous (adj): lịch sự, nhã nhặn - inform (v): thông báo > information (n): thông tin - explicitly (adv): rõ ràng, dứt khoát - reponsibility (n): trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ - relation to: liên quan đến - client (n): khách hàng DỊCH Tất nhân viên nên thông báo cách rõ rõ ràng trách nhiệm họ liên quan đến thông tin nhạy cảm khách hàng Câu 129: Much of the expected boost in revenue is related to a transaction tax which has yet to receive final - from Congress (A) approving (B) approved (C) approval (D) approves  KEY C -HAVE/HAS YET TO V = HAVE/HAS + NOT + V3/ed > chỗ trống cần NOUN kết hợp với ADJ phía trước tạo thành NOUN phrase làm chức OBJECT mệnh đề quan hệ - loại (A) (B) tính từ phái sinh - loại (D) động từ chia số expect (v): mong đợi, trông chờ - boost (n): tăng lên, đẩy mạnh - revenue (n): doanh thu - transaction (n): giao dịch - approve (v): tán thành, chấp thuận - Congress (n): quốc hội -DỊCH Hầu hết khoản gia tăng doanh thu dẫn đến việc có thêm khoản thuế giao dịch mà chưa nhận tán thành cuối Quốc hội Câu 130: Since the corporate system has a structured daily schedule, it would be nearly impossible to impair the work efficiency (A) hopefully (B) highly (C) probably (D) rarely  KEY B hopeful (adj): có hy vọng > hopefully (adv) - highly (adv): cao, nhiều, nhiều # high (adv): cao (kích thước) - probably (adv): có khả năng, có thể, có lẽ - rarely = seldom (adv): - corporate (adj): đồn thể, tổ chức, cơng ty - structure (n): cấu trúc, kết cấu - schedule (n): lịch trình, dự dịnh - nearly = almost = likely = close to (adv): hầu như, gần (trạng thái) - impossible (adj): bất khả thi - impair (v): làm suy yếu, làm sút - efficiency (n): suất, hiệu quả, hiệu lực -DỊCH Kể từ hệ thống cơng ty có lịch trình hàng ngày cấu trúc cách hồn chỉnh gần khơng yếu tố làm suy giảm suất lao động Câu 131: In an effort - customers with respect we have changed our hours to accommodate customer needs (A) treating (B) has treated (C) treated (D) to treat  KEY D EFFORT + TO V: nỗ lực để làm j effort (n): nỗ lực - treat (v): đối xử, xử lý, chữa trị - respect (n), (v): kính trọng, ngưỡng mộ - accommodate (v): điều tiết, dàn xếp -DỊCH Trong nỗ lực nhằm đối xử lịch với khách hàng, thay đổi giấc làm việc để đáp ứng kịp nhu cầu khách hàng Câu 132: The local government is planning to construct - performing arts facilities in order to meet the cultural needs of the population (A) infrequent (B) additional (C) ongoing (D) incidental  KEY B - infrequent (adj): khi, không thường xuyên # frequent (adj): thường thường - additional (adj): thêm, thêm vào - ongoing (adj): diễn ra, tiếp diễn - incidental (adj): ngẫu nhiên, tình cờ - government (n): phủ, quyền - construct (v): xây dựng - perform (v): thực hiện, trình diễn - facility (n): sở vật chất - cultural (adj): thuộc văn hóa - population (n): dân cư, người sinh sống DỊCH Chính quyền sở lên kế hoạch để xây dựng thêm sở vật chất biểu diễn nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu văn hóa người dân Câu 133 : The appointment of Mr Murphy as prime minister was intended to accelerate the proposed economic - without any hesitation (A) reformed (B) reformer (C) reforms (D) reformatory  KEY C “Cụm giới từ không làm chủ từ/túc từ câu không ảnh hưởng đến việc chia thì, chia ngơi, chia số câu” > “without any hesitation” có nhiệm vụ bổ nghĩa câu, khơng có chức ngữ pháp câu THE + ADJ + ADJ + …… > chỗ trống cần NOUN để tạo thành NOUN PHRASE - loại (A) ADJ - loại (B) (D) NOUN không hợp nghĩa - ECONOMIC REFORMS: cải cách kinh tế - appointment (n): bổ nhiệm, việc bổ nhiệm - prime minister (n): thủ tướng - intend (v): nhằm, dự định, có ý định - accelerate (v): thúc đẩy, đẩy nhanh - propose (v): đề xuất, đề nghị, đưa > proposed (adj) - hesitation (n): dự, e thẹn, ngại ngùng > hesitate (v) DỊCH Việc bổ nhiệm ông Murphy làm thủ tướng nhằm thúc đẩy cải cách kinh tế đề xuất trước mà khơng có chút dự Câu 134 : Even though Peterson Group Inc is one of the largest automobile manufacturing companies, is has yet to see any profits as a result of - market conditions (A) unfavorable (B) unwilling (C) opposing (D) reluctant  KEY A -HAVE/HAS YET + TO V = HAVE/HAS + NOT + V3/ed - unfavorable (adj): bất lợi - unwilling (adj): không muốn, khơng sẵn lòng - oppose (v): chống lại, đối lập - reluctant (adj): miễn cưỡng - manufacture (n), (v): sản xuất, chế tạo - profit (n): lợi nhuận - AS A RESULT OF = BECAUSE OF - condition (n): điều kiện -DỊCH Mặc dù Peterson Group Inc công ty sản xuất xe ôtô lớn nhấ, họ chưa có khoản lợi nhuận điều kiện thị trường bất lợi Câu 135 : When I closed the window, all of the files and folders on my desktop computer except for the icon (A) are disappearing (B) will have disappeared (C) had disappeared (D) disappear  KEY C Hai hành động xảy KHÔNG lúc QUÁ KHỨ, hành động xảy trước dùng Past Perfect, hành động xảy sau dùng Past Simple vd: Last night, I had drunk much wine before I went to bed Hai hành động xảy KHÔNG lúc TƯƠNG LAI, hành động xảy trước dùng Future Perfect, hành động xảy sau dùng Future Simple >>> KHÔNG dùng TƯƠNG LAI sau MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN thường bắt đầu bằng: when, while, before, after, as, as soon as, till, until, if, unless, the moment, >>> đó: Tương lai đơn -> Hiện đơn, Tương lai hoàn thành -> Hiện hoàn thành vd: I will wait until he comes vd: After that billionare has died, he will leave the fortune to his son - loại (A) vì: MỘT SỐ ĐỘNG TỪ KHÔNG BAO GIỜ CHIA BỊ ĐỘNG: (dis)appear, arrive, return, come, become, exist, happen, remain, stay, occur, take place, collapse, have, lack, meet, resemble, seem, belong to, - loại (B) khơng hòa hợp thì, mệnh đề đầu QUÁ KHỨ ĐƠN, mệnh đề sau khơng thể TƯƠNG LAI HỒN THÀNH - loại (D) vì: Khơng hòa hợp giống câu (B) “desktop computer” danh từ số “disappear” động từ số nhiều - except (+ for) (prep.): ngoại trừ - icon (n): biểu tượng DỊCH Khi tơi đóng cửa sổ tất tập tin thư mục máy tính để bàn biến mất, ngoại trừ biểu tượng (của tập tin đó) Câu 136 : Mr Conner’s remarks concerning the results of last year’s declining sales were concise and to the - (A) grade (B) feet (C) point (D) spot  KEY C TO THE POINT: vào vấn đề -RÚT GỌN MĐQH Mr Conner’s remarks (WHICH CONCERN) the results of > CONCERNING - grade (n): đẳng cấp, thứ bậc, hạng - feet (n): bước chân - point (n), (v): điểm, quan điểm, - spot (n): dấu, đốm, vết - remark (n): nhận xét - decline (v), (n): giảm, suy giảm, sụt giảm - concise (adj): ngắn gọn, súc tích -DỊCH Những nhận xét ông Conner liên quan đến kết doanh số giảm sút năm ngối ngắn gọn thẳng vào vấn đề Câu 137 : Can-Do Engineering is searching for creative, - people who can produce excellent quality work that goes beyond customer expectations (A) motivate (B) motivator (C) motivated (D) motivation  KEY C chỗ trống cần ADJ để tạo thành cấu trúc song song với ADJ phía trước bổ nghĩa cho NOUN phía sau S+V+O S: Can-Do Engineering V: is searching for O: adj, adj + NOUN + [MỆNH ĐỀ QUAN HỆ] - motivate (v): thúc đẩy, động viên > motivated (adj) - SEARCH FOR = LOOK FOR = SEEK (v): tìm kiếm - creative (adj): sáng tạo - produce (v): trình diễn, đưa ra, làm ra, chế tạo - excellent (adj): xuất sắc, ưu tú - quality (n): chất lượng # quantity (n): số lượng - beyond (prep.): vượt xa, vượt - expect (v): trông chờ, mong đợi > expectation (n) DỊCH Can-Do Engineering tìm kiếm người sáng tạo, tích cực tận tụy mà cho thấy chất lượng cơng việc xuất sắc vượt xa mong đợi khách hàng Câu 138 : We want you to be aware that we’re doing our utmost, - we will not be able to provide you with a personalized experience on our website (A) in spite of (B) so as (C) despite (D) though  KEY D -MẸO TOIEC Trong đáp án có từ nghĩa giống như: DESPITE – ALTHOUGH, SINCE – DUE TO,… đáp án chăc chắn có đáp án Khi ta xét phía sau MỆNH ĐỀ hay CỤM DANH TỪ chọn đáp án Trong câu này, (A) (C) giống + NOUN/NOUN phrase/V.ING nên loại đáp án câu khơng thể có đáp án đúng, (D) giống nghĩa (A) (C) thỏa mãn + CLAUSE nên đáp án -PROVIDE/SUPPLY + S.O + WITH + S.T PROVIDE/SUPPLY + S.T + TO + S.O - aware (adj): ý thức, nhận thức (+ OF) - utmost (n), (adj): mức tối đa, cực điểm - personalize (v): cá nhân hóa > personalized (adj) - experience (n): kinh nghiệm, trải nghiệm -DỊCH Chúng muốn bạn biết cố gắng hết sức, mang đến cho bạn trải nghiệm tùy biến cá nhân hóa trang web Câu 139 : A new innovative program is - to be released, though some system failures happened at the beginning of the inspection (A) expecting (B) expected (C) expects (D) expect  KEY B -TO BE + V.ING V3/ed > loại (C) (D) động từ loại (A) chủ từ vật > thể bị động expect (v): trông chờ, mong đợi - innovative (adj): cách tân, đổi mới, cải tiến - release (v): giải phóng, đưa ra, mắt - failure (n): thất bại - inspection (n): kiểm tra, xem xét -DỊCH Một chương trình cải tiến kỳ vọng mắt, số lỗi hệ thống xảy bắt đầu kiểm tra Câu 140 : Milky Cookies - enters into a contract with a third party vendor in order to fulfill its business operations (A) occasionally (B) prematurely (C) marginally (D) uncommonly  KEY A - occasionally (adv): - prematurely (adv): sớm, vội vã, hấp tấp - marginally (adv): rìa, bìa, mép, giới hạn - uncommonly (adv): phi thường, khác thường - contract (n): hợp đồng - vendor (n): đại lý - fulfill (v): thi hành, thực - operation (n): vận hành, hoạt động DỊCH Milky Cookies tham gia vào hợp đồng với đại lý thứ ba để tiến hành hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Test4 economy RC1 , Test4 economy RC1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn