Test2 economy RC1

29 65 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-101 Mr Kurt Spienza appears to be the only person in our team who can finish the survey by - (A) he (B) him (C) his (D) himself KEY D -Sau “by” tác nhân hành động (N/N phrase/V.ing/ object pronoun / reflexive pronoun) @@@ - THEY: đại từ chủ từ (subject pronoun) đại từ chủ từ đứng trƣớc động từ, không thiết phải đứng đầu câu vd: I and she are relative ("cô ấy" không đứng đầu câu nhƣng trƣớc động từ "to be" nên CHỦ TỪ > she (không đƣợc dùng HER) - THEM: đại từ túc từ (object pronoun) đứng sau động từ mệnh đề vd: You should leave them go - THEIR: tính từ sở hữu (possessive adjective) tính từ sở hữu bắt buộc phải có N/N phrase/V.ing theo sau - THEIRS: đại từ sở hữu (possessive pronoun) đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + N/N phrase/V.ing sau đại từ sở hữu khơng đƣợc có N/N phrase/V.ing vd: Your book is very new, but theirs aren't - THEMSELVES: đại từ phản thân (reflexive pronoun) chức làm TÚC TỪ câu nhấn mạnh cho chủ từ Đại từ phản thân xuất làm chức TÚC TỪ chủ từ đại từ ngƣời vd: - They hurt themselves (túc từ) - They themselves loves you (nhấn mạnh chủ từ "they") @@@ - appear to: dƣờng nhƣ -DỊCH Ông Kurt Spienza dƣờng nhƣ ngƣời nhóm tự hoàn thành bảng khảo sát http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-102 All the storage rooms are scheduled to WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 undergo renovations and - closed for several days next week (A) will be (B) was (C) are (D) has been KEY A có dấu hiệu “next week” phía sau tƣơng lai - storage (n): cất giữ, tích trữ, kho - schedule (v): lên lịch, dự định - undergo (v): chịu đựng, trải qua - renovation (n): nâng cấp, đổi mới, cải tiến, hồi phục DỊCH Tất nhà kho đƣợc lên kế hoạch để nâng cấp đƣợc đóng cửa vài ngày tuần sau http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-103 Many science majors enter graduate school - after completing a bachelor of science degree (A) directly (B) direct (C) directed (D) direction KEY A -Vị trí trạng từ cách thức đứng sau động từ đứng sau túc từ động từ (nếu có) Nhƣng túc từ động từ cụm từ dài, mệnh đề, câu ta đƣa trạng từ trƣớc động từ để nhấn mạnh tránh gây nhầm lẫn - He speaks well English (sai) - He speaks English well (đúng) - He walks slowly - He slowly walks down the street with his son @@@ sau GIỚI TỪ (prep.) N/N phrase/V.ing - … after completing… major (n): chuyên ngành, chuyên đề > major (adj): yếu, phần lớn WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 - majority of: đa số, phần lớn - bachelor (n): cử nhân, trai chƣa vợ - degree (n): cấp, địa vị, trình độ, độ - direct (v): hƣớng dẫn, dẫn > direction (n) - direct (adj): ngay, thẳng, trực tiếp > directly (adv) -DỊCH Nhiều chuyên ngành khoa học liên thông trực tiếp lên bậc cao học sau hoàn thành bậc cử nhân (bình thƣờng muốn học cao học phải thi nữa) http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-104 Many companies interviewed plan to more personnel, while 20 percent expect to reduce their payrolls (A) reply (B) detect (C) construct (D) hire KEY D reply (+ to): trả lời, phản hồi - detect (v): phát hiện, tìm thấy, dò construction (n): cơng trình- construct (v): xây dựng - under construction (adj): xây dựng - hire (v): thuê, mƣớn - personnel (n): nhân viên, nhân - expect (v): mong đợi, mong muốn - reduce (v): giảm bớt, hạ xuống - payroll (n): tổng lƣơng -RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Nhiều bạn làm mà không phát điểm ngữ pháp mà tác giả chèn vào câu, thông qua nâng cao khả tự học TOEIC thân @@@ Many companies [(which were) interviewed] plan to…… Hai động từ “interviewed” “plan” đứng cạnh vơ lý Hai động từ thƣờng phải có “to” ngăn cách động từ sau phải thêm –ing (trừ trƣờng hợp đặc biệt nhƣ HELP + V(-to)) WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 [V + to V] [V + V.ing] > ta phải nghĩ đến trƣờng hợp RÚT GỌN “Trong câu, có ĐỘNG TỪ CHÍNH có nhiêu MỆNH ĐỀ.” > có nhiêu CHỦ TỪ tƣơng ứng Trong dấu […] Mệnh đề quan hệ đƣợc rút gọn, “INTERVIEWED” PHÂN TỪ đƣợc rút gọn, thành phần ĐỘNG TỪ chủ từ “WHICH” Còn ĐỘNG TỪ CHÍNH câu “PLAN” ĐỘNG TỪ chủ từ “COMPANIES” -DỊCH Nhiều công ty đƣợc vấn lên kế hoạch tuyển thêm nhân viên, đó, 20 phần trăm (số công ty) mong muốn cắt giảm lƣơng cơng nhân viên (đang suy thối kinh tế mà) http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-105 It seems that labors in underdeveloped countries would rather have their chidren help - at work than enroll them in school (A) they (B) them (C) themselves (D) their KEY B “them” “labors” CAUSATIVE FORM (thể nhờ bảo, thể sai khiến, thể nhờ vả, ) chủ từ khơng tự làm j (cắt tóc sửa xe, ) mà nhờ, sai, bảo, lệnh, ngƣời khác làm Chủ động: - S + HAVE + O(ngƣời) + BARE-INF + O(vật) - S + GET + O(ngƣời) + TO-INF + O(vật) I have them build my house I get them to repair my house Bị động : S + HAVE/GET + O(vật) + V3/ed + (by O(ngƣời)) I had my hair cut yesterday - THEY: đại từ chủ từ (subject pronoun) WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 đại từ chủ từ đứng trƣớc động từ, không thiết phải đứng đầu câu vd: I and she are relative ("cô ấy" không đứng đầu câu nhƣng trƣớc động từ "to be" nên CHỦ TỪ > she (không đƣợc dùng HER) - THEM: đại từ túc từ (object pronoun) đứng sau động từ mệnh đề vd: You should leave them go - THEIR: tính từ sở hữu (possessive adjective) tính từ sở hữu bắt buộc phải có N/N phrase/V.ing theo sau - THEIRS: đại từ sở hữu (possessive pronoun) đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + N/N phrase/V.ing sau đại từ sở hữu khơng đƣợc có N/N phrase/V.ing vd: Your book is very new, but theirs aren't - THEMSELVES: đại từ phản thân (reflexive pronoun) chức làm TÚC TỪ câu nhấn mạnh cho chủ từ Đại từ phản thân xuất làm chức TÚC TỪ chủ từ đại từ ngƣời vd: - They hurt themselves (túc từ) - They themselves loves you (nhấn mạnh chủ từ "they") - labor (n): công nhân, ngƣời lao động - underdeveloped (adj): phát triển - enroll (v): ghi danh - WOULD RATHER … THAN … = PREFER … TO …: thích … … would rather + V(-to) prefer + N/N phrase/Ving DỊCH Có vẻ nhƣ ngƣời lao động nƣớc phát triển muốn giúp đỡ họ công việc cho chúng đến trƣờng học http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-106 A new approach to information asset protection will be covered in the forthcoming March - of the magazine (A) issue (B) condition (C) price (D) promise KEY A N/N phrase/V.ing + OF + N/N phrase/V.ing WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 - issue (n), (v): phát hành, lƣu hành, in - condition (n): điều kiện, trạng thái - price (n): giá - promise (n), (v): lời hứa, hứa hẹn - approach (n): phƣơng pháp tiếp cận, tiếp cận - asset (n): cải, tài sản - forthcoming (adj): đến, tới, phát hành DỊCH Một phƣơng pháp tiếp cận việc bảo vệ thông tin tài sản đƣợc bao gồm ấn phẩm phát hành tháng ba tới tờ tạp chí http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-107 Customers who purchase more than 500 dollars worth of items can request an HDTV cable box at - charge (A) additional (B) addition (C) adding (D) additionally KEY A -TRỊ GIÁ + WORTH OF + VẬT TRỊ GIÁ Chỗ trống cần ADJ bổ nghĩa cho N (charge) phía sau - loại (B), từ khơng thể hình thành Compound Noun - loại (C) gerund - loại (D) trạng từ TRẠNG TỪ bổ nghĩa cho tất từ loại NGOẠI TRỪ danh từ đại từ -DỊCH Khách hàng mua hàng có giá trị 500 đơla u cầu hộp cáp HDTV mà khơng phải tốn thêm khoản phí bổ sung http://webutd.net/eco-1-test-2-ca-u-108 - remain complicated economic problems to be resolved, while the economic conditions have been good (A) They WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 (B) It (C) There (D) That KEY C -THERE + be/ remain/ exist/ stand/ lie/ live/ enter/ go/ come/ follow/ develop/ vd: There go our bus, we have to wait for the next one remain (v): vẫn, lại, tồn lại - complicated (adj): rắc rối, phức tạp - economic (adj): thuộc kinh tế, economical (adj): tiết kiệm - economy (n): kinh tế - resolve (v): giải thích, giải - condition (n): điều kiện, tình trạng -DỊCH Trong điều kiện kinh tế thuận lợi tồn đọng nhiều đề kinh tế phức tạp phải giải http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-109 Mr Garry Noxon in accounting was warned about having too many numerical errors in the budget report (A) repeat (B) repeatedly (C) repeater (D) repetition KEY B to be + V3/ed đầy đủ cơng thức, cần ADV bổ nghĩa cho “warned” phía sau - numerical (adj): thuộc số - error (n): lỗi, sai sót - repeat (v): lặp lại repetition (n) - budget (n): ngân sách DỊCH Ông Garry Noxon tính tốn liên tục đƣợc cảnh báo/nhắc nhở việc có có nhiều sai sót tính tốn báo cáo ngân sách WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-110 Employers - in obtaining information concerning grants for technician certification may contact us at the e-mail address below (A) interested (B) listed (C) hopeful (D) enclosed KEY A RÚT GỌN MĐQH: Employers (who are) interested in ……… - interested (+ in): quan tâm, lƣu tâm, thích thú - list (v): liệt kê, nêu - hopeful (adj): có hy vọng - enclose (v): đính kèm, gửi kèm, đựng - obtain (v): tồn tại, giành đƣợc, thu đƣợc - grant (n), (v): chuyển nhƣợng, cấp phát, trợ cấp - technician certification (n): chứng kĩ thuật viên DỊCH Những nhà tuyển dụng quan tâm đến vấn đề có đƣợc thơng tin liên quan đến việc cấp phát chứng kĩ thuật viên liên hệ với theo địa bên dƣới http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-111According to many - of the industry, the majority of small-sized firms are hoping to enter into lucrative business (A) survey (B) surveys (C) surveying (D) surveyedKEY B cấu trúc: N/N phrase/V.ing + OF + N/N phrase/V.ing > chỗ trống cần điền NOUN > loại (C) (D) - khứ phân từ - loại (A) sau "MANY" PLURAL COUNTABLE NOUN - according to: theo nhƣ - majority of: đa số, phần lớn - small-sized (adj): quy mô nhỏ - firm (n): hãng, công ty > firm (adj): bền vững, vững - enter into: vào, tiến hành, thiết lập, ký kết WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 - lucrative (adj): sinh lợi, có lợi DỊCH Theo nhƣ nhiều khảo sát ngành công nhiệp, đa số công ty quy mô nhỏ hy vọng ký kết đƣợc thƣơng vụ béo bở http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-112 During the one-week promotional period, we offer all the visitors and customers 10 dollars worth of kitchen appliances free of charge (A) extremely (B) exclusively (C) continually (D) completely KEY D trị giá + WORTH OF + vật trị giá - extreme (adj): vô cùng, bực, cực, cực độ - exclusive (adj): riêng biệt, dành riêng, độc quyền - continual (adj): liên tục, liên miên - complete (adj), (v): hoàn thành, hoàn toàn, trọn vẹn - promote (v): thăng cấp, thăng tiến, xúc tiến, quảng cáo > promotion (n) > promotional (adj) - period (n): thời kỳ, giai đoạn, chu kỳ - offer (v): đƣa ra, bày ra, biếu, tặng - appliance (n): thiết bị, dụng cụ DỊCH Trong suốt tuần lễ quảng cáo vừa qua, chúng tơi cung cấp hồn tồn miễn phí cho tất khách tham quan khách hàng đồ dùng nhà bếp trị giá 10 đôla http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-113 The first step in preparing a fairly presentation is to your research thoroughly on your topic (A) informative (B) inform (C) information WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 (D) informer KEY A ADV + ADV + ADJ + N inform (v): thông báo > informer (n): ngƣời thông báo, phát ngôn viên > information (n): thông tin > informative (adj): chứa nhiều thông tin - fair (adj): hợp lý, công > fairly (adv) - FAIRLY (adv) # FAIRY (adj): thuộc thần tiên, hƣ cấu, tƣởng tƣợng - present (v): trình bày > presentation (n): thuyết trình - research (n), (v): nghiên cứu, nghiên cứu - thorough (adj): kỹ lƣỡng, cẩn thận, tỉ mỉ > thoroughly (adv) - topic (n): chủ đề, chủ điểm http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-114 - understaffed and under tight budget, 991 centers are struggling to adequately provide emergency assistance to the citizens (A) Yet (B) Meanwhile (C) But (D) Although KEY D loại (A) (C): hai khơng đứng đầu câu, đứng đầu mệnh đề thứ hai câu Although he hadn't eaten for days, yet he looked strong and healthy Everyone thinks that he is the thief, (but) yet I cannot believe it - meanwhile (adv): đó, lúc Giống nhƣ HOWEVER, MEANWHILE phải kèm theo dấu phẩy (,) @@@ Rút gọn mệnh đề chủ từ: Although (991 centers are) understaffed and under tight budget, they are struggling to…… understaffed (adj): thiếu nhân viên, thiếu ngƣời - tight (adj): kín, chặt, căng, khó khăn, khan - struggle (v) (+ against): đấu tranh, vùng vẫy, vật lộn, gắng sức - adequately (adv): tƣơng thích, xứng đáng, thỏa đáng assistance (n)- assist (v): giúp đỡ, hỗ trợ WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 - prove (v): chứng tỏ, chứng minh - unfruitful (adj): không hiệu DỊCH Những nỗ lực làm giảm tắc nghẽ giao thông vào cao điểm thực hiện, dường chưa cho thấy hiệu thời điểm http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-121 All the important files were organized first by color and - alphabetized by title and name (A) since (B) then (C) here (D) much KEY B first, second,… , then,… , finally: là, thứ hai,… , sau là, cuối là…… - important (adj): quan trọng importance (n) - organize (v): tổ chức, thành lập, xếp - alphabetize (v): xếp theo bảng chữ alphabet (n): bảng chữ - title (n): tiêu đề DỊCH Tất tài liệu quan trọng đƣợc tổ chức/sắp xếp màu sắc, sau xếp theo thứ tự bảng chữ theo tiêu đề tên tài liệu http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-122 Pedestrians and motorists are advised to obey the traffic signs posted Blackroad (A) against (B) except (C) upon (D) throughout KEY D against (prep.): chống lại WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 - except (v), (prep.), (conj): ngoại trừ, trừ - upon (prep.): trên, bên - throughout (prep.), (adv): khắp, suốt - pedestrian (n): ngƣời bộ, khách hành - motorist (n): ngƣời môtô - obey (v): lời, tuân theo, tuân thủ - sign (n): biển báo, biển hiệu sign (v): kí tên - post (v): đặt, dựng, bố trí @@@ RÚT GỌN MĐQH: the traffic signs (which were) posted…… -DỊCH Những ngƣời xe môtô đƣợc khuyên nên tuân thủ theo biển báo giao thông đƣợc đặt dọc theo tuyến đƣờng Blackroad http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-123 The customer service department is responsible for fulfilling - from the public and has to forward them to the chief financial officer (A) requests (B) request (C) requesting (D) requested KEY A sau GIỚI TỪ (for) + N/N phrase/V.ing FULFILLING (gerund): việc thi hành + O > chỗ trống cần NOUN làm O cho Danh động từ FULFILLING > loại (C) (D) - phân từ - loại (B) REQUEST COUNTABLE NOUN > bắt buộc phải dạng số (singular) (có a/an/ trƣớc) dạng số nhiều (plural) (có s/es theo sau, ngoại trừ danh từ số nhiều bất quy tắc) - responsible for: có trách nhiệm, thích hợp - fulfill (v): thực thi, tiến hành, lấp đầy - request (n), (v): lời yêu cầu, lời thỉnh cầu, lời đề nghị - forward (v): xúc tiến, đƣa cho, gửi cho - WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 DỊCH Bộ phận dịch vụ khách hàng có trách nhiệm thực thi yêu cầu từ phía cơng chúng phải gửi chúng cho giám đốc tài http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-124 Editors are extremely busy proofreading, editing and compiling material - to publication date (A) suited (B) conductive (C) forward (D) prior MỘT SỐ CỤM THEO SAU LÀ V.ING be busy - worth - contribute to - be dedicated/devoted + to - be/get/grow + used/accustomed + to - come close to - look forward to - oject to - when it comes to - KEY D nhìn nhanh: PRIOR TO suit (v): thích hợp, phù hợp > suitable (adj) +for - conduct (v): dẫn đến, tiến hành, huy > conductive (adj) có tính dẫn truyền, dẫn điện - forward (v): xúc tiến, đƣa cho, gửi cho - prior to + N/N phrase/V.ing: trƣớc - edit (v): thu thập, chỉnh sửa > editor (n): biên tập viên - proofread (v): đọc rà soát, hiệu đính - compile (v): biên soạn @@@ BE BUSY + V.ING -DỊCH Các biên tập viên bận rộn việc hiệu đính, chỉnh sữa biên soạn tài WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 liệu/bài viết trƣớc ngày xuất http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-125 Customers have the right to - the order within business days from the delivery of the product without providing reasons for the cancellation (A) weaken (B) invalidate (C) verify (D) weigh KEY B - weaken (v): làm suy yếu - invalidate (v): làm hiệu lực, hủy, bỏ - verify (v): xác minh, xác nhận - order (n): đơn hàng, mệnh lệnh - delivery (n): giao hàng > deliver (v) - product (n): sản phẩm DỊCH Khách hàng có quyền hủy đơn hàng vòng ngày làm việc (khơng tính thứ bảy Chủ nhật) kể từ ngày giao hàng mà không cần phải đƣa lý việc hủy đơn hàng http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-126 As health care becomes - than it was a decade ago, companies are forced to spend more on benefits (A) as expensive (B) more expensive (C) so expensively (D) most expensively LINKING VERBS động từ KHÔNG diễn tả hành động mà diễn tả trạng thái @@@ MỘT VÀI LINKING VERB THƢỜNG GẶP to be, look, hear, sound, tatse, smell, turn, stay, appear, seem, feel, (be)come, fall, remain, work, (im)prove, grow, -S + be/linking verb + C (complemnet) S + V + O (object) WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 - He becomes my friend (C) - He kicks the ball (O) S + be/linking verb + ADJ S + V + (O) + ADV - He becomes manly - He drives his car carefully -MỘT SỐ ĐỘNG TỪ VỪA LÀ LINKING VERB, VỪA LÀ ĐỘNG TỪ THƢỜNG - She grows older (linking verb) - The plant grows quickly KEY B loại (A): so sánh bằng: AS/SO + adj/adv + AS - loại (C): cấu trúc: SO + adj/adv + THAT - loại (D): có THAN dấu hiệu SO SÁNH HƠN -REVIEW UNIT Starter TOEIC - có ADJ/ADV có hình thức so sánh - công thức so sánh ADJ ADV nhƣ @ CÔNG THỨC SO SÁNH HƠN - tính từ ngắn: S + be + adj-ER + THAN - tính từ dài: S +be + MORE + adj + THAN @ CÔNG THỨC SO SÁNH NHẤT - tính từ ngắn: S + be + THE + adj-EST - tính từ dài: S + be THE + MOST + adj @@@ tƣơng tự CÔNG THỨC SO SÁNH TRẠNG TỪ @@@ CHÚ Ý - tính từ ngắn tính từ có âm tiết tính từ âm tiết kết thúc tận là: Y, OW, ER, LE vd: easy, narrow, clever, gentle, - tính từ âm tiết trở lên khác tính từ dài - tính từ phái sinh -ING/-ED tính từ dài vd: boring, bored, tiring, tired, - tất TRẠNG TỪ TRẠNG TỪ DÀI ngoại trừ: EARLY WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 DỊCH Bởi việc chăm sóc sức khỏe trở nên tốn so với thập kỷ trƣớc, công ty bị buộc tiêu nhiều cho khoản đãi ngộ/phúc lợi http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-127 The report on existing home sales showed an unexpected - in sales last year, but the number of unsold homes has increased (A) extension (B) production (C) grade (D) rise KEY D - extension (n): mở rộng - production (n): sản lƣợng, sản xuất - grade (n): đẳng cấp, cấp bậc, tầng, lớp, giai cấp - rise (n), (v): dâng lên, tăng lên - existing (adj): tại, hành, tồn đọng - unexpected (adj): không ngờ DỊCH Báo cáo doanh số bán nhà cho thấy có gia tăng doanh số khơng ngờ so với năm ngoái, nhƣng số lƣợng hộ chƣa bán tăng lên http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-128 Many researchers are doing research on how to reduce the time it take - and forget an accident (A) will overcome (B) be overcome (C) to overcome (D) has overcome KEY C IT + TAKE + (S.O) + TIME + TO V… - research (n), (v): nghiên cứu, nghiên cứu researcher (n): nhà nghiên cứu - reduce (v): giảm thiểu, hạ bớt - overcome (v): vƣợt qua, đánh bại WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 DỊCH Nhiều nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu cách làm giảm thời gian để vƣợt qua lãng quên tai nạn/biến cố http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-129 Accommodation costs and living - will vary, depending on individual requirements and work locations (A) budget (B) prices (C) credits (D) expenses KEY D budget (n): ngân sách - price (n): giá - credit (n): tiền gửi, tín dụng - expense (n): chi phí, phí tổn > expensive (adj): đắt đỏ - accommodation (n): chỗ ở, chỗ trọ - vary (v): thay đổi (= change) - individual (adj): riêng lẻ, cá nhân, riêng biệt -DỊCH Chi phí ăn sinh hoạt thay đổi khác tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân đặc điểm công việc - Khi hai hành động chủ từ xảy đồng thời hai hành động đƣợc diễn đạt phân từ Phân từ đứng trƣớc sau động từ đƣợc chia He rode away.He whistled as he went [= He rode away whistling.] (Anh ta vừa đạp xe vừa huýt sáo.) He holds the rope with one hand and stretches out the other to the boy in the water [= Holding the rope with one hand, he stretches out the other to the boy in the water.] (Một tay nắm sợi dây thừng, anh đƣa tay cho cậu bé dƣới nƣớc.) - Khi hai hành động chủ từ xảy liên tiếp hành động xảy trƣớc thƣờng đƣợc diễn đạt phân từ Hiện tai phân từ phải đƣợc đặt đầu câu We take off our shoes and creep cautiously along the passage [= Taking off our shoes we creep cautiously along the passage.] WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 (Chúng cởi giày cẩn thận trƣờn dọc lối đi.) Nhƣng hành động thứ hai kết phần hành động đầu tiên, diễn đat hành động thứ hai tạo phân từ (phân từ không thiết phải chủ từ với hành động thứ nhất) He fired, wounding one of the bandits (Anh ta nổ súng, làm bị thƣơng tên cƣớp.) The plane crashed, its bombs exploding as it hit the ground (Máy bay rơi, bom nổ tung máy bay chạm đất.) -CÂU NGUYÊN BẢN: Accommodation costs and living expenses willvary Accommodation costs and living expenses depend on individual requirements and work locations CÂU RÚT GỌN: Accommodation costs and living expenses will vary, depending on individual requirements and work locations http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-130 Speakers should be prepared - their findings to the audience and be able to answer questions regarding them (A) has presented (B) presenting (C) present (D) to present KEY D - loại (B) PREPARE + TO V - loại (A) (C) “Trong câu đơn, không tồn lúc động từ chính” - finding (n): phát hiện, phát minh, khám phá - audience (n): khán giả - regarding (prep.): việc DỊCH Các diễn giả nên chuẩn bị để trình bày/ thuyết trình phát minh họ đến khán giả có trả lời câu hỏi liên quan đến phát minh http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-131 WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 As real estate prices have dramatically in recent years, buyers have cancelled new-home contracts (A) fallen (B) refused (C) performed (D) acquired KEY A - fall (v): rơi, ngã xuống, hạ xuống, giảm thấp - refuse (v): từ chối, cự tuyệt - perform (v): làm thi hành, trình diễn, biểu diễn - acquire (v): chiếm đƣợc, giành đƣợc, chiếm đƣợc, mua đƣợc - real estate (n): bất động sản - dramatic (adj): đột ngột > dramatically (adv) - contract (n): hợp đồng DỊCH Bởi giá bất động sản sụt giảm đột ngột năm trở lại đây, ngƣời mua hủy bỏ hợp đồng mua hộ http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-132 For years, domestically produced movies have been gaining - among people of all ages (A) elevation (B) mobility (C) belief (D) popularity KEY D elevation (n): nâng lên, nhấc lên, ngẩng lên elevate (v) - mobility (n): tính di động, tính lưu động > mobile (adj): di động - belief (n): lòng tin, đức tin believe (v): tin tưởng (+ in) - popularity (n): tính phổ biến > popular (adj): phổ biến (+ with) - domestic (adj): nội địa, quốc nội > domestically (adv) - gain (v): giành được, thu được, chiếm WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 -DỊCH Trong năm gần đây, phim sản xuất nước giành yêu mến công chúng độ tuổi http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-133 They are required to inform the human resources department when resigning due - a disagreement over company policy (A) to (B) by (C) on (D) for KEY A DUE TO + N/N phase/V.ing -RÚT GỌN HAI MỆNH ĐỀ CÙNG CHỦ TỪ They are required to inform the humanresources department when they resign…… They are required to inform the humanresources department when resigning…… @@@ - require (v): yêu cầu - inform (v): báo tin, thông báo, cho biết information (n): thông tin - human resources department: phòng nhân - resign (v): từ chức (+ from) - disagreement (v): bất đồng -DỊCH Họ đƣợc u cầu phải thơng báo cho phòng nhân nghỉ việc bất đồng quy định công ty http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-134No matter how drastically you revise your book, you must include photos of an artwork that you want to - from the previous edition (A) practice (B) persist (C) cooperate (D) retain WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 KEY D NO MATTER HOW = HOWEVER + ADJ + S + BE/LINKING VERB NO MATTER HOW = HOWEVER + ADV + S + V @@@ - practice (v): thực hành - persist (v): khăng khăng, cố chấp, chống lại - cooperate (v): hợp tác - retain (v): giữ lại, - drastic (adj): mạnh mẽ, liệt > drastically (adv) - revise (v): đọc lại, xem lại, duyệt lại, ôn lại, sửa lại DỊCH Dù cho bạn có muốn hiệu chỉnh lại sách sách bạn cách liệt nhƣ nữa, bạn phải đính kèm ảnh minh họa mà bạn muốn giữ lại từ ấn trƣớc http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-135 Employees will be given bonuses and incentives - depending on their performance achievements, not based on their relationship with supervisors (A) exclusive (B) excluding (C) exclusively (D) excluded KEY C Vị trí trạng từ cách thức đứng sau động từ đứng sau túc từ động từ (nếu có) Nhƣng túc từ động từ cụm từ dài, mệnh đề, câu ta đƣa trạng từ trƣớc động từ để nhấn mạnh tránh gây nhầm lẫn - He speaks well English (sai) - He speaks English well (đúng) - He walks slowly - He slowly walks down the street with his son - exclusive (adj): riêng biệt, dành riêng, độc quyền - incentive (n), (adj): thúc đẩy, khuyến khích, động - performance (n): thực thi, trình diễn > perform (v) WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 - achievement (n): thành tích, thành tựu > achieve (v): đạt đƣợc, giành đƣợc (thành quả) - relationship (n): mối quan hệ - supervisor (n): kiểm soát viên DỊCH Nhân viên nhận đƣợc tiền thƣởng khích lệ động viên đặc biệt tùy thuộc vào thành tích mà họ thể đƣợc, khơng dựa mối quan hệ thân tình với cấp http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-136 The internal audit is going to identify operatand financial risks our company is - at the moment (A) facing (B) progressing (C) playing (D) dealing KEY A face (v): đối mặt, đối diện - progress (v): tiến hành, xúc tiến - deal (v): phân phối, phân phát, chia - internal (adj): nội bộ, nội địa - audit (n): kiểm toán - identify (v): nhận dạng, nhận diện, xác định - operate (v): hoạt động, vận hành > operation (n), operational (adj) - risk (n), (v): nguy hiểm, mạo hiểm, rủi ro -DỊCH Kiểm toán nội tiến hành xác định mối rủi ro điều hành tài mà cơng ty phải đối mặt thời điểm http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-137 - inclement weather conditions, employees must arrive at the beginning of their work shift (A) Despite (B) Unless (C) In order to (D) As well as WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 KEY A - loại (B) (C) theo sau chúng phải CLAUSE - loại (D) AS WELL AS dùng để nối hai hành động, hai chủ từ, hai danh từ,…… ý, tƣơng đƣơng Không hợp nghĩa câu - inclement (adj): khắc nghiệt @@@ Though/Although/Even though + CLAUSE (S + V + (O)…….) Despite/In spite of + N/N phrase/V.ing DỊCH Mặc dù kiện thời tiết khắc nghiệt, nhân viên phải đến trƣớc ca làm việc họ http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-138 Refreshments are arranged in the lobby - meals will be served shortly thereafter (A) such (B) either (C) with (D) and KEY D SUCH: mang nghĩa liệt kê xuất cấu trúc nhƣ: such… that, such as, as such,… - EITHER: hoặc… hoặc, lựa chọn (N)EITHER… (N)OR…… - WITH = ALONG WITH = TOGETHER WITH: với, với @@@ - refreshment (n): đồ ăn nhẹ, nƣớc giải khát - arrange (v): xếp, bố trí - lobby (n): đại sảnh, hành lang - thereafter (adv): sau đó, sau -DỊCH Các đồ ăn nhé, đồ uống đƣợc bố trí đại sảnh bữa đƣợc phục vụ sau http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-139 WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 Donations - for the purchase of necessities will help provide a brighter holiday season to people in need (A) seek (B) seeking (C) have sought (D) being sought KEY D Chủ từ vật, dịch nghĩa thấy câu phải chia thể bị động Loại đáp án chủ động - seek = look for = search for (v): tìm kiếm - donation (n): quyên góp, đồ quyên góp - purchase (n), (v): mua, tậu, sắm - necessity (n): cần thiết, nhu yếu phẩm @@@ HELP + TO V HELP + BARE-INF HELP + O + BARE-INF CÔNG THỨC THỂ BỊ ĐỘNG - to be + V3/ed (+ by O)…… (các đơn, hồn thành) - to be + being + V3/ed (+ by O)…… (các tiếp diễn, hoàn thành tiếp diễn) @@@ RÚT GỌN MĐQH Donations [(which were) being sought] for the purchase of necessities will help provide………… DỊCH Sự qun góp đƣợc tìm kiếm cho việc mua nhu yếu phẩm đem đến kỳ nghỉ lễ đầy đủ cho ngƣời khó khăn http://webutd.net/eco-1-test-2-cau-140 All the accountants are required to compile a report which - annual corporate spending (A) corresponds (B) expects (C) details WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 2, Economy RC1 (D) prepares KEY C - correspond (v): tương xứng, phù hợp, với - expect (v): mong đợi, trơng chờ - detail (v): kể, trình bày chi tiết, tỉ mỉ > detail (n) - accountant (n): kế toán viên - compile (v): biên soạn, lập - annual (adj): hàng năm, thường niên DỊCH Tất kế toán viên yêu cầu phải lập bảo báo cáo mô tả chi tiết khoản chi tiêu hợp tác thường niên công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Test2 economy RC1 , Test2 economy RC1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn