Test 1 ETS 1200

10 69 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

Lời giải nhóm “BK vượt TOEIC 450” mentor Câu 101 102 103 104 105 106 Đáp án A C B C A C 107 108 109 10 111 112 A D B C B C 113 114 115 B D D 116 117 118 119 120 C D C A D Giải thích Cấu trúc either + or , neither + nor Sau tính từ sở hữu your + Danh từ Dịch nghĩa Thì HTHT has + V (P II) Dịch nghĩa Sau V (receive) + trạng từ danh từ Trong câu có danh từ support tính từ financial, nên thêm trước financial tính từ tra nghĩa Trạng từ, dịch nghĩa Although + mệnh đề thiếu chủ ngữ danh từ Động từ ( to V) , to purchase tickets : để mua vé “Out of sth” adj nên cần adv để bổ nghĩa => C Loại D despite + noun/ V_ing; dịch nghĩa Giới từ ( to, about, after, by, for ….) + Đại từ nhân xưng ( Myself, herself ) Ngoài ra: sau giới từ tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ Chúng ta dùng tính từ với – ed để cảm xúc người , – ing để mơ tả vật hoàn cảnh T nh từ đu i -ed mang t nh chủ quan c n t nh từ đu i -ing mang t nh khách quan Giới từ ( by ) câu 12 Dịch nghĩa Trạng từ: đứng danh từ động từ thường trạng từ tần suất accidentally : cách tình cờ Cấu trúc would like to V Dịch nghĩa Dịch nghĩa : until : Dịch nghĩa : so that : Throughout the day : suốt ngày Câu Đáp án Giải th ch 121 D the + N 122 D Sau be Ved, adj Trong đáp án k loại đk phương án Câu phải dựa vào nghĩa Từ + ngữ pháp proposal(n): đề nghị propose(v): đề xuất please + V related to: liên quan đến stylish:(adj): kiểu cách disinterested:vô tư unavailable:(adj) kh ng có sẵn Dịch Vui l ng xem lại lời đề nghị cho quy trình an tồn mới, thêm vào bình luận bạn Áo khoắc bạn đặt hiên kh ng có sẵn cho màu sắc mà bạn yêu cầu, chúng t i gửi phần c n lại cửa đơn hàng 123 C Sau chủ ngữ it phần mệnh đề quan hệ kh ng thể Ving, to-v, V => loại A B D, chọn C 124 125 126 127 128 D C C A C Một câu nghĩa assured: Đảm bảo ongoing: diễn renovations: đổi mới, tân trang in spire of = dispite + N/Ving (A) steadily : cách đặn, đều (B) sensibly : 1cách hợp lý (C) exactly : cách xác (D) consistently : cách qn, liên tục TTSH+N multipe+Ns: nhiều ready to: thực sự, sẵn sàng althought S V O Thấy có order(đơn hàng) ta mạnh dạn chọn fulfill : lấp đầy đơn hàng (A)affect: (v): ảnh hưởng hay nhầm vs effect(n): hiệu quả, hiệu ứng (D) mention + Ving: đề cập expect to = look forward to ving: mong đợi làm all+Ns ask ngoại động từ, nên ph a sau phải có tân ngữ N, => chọn A D Loại D shopper N đếm số t nên phải có a/an ph a trước (A)total: tổng (B)entie: hoàn toàn, toàn (C)complete(v): hoàn thành, làm xong complete(adj): hoàn toàn, đầy đủ Ngân hàng thành phố đảm bảo tới khách hàng trì dịch vụ đặc biệt tân trang diễn vài chi nhánh Cái gần định chuyển đổi nhà cung cấp liên tục trễ việc vận chuyển đơn hàng họ Mặc dù nhiều nghiên cứu nhóm nghiên cứu thị trường, chưa chắn liệu khách hàng có sẵn l ng mua hàng họ mạng internet C ng ty có thêm nhân viên mong đợi hồn thành đơn hàng trươc cuối năm Quản l yêu cầu nhân viên kh ng mang đồ ăn thức uống vào hàng Khi tiến trình copy hoàn thành, d ng chữ Done xuất hình máy tính 129 130 131 132 B C A Câu đầy đủ S V O, chọn Adv để bổ nghĩa cho câu ph a trước Chọn nghĩa cụm: on the market be+adj Vị tr cần điền Adj Loại C đu i ness N Loại D V Ving Adj ưu tiên chọn adj gốc - > chọn A A Dựa vào nghĩa chọn A 133 A Dựa vào nghĩa chọn A (A) periodic (adj) định kỳ, theo chu kỳ (B) periodically (adv) cách định kỳ (C) periodical (n,adj) xuất định kỳ, tạp ch xuất định kỳ (D) period (n) thời kỳ, giai đoạn, khoảng thời gian (A)sale: bán hàng sales: doanh số, doanh thu on sale: hàng sale off: giản giá (B) place : đặt (C ) market: thị trường (D)advertisement: mẫu quảng cáo spacious(adj) rộng lớn, sâu rộng (A) in order to V: để làm (C ) according to: theo where … or : Liệu (A) mutually : lẫn nhau, qua lại (B) punctually : hẹn, (C) respectively : tách biệt, lần lượt, tương ứng (D) precisely : xác Tất người dân địa phương yêu cầu để làm thùng rác cách định kì với nước xà ph ng nóng Khu đất bán lẻ trung tâm khu vực nhìn chung thị trường thời gian từ 3-6 tuần trước chúng bán Việc giữ nổ lực để cung cấp m i trường làm việc thoải mái, t a nhà c ng ty có ánh sáng rộng rãi sáng tốt Để đảm bảo việc vận chuyển hạn, chắn địa sđt in cách rõ ràng ph a đơn hàng C ng ty chúng t i TGP có hội đươc hỗ trợ việc kinh doanh bạn mong đợi để có mối quan hệ hỗ trợ tài ch nh lẫn 134 C 135 A theo nghĩa chọn C too + Adj/adv ( D) repeat (v) loại (c ) đu i tion N -> loại Giữa A B ưu tiên t nh từ gốc, chọn A 136 B Theo sau đáp án S V O nên k loại đk đáp án nào, dựa vào nghĩa chọn B 137 B have been Ved: bị động , dựa vào sau khoảng trống có by nên mạnh dạn chọn dạng bị động Đáp án B 138 A Theo nghĩa chọn A 139 A plan for -> chọn A (A) complain: phàn nàn (B) receipt: hóa đơn (C ) replacement(n): Sự thay (D) promotion: thúc đẩy request st: yêu cầu làm (A)repetitive: lặp lặp lại revised: sửa đổi Những khách hàng kh ng hài l ng với hiệu thiết bị có tháng để yêu cầu hoàn lại tiền thay thê Giám đốc đơn vị sửa đổi báo cáo ng n ngữ lặp lặp lại ceremony: lễ Dr vừa có nghĩa bác sĩ, vừa có nghĩa tiến sĩ on time = in time : Bản chất in time đến sớm chút, v dụ on time 6h in time 6h Tiến sĩ S đến lễ trao giải tàu c trễ 20 phút (A) misinterpret: hiểu sai, giải thích sai (A) therefore : (B) now that : (C) in case : trường hợp (D) otherwise : kh ng plans for the extension of under way: chạy, t nh hành Những bình luận ng L xuất giải th ch sai vài độc giả Xức mạnh NC đội phân t ch liệu, c ng ty nhấn mạnh dịch vụ phân t ch tìm kiếm nhân viên Kế hoạch mở rộng đường ống nước SPV tiến hành 140 D plan for -> chọn A 141 B Résumé (noun) : lí lịch ; câu thiếu động từ; chủ ngữ số 142 C Dịch nghĩa 143 D Attest : làm chứng từ thiếu danh từ người câu nói nhóm người 144 A Thanks for + V_ing ; dịch nghĩa 145 A Dịch nghĩa 146 D Thì đơn, động từ để dạng nguyên mẫu 147 148 A B 149 C 150 C 151 B be considerate of : cân nhắc, xem xét (A) enlisted: chiêu mộ, giành (B) opportune : hội, thời (C) intentional : cố ý, có chủ tâm (D) appropriate : th ch hợp, th ch đáng that is how : Đó cách mà KeyA Hơn nữa, if kh ng đứng sau tobe nên loại B when S V O: loại D within+khoảng time ngắn Chọn B theo nghĩa make + O + V3ed/n/adj make me money: mang lại tiền cho Sau by N người, nên nghĩ đến cấy trúc bị động, loại AD Hơn nữa, nghĩa đoạn th ng báo làm nên loại B, chọn C was Ved: bị động khứ đơn làm đk câu 50 làm đk câu 51, tiếp tục bị động tương lai, chọn B will be Ved: bị động tương lai đơn be accompanied by: kèm với, đ nh kèm = enclosed= Người đại diện bán hàng cân nhắc k ch thước kh ng gian trước đề xuất hệ thống điều h a th ch hợp attached Cả đáp án kh ng loại đk đáp án nào, sau be N/Adj/Ving/Ved Về nghĩa chọn V 152 C (A) advice(n kh ng đếm được): lời khuyên (C) advisable(adj): nên = should (D) advisor(n): cố vấn Part Câu 153 Đáp án B 154 C 155 D 156 157 158 159 160 161 162 B A D B B A C Giải th ch đoạn mail có nhắc đoạn " to avoid a mess of papers being left on the printertable" Từ mess: tình trạng bừa bộn , lộn xộn Jennifer có nhắc "pick up all copies as soon as posible after you print them" câu cuối "thank you for your cooperation" ý câu chỗ " we wan to learn more about your shopping needs and expectations" as soon as: sớm tốt dùng để diễn tả hành động tức ý chỗ "Requirements" (yêu cầu) đầu có work holidays, at least 21 years old , relocate, ý đề hỏi u cầu KHƠNG có at least : t , relocate: chuyển chỗ, di chuyển ý Training Facility in Tokyo ý đề hỏi t nh KHÔNG quảng DNB Banking Online đáp án A ứng vs ý 1, C ý 2, D ý ý ý Self-service " make address or telephone number changes online on your accounts Just fill out the online form" câu cuối "to be eligible to access all these services" đồng nghĩa tăng thêm thuận tiện cho người dùng cooperation : hợp tác shopping need: nhu cầu mua sắm, expectation: mong đợi training: đào tạo, facility: phương tiện, sở hỗ trợ balance: cân văn cảnh c n có nghĩa số dư, transaction: việc buon bán giao dịch, payment: trả tiền, loan: vay mượn fill out : điền đầy đủ= complete be eligible to smt: có khả làm gì, phù hợp làm gì, covenience: tiện lợi, thuận tiện 163 C 164 165 A B 166 167 168 169 170 D C A B D 172 A 174 175 D B A 176 C 177 D agreement: đồng ý, đồng thuận, budget: ngân sách, equipment: trang thiết bị no doubt about/that: ko nghi ngờ gì, approve: đồng ý , chấp thuận Enclosed: gửi đ nh kèm Itinerary: lịch trình = tour schedule, luugage: hành lý= suitcase charge: tính phí appreciate: đánh giá cao, ấn tượng, cảm kích engagement:sự hứa hẹn , obligation: nghĩa vụ bổn phận A 171 173 ý chỗ " agreement on ways to reduce spending in next year's equipment budget" ý chỗ " I have no doubt that our chairperson … Will approve the new budget at Friday……." ý đến c ng ty gửi " Star Travel" ý đoạn" your April 18 flight to Brazil" , tức ng đên Brazil hôm 18 tháng ý đoạn " Along with your PLANE TICKETS, I have … INTINERARY….LUAGGAGE TAGS… ý đoạn "a charge of $110.00 has been added for the meal plan" ý chỗ " I appreciate the information you recently sent me about…" Câu cho thấy Visweswaran người gửi th ng tin trước đoạn Cả doạn gợi ý c ng ty muốn hợp tác ý chỗ " I hope your opening day presentation " Câu suy thuyết trình diễn ngày mở màn( ngày đầu) Ở có nhắc đến buổi hội thảo diễn từ ngày 10 đến 13 ý "I look forward to reading the transcript " ý " Kang has more than 20 years of experience … Strategies" ý "BAC's market position as a leading provider of software applications" ý " At tobbler, he was credited with earning recorrd-high revenues for the company" ý " Kang started his own company, Greenwood Partners" workshop: hội thảo, project: dự án, technician: người làm c ng nghệ, potential: tiềm năng, collaboration: hợp tác look forward to v-ing : tr ng chờ làm gì, transcript: dịch, chép tay = written version experience : kinh nghiệm , generating: hình thành, strategy: chiến lược position : vị tr , leading: dẫn đầu credit: t ch lũy, ghi nhận, revenue: tổng thu nhập 178 wake up call: gọi đánh thức D mẩu tin có đoạn: "About Our City….contains a listing of theater, restaurants, museums, and art galleries" 179 D hầu hết địa điểm giải tr - handbook: sổ tay, concierge's entertainment information: th ng tin hướng dẫn khách câu hỏi có nghĩa "từ trang đến trang nội dung hướng dẫn -guide content chứa th ng tin gì?": trang đến tức thuộc phần floor plan - cách bố tr tầng-> biết vị tr ph ng tập 180 C 181 B gym probably (adv): gần Trong mẩu tin có câu “ the media will be…contact the vice president of human resources with ANY FOLLOW UP question” Kết hợp với th ng tin mẩu tin , d ng số 11: “ Jarvis Wang, vice president of human resources” 182 D  Đán an D 183 C D ng 18 mẩu tin số 184 A Assume= take 0n: tiếp nhận vị tr 185 D Th ng tin câu cuối mẩu tin 186 A Th ng tin câu đầu mẩu tin 187 D Th ng tin câu cuối đoạn 1, mẩu tin Article mẩu tin “which machine?”; th ng tin kết nghiên cứu so sánh việc đốt calories 188 C đàn ng phụ nữ Th ng tin câu cuối đoạn 4, mẩu tin 189 B “which machine?” Assume: đảm đương 190 C Th ng tin dấu chấm tr n đen đầu Joints: khớp xương tiên, mẩu tin 1” “with almost no Risk= damage: mối nguy hiểm, hiểm họa, potential for damage to joints” nguy Th ng tin câu thứ từ lên, đoạn 1, mẩu tin “ I would like to know what …in the vicinity?” : quan tâm đến 191 B vị tr ng i nhà Th ng tin câu 2, đoạn 1, mẩu tin 2: “ I will be working” -> lien quan đến 192 D c ng việc Emerald garden lựa chọn vị khách “perfectly situated in downtown Woodlane heights” người khách cần nơi gần chỗ làm – thông tin kết hợp với câu “I will be working at the Woodlane heights” 193 B thuộc câu 2, đoạn 1, mẩu tin Câu D ng thứ từ lên thuộc mẩu tin số 2, có từ peaceful: bình 194 A 195 C ( gần yên tĩnh) Th ng tin câu thứu 3, đoạn 1, mẩu tin 196 A 197 C Questionnaire : phiếu câu hỏi điều tra Th ng tin đoạn 2, mẩu tin “…your comments will remain confidential” có nghĩa “be considered private” đáp án B 198 B Confidential: b mật đoạn văn có câu " I was impressed by many facilities your hotel has especially enjoyed ( th ch nhất, đặc biệt th ch)…fitness center ( ph ng/ trung tâm tập thể dục) 199 C Câu cuối mẩu tin thứ “ I 200 D expect to…regular guest” -> muốn quay regular guest : khách hàng thường xuyên, lại khách quen ... khả làm gì, phù hợp làm gì, covenience: tiện lợi, thuận tiện 16 3 C 16 4 16 5 A B 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 D C A B D 17 2 A 17 4 17 5 D B A 17 6 C 17 7 D agreement: đồng ý, đồng thuận, budget: ngân sách, equipment:... Về nghĩa chọn V 15 2 C (A) advice(n kh ng đếm được): lời khuyên (C) advisable(adj): nên = should (D) advisor(n): cố vấn Part Câu 15 3 Đáp án B 15 4 C 15 5 D 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 B A D B B A... tiến hành 14 0 D plan for -> chọn A 14 1 B Résumé (noun) : lí lịch ; câu thiếu động từ; chủ ngữ số 14 2 C Dịch nghĩa 14 3 D Attest : làm chứng từ thiếu danh từ người câu nói nhóm người 14 4 A Thanks
- Xem thêm -

Xem thêm: Test 1 ETS 1200 , Test 1 ETS 1200

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn