Test 01 05

12 71 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC ECONOMY RC 1000 VOLUME TEST 01 01.Exceptional contribution (np): s đóng góp n i b t Exceptional / k sep nl/ (adj): n i b t, đ c bi t Contribution / k ntr bju n / (n): s đóng góp 02.An employee handbook (np): s tay nhân viên Employee / m pl i / (n): nhân viên Handbook / hændb k/ (n): s tay 03.Fringe benefits (np): kho n phúc l i phi ti n t Fringe /fr nd / (n): ph , ɒenefit / ben f ts/ (n): l i ích, phúc l i 04.A technical description (n): s mô t k thu t Technical / tekn kl/ (adj): thu c v k thu t Description /d skr p n/ (n): s mô t 05.A secret nature (np): tính bí m t, tính b o m t Secret / si kr t/ (adj): bí m t, riêng t Nature / ne t (r)/ (n): tính, b n ch t, b n tính 06.Housing development (np): s phát tri n nhà Housing / z / (n): nhà Development /d vel pm nt/ (n): s phát tri n 07.An assigned task (np): nhi m v đ c phân công Assign / sa nd/ (v): phân công Task /t sk/ (n): nhi m v 08.To record working hours (v): ghi l i gi làm vi c Record /r k d/ (v): ghi l i 09.Strong resistance (np): s ph n đ i m nh m Resistance /r z st ns/ (n): s ph n đ i, s kháng c 10.Purchasing practice (np): thói quen mua hàng Purchase / p t s/ (v): mua Practice / prỉkt s/ (n): thói quen, thông l Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC 11.To present the receipt (v): xu t trình hóa đ n Present /pr zent/ (v): xu t trình Receipt /r si t/ (n): hóa đ n 12.To take precaution (v): th n tr ng Precaution / pr k n/ (n): s phòng ng a, s th n tr ng 13.To conduct a survey (v): ti n hành kh o sát Conduct /k n d kt/ (v): ti n hành Survey / s ve / (n): cu c kh o sát 14 A thorough survey (np): cu c kh o sát chi ti t Thorough / r / (adj): c n th n, t m 15.To be about + to Vo: chu n b làm To be close to + V-ing: chu n b làm 16.A routine task (np): nhi m v hàng ngày Routine / ru ti n/ (adj): thông th ng, th ng làm đ u đ n Task /t sk/ (n): nhi m v 17.To originally anticipate (v): d đoán l n đ u tiên Originally / r d n li/ (adv): đ u tiên, ban đ u Anticipate /ỉn t s pe t/ (v): d đốn 18.To move quickly (v): di chuy n nhanh chóng Move /mu v/ (v): di chuy n Quickly / kw kli/ (adv): m t cách nhanh chóng 19.An enclosed document (np): tài li u đ c đính kèm Enclose / n kl zd/ (v): đính kèm Document /d kjum nt/ (n): tài li u 20.Proposed changes (np): thay đ i đ c đ xu t Propose /pr p z/ (v): đ xu t, đ ngh Change /t e nd / (n): s thay đ i 21.Throughout the day/month/year (pre phrase): su t ngày/tháng/n m Throughout / ru a t/ (prep): kh p, su t 22.To find + oneself + V-ing: nh n th y làm 23.A competent/qualified candidate (np): ng viên gi i, ng viên có đ n ng l c Competent / k mp t nt/ (adj): tài gi i Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC Candidate / kænd d t/ (n): ng viên 24.Prospective customers (np): khách hàng ti m n ng Prospective /pr spekt v/ (adj): có ti m n ng Customer / k st m (r) (n): khách hàng 25.Brand awareness (np): s nh n bi t th ng hi u ɒrand /brænd/ (n): th ng hi u Awareness / we n s/ (n): s nh n bi t 26.To remain available (v): v n s n sàng Remain /r me n/ (v): v n Available / ve l bl/ (adj): s n sàng đ làm 27.Sick leave (np): ngh b nh (/s k li v/) 28.Personal matters (np): v n đ cá nhân Personal / p s nl/ (adj): cá nhân Matter / mæt (r)/ (n): v n đ Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC TEST 02 01.Storage rooms (np): nhà kho Storage / st r d / (n): s l u tr , s c t gi ru mz/ 02.To undergo renovations (v): nâng c p Undergo / nd / (v): tr i qua Renovation / ren ve n/ (n): s nâng c p 03.To undergo maintenance work (v): b o d ng, b o trì Undergo / nd / (v): tr i qua Maintenance / me nt n ns/ (n): s b o trì, s b o d ng Work /w k/ (n): công vi c 04.To hire personnel (v): thuê nhân viên Hire / (r)/ (v): thuê Personnel / p s nel/ (n): nhân viên 05.To enroll in + t ch c (v): đ ng kí, ghi danh vào (/ n r l) 06.(At) no additional charge: khơng thu phí (= no extra charge, free of charge, no extra fee, no additional fee, no extra cost, no additional cost) 07.Economic conditions (np): tình hình kinh t Economic / i k n m k/ (adj): thu c v kinh t Condition /k n d nz/ (n): tình hình Weather conditions (np): tình hình th i ti t L u ý: “conditions” ln có “s” tr ng h p 08.A promotional period (np): th i gian qu ng cáo Promotional /pr m nl/ (adj): khuy n Period / p ri d/ (n): th i gian, th i h n 09.Completely/absolutely free of charge: hoàn toàn mi n phí Completely /k m pli tli/ (adv): hồn tồn ɑbsolutely / ỉbs lu tli/ (adv): hồn tồn 10.Considerable efforts (np): n l c đáng k Considerable /k n s d r bl/ (adj): đáng k Effort / ef t/ (n): n l c Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC 11.On/upon request (prep phrase): theo nh yêu c u 12.To ease congestion (v): gi m thi u k t xe/gi m thi u t c ngh n Ease /i z/ (v): làm b t, làm gi m b t Congestion /k n d est n/ (n): s t c ngh n 13.Peak hours (np): gi cao m Peak /pi k/ (n): t t đ nh, cao m 14.To invalidate an order (v): h y m t đ n hàng Invalidate / n væl de t/ (n): h y b , làm m t hi u l c 15.A rise in sales (n): s gia t ng doanh s 16.Living expenses (np): chi phí sinh ho t Expense / k spens/ (n): chi phí 17.To face risks (v): đ i m t r i ro 18.People in need: nh ng ng i c n Products in demand: s n ph m có nhu c u 19.To impose a closure (v): bu c ph i đóng c a Impose / m p z/ (v): b t ch u, bu c phái ch u Closure / kl (r)/ (n): s đóng kín 20.Be subject to + Noun: khó tránh kh i Be subject to + V-ing: bu c ph i làm Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC TEST 03 01.On sb’s behalf: thay m t cho (on my behalf, on her behalf, on his behalf…) 02.To be/become familiar with (v): hi u rõ, quen v i Fmiliar /f m li (r)/ (adj): quen bi t rõ 03.To work primarily with sb (v): làm vi c ch y u v i Primarily /pra mer li/ (adv): ch y u 04.Be (+adv) critical of sb/th (v): ch trích ai/cái Critical / kr t kl/ (adj): phê bình, phê phán, ch trích 05.A specified date (np): ngày đ c ch đ nh rõ Specify / spes fa / (v): nói rõ, ch đ nh r 06.A high familiarity with (np): s hi u bi t chuyên sâu v v n đ Familiarity /f m li ær ti/ (n): s hi u bi t rõ A broad familiarity with (np): s hi u bi t r ng v v n đ 07.A comprehensive knowledge (np): ki n th c toàn di n Comprehensive / k mpr hens v/ (adj): bao hàm, toàn di n Knowledge / n l d / (n): ki n th c 08.Pertinent information (np): thơng tin thích h p Pertinent / p t n nt/ (adj): thích h p Information / nf me n/ (n): thông tin 09.On schedule (pre phrase): h n, theo k ho ch Schedule / sked u l/ (n): k ho ch, l ch trình 10.Insurance coverage (np): gói b o hi m Insurance / n r ns/ (n): b o hi m Coverage / k v r d / (n): gói 11.In advance (prep phrase): tr c (làm tr c) 12.Surplus parts (np): ph n d th a Surplus / s pl s/ (adj): th a, d th a 13.Technical support (np): s h tr k thu t Technical / tekn kl/ (adj): thu c v k thu t Support /s p t/ (n): s h tr Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC 14.An Improper transaction (np): giao d ch khơng thích h p Improper / m pr p (r)/ (adj): khơng thích h p Transaction /trỉn zỉk n/ (n): giao d ch 15.A list of + danh t đ m đ c s nhi u: m t danh sách A series of + danh t đ m đ c s nhi u: m t chu i 16.To express sb’s appreciation (v): bày t s c m kích Express / k spres/ (v): bày t , di n đ t Appreciation / pri i e n/ (n): s bi t n, s c m kích 17.An effective technique (np): ph ng pháp hi u qu Effective / fekt v/ (adj): hi u qu Technique /tek ni k/ (n): ph ng pháp 18.Until further notice (pre phrase): cho đ n có thêm thơng báo 19.To comply with (v): tuân th Comply /k m pla / (v): tuân th 20.Substantial pay increases (np): kho n t ng l ng đáng k Substantial /s b stæn l/ (adj): quan tr ng, l n lao Pay increase /pe n kri s/ (n): s t ng l ng 21.To prolong the life (v): kéo dài s s ng Prolong /pr l / (v): kéo dài 22.Especially attractive to sb (adj): đ c bi t thu hút Especially / spe li/ (adv): đ c bi t Attractive / trækt v/ (adj): thu hút 23.ɑt/of sb’s choice (pre phrase): tùy theo s l a ch n c a (Khơng dùng “choices”) 24.To expose yourself to the sun (v): ph i n ng Expose / k spo z/ (v): ph i ra, b c l 25.A temporary interruption of services (np): d ch v gián đo n t m th i Temporary / tempr ri/ (adj): t m th i Interruption / nt r p n/ (n): s gián đo n 26.To familiarize yourself/somebody (with something): tìm hi u rõ v u Familiarize /f m li z/ (v): làm cho quen Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC 27.To take sth into consideration (v): cân nh c, xét đ n Consideration /k n s d re n/ (n): s xem xét, s cân nh c 28.Generous contributions (np): s đóng góp hào phóng Generous / d en r s/ (adj): hào phóng Contribution / k ntr bju n/ (n): s đóng góp 29.An urgent need (np): nhu c u c p bách Urgent / d nt/ (adj): kh n c p, c p bách 30.To alert sb to sth (v): c nh báo v u Alert / l rt/ (v): c nh báo Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC TEST 04 01.To talk about sb/sth (v): nói v ai/cái Talk /t k/ (v): nói, trò chuy n 02.Customize services (np): d ch v làm theo yêu c u khách hàng Customize / k st ma zd/ (v): làm theo yêu c u khách hàng 03.Under a tight deadline (prep phrase): ch u th i h n c p bách Tight /ta t/ (adj): ch t, kín, khít 04.A discussion on/about sb/sth (n): s th o lu n v ai/v n đ Discussion /d sk n/ (n): s bàn lu n, s th o lu n 05.To attract customers (v): thu hút khách hàng Attract / trækt/ (v): thu hút 06.A revised version (np): phiên b n đ c ch nh s a Revise /r va z/ (v): xem xét, ch nh s a Version / v r n/ (n): phiên b n 07.A reasonable price (np): m t m c gia h p lý Reasonable / ri zn bl/ (adj): h p lý 08.To be conveniently located (v): đ c t a l c m t cách thu n ti n Conveniently /k n vi ni ntli/ (adv): thu n ti n Locate /l ke t/ (v): t a l c 09.Under the supervision of sb (pre): d i s giám sát c a Supervision / su p v n/ (n): s giám sát 10.To develop a residential area (v): phát tri n khu dân c Develop /d vel p/ (v): phát tri n Residential / rez den l/ (adj): dân c ɑrea / e ri / (n): khu v c 11.A confidential nature (np): tính bí m t, tính b o m t Confidential / k nf den l/ (adj): b o m t, bí m t Nature / ne t (r)/ (n): tính, b n tính 12.To enter the password (v): nh p m t kh u 13.The complete trust (np): s tin t ng hoàn toàn Complete /k m pli t/ (adj): hoàn toàn Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC 14.To hold a session (v): t ch c cu c h p Session / se n/ (n): cu c h p 15.Sensitive information (np): thông tin nh y c m Sensitive / sens t v/ (adj): nh y c m Information / nf me n/ (n): thông tin 16.A highly structured daily schedule (n): l ch làm vi c hàng ngày đ c t ch c ch t ch Highly / li/ (adv): r t, cao, l m Structure / str kt (r)/ (v): t ch c Schedule / sked u l/ (n): l ch trình, k ho ch 17.To construct additional facilities (v): xây d ng b sung thêm c s v t ch t Construct /k n str kt/ (v): xây d ng Facility /f s l ti/ (n): c s 18.The economic reforms (np): c i cách kinh t Economic / ek n m k/ (adj): thu c v kinh t Reform /r f m/ (n): s c i cách 19.Unfavorable market conditions (np): tình hình th tr ng khơng thu n l i Unfavorable / n fe v r bl/ (adj): b t l i, không thu n l i Market / m rk t/ (n): th tr ng Condition /k n d n/ (n): tình hình 20.To the point (prep phrase): th ng vào v n đ 21.To undergo renovations (v): nâng c p Undergo / nd / (v): tr i qua Renovation / ren ve nz/ (n): s nâng c p 22.To result in (v): d n đ n k t qu Result /r z lt/ 23.To express sb’s appreciation (v): bày t s c m kích Express / k spres/ (v): bày t , di n t Appreciation / pri i e n/ (n): s bi t n, s c m kích 24.Customer satisfaction (np): s hài lòng c a khách hàng Satisfaction / sỉt s fỉk n/ (n): s hài lòng Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 10 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC TEST 05 01.To purchase a ticket (v): mua vé Purchase / p t s/ (v): mua Ticket / t k t/ (n): vé 02.Extensive financial aid (np): s h tr l n v tài Extensive / k stens v/ (adj): r ng rãi, bao quát Financial /fa næn l/ (adj): thu c v tài Aid /e d/ (n): s h tr 03.Complete with sth (adj): bao g m Complete /k m pli t/ (adj): bao g m 04.To get totally out of debt (v): thoát h t n hoàn toàn Totally / to t li/ (adv): hoàn toàn Debt /det/ (n): n 05.A highly recommended practice (np): m t thói quen nên làm Highly / li/ (adv): r t, l m, cao Recommend / rek mend/ (v): đ ngh , đ xu t Practice /prỉkt s/ (n): thói quen 06.Throughout the day/week/month/year (prep phrase): su t ngày/ tu n/ tháng/ n m Throughout / ru a t/ (prep): kh p, su t 07.Temporarily unavailable (adj): t m th i khơng có Temporarily / temp rer li/ (adv): t m th i Unavailable / n ve l bl/ (adj): khơng có s n 08.To be consistently late (v): lúc c ng tr Consistently /k n s st ntli/ (adv): lúc c ng, tr c sau nh m t 09.To fulfill an order (v): th c hi n đ n hàng Fulfill /f l f l/ (v): th c hi n, hoàn thành Order / d (r)/ (n): đ n hàng 10.To stay on the market (v): có m t th tr ng 11.To make a decision (v): đ a quy t đ nh Decision /d s n/ (n): quy t đ nh Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 11 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC 12.A leading compay (np): công ty hàng đ u Leading / li d / (adj): hàng đ u 13.A mutually beneficial relationship (np): m t m i quan h đơi bên có l i Mutually / mju t u li/ (adv): qua l i, l n ɒeneficial / ben f l/ (adj): có l i Relationship /r le n p/ (n): m i quan h 14.An appropriate training system (np): m t h th ng đào t o thích h p Appropriate / pr pri t/ (adj): thích h p System / s st m/ (n): h th ng 15.To renew membership (v): gia h n thành viên Renew /r nju / (v): gia h n Membership / memb p/ (n): t cách thành viên 16.Years to come: nh ng n m s p đ n (Ho c dùng coming years, không dùng “years coming”) Nguy n c – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 090 646 75 97 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 12 ... https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC TEST 02 01.Storage rooms (np): nhà kho Storage / st r d / (n): s l u tr , s c t gi ru mz/ 02.To... https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC TEST 03 01.On sb’s behalf: thay m t cho (on my behalf, on her behalf, on his behalf…) 02.To be/become... https://www.Fb.com/NguyenDuc236 NGUY N C CÁC CUM T DÀNH CHO PART V TOEIC TEST 04 01.To talk about sb/sth (v): nói v ai/cái Talk /t k/ (v): nói, trò chuy n 02.Customize services
- Xem thêm -

Xem thêm: Test 01 05 , Test 01 05

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn