Test 01

4 64 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

TỪ VỰNG ETS TOEIC – THE SERIES OF NGUYỄN ĐỨC TEST 01 01 Succeed /səkˈsiːd/ (v): thành công/ kế vị Success /səkˈses/ (n): thành công Successful /səkˈsesfl/ (adj): thành cơng Succession /səkˈseʃn/ (n): kế vị 02 Candidate /ˈkỉndɪdeɪt/ (n): người xin việc 03 Include /ɪnˈkluːd/ (v): bao gồm, kèm theo Be inclusive OF sth (v): bao gồm 04 Bottom /ˈbɑːtəm/ (n): phần 05 An order form (np): đơn đặt hàng 06 Sign /saɪn/ (v): kí tên Sign (n): biển hiệu, biển báo, tín hiệu (= Signal) Signature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ kí 07 Board of directors (np): ban giám đốc 08 Officer /ˈɑːfɪsər/ (n): nhân viên cấp cao 09 Oversee /ˌoʊvərˈsiː/ (v): giám sát (= Supervise) 10 Domestic /dəˈmestɪk/ (adj): nội địa 11 Operate (v): điều hành, hoạt động Operation (n): vận hành, hoạt động 12 Deposit /dɪˈpɑːzɪt/ (v): kí quỹ, đặt cọc Deposit (n): tiền kí quỹ, tiền cọc 13 Appoint /əˈpɔɪnt/ (v): định, bổ nhiệm Appointment /əˈpɔɪntmənt/ (n): bổ nhiệm/ hẹn To schedule an appointment (v): lên lịch hẹn 14 Predict /prɪˈdɪkt/ (v): dự đoán Prediction (n): dự đốn 15 Postpone /poʊˈspoʊn/ (v): trì hỗn 16 Return /rɪˈtɜːrn/ (v): quay trở lại/ trả lại (hàng hóa) 17 Vacation (n): nghỉ dưỡng 18 Lead (v): dẫn dắt To LEAD a discussion/ meeting/ conference Leading (adj): dẫn đầu, hàng đầu A leading company (v): công ty hàng đầu 19 Subscribe /səbˈskraɪb/ (v): đăng kí (mua báo) Subscriber (n): người đăng kí Nguyễn Đức – Luyện Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 TỪ VỰNG ETS TOEIC – THE SERIES OF NGUYỄN ĐỨC Subscription (n): To renew subscription (v): 20 Spectator /ˈspekteɪtər/ (n): 21 Witness (v): Witness (n): 22 Participate IN /pɑːrˈtɪsɪpeɪt/ (v): (= Attend) Participant /pɑːrˈtɪsɪpənt/ (n): 23 Employ /ɪmˈplɔɪ/ (v): Employee (n): Employer (n): 24 Assign /əˈsaɪn/ (v): Assignment /əˈsaɪnmənt/ (n): 25 Financial support (np): Technial support (np): 26 Extend /ɪkˈstend/ (v): Extensive (adj): Extension (n): 27 To be conveniently located (v): Conveniently /kənˈviːniəntli/ Locate /ˈloʊkeɪt/ (v): Location (n): 28 Correctly /kəˈrektli/ (adv): 29 Greatly /ˈɡreɪtli/ (adv): 30 Wide /waɪd/ (adj): (= Broad) 31 Chance /tʃæns/ (n): 32 Compete /kəmˈpiːt/ (v): Competitive /kəmˈpetətɪv/ (adj): Competitiveness (n): Competition (n): Competitor /kəmˈpetɪtər/ (n): 33 Line up (v): 34 Box office (np): 35 As long as = provided (that) : 36 Support /səˈpɔːrt/ (n,v): 37 Purchase /ˈpɜːrtʃəs/ (v): đăng kí gia hạn đăng kí khán giả chứng kiến nhân chứng tham gia, tham dự người tham gia thuê nhân viên người chủ lao động phân công, phân chia nhiệm vụ nhiệm vụ giao hỗ trợ tài hỗ trợ kỹ thuật mở rộng, kéo dài rộng, lớn mở rộng, số máy mở rộng tọa lạc thuận tiện (adv): cách tiện lợi tọa lạc/ định vị địa điểm phù hợp, đắn lớn lao, đáng kể rộng rãi hội cạnh tranh mang tính chất cạnh tranh tính cạnh tranh cạnh tranh/ thi đối thủ cạnh tranh xếp hàng quầy bán vé miễn là, điều kiện (sự) hỗ trợ mua Nguyễn Đức – Luyện Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 TỪ VỰNG ETS TOEIC – THE SERIES OF NGUYỄN ĐỨC Purchase 38 Achieve Achievement 39 Replace Replacement 40 Concert 41 Device 42 Produce Producer Product Production Production process 43 Manufacture Manufacturer 44 Step 45 Display 46 Submit 47 Invoice 48 Proper Improper 49 Prefer 50 Draft 51 Approve Approval 52 Committee 53 Fortune Fortunate 54 Real estate 55 Hire 56 Complicated 57 Behind 58 Above 59 Except (for) 60 Through Throughout Thorough 61 Process (n): mua hàng/ sản phẩm /əˈtʃiːv/ (v): đạt được, có (có nổ lực) /əˈtʃiːvmənt/ (n): thành tựu /rɪˈpleɪs/ (v): thay (n): thay /ˈkɑːnsərt/ (n): buổi hòa nhạc /dɪˈvaɪs/ (v): thiết bị /prəˈduːs/ (v): sản xuất (n): nhà sản xuất (n): sản phẩm (n): sản xuất (np): quy trình sản xuất /ˌmỉnjuˈfỉktʃər/ (v): sản xuất, chế tạo (n): nhà sản xuất (n,v): bước (n,v): (sự) trưng bày (v): nộp /ˈɪnvɔɪs/ (n): hóa đơn /ˈprɑːpər/ (adj): phù hợp (adj): không phù hợp (v): thích, muốn /drỉft/ (n): thảo (v): đồng ý, tán thành (n): đồng ý, tán thành (n): ủy ban /ˈfɔːrtʃən/ (n): vận may /ˈfɔːrtʃənət/ (adj): may mắn (np): bất động sản (v): thuê /ˈkɑːmplɪkeɪtɪd/ (adj): phức tạp /bɪˈhaɪnd/ (prep): phía sau /əˈbʌv/ (prep): bên (prep): ngoại trừ /θruː/ (prep): thông qua /θruːˈaʊt/ (prep): khắp, suốt /ˈθɜːroʊ/ (adj): kỉ lưỡng, tỉ mỉ /ˈproʊses/ (v): xử lý Nguyễn Đức – Luyện Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236 TỪ VỰNG ETS TOEIC – THE SERIES OF NGUYỄN ĐỨC Process 62 Organize Organization Organizational 63 Restructure Restructuring 64 Pronounce Mispronounce 65 Accident Accidental Accidentally /ˈproʊses/ (n): /ˈɔːrɡənaɪz/ (v): /ˌɔːrɡənəˈzeɪʃn/ /ˌɔːrɡənəˈzeɪʃənl/ /ˌriːˈstrʌktʃər/ /ˌriːˈstrʌktʃərɪŋ/ /prəˈnaʊns/ /ˌmɪsprəˈnaʊns/ /ˈæksɪdənt/ (n): /ˌæksɪˈdentl/ (adj): (adv) quy trình xếp, tổ chức (n): tổ chức (adj): thuộc tổ chức (v): tái cấu trúc (n): việc tái cấu trúc (v): phát âm (v): phát âm sai tai nạn tình cờ, khơng cố ý Nguyễn Đức – Luyện Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104 https://www.Fb.com/NguyenDuc236
- Xem thêm -

Xem thêm: Test 01 , Test 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn