rút gọn mđ quan hệ

25 85 0
  • Loading ...
1/25 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

MỘT SỐ HÌNH THỨC RÚT GỌN THƯỜNG GẶP Chào em, ngơn ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng ln có hình thức rút gọn Đó xu hướng "tiết kiệm" người Khi nói rút gọn mà người ta hiểu khơng áp dụng cho đỡ tốn lời phải không em? Tuy nhiên trớ trêu chỗ người dùng thấy tiện lợi người đọc ( người học tiếng Anh nè ) lại thấy " khổ sở" nhiêu khơng hiểu câu bị rút gọn ngược lại phải tự làm rút gọn khơng biết làm cho Để giúp em hiểu thêm phần này, thầy kể số dạng rút gọn thông dụng để em làm quen Đúng ra, sâu vào phân tích có dạng "rút gọn" "tỉnh lược" phân loại theo phức tạp nên thầy gom chung lại thể thành loạt hình thức thường gặp để em dễ tham khảo Dạng thường gặp dạng rút gọn từ mệnh đề thành cụm từ Các em cần nắm rỏ chỗ : mệnh đề phải có chủ từ kèm theo động từ chia thì, cụm từ khơng có chủ từ kèm theo động từ khơng chia ( Ving, to inf, hay khứ phân từ p.p ) Nguyên tắc cần nhớ muốn rút gọn chủ từ mệnh đề phải giống nhau, rút gọn bỏ chủ từ mà chủ từ khác bỏ biết hành động làm ? Ví du: When I saw the dog, I ran away => When seeing the dog, I ran away ( : Seeing the dog, ) Đối với mệnh đề quan hệ đại từ quan hệ pahir làm chủ từ rút gọn The man who is standing over there is Mr cucku =>The man standing over there is Mr cucku The man whom you are talking about => không rút gọn Sau xem qua dạng rút gọn nhé: Rút gọn mệnh đề quan hệ: Rút gọn mệnh đề quan hệ có dạng sau: 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho mệnh đề chủ động Bỏ who, which,that be (nếu có ) lấy động từ thêm ING The man who is standing there is my brother The man who is standing there is my brother ->The man standing there is my brother 2) Dùng cụm P.P: Dùng cho mệnh đề bị động Bỏ who, which,that be I like books which were written by my father I like books which were written by my father ->I like books written by my father 3) Dùng cụm to inf Dùng danh từ đứng trứoc có chữ sau bổ nghĩa : ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND Bỏ who, which,that ,chủ từ (nếu có ) modal verb can ,will thêm to trước động từ This is the only student who can the problem This is the only student who can the problem ->This is the only student to the problem -Động từ HAVE/HAD I have much homework that I must I have much homework that I must I have much homework to -Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE) There are six letters which have to be written today There are six letters to be written today - Một số động từ khác need , want v v nói chung ta dịch chỗ to inf với nghĩa "để" mà nghe suông tai dùng GHI NHỚ : Trong phần to inf bạn cần nhớ điều sau: - Nếu chủ từ mệnh đề khác thêm cụm for sb trước to inf We have some picture books that children can read We have some picture books for children to read Tuy nhiên chủ từ đại từ có nghĩa chung chung we,you,everyone khơng cần ghi Studying abroad is the wonderful thing that we must think about Studying abroad is the wonderful thing (for us ) to think about - Nếu trước relative pronoun có giới từ phải đem xuống cuối câu ( lỗi dễ sai nhất) We have a peg on which we can hang our coat We have a peg to hang our coat on 4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ ) Dùng mệnh đề tình từ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ Cách làm: -bỏ who ,which be Football, which is a popular sport, is very good for health Football, which is a popular sport, is very good for health Football, a popular sport, is very good for health Do you like the book which is on the table? Do you like the book on the table? PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN: Khi học ta học từ dễ đến khó làm ngược lại phải suy luận từ khó đến dễ Bứoc : - Tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ Bước dễ mệnh đề tính từ thường bắt đầu WHO,WHICH,THAT BƯỚC : Bước chủ yếu giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, nhiên cách suy luận phải theo thứ tự khơng làm sai Ví dụ: This is the first man who was arrested by police yesterday Mới nhìn ta thấy câu bị động ,nếu vội vàng dễ dàng biến thành : This is the first man arrested by police yesterday sai Thật đáp án : This is the first man to be arrested by police yesterday Vậy cách thức để không bị sai ? Các em làm theo bứoc sau Nhìn xem mệnh đề có cơng thức S + BE + CỤM DANH TỪ khơng ? Nếu có áp dụng cơng thức Nếu khơng có cơng thức xem tiếp trứoc who which có dấu hiệu first ,only v v khơng ,nếu có áp dụng cơng thức (to inf ) lưu ý thêm xem chủ từ có khác khơng ( để dùng for sb ) Nếu khơng có trừong hợp xét xem câu chủ động hay bị động mà dùng VING hay P.P ( kỳ sau: rút gọn mệnh đề trạng từ) Rút gọn mệnh đề trạng từ: Mệnh đề trạng từ mệnh đề nối liên từ when, because, while Điều kiện rút gọn hai chủ từ phải giống Công thức: - Bỏ liên từ ( để lại biến thành giới từ) - Chủ động đổi động từ thành Ving - Bị động dùng p.p ( giữ lại liên từ, có NOT phải để lại to be thêm ing vào to be : ( being + p.p )- ngoại trừ liên từ when, if, though lại bỏ to be Đối với liên từ when, as ( khi) mà động từ mệnh đề to be + N mang nghĩa "là" bỏ to be mà giữ lại danh từ thơi Ví dụ: Chủ động: When he went home, => (When) going home, Bị động: Because I was given a book, I => Because of being given a book, I ( giới từ because because of, bắt buộc để lại to be ) When he was attacked by a big dog, he ran away Cấp độ 1: bỏ chủ từ => When being attcked by a big dog, he ( theo nguyên tắc để lại liên từ phải để lại to be) Cấp độ 2: bỏ to be => When attacked by a big dog, he ( với when bỏ ln to be ) Cấp độ 3: bỏ liên từ => Attacked by a big dog, he Because he wasn't rewarded with a smile, he Not being rewarded with a smile, he ( có NOT nên bắt buộc để lại to be ) As he was a child, he lived in the countryside => As a child, he lived ( bỏ to be ) Nếu sau to be cụm danh từ người ta lược bỏ AS mà để lại cụm danh từ trơ trọi Nếu em không hiểu ngun tắc khơng thể hiểu lí mà cụm danh từ lại đứng đầu câu vậy, mà khơng hiểu phân tích câu mà làm phải khơng? Các đề thi thường lợi dụng rắc rối mà "bẩy" thí sinh Mà khơng "bẩy" nhiêu đâu, người ta kết hợp với cơng thức khác ! lấy ví vụ câu đề thi ĐH năm 2008 xem nhé: A child of noble birth, his name was famous among the children in that school Để làm câu thí sinh phải hiểu rỏ cụm danh từ đầu câu rút gọn từ mệnh đề trạng từ: Câu gốc lúc chưa rút gọn : As he was a child of noble birth Rút gọn cấp độ : As being a child of noble birth ( bỏ chủ từ, động từ thêm ING ) Rút gọn cấp độ : As a child of noble birth ( bỏ động từ to be mang nghĩa "là " ) Rút gọn cấp độ : A child of noble birth ( bỏ liên từ ) Hiểu tới chưa làm mà phải thuộc lòng nguyên tắc rút gọn: chủ từ mệnh đề phải giống Rỏ ràng sau "phục hồi" lại câu gốc lúc chưa rút gọn em thấy chủ từ mệnh đề khác nhau: As he was a child of noble birth, his name was famous ( he his name) => phải sửa chủ từ đó, mà người ta gạch chủ từ mệnh đề sau nên ta chọn, his name sửa thành he MỘT SỐ MẪU RÚT GỌN KHÁC Bên mẫu rút gọn thông dụng mà em học thức chương trình học phổ thơng, sau mẫu khác mà em thấy hàng ngày đơi khơng hiểu rút gọn từ đâu rút gọn Theo lẽ thường, văn nói rút gọn nhiều văn viết dùng em lưu ý để tránh lạm dụng sử dụng mẫu văn nói vào văn viết 1 Hoán đổi mệnh đề rút gọn Theo nguyên tắc chung rút gọn mệnh đề quan hệ giữ nguyên vị trí, nhiên mẫu lại ngoại lệ Các em xem ví dụ để hiểu cách dùng She, who had not seen me since 1990, couldn't regconize me at first => She couldn't regconize me at first, not having seen me since 1990 Hoặc: => Not having seen me since 1990, she couldn't regconize me at first Dùng cụm giới từ thay cho mệnh đề quan hệ Mẫu áp dụng mệnh đề quan hệ bao gồm to be cụm giới từ cách rút gọn dễ ta việc bỏ địa từ quan hệ to be xong Ví dụ: The book which is on the table is Mr cucku's => The book which is on the table is Mr cucku's => The book on the table is Mr cucku's Dùng giới từ để thay động từ mệnh đề ( giới từ thường gặp WITH, WITHOUT, IN, OF) A Dùng WITH, WITHOUT: Hai giới từ dùng mệnh đề quan hệ mô tả phận thân thể, số mẫu có động từ HAVE ( có ), CARRY there be ( có ) Ví dụ: A girl who had big eyes => A girl with big eyes A robber who was carrying a gun => A robber with a gun A house which had no windows => A house without windows The pot in which there is no food => The pot without food in it B Dùng IN : Khi mệnh đề quan hệ diễn tả trang phục người như, quần áo, nón, giày dép, Ví dụ: A woman who is wearing a red dress => A woman in a red dress The man who is wearing dark glasses => The man in dark glasses C Dùng OF : Thường lực, tuổi tác Ví dụ: A who has a great deal of energy and enthusiasm => A man of energy and enthuasiasm A man who was thirty-five years old => A man of thirtyfive MỘT SỐ HÌNH THỨC RÚT GỌN KHÁC Vì mẫu rút gọn đa dạng nên phần chủ yếu thầy đưa ví dụ minh họa để em làm quen Rút gọn đại từ + to be I'll go if (it is) necessary If (it is) true, this will cause us a lot of trouble If ( it is) not well managed, irrigation can be harmful He glanced about as if (he was) in search of something It looks as if ( it is) going to rain She worked extremely hard though (she was) still rather poor in health -We'll send an engineer over to meet you as soon as (it is) possible George never speaks unless (he is) spoken to Unless (I am) compelled to stay in by bad weather, I go for a walk every day Though (he was ) very tired, he did not give up Once ( it is) seen, the picture can never be forgotten Once (he is ) there, he is lost Whether (he is) waking or sleeping, he breathes noisily Anyone, no matter who (he is), may point out our shortcomings (Is there) Anything you want to take with you? Rút gọn to be In our country everybody is an ordinary worker no matter what his position (is) She pledged to complete her father's unfinished task, whatever the task (is) I refuse , however favorable the conditions (are), to work there Rút gọn động từ You could have come and (you could have) told me Jean hasn't been told, but I have (been told) Only one of us was injured, and he (was) just (injured) slightly John has written a poem and Bob (has written) a short story ( tiếp) Lược bỏ complement I am tired Are you? (= Are you tired?) Is this your pen? - Yes, it is (= It is my pen) Lược bỏ túc từ Tell me the truth! Yes, but I will tell you (the truth) this evening Lược bỏ mệnh đề She is more beautiful than I thought (she was) It's cold in December in England, but (it's cold) in July in New Zealand Lược bỏ chủ ngữ (I) Thank you (It) Doesn't matter (It's) All right = What will happen if it rains? (I am) Sorry I'm late (It is) Well done! (When one is) Out of sight, (one is) out of mind Rút gọn mệnh đề trạng từ: Mệnh đề trạng từ mệnh đề nối liên từ when, because, while Điều kiện rút gọn hai chủ từ phải giống Công thức: - Bỏ liên từ ( để lại biến thành giới từ) - Chủ động đổi động từ thành Ving - Bị động dùng p.p ( giữ lại liên từ, có NOT phải để lại to be thêm ing vào to be : ( being + p.p )- ngoại trừ liên từ when, if, though lại bỏ ln to be Đối với liên từ when, as ( khi) mà động từ mệnh đề to be + N mang nghĩa "là" bỏ ln to be mà giữ lại danh từ thơi Ví dụ: Chủ động: When he went home, => (When) going home, Bị động: Because I was given a book, I => Because of being given a book, I ( giới từ because because of, bắt buộc để lại to be ) When he was attacked by a big dog, he ran away Cấp độ 1: bỏ chủ từ => When being attcked by a big dog, he ( theo nguyên tắc để lại liên từ phải để lại to be) Cấp độ 2: bỏ to be => When attacked by a big dog, he ( với when bỏ ln to be ) Cấp độ 3: bỏ liên từ => Attacked by a big dog, he Because he wasn't rewarded with a smile, he Not being rewarded with a smile, he ( có NOT nên bắt buộc để lại to be ) As he was a child, he lived in the countryside => As a child, he lived ( bỏ to be ) Nếu sau to be cụm danh từ người ta lược bỏ AS mà để lại cụm danh từ trơ trọi Nếu em không hiểu nguyên tắc khơng thể hiểu lí mà cụm danh từ lại đứng đầu câu vậy, mà khơng hiểu phân tích câu mà làm phải không? Các đề thi thường lợi dụng rắc rối mà "bẩy" thí sinh Mà khơng "bẩy" nhiêu đâu, người ta kết hợp với cơng thức khác ! lấy ví vụ câu đề thi ĐH năm 2008 xem nhé: A child of noble birth, his name was famous among the children in that school Để làm câu thí sinh phải hiểu rỏ cụm danh từ đầu câu rút gọn từ mệnh đề trạng từ: Câu gốc lúc chưa rút gọn : As he was a child of noble birth Rút gọn cấp độ : As being a child of noble birth ( bỏ chủ từ, động từ thêm ING ) Rút gọn cấp độ : As a child of noble birth ( bỏ ln động từ to be mang nghĩa "là " ) Rút gọn cấp độ : A child of noble birth ( bỏ liên từ ) Hiểu tới chưa làm mà phải thuộc lòng nguyên tắc rút gọn: chủ từ mệnh đề phải giống Rỏ ràng sau "phục hồi" lại câu gốc lúc chưa rút gọn em thấy chủ từ mệnh đề khác nhau: As he was a child of noble birth, his name was famous ( he his name) => phải sửa chủ từ đó, mà người ta gạch chủ từ mệnh đề sau nên ta chọn, his name sửa thành he ( kỳ sau: số mẫu rút gọn khác) Thầy em bổ sung thêm tí nha -Khơng phải mệnh đề trạng ngữ rút gọn có mệnh đề trạng ngữ dạng bị động rút gọn ( reduced in passive only ),nhưng dạng chủ động lại thể rút gọn được.Ngược lại,có mệnh đề rút gọn dạng chủ động ( reduced in active only ).Ngồi ra,có mệnh đề rút gọn hai dạng chủ động bị động ( reduced in all ) -Sau trường hợp +Reduced in passive only : Once , until , whenever , where , wherever , as +Reduced in active only : after , before , since , while +Reduced in all : if , unless , whether , although , though, when Eg : Once you finish your test, you should double-check it before you hand it in > cannot be reduced Once your test is finished, it should be double-check it before you hand it in ->Once finished, your test double-check it before you hand it in ( reduced in passive only) -What is more ? Mệnh đề bắt đầu when ta bỏ when chuyển sang upon on ex :when i opened the door,i saw a black dog => upon opening the door,i saw a black dog em thắc mắc câu : 3) The last student that was interviewed was Tom đáp án=> The last student to be interviewed was Tom e chưa hiểu kĩ ,e thác mắc chỗ "to be interviewed" e nghĩ "to interview" thầy cho e hỏi : ta gặp trường hợp có "last" bỏ mệnh đề quan hệ đi, động từ tobe có đc bỏ hay ko Khơng bỏ Còn câu nữa: I have some homework which i must to night câu có rút gọn đc ko ạ.(vì e thấy mệnh đề quan hệ ko làm chủ ngữ nên e nghĩ ko rút gọn đc ) rút gọn đc em làm có ko? " i have some homework to to night" ok e cảm ơn thầy em thắc mắc ạ, cụ thể trường hợp sau: we have a few exercise that we have to em rút gọn=> we have a few exercise to have to ko trường hợp có "have " xuất đầu câu ta làm theo quy tắc : bỏ mđquanhe bỏ chủ từ (nếu có ,bỏ modal verb,còn lại động từ to be động từ have,has có bỏ ko thầy.em phân vân q.thầy guips em lí giải nha thầy Phải bỏ: We have a few exercises to BÀI TẬP I : Hãy rút gọn mệnh đề tính từ câu sau 1) We had a river in which we could swim 2) Here are some accounts that you must check 3) The last student that was interviewed was Tom 4) We visited Hanoi, which is the capital of VN 5) My father, who is a pilot, often goes abroad 6) I was the only one who realized him 7) I have some homework which I must tonight Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way 9) I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which was next to mine at the motel 10) There are six reports which have to be typed today 11) Dalat, which is best known for foreign travellers, has pleasant weather 12) Animals that are born in a zoo generally adjust to captivity better than those that are captured in the wild 13) Few tourists ever see a jaguar, which is a spotted wild cat that is native to tropical America 14) She is the only woman who was appointed to the board 15) The floor is dusty but I haven't got a brush with which I can sweep it 16) A person who serves in a shop is called a shop assistant 17) John, who is my friend, has studied English for ten years There are many exercises that we have to finish before school 19) The mistakes which you have to correct are very important 20) We have a few exercises that we have to BÀI TẬP II : Dùng Ving Do you know the teacher who is coming toward us? → The boy who is playing the piano is Bend → That man, who is sitting next to Mary, is my uncle → Students who play for this course have to pay the registration fee → We have an apartment which overlooks the park → Did you get the message which concerned the special meeting? → The psychologists who study the nature of sleep have made important discoveries → The students who did not come to the class yesterday explain their absence to the teacher → Students who arrive late will not be permitted to enter the classroom → 10 The people who are waiting for the bus in the rain are getting wet → 11 Anyone who applies to that school must take an entrance examination → 12 The boy drew pictures of people who were waiting for their planes at the airport → The scientists who are searching the cause of cancer are making progress → 14 The helicopter which was flying toward the lake made a low droning sound → 15 Any student who does not want to go on the trip should inform the office → Dùng p.p John, who was taken by surprise, hardly knew what to say → Most students who were punished last week are lazy → The wild ox which is kept at Cat Tien National Park is of a special kind → Be sure to follow the instructions that are given at the top of the page → We study in a school which was built in 1956 → I come from a village that is covered by paddy fields → The man who was attacked by the crocodile still survived → The people who were injured in the accident were taken to the hospital → The boy who was awarded by the headmaster is one of the best students in this school → 10 We drove along the road that was still flooded after the heavy rain → 11 Our solar system is in a galaxy which is called the Milky Way → 12 Most of the goods which are made in this factory are exported → 13 I come from the city which is located in the southern part of the country → 14 Some of the guests who have been invited to the party can’t come → 15 Only a few of the movies which are shown on Channel 15 are suitable for the children → Dùng to inf The last person who leaves the room must turn off the light → He is always the first who comes and the last who goes → He was the first man who left the burning building → Neil Armstrong was the first man who walked on the moon → We have a lot of exercises that we have to → I have some homework that I must tonight → English is an important language which we have to master → The first thingwhich you must is to learn the new words in the reading → I was the only person who saw the difficulty → 10 Am I the next person who joins the interview? → 11 This is the third who is late for the meeting today → 12 He was the second man who was saved in the fire → 13 She is the only woman who was appointed to the board → 14 There are some reports which must be written this morning → 15 The fifth man who was interviewed was completely unsuitable → Dùng for sb to inf The language that we should master is English → Here is the novel that she could read → These are picture books that children can read → In the park there are benches on which people can sit → This is the swimming-pool in which children can swim → English is an important language which we have to master → Thầy cho hỏi câu thầy convicing an argument is, it needs support of evidence A Though B However ( đáp án) co biết cai la rít gon However Although Though rut gon dk ko thầy? bị động thơi ( xem lí thuyết đó) Vậy tai ko chon A ma chon B thầy? bị động Although với However khác đâu thầy? Nếu dich nghia~ however nhiên although đâu phải cách để phân biệt đâu thầy? However không mang nghĩa nhiên hết mà cấu trúc no matter what/how = whatever/however quên hả? Chỉ nằm cấu trúc mang nghĩa "cho dù " Với lại convincing adj V đâu mà rút gọn Còn cấu trúc đảo ngữ với though though (as) phải sau adj Tóm lại Although/though rút gọn này: Although/though + adj/adv/ving (N)/V3 Còn rút gọn với N thấy BT mạng cho đáp án thày tìm tài liệu lí thuyết chưa thấy sách nói Có lẽ xem tương đương Ving Chào thầy Cucku, em thành viên mới, trước đăng ký thành viên em thường vào forum đọc phần Grammar thầy dạy, em học nhiều từ kiến thức sâu rộng grammar thầy Hôm nay, em đăng ký nick để kính nhờ thầy giải thích cấu trúc giúp em: 1) The amount of waste being recycled rose from 30% to 32% between 2000 and 2005 2) The amount of garbage being produced each year rose from 5.6 to million tonnes between 1960 and 1970 ( Trích theo sách "Vocabulary for IELTS (Cambridge), Page 119) Hai câu có động từ "Rise" chia [ở q khứ "Rose"], lại em không hiểu cấu trúc IN ĐẬM rút gọn theo dạng bị động nào? Nếu bị động nằm sau giới từ be phải chuyển thành Being + V3 em hiểu, ví dụ: The female octopus must also guard her eggs vigilantly to prevent them from being eaten by predators Em cám ơn thầy nhiều ! Là rút gọn từ mệnh đề quan hệ em, có điều để lại to be thơi Với dạng bị động bỏ to be mà giữ lại V3 để lại to be phải dùng being Thầy cho em hỏi chút RÚT GỌN MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ KHI CÂU CÓ CÙNG CHỦ NGỮ: Theo thầy dạy: Khi rút gọn: - Bỏ liên từ - Chủ động xài V-ing - Bị động P.P (nếu giữ lại liên từ câu có NOT phải giữ lại to be đổi thành: being + P.P ) Ngoại trừ when, if, though bỏ ln tobe Em có ví dụ sau: After he was given , he => Câu em rút gọn After being given , he là: Given , he Vậy hai câu em làm có ko thầy? ok1 câu em giữ lại liên từ nên dùng: being given; câu em bỏ liên từ After nên giữ lại Given Qua giảng thầy, thầy cho em hỏi LIÊN TỪ bỏ hết thầy Vì theo em học trường Cơ em nói nối hai câu có chủ ngữ ta Giữ lại liên từ đầu câu như: After (sau khi), Before (trước khi), When (khi), Whenever (bất nào), While (trong khi), Once (một khi), Until (cho tới khi), If (nếu) Although (mặc dù) - Nếu gặp Because bỏ ln Có khơng thầy? hay có số liên từ giữ lại số liên từ phải bỏ ạ? Rất đơn giản em dịch nghĩa ra, thấy bỏ liên từ mà nghĩa có thay đổi khơng bỏ Ví dụ: When I saw the dog, I ran away Khi tơi thấy chó , bỏ chạy When seeing the dog, I ran away Khi tơi thấy chó , tơi bỏ chạy Seeing the dog, I ran away Thấy chó , tơi bỏ chạy Như nên when Before I saw the dog, I met my brother Trước tơi thấy chó , tơi gặp anh tơi Before seeing the dog, I met my brother Trước thấy chó, tơi gặp anh tơi Seeing the dog, I met my brother Thấy chó, tơi gặp anh tơi Khác nghĩa => khơng thể bỏ Và em có đọc ghi bổ sung thêm bạn post forum này: Không phải mệnh đề trạng ngữ rút gọn có mệnh đề trạng ngữ dạng bị động rút gọn ( reduced in passive only ),nhưng dạng chủ động lại thể rút gọn được.Ngược lại,có mệnh đề rút gọn dạng chủ động ( reduced in active only ).Ngồi ra,có mệnh đề rút gọn hai dạng chủ động bị động ( reduced in all ) -Sau trường hợp +Reduced in passive only : Once , until , whenever , where , wherever , as +Reduced in active only : after , before , since , while +Reduced in all : if , unless , whether , although , though, when Eg : Once you finish your test, you should double-check it before you hand it in > cannot be reduced Once your test is finished, it should be double-check it before you hand it in ->Once finished, your test double-check it before you hand it in ( reduced in passive only) Qua phần bổ sung bạn đó, thầy cho em hỏi: Vậy giả sử có câu này: After he was given , he => câu không rút gọn thầy? theo lý thuyết bổ sung bạn ghi liên After đợc gian lợc câu chủ động nên câu ko làm dc ko thầy? Hay làm đợc câu rút gọn là: After being given Or: After given , MONG THẦY GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO EM EM CÁM ƠN THẦY! CHÚC THẦY SỨC KHỎE! Các liên từ rút gọn chủ động gặp bị động giữ lại to be ok Nói chung em phải hiểu nguyên tắc chung bỏ chủ từ tất V thêm ing When I saw => Seeing When I was given => Being given Em phải hiểu bị động to be xem V bình thường để chia dạng Tuy nhiên riêng với bị động người ta thấy being dài dòng nên họ bỏ ln being mà để lại V3 (thích dùng being V3 ln khơng sai), từ ta có thêm dạng rút gọn v3 Cho nên gặp liên từ khơng cho rút gọn V3 ta phục hồi dạng ban đầu being V3 Ngun lí em gặp mệnh đề quan hệ ( bỏ whom), chia (khi kị sẽ) Tóm lại học ngữ pháp cố gắng nhìn thấu chất vấn đề ta thấy vấn đề đơn giản, khơng em thấy àm đủ thứ hết, rắc rối thế, nhiều để nhớ học không tiến ... MẪU RÚT GỌN KHÁC Bên mẫu rút gọn thông dụng mà em học thức chương trình học phổ thơng, sau mẫu khác mà em thấy hàng ngày đơi khơng hiểu rút gọn từ đâu rút gọn Theo lẽ thường, văn nói rút gọn. .. đầu câu rút gọn từ mệnh đề trạng từ: Câu gốc lúc chưa rút gọn : As he was a child of noble birth Rút gọn cấp độ : As being a child of noble birth ( bỏ chủ từ, động từ thêm ING ) Rút gọn cấp độ...1 Rút gọn mệnh đề quan hệ: Rút gọn mệnh đề quan hệ có dạng sau: 1) Dùng cụm Ving : Dùng cho mệnh đề chủ động Bỏ who, which,that
- Xem thêm -

Xem thêm: rút gọn mđ quan hệ , rút gọn mđ quan hệ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn