prepositions gioi tu

11 61 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

GIỚI TỪ (Prepositions) I Định nghĩa: Giới từ từ loại liên quan từ loại cụm từ, câu Những từ thường sau giới từ tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ a I went into the room b I was sitting in the room at that time Ta thấy rõ, ví dụ a., "the room" tân ngữ giới từ "into" Ở ví dụ b., "the room" tân ngữ giới từ "in" Chú ý: Phải ln phân biệt trạng từ giới từ, thường từ có hai chức (vừa trạng từ giới từ) Điều khác Trạng từ khơng có tân ngữ theo sau Hãy xét câu sau đây: a Please, come in It's raining (Trạng từ) We are in the small room (Giới từ)  tân ngữ "In" "the room" b He ran down quickly (Trạng từ) - "quickly" khơng phải tân ngữ "down"; trạng từ cách thức c My dictionary is on the desk (Giới từ) - liên kết với tân ngữ: (the desk) II Cách sử dụng giới từ tiếng Anh: Trong tiếng Anh, khơng có quy luật cách dùng giới từ mang tính cố định cho giới từ - giới từ, với từ loại khác tạo nghĩa khác Chẳng hạn: depend on independent of think of look after look for wait for make up look up look up to live on II Các loại giới từ tiếng Anh: Giới từ Thời gian after at before behind by during for from in on since throughout foreward until within beneath beside beyond by in off on over through to toward under within without for on with from over at to for by among from with on between of Giới từ Địa điểm / Nơi chốn about above across at before behind below Giới từ Lý do, Nguyên nhân at of through Giới từ Mục đích after on Giới từ thường: after against for to IV Vị trí giới từ Thơng thường, giới từ tiếng Anh đặt tiếng Việt; nhiên, đặt trước Từ nghi vấn hay Đại từ What is this medal made of? Of what is this medal made? hay The man whom we listened to is our new teacher The man to whom we listened is our new teacher V Cách đặt từ ngữ có giới từ: Vị trí giới từ câu làm thay đổi nghĩa câu 1- A letter was read from his friend in the class room A letter from his friend was read in the class room (Hai câu có nghĩa khác giới từ "from" có vị trí khác nhau) 2- With his gun towards the forest he started in the morning With his gun, he started towards the forest in the morning (Hai câu có nghĩa khác giới từ "towards" có vị trí khác nhau) VI Một số giới từ thông dụng: A AT, IN, ON 1.AT: dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút giây At 10 o'clock; at this moment; at 10 a.m 2.ON: dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch ) On Sunday; on this day 3.IN: dùng trước thời gian dài: tháng, mùa, năm, In June; in July; in Spring; in 2005 B IN, INTO, OUT OF IN: dùng vị trí (địa điểm- khơng chuyển hướng) In the classroom; in the concert hall; in the box INTO: dùng chuyển động từ vào I go into the classroom OUT OF: dùng chuyển động từ I go out of the classroom C FOR, DURING, SINCE: FOR: dùng để tính khoảng thời gian For two months ; For four weeks… ; For the last few years DURING: dùng để hành động xảy suốt thời gian vật, kiện h During christman time; During the film; During the play SINCE: dùng để đánh dấu mốc thời gian Since last Saturday; since Yesterday D AT, TO AT: dùng cố định vị trí tương đối nhỏ, diện tích nơi lớn ta dùng "in" At the door; At home; At school… In Ha Noi; In the world… TO: dùng chuyển động tới nơi Go to the window; Go to the market E ON, OVER, ABOVE (ở trên) ON: dùng vị trí đứng liền trên, có tiếp xúc On the table; on the desk OVER: dùng lớp / thứ tự bên (áo, quần)… I usually wear a shirt over my singlet ABOVE: Với nghĩa cao so với vật khác thấp The ceiling fans are above the pupils The planes fly above our heads F TILL, UNTIL (tới, khi) TILL: dùng cho thời gian không gian Wait for me till next Friday (thời gian) They walked till the end of the road (không gian) UNTIL: dùng với thời gian He did not come back until 11.pm yesterday (thời gian) A NHĨM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ Be out = ngoài, vắng Be absent from = vắng mặt Be afraid of = sợ Be amazed at = ngạc nhiên Be amused at = vui Be angry at (sth) = giận việc Be angry with (sb) = giận Be aware of = nhận thức Be bored with = buồn, chán nản 10 Be compared with = so với 11 Be convenient for = thuận tiện cho 12 Be covered with = bị che phủ 13 Be crowded with = đông đúc với 14 Be cruel to = độc ác với 15 Be delighted at = vui thích 16 Be different from = khác với 17 Be excited about = hào hứng 18 Be familiar with = quen với 19 Be famous for = tiếng 20 Be far from = xa với 21 Be fond of = thích 22 Be full of = no, đầy 23 Be good at = giỏi mơn 24 Be good for = tốt cho 25 Be interesting in = thích 26 Be kind to = tốt với 27 Be looking forward to = trông chờ 28 Be made from = làm từ (chất liệu) 29 Be made in = sản xuất đâu 30 Be made of = làm (chất liệu) 31 Be nice to = tốt với 32 Be pleased with = hài lòng với 33 Be polite to = lễ phép 34 Be presented with = trao tặng với 35 Be proud of = tự hào 36 Be satisfied with = thoả mãn 37 Be scared of = e dè, sợ 38 Be similar to = tương tự với 39 Be sure of = chắn 40 Be surprised at = ngạc nhiên 41 Be tired of = mệt mỏi, chán 42 Be useful for = hữu dụng để 43 Be worried about = lo lắng 44 Bewrong with = sai với B NHÓM ĐỘNG TỪ ĐI KÈM GIỚI TỪ add sth to sth = thêm vào agree with = đồng ý amount of = số lượng lớn arrive at + nơi chốn = đến (nơi nhỏ, không tên) arrive in + địa danh = đến (nơi lớn có tên riêng) ask for = xin be on = chiếu phim base on = dựa vào believe in = tin tưởng 10 borrow sth from = mượn từ 11 bring back = mang trở lại 12 buy sth for so = mua cho 13 change st into st = đổi thành 14 check in = đăng kí 15 check up = kiểm tra, khám 16 clear up = làm sạch, dọn 17 compare with = so sánh với 18 complain about = than phiền 19 cook meals for so = nấu bữa ăn cho 20 cut down = đốn xuống 21 depend on = phụ thuộc vào 22 devide into = phân chia thành 23 devote to = cống hiến cho 24 die for = chết (ai) 25 die of = chết (bệnh) 26 end up = chấm dứt, kết thúc 27 even up = san 28 fall down = rơi xuống 29 fallin love with so = yêu người 30 fill out = diễn 31 find st for so = tìm cho 32 find out = tìm 33 flow across = chảy ngang qua 34 fly to somewhere = bay đến đâu 35 follow so to somewhere = theo sau đến đâu 36 get out of = thoát khỏi, 37 get up = thức dậy 38 give up = từ bỏ 39 glad to + V = vui mừng làm 40 go for a swim = bơi 41 go for a walk = tản 42 go on = xảy ra, tiếp tục 43 go on a trip = du lịch 44 go on a vacation = nghỉ 45 go up = gia tăng, lên 46 hear about (of) = nghe 47 help so with sth = giúp với 48 hundred of = hàng trăm 49 insist on = nhấn mạnh 50 interact with = ảnh hưởng, tác dụng 51 join in = tham gia vào 52 keep so awake = làm thức giấc 53 keep so away = tránh xa 54 laugh at = chọc ghẹo 55 learn by heart = học thuộc lòng 56 learn how to + V = học cách làm 57 learn about st = học 58 line up = xếp hàng 59 listen to = lắng nghe 60 live apart = sống xa 61 live on = sống nhờ vào 62 live with somebody = sống với 63 look after = chăm sóc 64 look at = nhìn ngắm 65 look for = tìm kiếm 66 look up = tra từ điển 67 look forward to = trông chờ ai, 68 love for = tình yêu dành cho 69 make st for so = làm, may cho 70 millions of = hàng triệu 71 nice to + V = tốt, tuyệt để làm 72 open to = mở cửa cho 73 pick so up = rước 74 plenty of = nhiều, phong phú 75 prepare for = chuẩn bị cho 76 pull out = lôi 77 put into = đặt vào 78 put out = làm tắt, dập tắt 79 queue up = xếp hàng 80 receive sth from so = nhận từ 81 return to = trở lại đâu 82 sell st to so = bán cho 83 send st to so = gửi cho 84 send sth from somewhere = gửi từ đâu 85 separate sth from = tách 86 speak to so = nói chuyện với 87 spend + time (money) on = dùng thời gian (tiền vào) 88 succeed in = thành cơng 89 suck up = nịnh hót 90 suitable for = thích hợp cho 91 sum up = tóm lại, tóm tắt 92 take over = đảm nhận 93 take care of = chăm sóc 94 take part in = tham gia vào 95 take so to somewhere = dẫn đâu 96 talk about = nói 97 talk to / with = nói với 98 talk to so about st = nói vời 99 thanks for sth = cám ơn 100 thanks to sth / sb = nhờ có gì/ai 101 the number of = số lượng lớn 102 think about = nghĩ 103 think of = nghĩ 104 thausands of = hàng ngàn 105 turn off = tắt (máy) 106 turn on = mở (máy) 107 turn up = mở to lên 108 wait for = đợi chờ 109 wake up = thức dậy 110 walk along = dọc theo 111 walk into = vào 112 walk up = lên 113 wash up = rửa chén, giặt 114 wear out = rách, mòn 115 work for so = làm việc cho 116 work with so = làm việc với 117 worry about = lo lắng 118 write for = viết cho báo 119 write to so = viết cho 120 stay away from = tránh xa 121 stay up late = thức khuya 122 stay with sb = với C CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC IN: địa danh, tháng, năm, mùa, buổi… in 2002 = vào năm 2002 in January = vào tháng in February = vào tháng in March = vào tháng in April = vào tháng in May = vào tháng in June = vào tháng in July = vào tháng in August = vào tháng in september = vào tháng in October = vào tháng 10 in November = vào tháng 11 in December = vào tháng 12 in spring = vào mùa xuân in summer = vào mùa hè in autumn (fall) = vào mùa thu in winter = vào mùa đông in the morning = vào buổi sáng in the afternoon = vào buổi chiều in a few minutes = vài phút in a village = làng in England = nuớc Anh in English = tiếng Anh in grade 6, 7, 8,… = học lớp 6, 7, in London = Luân Đôn in industry = ngành công nghiệp in the city = thành phố in the countryside = miền quê in town = thị trấn in the library = thư viện in the living room = phòng khách in the middle of = in the ocean = đại dương in the souvenir shop = cửa hàng lưu niệm in your free time = vào thời gian rãnh in education = ngành giáo dục in front of = phía trước in the country = nước in town = thị trấn, thành phố in the house = nhà ON: trên, thứ, tháng + ngày on Monday = vào thứ on Tuesday = vào thứ on Wednesday = vào thứ on Thurday = vào thứ on Friday = vào thứ on Saturday = vào thứ on Sunday = vào chủ nhật on September nd = vào ngày tháng on May 19 th = vào ngày 19 tháng năm on Christmas Day = vào ngày Giáng Sinh on New Years' Day = vào ngày Tết on Saturday morning = vào sáng thứ on a farm = nông trại on the couch = ghế salong dài on the ground = mặt đất on the left = bên trái on the right = bên phải on = chân on the way = đường on TV (television) = ti vi on vacation = vào kì nghỉ AT = tại, vào lúc at Christmas = vào Giáng Sinh at night = vào ban đêm at noon = vào lúc trưa at the market = chợ at the post office = bưu điện at the same time = lúc at 10 o'clock… = vào lúc 10 … at home = nhà at number 1, 2, 3,… = số nhà 1, 2, 3,… at school = trường at the back of … = phía sau lưng at weekends = vào ngày nghỉ cuối tuần at work = nơi làm việc AROUND = xung quanh aound the world = vòng quanh giới around the city = vòng quanh thành phố around the pool edge = xung quanh bờ hồ SINCE = kể từ Since last week = kể từ tuần trước Since 2005 = kể từ năm 2005 Since yesterday = kể từ hôm qua FOR = khoảng (sau FOR + khoảng hay tổng thời gian) for two days = khoảng ngày for three weeks = khoảng tuần for five month = khoanảg tháng for ten years = khoảng 10 năm D CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNG Sau số cụm từ thơng dụngcó giới từ cùng: From time to time (occasionally): We visit the museum from time to time (Thỉnh thoảng đến thăm viện bảo tàng.) Out of town (away): vắng, khỏi thành phố I can not see her this week because she's out of town (Tuần gặp cô khỏi thành phố.) Out of date (old): cũ, lỗi thời Don't use that dictionary I'ts out of date (Đừng dùng từ điển đó, lỗi thời rồi.) Out of work (jobless, unemployed): thất nghiệp I've been out of work for long (Tôi bị thất nghiệp lâu rồi.) Out of the question (impossible): Your request for an extension of credit is out of question (Yêu cầu kéo dài thời gian tín dụng anh khơng thể được.) Out of order (not functioning): hư, không hoạt động Our telephone is out of order (Điện thoại bị hư.) By then: vào lúc He'll graduate in 2009 By then, he hope to have found a job (Anh tốt nghiệp vào năm 2009 Vào lúc đó, anh hi vọng tìm việc làm.) By way of (via): ngang qua, qua ngả We are driving to Atlanta by way of Boston Rouge (Chúng lái xe Atlanta qua ngả Boston Rouge.) By the way (incidentally): By the way, I've got two tickets for Saturday's game Would you like to go with me? (Tơi có vé xem trận đấu ngày thứ bảy.Tiện thể, bạn có muốn với tơi khơng?) By far (considerably): rất, nhiều This book is by far the best on the subject ( Cuốn sách hay đề tài đó.) By accident (by mistake): ngẫu nhiên, không cố ý Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer by accident (Không nhận bưu phiếu vào ngày thứ sáu phiếu sai vơ tình đưa vào máy vi tính.) In time ( not late, early enough): không trễ, đủ sớm We arrived at the airport in time to eat before the plane left (Chúng đến phi trường vừa đủ thời gian để ăn trước phi cất cánh.) In touch with (in contact with): tiếp xúc, liên lạc với It's very difficult to get in touch with her because she works all day (Rất khó tiếp xúc với làm việc ngày.) In case (if): nếu, trường hợp I'll give you the key to the house so you'll have it in case I arrive a littlle late (Tơi đưa cho anh chìa khóa ngơi nhà để anh có trường hợp đến trễ chút.) In the event that (if): nếu, trường hợp In the event that you win the prize, you will be notified by mail (Trong trường hợp anh đoạt giải thưởng, anh thông báo thư.) In no time at all (in a very short time): thời gian ngắn He finished his assignment in no time at all (Anh ta làm xong thời gian ngắn.) In the way (obstructing): choán chỗ, cản đường He could not park his car in the driveway because another car was in the way (Anh ta đậu xe chỗ lái xe vào nhà xe khác choán chỗ.) On time (punctually): Despite the bad weather, our plane left on time (Mặc dù thời tiết tiết xấu, máy bay cất cánh giờ.) On the whole (in general): nói chung, đại khái On the whole, the rescue mission was well excuted (Nói chung, sứ mệnh cứu người thực tốt.) On sale: bán giảm giá Today this item is on sale for 25$ (Hôm mặt hàng bán giảm giá 25 la.) At least (at minimum): tối thiểu We will have to spend at least two weeks doing the experiments (Chúng phải hai tuần lễ để làm thí nghiệm.) At once (immediately): Please come home at once (Xin nhà lập tức.) At first (initially): lúc đầu, ban đầu She was nervous at first, but later she felt more relaxed (Ban đầu cô ta hồi hộp, sau ta cảm thấy thư giãn hơn.) For good (forever): mãi, vĩnh viễn She is leaving Chicago for good (Cô ta vĩnh viễn rời khỏi Chicago.) GIỚI TỪ VÀ THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH ADJECTIVES + PREPOSITIONS ABOUT Careless about : bất cẩn Concerned about : quan tâm Confused about : bối rối Excited about : hào hứng Happy about : hạnh phúc, vui Sad about : buồn Serious about : nghiêm túc Upset about : thất vọng Worried about : lo lắng Anxious about : lo lắng Disappointed about sth : thất vọng việc AT Amazed at : ngạc nhiên… Amused at : vui về… Angry at sth : giận điều Annoyed at sth : khó chịu điều Bad at : dở về… Clever at : khéo léo Clumsy at : vụng Good at : giỏi Excellent at : xuất sắc về… Furious at sth : giận Quick at : nhanh… Present at : diện… Skillful at : khéo léo, có kỹ Surprised at : ngạc nhiên Shocked at : bị sốc FROM Isolate from : bị cô lập Absent from : vắng mặt khỏi Different from : khác Safe from : an toàn Divorced from : ly dị, làm xa rời Descended from : xuất thân Far from : xa FOR Available for sth : có sẵn (cái gì) Anxious for, about : lo lắng Bad for : xấu cho Good for : tốt cho Convenient for : thuận lợi cho… Difficult for : khó… Late for : trễ… Liable for sth : có trách nhiệm pháp lý Dangerous for : nguy hiểm… Famous for : tiếng IN Absorbed in : say mê, chăm Involved in : liên quan đến Interested in : thích, quan tâm về… Rich in : giàu Successful in : thành công Confident in sth : tin cậy vào OF Ashamed of : xấu hổ về… Afraid of : sợ, e ngại… Ahead of ; trước Aware of : nhận thức Capable of : có khả Confident of : tin tưởng Doublful of : nghi ngờ Fond of : thích Full of : đầy Hopeful of : hy vọng Independent of : độc lập Nervous of : lo lắng Proud of : tự hào Jealous of : ganh tỵ với Guilty of : phạm tội về, có tội Sick of : chán nản Scare of : sợ hãi Suspicious of : nghi ngờ Joyful of : vui mừng Quick of : nhanh chóng về, mau Tired of : mệt mỏi Terrified of : khiếp sợ ON Keen on : hăng hái Dependent on : lệ thuộc TO Able to : Acceptable to : chấp nhận Accustomed to : quen với Agreeable to : đồng ý Addicted to : đam mê Available to sb : sẵn cho Delightfull to sb : thú vị Familiar to sb : quen thuộc Clear to : rõ ràng Contrary to : trái lại, đối lập Equal to : tương đương với Exposed to : phơi bày, để lộ Favourable to : tán thành, ủng hộ Fit for : thích hợp với Well-known for : tiếng Greedy for : tham lam… Good for : tốt cho Grateful for sth : biết ơn việc… Helpful / useful for : có ích / có lợi Necessary for : cần thiết Perfect for : hoàn hảo Prepare for : chuẩn bị cho Qualified for : có phẩm chất Ready for sth : sẵn sàng cho việc Responsible for sth : có trách nhiệm việc Suitable for : thích hợp Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho Grateful to sb : biết ơn Harmful to sb (for sth) : có hại cho (cho gì) Important to : quan trọng Identical to sb : giống hệt Kind to : tử tế Likely to : Lucky to : may mắn Liable to : có khả bị Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc / cho Next to : kế bên Open to : cởi mở Pleasant to : hài lòng Preferable to : đáng thích Profitable to : có lợi Responsible to sb : có trách nhiệm với Compare with : so với Angry with : chán… Friendly with : thân mật Bored with : chán… Fed up with : chán… Busy with : bận… Familiar with : quen thuộc Furious with : phẫn nộ Pleased with : hài lòng Popular with : phổ biến Identical with sth : giống hệt Satisfied with : thỏa mãn với Rude to : thô lỗ, cộc cằn Similar to : giống, tương tự Useful to sb : có ích cho Willing to : sẵn lòng WITH Annoyed with : bực bội Delighted with : vui mừng với… Disappointed with sb : bực Acquainted with : làm quen với (ai) Crowded with : đông đúc Contrasted with : tương phản với Concerned with : liên quan đến SOME SPECIAL CASES Be tired of: chán Be tired from: mệt I’m tired of doing the same work everyday I’m tired from walking for a long time Be grateful to sb for sth: biết ơn việc I’m grateful to you for your help Be responsible to sb for sth: có trách nhiệm với việc Good / bad for: tốt / xấu cho… Good / bad at: giỏi / dở Be kind / nice to: tốt với It’s kind / nice of sb: … thật tốt Note: After preposition, we often use V-ing PHRASAL VERBS BREAK Break down : hư hỏng xe Break off : chấm dứt Break up : phá hủy CARRY Carry on : tiếp tục Carry over : chuyển giao Carry off : đạt Carry out : thực DO Do away with : vứt bỏ Do away up : buộc chặt MAKE Make up : trang điểm, bịa ra, hoàn thành Make out : viết Make over : chuyển nhượng tài khoản Make up to : xu nịnh Make off with : trốn với BRING Bring about : gây Bring in : giới thiệu Come upon : thấy tình cờ Come across : gặp gỡ tình cờ Come about : xảy Come in : vào Come off : thành công Come round : ghé thăm LET Let on : tiết lộ Let up : thư giãn Let off : xin lỗi Let sb down : làm tuyệt vọng DRAW Draw on : tới gần Draw up : thảo ra, vạch FALL Fall off : thu hẹp Fall out : cãi Fall through : thất bại Fall to : bắt đầu làm Fall upon : công Fall in with : gặp gỡ tình cờ, đồng ý Bring off : đạt thành công Bring round : làm hồi tỉnh, ghé thăm Bring on : thúc đẩy Bring up : giáo dục COME Come by : ghé thăm SET Set about : bắt đầu Set on : công Set down : viết Set out : trình bày quan điểm Set to : bắt đầu Set up : thành lập VERBS + PREPOSITIONS A Admire sb for sth : khâm phục việc Accuse sb of sth : kết tội Apologize to sb for sth : xin lỗi Apply for sth : nộp đơn Apply to sb for sth : yêu cầu Ask for : yêu cầu Arrange for : xếp Attach to : gắn vào Agree with sb on sth : đồng ý với việc Approve of sth to sb : tán thành việc với Absorb in : say mê Attend to : lưu tâm Arrive at (station, airport, bus stop): đến nơi nhỏ Arrive in (London, Paris, England, France) đến thành phố, đất nước B Blame sb for sth : đổ lỗi cho việc Bring about : xảy Bring in : giới thiệu Bring up : giáo dục Bring on : dẫn đến Believe in : tin tưởng Base on : dựa Belong to : thuộc Beg for sth : van nài cho, xin Borrow sth for sb : mượn C Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ Congratulate sb on sth : chúc mừng việc Comply with : tuân thủ Catch sight of : trông thấy Count on : tin cậy Come from : xuất thân Concentrate on : tập trung Consist of : bao gồm Come across : gặp gỡ tình cờ Come off : xảy Come round : viếng thăm Come about : xảy Come by : kiếm Cut down : giảm Cut out : loại Carry out : thực Carry over : chuyển giao Carry on : tiếp tục Carry off : đạt H Hear of / about / from : nghe / / nghe tin Hope for : hy vọng I Infer from : suy từ Insist on : nài nỉ Introduce to sb : giới thiệu với J Join in : tham gia vào L Lose sight of : dấu Live on : sống nhờ Long for : mong mỏi Lose touch with : liên lạc Lose track of : dấu Look forward to : mong đợi Look at : nhìn vào Look up : tra từ (trong từ điển) Look after / out / for : chăm sóc / coi chừng / tìm kiếm M Make use of : sử dụng Make room for : dọn chỗ cho Make a fuss over : làm ồn Make allowance for : chiếu cố Make fun of : chế nhạo Make up : bịa Make over : chuyển nhượng Make out : phân biệt Make up to : xu nịnh Make off with : khỏi P Put up with : chịu đựng Put a stop to : dừng lại Pay a visit to : viếng thăm Persist on : cố tình Prefer … to : thích … Prevent….from : ngăn cản Punish sb for : phạt Participate in : tham gia Pay attention to : ý Put on : mặc vào Put off : trì hỗn Put out : dập tắt Put aside : bỏ qua bên Pay for sth / pay sb : trả tiền Play on sb : chơi khăm Provide sb with sth : cung cấp Change into, turn into : hóa D Dream of : mơ Die of (a disease) : chết (1 bệnh) Descend from : xuất Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào Do up : buộc chặt Do away : chấm dứt Do with : có liên quan tới Do without : khơng liên quan tới Disapprove of : không tán thành Differ from : khác với E Escape from : trốn thoát F Fight with sb for sth : đánh Fine sb for : phạt G Give place to : nhường chỗ cho Give way to : nhường đường cho Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với Get on : lên xe Get off : xuống xe Get out : cút khỏi, khỏi Go down with / for / against : bị bệnh / tán thành / phản đối Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm Give in / up / out : nhượng / từ bỏ / thất bại K Keep pace with : theo kịp Provide sth for sb : cung cấp S Supply sb with sth : cung cấp Supply sth for sb : cung cấp O Object to sb / V-ing : phản đối / việc Occur to = happen to : xảy Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị làm S Set off / out : khởi hành Stand for : tượng trưng Succeed in : thành cơng T Take care of : chăm sóc Take after : trông giống Take notice of : ý Take account of : ý đến Take into consideration : xem xét Take advantage of : lợi dụng, tận dụng Take part in : tham gia Turn up : xuất hiện, vặn to Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ Turn out : hóa Turn in : ngủ Think of sb : nghĩ Think about sth : nghĩ Think to oneself : tự nghĩ W Wait for : chờ đợi Work for : làm việc cho Work as : làm việc EXPRESSIONS According to : theo Due to : Due for : Except for : ngoại trừ Owing to : On account of : Because of : Instead of : thay In front of : đằng trước In terms of : qua, dựa In charge of : phụ trách Apart from : Thanks to : nhờ PREPOSITION + IN In love : yêu In fact : In need : cần In trouble : gặp rắc rối In general : nhìn chung In the end : cuối In danger : gặp nguy hiểm In debt : mắc nợ In time : kịp lúc In other words : nói cách khác In short : nói tóm lại In brief : nói tóm lại In particular : nói riêng In turn : AT At times : At hand : với tới At heart : tận đáy lòng At once : At length : chi tiết On the average : trung bình On one’s own : On foot : On purpose : có mục đích On time : On the whole : nhìn chung On fire : cháy On and off : On the spot : chỗ On sale : bán giảm giá On duty : trực nhật BY By sight : biết mặt By change : tình cờ By mistake : nhầm lẫn By heart : thuộc lòng By oneself : By all means : chắn By degrees : từ từ By land : đường By no means : không không 10 At a profit : có lợi At a moment’s notice : thời gian ngắn At present : At all cost : giá At war : thời chiến At a pinch : vào lúc thiết At ease : nhàn hạ At rest : thoải mái At least : At most : nhiều ON On second thoughts : nghĩ lại On the contrary : trái lại OUT OF Out of work : thất nghiệp Out of date : lỗi thời Out of reach : tầm với Out of money : hết tiền Out of danger : hết nguy hiểm Out of use : hết sài Out of the question : không bàn cãi Out of order : hư Under control : kiểm soát Under rest : bị bắt Within reach : tầm với From time to time : 11 ... (Cô ta vĩnh viễn rời khỏi Chicago.) GIỚI TỪ VÀ THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH ADJECTIVES + PREPOSITIONS ABOUT Careless about : bất cẩn Concerned about : quan tâm Confused about : bối rối... công Set down : viết Set out : trình bày quan điểm Set to : bắt đầu Set up : thành lập VERBS + PREPOSITIONS A Admire sb for sth : khâm phục việc Accuse sb of sth : kết tội Apologize to sb for
- Xem thêm -

Xem thêm: prepositions gioi tu , prepositions gioi tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn