phan biet speak,talk,say,tell

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

phân biệt SPEAK/ TALK/ SAY/TELL -Speak thường dùng người nói với tập thể -Talk thường dùng hay nhiều người đối thoại với -Say theo sau words (cấu trúc: say something to somebody) -Tell thường dùng để truyền tải thông tin (cấu trúc: tell somebody something) Cụ thể: ● SAY: Là động từ có tân ngữ, có nghĩa là”nói ra, nói rằng”, trọng nội dung nói Ex: - Please say it again in English (Làm ơn nói lại tiếng Anh) - They say that he is very ill (Họ nói cậu ốm nặng) ● SPEAK: Có nghĩa “nói lời, phát biểu”, trọng mở miệng, nói lời Thường dùng làm động từ khơng có tân ngữ thường sử dụng với giới từ „to„, „about„ „of„ trước tân ngữ Khi có tân ngữ số từ thứ tiếng”truth” (sự thật) Ex: - He is going to speak at the meeting (Anh phát biểu mít tinh) - I speak Chinese I don‟t speak Japanese (Tơi nói tiếng Trung Quốc Tơi khơng nói tiếng Nhật Bản) - She spoke about her work at the university Bà ta nói thành tích trường Đại học - He spoke of his interest in photography Anh ta nói sở thích nhiếp ảnh Khi muốn “nói với ai” dùng speak to sb hay speak with sb Ex: - She is speaking to our teacher (Cơ nói chuyện với thày giáo chúng ta) ● TELL: Có nghĩa “kể, trọng, trình bày” Thường gặp kết cấu : tell sb sth (nói với điều đó), tell sb to sth (bảo làm gì), tell sb about sth (cho biết điều gì) Ex: - The teacher is telling the class an interesting story (Thầy giáo kể cho lớp nghe câu chuyện thú vị) - Please tell him to come to the blackboard (Làm ơn bảo cậu lên bảng đen) - We tell him about the bad news (Chúng tơi nói cho nghe tin xấu đó) ● TALK: Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần speak, trọng động tác “nói‟ Thường gặp kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai) Ex: - What are they talking about? (Họ nói chuyện thế?) - He and his classmates often talk to eachother in English (Cậu bạn lớp thường nói chuyện với tiếng Anh).” Chúc em học tốt! (st)
- Xem thêm -

Xem thêm: phan biet speak,talk,say,tell , phan biet speak,talk,say,tell

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn