PART 7 TEST6 ECO 4 TRÀ THANH

25 43 0
  • Loading ...
1/25 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

ĐÁP ÁN CHI TIẾT TI T PART 7_ TEST6_ECO4 Câu 153-154 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 153 Hỏi mục đích thơng báo >>>> Câu hỏi tổng quát >>> dung Skim (đọc lướt ) để tìm ý Đây thường câu hỏi đọc hiểu nhằm mục đích kiểm tra kĩ đọc lướt ( skimming) tìm ý đoạn văn Vì thế, đừng sâu vào chi tiết hay từ mà cần ý đến cấu trúc từ khóa ( key words) mà Để trả lời dạng câu hỏi này, làm sau:    Đọc dòng đoạn văn Tìm mối liên hệ dòng đoạn văn Đọc lướt qua dòng lại, kiểm tra liệu ý dòng có với dòng lại hay khơng Trong q trình đọc ý đến từ khóa lặp lặp lại hay từ đồng nghĩa Loại bỏ phương án sai Phương án sai phương án: Khơng tìm thơng tin Trái với thơng tin đề cập Quá chi tiết ( thông tin thời gian, địa điểm, miêu tả cụ thể) Cơng ty giới thiệu + đưa events (chương trình) : + Giảm giá thường niên tháng + hội thảo miễn phí + Thơng báo địa điểm >>>>> key D : Thông báo tới khách hàng kiện diễn 154 Điểm feature (điểm nhấn) cửa hàng Grandel’ Hardware >>>> Câu hỏi NOT >>> nhớ key words câu lựa chọn dò với thơng tin (Scan) A Rental (tiền thuê) >>>> không đề cập TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page B Seminars (Hội thảo) o) >>>> đề đ cập kiện thứ (feature 2) ssắp tới cửa hàng C Location in New York ( địa đ điểm New York ) >>>> đề cậpp ssự kiện (feature 3) ( New opening location ) D Yearly sale event ( giảm gi giá thường niên) >>>> đề cậpp ssự kiện (feature 1) (Annual Sale ) * Lưu ý : Yearly = annual : hàng năm n >>>>>> key A : Equipment rentals : tiền ti thuê trang thiết bị 155- 156 refer the following email TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 155 thư đượcc viết vi ? >>>> Câu hỏi tổng quát >>>> Đọcc câu đđầu thư để nắm m ý >>>> Skimming A respond to a request : hồii đáp yêu cầu c u >>>> nhìn vào “Re : Flight Schedule” “ Thank you for… on May 12” … >>>> Đây b thư hồii đáp vvề lịch trình : lịch bay + nơi củaa ông Marks B To report a hotel cancellation : thông báo hủy h chỗ >>>>> ý khơng có Nhớ keyword “hotel”” câu lựa l chọn,rồi đối chiếu (scan ) vớii đđọc “Your hotel request was processed without any holdups” (Yêu cầu khách ssạn ơng xử lý mà khơng có trở ngại nào,tiến hành dự định) C To change a destination : thay đổi đ điểm đếnn >>>>> ý bài,ơng Marks thay đổi thờii gian bay ch không thay đổi điểm đến D To ask a deposit : yêu cầu u m khoản đặt cọcc >>>>> ý khơng có >>>>>Key A : hồii âm u cầu c ơng Marks 156 Ơng Mark đề nghị ngh làm ? >>>> Câu hỏi chi tiếtt >>>> câu hhỏi tương đương với câu hỏi dự d đoán hành động/ kiện xảyy “ What/How should A do~ ?” A đốii tượng tư mà đọc muốn hướng đếnn ngư người nhận thư,nhận thông báo, quảng ng cáo >>>>> Chú ý : Các phần ph trả lờii câ hhỏi dạng TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page thường gợi ý phần cuối đọc, nơi nội dung yêu cầu,đòi hỏi… thường xuất Như đọc Mr Mike đề nghị Mr Mark “ Please let me know if this departure time is suitable” (Đoạn 1) >>>> xác nhận thông báo cho Mr Mike thời gian khởi hành có phù hợp,hợp lý khơng “please contact me with any question you may have” (đoạn 2) >>>> liên lạc để biết thêm thông tin A Choose a different airline : chọn hãng hàng không khác B Reserve a hotel room : đặt phòng C Confirm a change in departure time : xác nhận thay đổi thời gian cất cánh D Select an arrival time : chọn thời gian >>>>> Key C Confirm a change in departure time : xác nhận thay đổi thời gian cất cánh * Chú ý : Ở câu trả lời sử dụng paragraphing để thay đổi câu chữ “ let me know….” = “confirm…” 157 – 158 Refer to the following advertisement TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 157 Quảng cáo KHÔNG đề đ cập Cambridge 5-star star Beaches ? >>>>> Câu hhỏi NOT >>> Câu hỏi chi tiếtt >>> lựa l từ khóa lựa chọnn Scan A They require a deposit for reservations : Họ yêu cầu mộtt kho khoản đặt cọc cho việc đặt trướcc phòng >>>> Đúng ( 20% deposit to reserve your room ) TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page B They offer more than one pool : Cung cấp nhiều hồ bơi >>>> Đúng >>> ghi nhớ từ khóa POOL scan bài.Có pools C There is a special online discount : Chiết khấu online >>>> Đúng >>> “first time guests that book online ….receive 15% off the standard room rate” *Chú ý: discount thay 15% off D Meeting rooms are available : Phòng họp có sẵn >>>> Sai (NOT) >>>>>> Key D Meeting rooms are available : Phòng họp có sẵn 158 What does the hotel offer new guests ? khách sạn đưa lời mời với khách ? >>>>> Câu hỏi chi tiết >>> Ghi nhớ từ khóa “ New guest” Scan đọc Ta tìm dòng thơng tin new guests sau “ First time guests that book online before September 11 receive 15% off the standard room rate” (Với khách lần đầu đặt phòng online trước 11/9 nhận chiết khấu 15% cho phòng tiêu chuẩn) >>>> Key A : A discount on room charge : Chiết khấu chi phí phòng *Chú ý : 15% off = discount 15% 159- 162 Refer to the following news article TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 159 What the purpose of the news article ? Mục M đích củaa báo >>>> Câu hhỏi tổng quát >>>> đọcc tiêu đề đ báo lướt qua đoạnn ta th thấy từ khóa “ acquisitions” (các cuộcc mua bán sát nhập) nh >>>> Bài báo nói cuộộc mua bán sát nhập củaa Zoom.com SocialDeck >>>>> key A : To report on the purchase of a company : thông báo vvề việc mua bán công ty * Chú ý : Purchase = buy = get acquisition 160 Who is Brad Daugherty ? Ai B.D ? >>>> Câu hỏi chi tiếtt vvề đối tượng đọc >>>> Ghi nhớ từ khóa Brad Daugherty Scan (dò đọọc) >>>>> key C : The CEO of Zoom.com 161 Where did Mr Daugherty meet Mr Thibeau ? Ơng D gặpp ơng T đâu>>>> câu hỏi chi tiết >>>>> keywords Thibeau >>>> Key B In London : London 162 How many companies has Zoom.com acquired since August ? Có công ty mà Zoom.com mua từ t tháng ? Có cơng ty mà Zoom.com thu mua : SocialDeck, Slidez, Jamol, Liiike.com >>>> Key D : Four TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 163- 165 Refer to article TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 10 163 What time does the restaurant close on Thursday ? Vào thứ nhà hàng đóng cửa lúc >>>> 10 P.M >>>> key C 10 P.M 164 What is indicated about the restaurant ? đáp án khơng nói nhà hàng ? >>>> Câu hỏi chi tiết đối tượng A The service is slow in the bar area (Dịch vụ chậm chạm khu vực quầy bar) >>>>> Bài đọc không nói tới bar area >>>> loại B It is closed on certain holidays ( đóng cửa vào ngày lễ) >>>>> Không đề cập >>>> loại C Reservations are required for large parties ( bữa tiệc lớn phải đặt trước) >>>>> không đề cập >>>> loại D It is decorated diffirently than it original location ( nhà hàng trang hoàn khác hẳn so với nhà hàng trước ) >>>>> Mục “ The space”,đoạn cuối “ A long and much needed change in the atmosphere… pizza hasn’t changed” >>>> Đúng >>>> key D It is decorated diffirently than it original location ( nhà hàng trang hoàn khác hẳn so với nhà hàng trước ) 165 What is NOT stated in the article ? Điều khơng thể báo? >>>>> Câu hỏi chi tiết NOT A At Jay’s Pizza individual slices of pizza are not sold Tại Jay’s Pizza không bán miếng nhỏ >>>> B Its pizza traces its roots to Chicago >>>>> Sai TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 11 C Most other restaurants in the area are pricey Hầu hết nhà hàng khác khu vực có giá mắc >>>>> Đúng Tại Jay’s Pizzza “ Great pizza at a reasonable price, especially considering the location” (xem phần Pros (ưu điểm) ) D The restaurant get very busy sometimes Thỉnh thoảng nhà hàng bận rộn >>>> Đúng (Xem phần Cons – nhược điểm) “ During peak times, the wait can sometimes get crazy…” >>>> key B Its pizza traces its roots to Chicago 166- 168 Refering to the following letter TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 12 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 13 166 Why was the letter written ? Tại thư đươc viết ? >>>>> Câu hỏi tổng quát >>>> đọc kỹ đoạn đầu thư đọc lướt (skim) toàn >>>> thư mời gửi tới quý khách hàng (valued customers) kiện tới ( Saturday’s sales event) >>>> key D To invite a customer to an upcoming event 167 According to the letter, what should the customer if he/she wants more information ? Theo thư khách hàng làm muốn biết thêm thơng tin ? >>>> Câu hỏi dự đoán hành động/sự kiện xảy What/ how should/will A do~? >>>>> Tìm đoạn cuối đọc >>> “ Please email me if you have any questions at…” liên hệ để biết thêm thông tin >>>> Key C Contact Linda Loety Liên lạc với Linda 168 What is included with the letter ? Cái đính kèm với thư ? >>>> “ The included $10 gift certificate to use….” >>>> Key D A Coupon = gift certificate : phiếu quà tặng 169- 172 Refer to the following e-mail TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 14 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 15 173- 175 Refer to the following letter TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 16 176- 180 Refer to the following completed survey TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 17 181 – 185 Refer to the following letter and chart TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 18 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 19 186 -190 190 Refer to the following advertisement and e-mail e TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 20 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 21 191- 195 Refer to the following emails TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 22 196- 200 Refer to the following emails TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 23 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 24 HAVE FUN  ! TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 25 ... 169- 172 Refer to the following e-mail TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 14 TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 15 173- 175 Refer to the following letter TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 16 176-... the following completed survey TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 17 181 – 185 Refer to the following letter and chart TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 18 TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page... following advertisement and e-mail e TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 20 TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 21 191- 195 Refer to the following emails TRÀ THANH_ TOEIC PRACTICE CLUB Page 22 196-
- Xem thêm -

Xem thêm: PART 7 TEST6 ECO 4 TRÀ THANH , PART 7 TEST6 ECO 4 TRÀ THANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn