Part 7 TOEIC đoạn đôi

9 24 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

1 PART TOEIC O N ÔI – D NG EMAIL K T H P -B N DEMOo n đôi có l ph n gây khó d nh t TOEIC t i ch t l i c thi M c đ khó t ng d n Tuy nhiên, n u b n bi t cách đ c c ng đ n gi n Cách làm ph n nh t thi t ph i TÌM KHI LÀM BÀI C n ý: C M I LIÊN H GI A EMAIL TR C + Ng i g i ng i nh n th email R t có th th th th h i đáp cho th th B n h t s c l u ý có ghi From tr c To Có ghi To tr c From nên h t s c l u tâm coi b l a nhé, th ng c ngh theo m i h ng From tr c TO + N u email có Subject m t d u hi u đáng m ng đ b n làm bài, ch c n thông qua Subject b n ph n hình dung đ c n i dung th M t s câu h i nói v n i dung th b n đ c hoài c n i dung v n khơng tóm t t đ c đáp án Subject + T t c đo n đôi đ u bao g m câu h i KHƠNG CĨ ngh a câu h i th nh t đo n th T đ c t i O CÂU H I i u có câu h i bao g m: câu k t h p đo n, d ng bu c b n ph i đ c tinh th n n m m i liên h câu dành cho đo n th nh t, câu dành cho đo n th ho c ng không phân đ u câu đo n th nh t câu đo n th hai đâu c l i a ph n s + Khi nên tâm t i đ a m th i gian bài? Khi b n th y câu h i có h i đ n th i gian hay đ a m m i l u tâm, khơng khơng ý đ n làm t n th i gian làm Th làm s ví d minh h a ^^ Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c Ban đ u nhìn th y M t b n tin th i ti t m t Email khơng có liên quan l m Nh ng b n ý Subject c a Email s bu i Picnic Picnic rõ ràng có nh h ng b i th i ti t r i 181 Câu h i thơng tin chi ti t đ c thông tin ngày th => C 182 Trong Email ch nói ngày đ u tiên d đ nh t ch c có kh n ng b m a nên bu i Picnic b hỗn, ngồi không cung c p thêm thông tin khác v ngày c th ây câu k t h p, b n ph i nhìn vào B n tin d báo th i ti t ngày kia, ngày có kh n ng m a ngày mà cơng ty d đ nh t ch c => B 183 Club House t khóa o n Email nói: Vì tr i m a nên h chuy n qua t ch c nhà Club House nh ng mà Club House l i b Plymouth Autos đ t ch tr c nên không th đ c => D 184 Plymouth Autos ch thông tin ph bài, ch có câu nói v là: t ch c b a ti c k ni m 25 n m thành l p => C ôi nh ng chi ti t ph nh th c ng đ c đ a vào h i 185 Ta nh l i dàn t v ng v => B ính kèm g m: enclosed = attached= include= add to T ng k t, o n đôi g m câu (183,184,185) h i v đo n th hai câu (181) h i v đo n th nh t câu k t h p (182) Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c M i liên h đo n: Mary g i cho Linda m t th v ch đ H i ngh Sau đó, Linda g i th đ n ng i khác ch đ th có ch đ 186 Câu h i m đ u đ n gi n, th y Email th nh t => A 187 Email nói chung chung: Cu c h i ngh m t d p t v i cho nh ng nhân viên c a New Media g p nh ng ng i khác l nh v c áp án D chuy n ý c a ng i vi t thành: M t n i t v i đ phát tri n m i quan h kinh doanh Trong ph n này, l i khuyên cho b n c n hi u ý ng i vi t ch không nên d a vào t khóa n a, b i nh ng ph n cu i c a thi, ng i đ s t n d ng m i c h i đ dùng t đ ng ngh a, chuy n ngh a => D 188 Câu thông tin chi ti t cu i Email th nh t => B 189 Câu h i v ch c v , ch c v th ng phía sau tên ng i Ông Giám đ c phòng quan h khách hàng Fleet Media( khơng ph i New Media nhé) => D M t chuyên viên 190 Câu k t h p Câu bu c b n ph i đ c email th hai đ hi u tinh th n Email th hai nói: Ơng Richard Preyer b b nh tim n m b nh vi n h i s c nên không th thuy t trình mà thay b ng ơng Michael Tuper Do v y, ch c ch n ph n thuy t trình c a ơng Richard Preyer b h y n đây, b n ph i xem l i Email th nh t v l trình c a cu c h i ngh tìm tên c a ơng Richard ơng thuy t trình v đ tài => A Tóm lai, câu h i đo n th nh t(186,187,188) câu h i đo n th 2(189) câu k t h p (190) D ng v cu c h i ngh m i ng ý i thuy t tình d ng vơ hay g p b n Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m n Xin c Beth g i Chris th v H i ngh , cung c p thông tin detail Sau Chris g i ng c l i cho Beth v Update tin t c ch c ch n có u thay đ i v cu c h i ngh , thơng tin s b thay đ i B n ch c n n m nh th ok 191 Câu b n đ c nguyên c Email th nh t c ng khơng tóm t t n i vi t  Tuy nhiên, b n ch c n nhìn sau ch “ Subject” c a th th nh t m i vi c rõ ràng h n r t nhi u => A 192 o n th nh t có nói: mu n vào tòa nhà ph i thơng qua b o v , b o v s cung c p th đeo t m th i m i đ c vào v n phòng ( Chu n nghiêm ng t châu M  ) => B 193 Cu i đo n th nh t có nói: Ơng Beth hi v ng g p ông Chris vào ngày H i ngh di n ra, ngồi khơng nói ngày h i ngh ngày B n ph i tìm đ c ngày h i ngh Nó n m đ u th y => D 194 Câu h i ch c v đ n gi n đo n th 2, ch n C 195 Câu k t h p đo n o n th hai ông Chris nói ơng s đ n đ a m y tài li u cho ng i t ch c s ki n vào th t Ngồi khơng nói tên c a ng i t ch c s ki n B n ph i dò lên đo n th nh t tên ng i t ch c s ki n, ơng Walsh => C Câu c ng tuân th quy t c: câu h i đo n m t, câu h i đo n hai m t câu k t h p ========@@@@@======= Chúc b n h c t t part Ph n đo n đôi    B n v n c m th y khó kh n ho c c n thêm t v n liên h t i: Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev C m n b n, like ng h share đ m i ng Bài vi t c a Hepi Lev Vui lòng copy s d ng cho m i ngày h c TOEIC t t h n n Xin c ... câu k t h p ========@@@@@======= Chúc b n h c t t part Ph n đo n đôi    B n v n c m th y khó kh n ho c c n thêm t v n liên h t i: Hieplv2 47@ gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev C m... Linda g i th đ n ng i khác ch đ th có ch đ 186 Câu h i m đ u đ n gi n, th y Email th nh t => A 1 87 Email nói chung chung: Cu c h i ngh m t d p t v i cho nh ng nhân viên c a New Media g p nh ng... i ngh tìm tên c a ông Richard ông thuy t trình v đ tài => A Tóm lai, câu h i đo n th nh t(186,1 87, 188) câu h i đo n th 2(189) câu k t h p (190) D ng v cu c h i ngh m i ng ý i thuy t tình d ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Part 7 TOEIC đoạn đôi , Part 7 TOEIC đoạn đôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn