Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:59

BÀI 26 - TIẾT 110: TIẾNG VIỆT: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN I Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nắm câu trần thuật đơn tác dụng câu trần thuật đơn Kĩ năng: - Đặt câu phân tích câu làm thành thạo tập viết đoạn văn có sử dụng câu trần thuật đơn - Rèn KN giao tiếp, KN giải vấn đề… Thái độ: - Có ý thức làm vận dụng II Chuẩn bị: - Gv: Giáo án - sgk - sgv -bảng phụ - Hs: ghi - tập – sgk III Tiến trình tổ chức hoạt đông dạy học: (5p) Kiểm tra: ? Thế thành phần câu? Thành phần phụ? Lấy ví dụ? Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu câu trần thuật đơn (15p) - Y/c đọc vd - Đọc yêu cầu tập - Treo bảng phụ vd - Đọc - quan sát I- Câu trần thuật đơn gì? - Câu hái 2, - thảo luận - Thảo luận phút-trình bày phút Ví dụ: Nhận xét: - Y/c nhóm trình bày Chưa nghe hết câu, // + Treo đáp án CN - Quan sát ? Thế câu trần thuật - Trình bày-bổ xung đơn hếch lên, râ dài VN - Gv: Câu 1, 2,3  miêu tả thái độ Dế mèn với Dế Hồi , // mắng Choắt CN - Câucâu ghép VN Tôi // không chút CN VN bận tâm Chú mày // hôi cú CN VN mèo này, ta // chịu CN VN - Y/c học sinh đặt câu đơn - Đặt câu phân tích * Ghi nhớ: sgk/100 Hoạt động 2: HDHS luyện tập (20p) II- Luyện tập - Y/c làm tập/100 - Đọc yêu cầu tập + Y/c lên bảng làm - Làm bảng + làm vào - làm Bài 1: Tìm câu trần thuật đơn + Y/c nhận xét bạn - Nhận xét - Tác dụng GV: Câu 1: Ngày thứ đảo Cô Tô // ngày trẻo sang sủa (giới thiệu) Miêu tả Câu 2: Từ có vịnh bắc từ có quần đảo Cơ Tơ mang lấy dấu hiệu sống cách mạng người thì, sau lần dơng bão, bầu trời Cô Tô sáng (nêu ý kiến nhận xét, miêu tả ý câu trên) 2 Bài 2: Xác định câu tác dụng a,b,c  dùng để giới thiệu nhân vật - Y/c làm 2/102 + Treo bảng phụ - Đọc y/c tập + Y/c làm bảng (dùng bút gạch CN, VN - Quan sát - đọc - Gv: Cả câu giới thiệu nhân vật trực tiếp - Lên bảng làm Bài 3: So sánh cách giới thiệu với - - Giống: Đều giới thiệu nhân vật Nghe - Khác: + bt2: gt trực tiếp - Y/c làm 3/101 + Y/c thảo luận nhóm (3 phút) nhóm bàn + bt3: gt gián tiếp - Đọc y/c tập - Thảo luận nhóm (3 phút) – trình bày ( giới thiệu nhân vật phụ  nhân vật chính) Bài 4: - Giới thiệu nhân vật – miêu tả hành động nhân vật - Y/c làm tập 4/103 + Câu a, b có tác dụng giới thiệu ngồi có tác dụng gì? - Đọc y/c 4/103 - Suy nghĩ – trả lời Củng cố: (3p) - Hệ thống kiến thức Dặn dò: (2p) - Về nhà: học - Bt nhà: 4/103 - Tiết sau: HDĐT: lòng yêu nước - Xem câu trần thuật đơn có từ ... Làm bảng + làm vào - làm Bài 1: Tìm câu trần thuật đơn + Y/c nhận xét bạn - Nhận xét - Tác dụng GV: Câu 1: Ngày thứ đảo Cô Tô // ngày trẻo sang sủa (giới thiệu) Miêu tả Câu 2: Từ có vịnh bắc từ...Choắt CN - Câu  câu ghép VN Tôi // không chút CN VN bận tâm Chú mày // hôi cú CN VN mèo này, ta // chịu CN VN - Y/c học sinh đặt câu đơn - Đặt câu phân tích * Ghi nhớ: sgk/100... hiệu sống cách mạng người thì, sau lần dơng bão, bầu trời Cô Tô sáng (nêu ý kiến nhận xét, miêu tả ý câu trên) 2 Bài 2: Xác định câu tác dụng a,b,c  dùng để giới thiệu nhân vật - Y/c làm 2/102
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn