Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ ppt

10 231 5
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Kỹ năng phối hợp trong công vụ; Hoạt động công vụ Mai Thị Viện NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHỐI PHỐI I.I NHỮNG HỢP TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU HỢP II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP II TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU TRONG III PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP III TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU TRONG Mai Thị Viện NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHỐI PHỐI I.I NHỮNG HỢP TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU HỢP Khái Khái niệm niệm Phối hợp là sự gắn kết giữa các tổ chức, cá nhân với nhau, tạo sự thống nhất, đồng bộ, sức mạnh tổng hợp nhằm thực mục tiêu chung thực thi công vụ Mai Thị Viện Vai Vai trò trò của của phối phối hợp hợp Gắn kết giữa các cá nhân, tổ chức với Thống nhất ý chí và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức Đồng bộ thống nhất quản lý để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ Phối hợp là công cụ tạo nên sưư Mai Thị Viện Yêu cầu phối hợp Việc Việc (nội (nộidung) dung) 33 Ro Ro Trách Trách nhiệm nhiệm (chủ (chủtrì/tham trì/thamgia) gia) Sản Sản phẩm phẩm Mai Thị Viện II KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG II CÔNG VU VU CÔNG Quy Quy trình trình phối phối hợp hợp Bước 1: Thống nhất mục tiêu, yêu cầu, phương thức phối hợp Bước 2: Thực phối hợp Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm Mai Thị Viện 2 Kỹ Kỹ năng phối phối hợp hợp  Kỹ Kỹ năng chủ chủ trì trì   Kỹ Kỹ năng tham tham gia gia phối phối hợp hợp  Mai Thị Viện  Kỹ Kỹ năng chủ chủ trì trì  Nhận dạng công việc Xác định mục tiêu Lựa chọn chế phối hợp Thuyết phục Mai Thị Viện Ra quyết định  Kỹ Kỹ năng tham tham gia gia phối phối hợp hợp  Làm việc nhóm Phân tích công việc Chất vấn Thương lượng Mai Thị Viện Giao tiếp III PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP III TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU TRONG Nâng cao nhận thức Cần Cần Học tập, rèn luyện Hoàn thiện phương pháp Mai Thị Viện ... NHỮNG HỢP TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU HỢP II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP II TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU TRONG III... phẩm phẩm Mai Thị Viện II KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHỐI PHỐI HỢP HỢP TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG II CÔNG VU VU CÔNG Quy Quy trình trình phối phối hợp hợp Bước 1: Thống nhất mục tiêu,... Kỹ Kỹ năng phối phối hợp hợp  Kỹ Kỹ năng chủ chủ trì trì   Kỹ Kỹ năng tham tham gia gia phối phối hợp hợp  Mai Thị Viện  Kỹ Kỹ năng chủ chủ trì trì  Nhận dạng công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ ppt, Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn