Kỹ năng phân tích công việc ppt

10 123 2
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Mai Thị Viện NHẬN THỨC THỨC CHUNG CHUNG VỀ VỀ I.I NHẬN PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN II NỘI NỘI DUNG DUNG VÀ VÀ KẾT KẾT QUẢ QUẢ PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH II CÔNG VIỆC VIỆC CÔNG III BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG III PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN Mai Thị Viện NHẬN THỨC THỨC CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC I.I NHẬN Khái Khái niệm niệm Công việc? Phân tích công việc là quá trình diễn giải, mô tả làm rõ mục tiêu, yêu cầu; nội dung; phương thức, điều kiện để thực hóa công việc Mai Thị Viện Vai Vai trò trò của phân phân tích tích công công việc việc Chọn đúng người Xác định được điều kiện Chọn được phương pháp, cách thức Mai Thị Viện Yêu cầu phân tích công việc Mục tiêu, yêu cầu Rõ 33 Rõ Điều kiện, phương thức Các bước thực Mai Thị Viện Nếu phân tích công việc tốt sẽ Là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của công tác cán bộ Góp phần hạn chế sự bất bình đẳng giao việc và trả công cho người lao động Mai Thị Viện Giúp người quản lý và người lao động thực đúng chức trách của mình II NỘI NỘI DUNG, DUNG, KẾT KẾT QUẢ QUẢ PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH CƠNG CƠNG VIỆC VIỆC II Hoạt đợng cần tiến hành Tên, mục tiêu, yêu cầu Nguồn lực Sản phẩm, kết quả Mai Thị Viện Bản mô mô tả tả công công việc việc Bản Tên công việc Mục đích yêu cầu Các hoạt động cần thực 3 Các điều kiện cần Kết quả công việc Mai Thị Viện Bản mô mô tả tả tiêu tiêu chuẩn chuẩn nhân nhân sư sư Bản Trình độ Kinh nghiệm, kỹ Yêu cầu khác Mai Thị Viện III BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG III PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN Rà soát R 33 R Rút kinh nghiệm Rèn luyện, học tập Mai Thị Viện ... KỸ NĂNG NĂNG III PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN Mai Thị Viện NHẬN THỨC THỨC CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC I.I NHẬN Khái Khái niệm niệm Công. .. CHUNG CHUNG VỀ VỀ I.I NHẬN PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN II NỘI NỘI DUNG DUNG VÀ VÀ KẾT KẾT QUẢ QUẢ PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH II CÔNG VIỆC VIỆC CÔNG III BIỆN BIỆN PHÁP... Thị Viện III BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG III PHÂN TÍCH TÍCH CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN Rà soát R 33 R Rút kinh nghiệm Rèn luyện, học tập Mai Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng phân tích công việc ppt, Kỹ năng phân tích công việc ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn