Bộ TRUYỆN NGẮN học từ VỰNG TOEIC kiểu mới HIEPTOEIC

53 66 0
  • Loading ...
1/53 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:29

22 câu chuyện từ vựng HIEPTOEIC Chào bạn, Các bạn xem tài liệu TỪ VỰNG TOEIC kiểu mới, đội ngũ giáo viên anh ngữ HIEPTOEIC dày công biên soạn Tất tần tật từ vựng bạn cần cho kỳ thi TOEIC nằm hết đây.! Chúc bạn học tập thật tốt hiệu Bạn nên chia sẻ để nhân rộng giá trị cho tất người Tuy nhiên, share cần ghi nguồn lời tri ân tới đội ngũ biên soạn Xin cảm ơn Mr Hiep Cách sử dụng hiệu tài liệu: Học ngày câu chuyện Làm tập (chọn phương án nối nghĩa) sau câu chuyện theo phương pháp phản xạ nhanh để nhớ nghĩa Kiên trì, khơng bỏ Tài liệu quý, xin trân trọng, học, đừng để sưu tầm! Practice Makes Perfect Hieptoeic Story 01: Seminar Company (n) /ˈkʌmpəni/ công ty Organize (v) /ˈɔːrɡənaɪz/ tổ chức Seminar/workshop(n) /'semɪnɑː(r)//'wɜːkʃɒp/ hội thảo Product (n) /prɒdʌkt/ sản phẩm Employee (n) /ɪm'plɔɪi:/ nhân viên Event (n) /ɪˈvent/ kiện Humance resouces /'hju:mən ri'sɔ:rs/ phòng nhân Hire/ employ (n) /'haɪər/ /ɪm'plɔɪ/ thuê Secretary /'sekrəteri/ thư kí 10 Receptionist (n) /rɪˈsepʃənɪst/ tiếp tân 11 Assistant (n) /ə'sɪstənt/ trợ lí 12 Assistance (n) /ə'sɪstəns/ việc hỗ trợ 13 Report (n) /rɪ'pɔ:rt/ báo cáo 14 Brochure (n) /'broʊ'ʃʊr/ Sách quảng cáo 15 Voucher (n) /'vaʊtʃər/ phiếu giảm giá 16 Manual (n) /'mænjuəl/ cẩm nang 17 Catalogue (n) /'kætəlɔ:g/ catalog 18 Register (v) /'redʒɪstər/ đăng kí 19 Procedure (n) /prə'sɪ:dʒər/ thủ tục 20 President (n) /'prezɪdənt/ chủ tịch 21 Present (v) /prɪ'zent/ trình bày 22 Representative (n) /,reprɪ'zentətɪv/ người đại diện 23 Partner (n) /'pɑ:rtnər/ đối tác Năm nay, (company) HIEPTOEIC (organize) (seminar/workshop) để quảng bá (product) Tất (employee) bận rộn chuẩn bị cho (event) Để đảm bảo cho khâu tiếp đón chu đáo, (human resources) dự định (hire/ employ) thêm (secretary) (receptionist) Một (assistant) thuê thêm để tiện cho (assistance) (report) (Brochure), (voucher), (manual) (catalogue) sản phẩm chuẩn bị cẩn thận để thu hút khách tham dự Để tham dự hội thảo, khách tham dự phải (register) online Website công ty phải làm (procedure) đăng kí chỗ vào ngày diễn hội thảo Tại hội thảo, (president) (present) xu hướng tiêu dùng ngày giới thiệu sản phẩm Hội thảo lần mong đợi thu hút nhiều (representative) (partner) đến từ công ty lớn Practice Makes Perfect Hieptoeic Practice Hire/ employ a Tuyển dụng b Nhân viên Seminar/workshop President Assistant a Món quà a Người hỗ trợ b Chủ tịch b Sự hỗ trợ Employee Partner a Hội thảo a Nhân viên a Đối tác b Trợ lý b vấn b nhóm Company Report Procedure a Quảng cáo a Báo cáo a Tường trình b Cơng ty b Đề xuất b Thủ tục 10 Event 11 Organize 12 Present a Sự kiện a Sản phẩm a Trình bày b Đăng ký b Tổ chức b Bí mật 13 Humance resouces 14 Product 15 Assistance a Phòng nhân a Cơng ty a Sự hỗ trợ b Nhân viên b Sản phẩm b Sách hướng dẫn 16 Secretary 17 Representative 18 Receptionist a Bí mật a Người đại diện a Lễ tân b Thư ký b Trình bày b Kế tốn 19 Manual 20 Register 21 Brochure a Hằng năm a Đăng ký a Sách quảng cáo b Sách hướng dẫn b Hủy b Thủ tục Practice Makes Perfect Hieptoeic Story 02: Contract (Executive) công ty HIEPTOEIC (call) cho giám đốc công ty đối tác để (make an appointment) thảo luận (project) tới Dự án liên quan đến (contract negotiation) với (supplier/provider) Tuy nhiên, vị giám đốc dự (international conference) Tokyo, nhân viên đành (leave a message) cho tiếp tân Practice Makes Perfect Executive (n) /ɪg'zekjətɪv/ Nhân viên cấp cao Call (v) /kɔ:l/ gọi điện Make an appointment /meɪk/ /ən/ /ə'pɔɪntmənt/ đặt hẹn Project (n) /'prɑ:dʒekt/ dự án Contract/ Negotiate /'kɑ:ntrækt/ /ni,goʊʃi'eɪʃn/ việc thương lượng hợp đồng Supplier/ provider (n) /sə'plaɪər//prə'vaidər/ nhà cung cấp International conference /ɪntər'næʃnəl/ /'kɑ:nfərəns/ dự hội nghị quốc tế Leave a message /li:v/ /ə/ /'mesɪdʒ/ để lại tin nhắn Hieptoeic Practice Executive Conference Leave a message A Nhân viên A Quốc tế A Gửi lời nhắn B Chuyên viên cấp cao B Hội nghị B Để lại lời nhắn C Thư kí C Hợp đồng C Thiết bị văn phòng D Người đại diện D Tổ chức D Gội điện thoại Make an appointment A Đặt chỗ B Sắp xếp phòng họp C Giám sát D Đặt lịch Contract Leave a message A Gửi lời nhắn B Để lại lời nhắn C Thiết bị văn phòng D Gội điện thoại Negociate Negociate A Nhà cung cấp B Giám sát C Quốc tế D Đăng kí Conference A Liên lạc A Nhà cung cấp A Quốc tế B Thương lượng B Giám sát B Hội nghị C Hợp đồng C Quốc tế C Hợp đồng D Dự án D Đăng kí D Tổ chức 10 Executive A Nhân viên B Chuyên viên cấp cao C Thư kí D Người đại diện Practice Makes Perfect 11 Contract A Liên lạc B Thương lượng C Hợp đồng D Dự án Hieptoeic Story 03: Candidate Để trở thành nhân viên thức cơng ty HIEPTOEIC, (candidate/ applicant) phải trải qua (interview) với giám đốc (Shortly/ thereafter), họ (participate in/take part in/join in/engage in/involved in/go in for/be present at) (training session) khoảng tuần Sau khóa đào tạo, ứng viên (sign) hợp đồng thử việc (assign) công việc tùy theo tình hình Trong tháng này, họ phải (demonstrate) thực lực Nếu ứng viên làm việc khơng hiệu quả, họ bị (substituted) người khác (fired) Ngược lại, làm tốt, họ kí hợp đồng thức hưởng đầy đủ (insurance coverage/ medical coverage) Trở thành nhân viên thức đồng nghĩa với việc phải đối mặt với (workload) khổng lồ (deadline) tối mặt Nhân viên thức (mandatory) phải tham dự họp hàng tháng để (contribute) ý kiến đưa (strategy) Cuối tháng, nhân viên xuất sắc trao (award) Practice Makes Perfect Candidate/applicant (n) /'kændɪdeɪt//'æplɪkənt/ ứng viên Interview (n) /'ɪntərvju:/ vấn Shortly thereafter /'ʃɔ:rtli ,ðer'ỉftər/ Ngay sau Participate in /pɑ:r'tɪsɪpeɪt/ /ɪn/ Take part in /teɪk/ /pɑ:rt/ /ɪn/ Join in /dʒɔɪn/ / ɪn/ Engage in /ɪn'geɪdʒ/ /ɪn/ Involved in /ɪn'vɑ:lvd/ / ɪn/ Go in for /goʊ/ /ɪn/ /fər/ 10 Be present at /bi/ /prɪ'zent/ /æt/ tham gia 11 Training session /'treɪnɪŋ/ /'seʃn/ khóa đào tạo 12 Sign (n) /saɪn/ Kí 13 Assign (n)/ə'saɪn/ phân cơng 14 Demonstrate (n) /'demənstreɪt/ chứng minh 15 Substitute (n,v)/'sʌbstɪtju:t/ thay 16 Fire /'faiər/ (v sa thải 17 Insurance coverage /ɪn'ʃɔ:rəns/ /'kʌvərɪdʒ/ 18 Medical coverage /'medɪkl/ /'kʌvərɪdʒ/ bảo hiểm 19 Workload (n) /'wɜ:rkloʊld/ khối lượng công việc 20 Deadline (n) /'dedlaɪn/ 21 Mandatory (adj) /mæn'deɪtəri/ bắt buộc 22 Contribute (v) /'kɒntrɪbju:t/ Đóng góp 23 Strategy (n) /'strỉtədʒi/ chiến lược 24 Award (n) /ə'wɔ:rd/ phần thưởng Hieptoeic Practice Workload Phần thưởng Substitute Ứng viên Mandatory Kí tên Participate in Chiến lược Candidate/applicant Phỏng vấn Award Khối lượng cơng việc Assign Ngay sau Demonstrate Tổ chức Interview Sa thải 10 Training session Phân công 11 Contribute Hội nghị 12 Shortly thereafter Khóa huấn luyện 13 Deadline Nhân viên 14 Sign Thay 15 Strategy Đóng góp 16 Fire Tham gia 17 Insurance coverage Bảo hiểm 18 Conference Chứng minh 19 Manual Hợp đồng 20 Organize Chiến lược 21 Employee Hạn chót 22 Contract Sách hướng dẫn Practice Makes Perfect Hieptoeic Story 04: Schedule Plan to /plæn/ / tə/ lên kế hoạch Renovate (v) /'renəveɪt/ sửa chữa lại Facility (n) /fe'sɪləti/ sở vật chất Relocate (v)/,ri:'loʊkeɪt/ chuyển địa điểm Branch (n) /bræntʃ/ chi nhánh Merge with /mɜ:rdʒ/ /wɪθ/ hợp với Headquarters (n) /'hedkwɔ:rtərz/ trụ sở Interrupt (v) /,ɪntə'rʌpt/ gián đoạn Reschedule (v) /,ri:'skedʒu:l/đổi lịch trình 10 Expense (n) /ɪk'spens/ Cost (n) /kɔ:st/ Expenditure (n) /ɪk'spendɪtʃər/ khoảng chi phí 11 Reimburse (v) /,ri:ɪm'bɜ:rs/ bù tiền 12 Encourage (v) /ɪn'kɜːrɪdʒ/ khuyến khích 13 Ahead of schedule /ə'hed əv 'skedʒuːl/trước lịch trình 14 On schedule /ɔ:n 'skedʒuːl/ lịch trình 15 Behind schedule /bɪ'haɪnd 'skedʒuːl/chậm tiến độ Công ty HIEPTOEIC (plan to) (renovate) (facility) (relocate) (branch) Linh Trung (merge with) (headquarters) Vì ồn sửa chữa không muốn công việc bị (interrupt), công ty định (reschedule) làm việc Tuy nhiên, việc phát sinh (expense/cost/expenditure) khơng mong đợi, cơng ty định (reimburse) cho khoản chi cách (encourage) nhân viên làm Công ty mong đợi việc sửa chữa hoàn thành (ahead of schedule) (on schedule), nhiên, lí thời tiết, việc sửa chữa bị (behind schedule) tới ngày hoàn tất Practice Makes Perfect Hieptoeic Practice Headquarters Branch Khuyến khích A Chi nhánh a chi nhánh A Renovate B Nhà máy b nhà máy B Complimentary C Trụ sở c đền bù C Facility D Lịch trình d chi phí D Encourage On schedule Interrupt Chậm tiến độ A Đúng lịch trình A Bất tiện A Reschedule B Chậm tiến độ B Gián đoạn B Behind schedule C Đổi lịch trình C Lên kế hoạch C Ahead of D Sớm lịch trình D Thay D On schedule Reimburse Facility Expenditure A Chi phí Chi phí A Chi tiền B Chi nhánh Cơ sở vật chất B Giá C Đền bù Chi nhánh C Chi phí D Bù tiền Bản quyền D Lỗ vốn Practice Makes Perfect Hieptoeic Story 05: Caterer Tháng tới công ty HIEPTOEIC tổ chức (retirement party) cho (supervisor) lớn tuổi (anniversary) (annual) Vì (tight budget), cơng ty không (make a reservation) nhà hàng năm mà thay vào tổ chức tự túc công ty Để (in preparation for) (reception), công ty liên hệ với (caterer) (renowned/ wellknown) Tuy nhiên, có trục trặc (payment) (invoice/ bill/ receipt) bị thất lạc nên (shipping/ delivery) bị gián đoạn Quản lí (immediately/ promptly/ right way) giải vấn đề làm cho (colleague/ co-worker) (impressed) với cách xử lí thông minh Practice Makes Perfect Retirement party /ri'taɪərmənt 'pɑ:rti/ buổi tiệc hưu Supervisor (n) /'su:pərvaɪzər/ nhân viên giám sát Anniversary (n) /,ænɪ'vɜ:rsəri/ lễ kỉ niệm Annual (adj) /'ænjuəl/ hàng năm Tight budget /taɪt/ /'bʌdʒɪt/ ngân sách eo hẹp Make a reservation /meɪk ə ,rezər'veɪʃn/ đặt chỗ In preparation for /,prepə'reɪʃn fər/ Để chuẩn bị cho Reception (n) /rɪ'sepʃn/ tiệc chiêu đãi Caterer (n)/'keɪtərər/nhà cung cấp thực phẩm 10 Renowned / well-known (adj)/rɪ'naʊnd/ /,wel'noʊn/ tiếng 11 Payment (n) /'peɪmənt/việc tốn 12 Invoice (n) /'ɪnvɔɪs/ Bill (n)/bɪl/ Receipt (n)/rɪ'si:t/hóa đơn 13 Shipping (n) /'ʃɪpɪŋ/ Delivery (n) /dɪ'lɪvəri/ việc giao hàng 14 Immediately/promptly/right away (adv) /ɪ'mi:diətli/ /'prɑ:mptly/ /raɪt ə'weɪ/ nhanh chóng 15 Colleague/co-worker (n) /'kɑ:li:g/ /'koʊ wɜ:rkər/đồng nghiệp 16 Impressed (adj) /ɪm'prest/ấn tượng 10 Hieptoeic Story 19: Reception Dedication (n):sự cống hiến/ˌdedɪˈkeɪʃn/ Reminder (n): lời nhắc nhở, nhắc nhở/rɪˈmaɪndər/ Reception (n): bữa tiệc chiêu đãi/rɪˈsepʃn/ Hold/ organize (v): tổ chức/hoʊld/ /ˈɔːrɡənaɪz/ Talk about s.t: nói điều Talk to s.o: nói với đó/tɔːk/ /tuː/ s.o Spacious interior: nội thất rộng rãi/ˈspeɪʃəs/ /ɪnˈtɪriər/ Undergo (v): trải qua/ˌʌndərˈɡoʊ/ Restore (v) : tu sửa /rɪˈstɔːr/ Innovate (v): đổi /ˈɪnəveɪt/ 10 Function (n): chức năng/ˈfʌŋkʃn/ 11 Due to= owing to: vì/duː//tuː/ /ˈoʊɪŋ//tuː/ 12 Attendance (n): người tham dự /əˈtendəns/ 13 Individual (n): cá nhân/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ 14 Fluctuation (n): dao động, biến đổi/ˌflʌktʃuˈeɪʃn/ 15 Consequently (adv): đó/ˈkɑːnsəkwentli/ 16 Contact s.o : liên lạc với đó/ˈkɑːntỉkt/ 17 Whether…or not: liệu /ˈweðər/… /ɔːr/ /nɑːt/ 18 Ticket (n): vé /ˈtɪkɪt/ 19 Assume (v): giả sử /əˈsuːm/ 20 Reply to/ respond to: phản hồi /rɪˈplaɪ/ /tuː/ /rɪˈspɑːnd/ /tuː/ 21 On your own/ by yourself: bạn, thân bạn /ɔːn/ /jər/ /oʊn/ /baɪ/ /jərˈself/ 22 extend to s.o:sự quan tâm dành cho /ɪkˈstend/ /tuː/ Vì (dedication) đội ngũ nhân viên cơng ty Hiep Toeic, gửi đến bạn (reminder) dự (reception) công ty (hold/organize) nhà hàng Palace Thủ Đức Chúng (talk about s.t) (Talk to s.o) để chắn bạn nhớ đến bữa tiệc Công ty Với (spacious interior) (undergo) tháng (restore) với dàn karaoke (innovate) với (function) hệ thống âm đặt chuẩn quốc tế nhà hàng Palace, tin bạn ngạc nhiên hài lòng Một vấn đề quan trọng (due to/ owing to) (fluctuation) số lượng (attendance), có (individuals) khơng thể tham dự (Consequently) sau nhận nhắc nhở này, vui lòng (contact s.o) l (whether…or not) bạn có tham dự bữa tiệc hay không, trước ngày (prior to) 20/05 để chúng tơi (advance ticket) (Assuming that) lí cá nhân, bạn tham gia bữa tiệc được, xin (reply to=respond to) qua mail công ty Lưu ý bạn người thân mình, tùy thuộc vào lựa chọn (on your own= by yourself) Cảm ơn (extend to s.o) Practice Makes Perfect 39 Hieptoeic Practice Dedication : quan tâm dành cho Extend to s.o: cống hiến On your own= by yourself: nhắc nhở Reminder: bữa tiệc chiêu đãi Reply to/ respond to: bạn, thân Assume: phản hồi Advance ticket: giả sử Reception : tổ chức Hold/ organize: liệu 10 Contact s.o: 11 Whether or not: khơng gian rộng rãi 12 Innovate : trải qua 13 Function: cá nhân 14 Spacious interior: người tham gia 15 Undergo: đổi 16 Restore: đặt vé trước 17 Due to= owning to: tu sửa 18 Fluctuation: nhắc nhở 19 Attendance : chức 20 Individuals : cải tiến 21 Consequently : liên lạc với Practice Makes Perfect 40 Hieptoeic Story 20: Appointment Trung tâm anh ngữ Hieptoeic (announce) đến toàn thể giáo viên nhân viên trung tâm (with respect to / in relation to/ regarding/ concerning) đến vấn đề sau (Over the past years) hoạt động tích cực hiệu Để (keep pace with) phát triển mạnh mẽ trung tâm, hôm Trung tâm anh ngữ Hieptoeic thức thành lập trung tâm rộng rãi hoành tráng (located) quận 9, TP HCM Để (prepare) thật tốt cho (grand opening) đựơc (officiate) vào ngày 23/05 tuần sau, trung tâm (arrange a meeting) nhằm giúp (meet with s.o to s.th) rõ vấn đề Kính mong quý thầy cô giáo nhân viên trung tâm đầy đủ (keep an appointment) không (break an appointment) (under any circumstance) Chúng lời mời với email để đảm bảo bạn nhớ lễ khai trương trung tâm (attach s.t for s.o to st) Cuộc họp (be expected to) (last)trong 30 phút (instead of/in place of) tiếng dự kiến Trong trường hợp có phát sinh vấn đề khác, thời gian họp kéo dài thêm khoảng 10-15 phút (back up) Xin lưu ý rằng, nội dung họp mang tính nội bộ,vui lòng khơng (disclose/reveal) thơng tin ngồi Cảm ơn quan tâm bạn dành cho trung tâm Practice Makes Perfect Announce (v):Thông báo /əˈnaʊns/ With respect to:Liên quan /wɪθ/ /rɪˈspekt/ /tuː/ in relation to:liên quan /ɪn/ /rɪˈleɪʃn/ /tuː/ regarding:liên quan /rɪˈɡɑːrdɪŋ/ concerning:liên quan /kənˈsɜːrnɪŋ/ Over the past years:sau năm /ˈoʊvər/ /ðə/ /pæst/ /θriː/ /jɪr/ Keep pace with: bắt kịp với /kiːp/ /peɪs/ /wɪθ/ Locate (v):toạ lạc /ˈloʊkeɪt/ Prepare (v):chuẩn bị /prɪˈper/ 10 Grand opening :lễ khai trương /ɡrænd/ /ˈoʊpnɪŋ/ 11 Officiate (v): cử hành /əˈfɪʃieɪt/ 12 Arrange a meeting:sắp xếp họp /əˈreɪndʒ/ /ə/ /ˈmiːtɪŋ/ 13 Meet with s.o to s.t:gặp gỡ lẫn để bàn bạc /ˈmiːt/ /wɪθ/ s.o /tuː/ /duː/ s.t 14 Keep an appointment:tham gia họp /kiːp//æn/ /əˈpɔɪntmənt/ 15 Break an appointment:bỏ lỡ họp /breɪk/ /æn/ /əˈpɔɪntmənt/ 16 Under any circumstance :dưới hoàn cảnh /ˈʌndər/ /ˈeni/ /ˈsɜːrkəmstæns/ 17 Attach s.t for s.o to s.t:đính kèm /əˈtỉtʃ/ s.t /fɔːr/ s.o /tuː/ /duː/ s.t 18 Be expected to:được kì vọng /biː/ /ɪkˈspektɪd/ /tuː/ 19 Last (v):kéo dài /lỉst/ 20 Instead of:thay /ɪnˈsted//ʌv/ 21 in place of:thay /ɪn/ /pleɪs/ /ʌv/ 22 Back up:dự trù /bæk/ /ʌp/ 23 Disclose/ reveal:tiết lộ /dɪsˈkloʊz/ /rɪˈviːl/ 41 Hieptoeic Practice Announce tiết lộ With respect to= concerning dự trù Over the past years thông báo Keep pace with liên quan Locate thay Prepare kéo dài Grand opening sau năm Officiate bắt kịp với Arrange a meeting đính kèm 10 Meet with s.o to s.t kì vọng 11 Keep an appointment toạ lạc 12 Break an appointment chuẩn bị hoàn cảnh 13 Under an circumstance 14 Attach s.t for s.o to s.t bỏ lỡ họp 15 Be expected to lễ khai trương 16 Last cử hành 17 Instead of= in place of tham gia họp 18 Back up xếp họp 19 Disclose/ reveal gặp để làm Practice Makes Perfect 42 Hieptoeic Story 21: Real estate Một công ty (real estate) lớn vừa (declare bankruptcy) (result in/ lead to) hàng loạt (transaction) bị đóng băng Giá thị trường bất động sản (decrease/decline) liên tục Các chuyên gia (predict) thị trường đóng băng dài dài khó (increase) trở lại tương lai gần Các công ty bất động sản nên có cách thức (proper) để đối mặt với (facing/faced with) lương lai (prospective changes), (especially) tình cảnh (fluctuation) (vary) Những người (intend to) (invest in) trường bất động sản nên (consider) kĩ lưỡng Practice Makes Perfect Real estate (n)ï bất động sản /ˈriːəl əsteɪt/ Declare bankruptcy : tuyên bố phá sản /dɪˈkler/ /ˈbæŋkrʌptsi/ Result in/ lead to: dẫn đến /rɪˈzʌlt/ /ɪn/ /liːd/ /tuː/ Transaction (n):giao dịch /trænˈzækʃn/ Decrease/ decline (v):giảm, làm giảm /dɪˈkriːs/ /dɪˈklaɪn/ Predict (v): dự đoán /prɪˈdɪkt/ Increase (v):tăng,làm tăng /ɪnˈkriːs/ Proper (adj):thích hợp /ˈprɑːpər/ Face with:đối mặt với /feɪs/ /wɪθ/ 10 Prospective changes (adj) /prəˈspektɪv/ /tʃeɪndʒ/: thay đổi xảy tương lai 11 Vary (adj):đa dạng /ˈværi/ 12 Intend to:dự định /ɪnˈtend/ 13 Fluctuation (n): biến đổi /ˌflʌktʃuˈeɪʃn/ 14 Invest in:đầu /ɪnˈvest/ /ɪn/ 15 Consider (v):xem xét /kənˈsɪdər/ 16 Especially (adv):một cách đặc biệt, đặc biệt /ɪˈspeʃəli/ 17 Consider (v): cân nhắc /kənˈsɪdər/ 43 Hieptoeic Practice Real estate cân nhắc, xem xét Declare bankruptcy bất động sản Result in/lead to đầu vào Transaction dự định Decrease/ decline tuyên bố phá sản Predict dẫn đến Increase đặc biệt Proper đa dạng Facing/ faced with giao dịch 10 Fluctuation giảm 11 Vary dao động, biến đổi 12 Especially đối mặt với 13 Prospective changes dự đoán 14 Intend to tăng 15 Invest in thích hợp 16 Consider thay đổi xảy tương lai Practice Makes Perfect 44 Hieptoeic Story 22: Author (Author) trẻ Le Van Hiep vừa cho đời (issue/edition) sách Cuốn sách kẻ đời (athlete) tiềm (unfortunately) gặp phải tai nạn (consecutive) khiến anh (discontinue) (career) Cuốn sách vừa đời vấp phải nhiều (critism) nhiều người cho tác giả nói lên để thu hút (attention), có người cho điều bình thường tác giả (reverse the right) viết họ muốn Buổi kí tặng sách (take place) trung tâm tổ chức (exhibition) quận với (capacity) 500 chỗ ngồi, (donate) công ty REED Một nửa số tiền thu (contribute) để gây (charity fund) Tất người tham dự (be exempt from) tiền để có (admission) Ấn đặc biệt (available) nhà sách lớn vào tháng tới Practice Makes Perfect Author (n):tác giả /ˈɔːθər/ Issue/ edition (n):ấn /ˈɪʃuː/ /ɪˈdɪʃn/ Athlete (n):vận động viên /ˈæθliːt/ Unfortunately (adv): không may thay /ʌnˈfɔːrtʃənətli/ Consecutive (adj):liên tiếp /kənˈsekjətɪv/ Discontinue (v):không tiếp tục /ˌdɪskənˈtɪnjuː/ Career (n):sự nghiệp /kəˈrɪr/ Criticism (n) trích /ˈkrɪtɪsɪzəm/ Attention (n):sự ý /əˈtenʃn/ 10 Reserve the right: có quyền /rɪˈzɜːrv/ /ðiː/ /raɪt/ 11 Take place: diễn /teɪk/ /pleɪs/ 12 Exhibition (n): triễn lãm /ˌeksɪˈbɪʃn/ 13 Capacity (n): khả năng, sức chứa /kəˈpæsəti/ 14 Donate (v):tài trợ /ˈdoʊneɪt/ 15 Charity fund (noun phrase): quỹ từ thiện /ˈtʃærəti/ /fʌnd/ 16 Be exempt from : miễn /biː/ /ɪɡˈzempt/ /frʌm/ 17 Admission (n): nhận vào, cho phép vào cổng /ədˈmɪʃn/ 18 Contribute (v): đóng góp /kənˈtrɪbjuːt/ 19 Available (adj): có sẵn /əˈveɪləbl/ 45 Hieptoeic Practice Author không tiếp tục Issue/ edition nghiệp Available lời trích, phê bình Admission tác giả Be exempt from ấn Charity fund ý Contribute có quyền Athelete cho phép vào cổng Unfortunately có sẵn 10 Consecutive miễn 11 Capacity diễn 12 Donate quỹ từ thiện 13 Exhibition đóng góp 14 Take place vận động viên 15 Reserve the right buổi triễn lãm 16 Attention may mắn thay 17 Criticism tài trợ 18 Career liên tiếp 19 Discontinue khả năng, sức chứa Practice Makes Perfect 46 Hieptoeic REVIEW Specialize in 10 Subscription a Chuyên a Sự bất ngờ b đặc biệt b Việc đăng kí Install 11 Renew a Lắp đặt a Hết hạn b Gây ấn tượng b Gia hạn Request/ requirement a Yêu cầu a Gia hạn b Sự bắt buộc b Hết hạn Maintenance 13 Cancel a Việc bảo trì a Huỷ b Sự tiếp tục b Hoàn thành Technical support 14 Strictly confidential a Hỗ trợ kỹ thuật a Bảo mật tuyệt đối b Kỹ thuật hỗ trợ b Sự tự tin Reach/ contact 15 Establish a Liên hệ a Thành lập b Hợp đồng b Cài đặt Technician 16 Reliable/ dependable a Kỹ thuật viên a Phụ thuộc b Kỹ sư b Đáng tin cậy Special offer 17 Reflect a Yêu đãi đặc biệt a Hồi đáp b Lời đề nghị b Phản ứng Subscribe 18 Commit a bất ngờ a Cam kết b Đăng kí/ theo dõi b Bình luận Practice Makes Perfect Hieptoeic 12 Expire 47 19 Meet need/ requirement 29 Laboratory a u cầu a Phòng máy tính b Đáp ứng u cầu b Phòng thí nghiệm 20 Affordable 30 Intend to a Có thể trả a Dành cho b Phù hợp b Dự định làm 21 Approximately 31 Punctual a Tương đối a Đúng b Xấp xỉ/ khoảng b Hợp lý 22 Get in touch with 32 Temporary a Gọi điện a Tạm thời b Giữ liên lạc với b Lâu dài 23 Frequently 33 Experience a Thỉnh thoảng a Trải qua/ kinh nghiệm b Thường xuyên b Thú vị 24 Remind 34 Familiarity with a Bản nhắc nhở a Quen với b Lời nhắc nhở b Sự hiểu biết với 25 Specific 35 Collaboratively a Chi tiết a Hợp tác b Tổng quát b Nhu cầu 26 Determine 36 Independently a Xác định a Độc lập b Quyết đoán b Phụ thuộc vào 27 Update 37 Comply with/ adhere to/ abide a Cập nhật by b Mới a Tuân theo 28 Allow s.o to s.t a Bắt phải làm b Cho phép làm việc 38 instruction a hướng dẫn b điểm đến Practice Makes Perfect Hieptoeic b ứng dụng 48 39 take precaution 49 demand a nảy a cung cấp b cẩn trọng b nhu cầu 40 guarantee 50 come up with a an tồn a tình cờ gặp b bảo đảm b nảy ra, nghĩ 41 safety 51 create a an toàn a tạo b an toàn b sáng tạo 42 at all time 52 reasonable price/ rate a lúc a giá phải b không b giá đắt đỏ 43 summary/ abstract 53 obtain a tóm tắt a đạt b ghi nhớ b nỗ lực 44 potential 54 achievement/ accomplishment a tiềm a thành tựu b gần b kết 45 recently 55 outstanding/ exceptional a a bật, trội b gần b thành công 46 have a tendency to 56 leading firm a có xu hướng a cơng ty xuất sắc b có ảnh hưởng b cơng ty hàng đầu 47 destination 57 advantage a định mệnh a bất lợi b điểm đến b lợi 48 ba capable of 58 attract a có khả a ảnh hưởng b nhận b thu hút Practice Makes Perfect Hieptoeic 49 59 market share 69 Term and condition/ provision a thị phần a Các điều khoản hợp b thị trường 60 reputation a danh tiếng b sức ảnh hưởng 61 operation a sư hoạt động b điều hành 62 under tight budget a eo hẹp ngân sách b ngân sách 63 customer expectation a Sự đánh giá khách hàng b Sự mong đợi khách hàng 64 Be restricted/ limited a Bị nghiêm khắc b Bị giới hạn 65 Priority a Sự ưu tiên b Sự đánh giá 66 Customer satisfaction a Sự hài lòng khách hàng b Sự dự đoán khách hàng 67 Deal with a Giải b Thu hút 68 Consult with đồng b Các ứng dụng hợp đồng 70 Ignore a Điều hành b Phớt lờ 71 Reject a Từ bỏ b Từ chối 72 As soon as possible a Sớm b Mỗi ngày 73 File/ document a Tài liệu b Cơ sở liệu 74 Detail a Thị phần b Chi tiết 75 Compatible with a Tương thích với b Với lợi 76 Complete a Hồn thành b Hoàn hảo 77 Grand opening a Lễ khai trương b Lễ bế mạc a Tham vấn với 78 Offer a discount b Xin lời khuyên a Giảm giá b Phiếu quà tặng Practice Makes Perfect Hieptoeic 50 79 Special offer/ promotion 89 Accommodation a Thăng chức a Chỗ b Khuyến đặc biệt b Nội thất 80 Item 90 Apartment a Món hàng a Nhà b Vận dụng b Căn hộ 81 Defective 91 Locate a Bảo vệ a Toạ lạc b Có lỗi b Định vị 82 Refund 92 Real estate a Hoàn tiền a Bất động sản b Huỷ b Tài sản 83 At no charge 93 Public transportation a Khơng bị tính phí a Phương tiện cơng cộng b Khơng có tiền b Giao thông 84 Warranty 94 Commuter a Bảo hiểm a Người giao dịch b Bảo hành b Người hay lại 85 Order 95 Vehicle a Đặt hàng a Phương tiện xe cộ b Bán hàng b Đường 86 In bulk 96 Tenant a Số lượng lẻ a Lều b Số lượng lớn b Người thuê nhà 87 Vacation 97 Income a Kì nghỉ a Lương b Phiếu mua hàng b Thu nhập 88 Fill out a form 98 Replace a Điền vào mẫu đơn a Nơi chốn b Nộp trực tiếp b Thay Practice Makes Perfect Hieptoeic 51 99 Throughout 109 Comprehensive knowledge a Trong suốt of b Bên cạnh a Có kiến thức tồn diện 100 Initial payment a Khoản tiền b Khoản toán ban đầu 101 Complain a Phàn nàn b Yêu cầu 102 Currently a Tương lai b Hiện 103 Expansion plan a Kế hoạch nghỉ b Kế hoạch mở rộng 104 Fill the vacant position a Lấp đầy vị trí trống b Điền vào mẫu đơn 105 Opportunity a Thành công b Cơ hội 106 Equipment a Thiết bị b Vũ khí 107 Trade fair a Hội chợ thương mại b Triễn lãm 108 Individuals a Tập thể b Cá nhân b Có ảnh hưởng đến 110 Qualifications a Năng lực chuyên môn b Hiệu công việc 111 Ability a Hiểu biết b Khả 112 Figure out a Chỉ b Đưa chứng 113 Handle/ solve a Tay cầm b Giải 114 In a timely manner a Một cách đắn b Một cách kịp thời 115 Be responsible for/ be in charge of a Có trách nhiệm b Bắt buộc 116 Receive a Cho b Nhận 117 Evaluate/ assess a Đánh giá b Truy cập 118 Figure a Số liệu b Chỉ số Practice Makes Perfect Hieptoeic 52 Chúc bạn thành công chinh phục số điểm TOEIC mong đợi Thư góp ý, thắc mắc trao đổi thêm xin liên hệ địa email: hieplv@hieptoeic.com Xin cảm ơn! Mr Hiệp Practice Makes Perfect Hieptoeic 53
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ TRUYỆN NGẮN học từ VỰNG TOEIC kiểu mới HIEPTOEIC , Bộ TRUYỆN NGẮN học từ VỰNG TOEIC kiểu mới HIEPTOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn