3) cost costs charge price expense

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Vì Em Là Nắng- 0982.940.062- 01212.754.662 Cost, Costs, Charge, Price Expense (n): giá cả, chi phí a Cost /kɒst/: giá, chi phí Cost thường ám đến phí tổn tiến hành cơng việc, tính tốn chi phí tài The cost of building a new house was estimated at $170,000 (Chi phí cho việc xây cất nhà tính vào khoảng 170,000 la) b Costs /kɒsts/: số tiền tiêu đầy đặn để trì hoạt động, gồm chi phí điện đóm, sửa chữa thuế Employers were free to cut costs and boost profits by forcing down wages ( Giới chủ tự cắt giảm chi phí tăng thêm lợi nhuận cách giảm lương) c Charge /tʃɑːdʒ/: số tiền bạn yêu cầu phải trả để dùng để sử dụng dịch vụ There is no charge for parking here (Không phải trả phí đậu xe đây) d Price /prʌɪs /: giá, tức số tiền mua hay bán vật Price dùng chủ yếu với đồ vật cụ thể, đơn nhất, mua bán What is the price of this bicycle ? (Giá xe đạp ? ) e Expense /ɪkˈspɛns/: chi tiêu, phí tổn Expense thường ngụ ý đến chi phí cộng với phí tổn phụ trội hành động chi tiêu phát sinh The expense of a journey was more than the contemplated cost (Phí tổn cho chuyến lớn chi phí dự kiến) • Price, cost charge (v) The tickets were priced at $25 (Vé niêm yết với giá 25 đô) Our trip didn't cost very much (Chuyến tụi không tốn nhiều) Where there is a will, there is a way! Page Vì Em Là Nắng- 0982.940.062- 01212.754.662 How much they charge for a pizza? (Họ phải trả để mua pizza ăn?) Where there is a will, there is a way! Page
- Xem thêm -

Xem thêm: 3) cost costs charge price expense , 3) cost costs charge price expense

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn