TOEIC STARTER UNIT 8 (đầy đủ) (24012015)

7 719 9
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 8] (đầy đủ) (24/01/2015) Ngữ pháp (Mệnh đề quan hệ: relative clauses) a WHO: đại từ quan hệ người, đứng sau danh từ người để làm chủ ngữ (S) tân ngữ (O) cho động từ đứng sau VD: The man who is standing overthere is Mr Pike That is the girl who I told you about b WHOM: đại từ quan hệ người, đứng sau danh từ người để làm tân ngữ (O) cho động từ đứng sau VD: The woman whom/who you saw yesterday is my aunt The boy whom/who we are looking for is Tom => so sánh WHO WHOM ta thấy WHO "dễ sử dụng hơn" sau WHO chủ từ động từ, sau WHOM động từ c WHICH: đại từ quan hệ vật, đứng sau danh từ vật để làm chủ ngữ (S) tân ngữ (O) cho động từ đứng sau VD: This is the book which I like best The hat which is red is mine d THAT: đại từ quan hệ người vật That dùng thay cho WHO, WHOM, WHICH Sau đại từ: everything, something, anything, all, little, much, none sau dạng so sánh dùng đại từ THAT, khơng dùng WHO, WHOM, WHICH THAT không dùng sau dấu phẩy sau giới từ VD: I can see a girl and her dog that are running in the park She is the nicest woman that I've ever met Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 e WHOSE: đại từ quan hệ sở hữu, đứng sau danh từ người vật thay cho tính từ sở hữu trước danh từ WHOSE kèm với danh từ VD: The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom Cậu bé mà có xe đạp mà bạn mượn ngày hôm qua Tom John found a cat whose leg was broken John tìm thấy mèo có chân bị gãy (John tìm thấy mèo bị gãy chân) Whose nối vật chủ vật bị làm chủ lại với nhau, sau whose ln vật bị làm chủ Vì câu phải xác định đâu vật chủ, đâu vật bị làm chủ (Tương tự người) bicycle: vật bị làm chủ, the boy: người làm chủ leg: vật bị làm chủ, cat: vật làm chủ f WHEN: trạng từ quan hệ thời gian, đứng sau danh từ thời gian WHEN dùng thay cho at/on/in which/then VD: November 5th is the day when (on which) people hold the meeting That was the time when (at which) he managed the company when > at which (dấu hiệu: - time) when > on which (dấu hiệu: ngày - day) when > in which (dấu hiệu: năm - year) thi Toeic thường kiể m tra "at which, on which, in which" g WHERE: trạng từ quan hệ nơi chốn, đứng sau danh từ nơi chốn Where dùng thay cho at/in/to which, there Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 VD: Do you know the country where (in which) I was born? Mẹo: The city > in which (The city where (in which) ) The land > on which (The land where (on which) ) h WHY: trạng từ quan hệ lý do, đứng sau the reason Why dùng thay cho for which Please tell me the reason why (for which) you are so sad Mẹo: the reason > why (Ngữ pháp Mai Lan Hương trang 48-49) Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 35 - highlight từ "khơng may thay", "khơng nữa" nhớ lại cách sử dụng từ - stock (n,v): Hàng hóa, tích trữ - issue (n): vấn đề = matter - highlight từ "xao lãng" (đã học từ "sự xao lãng" rồi) - ask a favor: nhờ ân huệ > me a favor: ban cho tơi ân huệ ("làm ơn giúp tơi": nói cách trinh trọng) * trang 165 - Câu 1: ý "receive" có dùng bị động khơng? * trang 166 Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 - allow/permit + O+ to V0: cho phép làm * trang 167 - Câu 14 khơng dùng what, which, phía sau có "it" > không dùng which > không dùng that * trang 168 - promising (adj): triển vọng > promising singer: ca sĩ triển vọng - abviously (adv): rõ ràng - suitable (adj): thích hợp > suitable project: dự án thích hợp - available (adj): có sẵn - find + O + adj (chỉ vật) > find it useful * trang 169 - câu 6: thấy than > chọn more (nếu khơng có than > chọn over, for over years = for more than years) - renown (adj): tiếng = famous = wellknown - dedication (n): cống hiến - individual (n): cá nhân (chú ý từ vừa danh từ vừa tính từ) - individual (adj): riêng biệt * trang 170 - greatly reduce: giảm cách đáng kể > xem lại từ "đáng kể" thường với từ "tăng giảm" học - experiment (n): thí nghiệm - undergo (v): trải qua (khơng chia bị động với từ này) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 * trang 171 - wanted: tuyển dụng, truy nã - expense (v,n): phí tổn, chi phí - professional (n,adj): chuyên gia, chuyên nghiệp (vừa danh từ, vừa tính từ - audition (n): thử giọng - register (v): đăng ký * trang 172 - brief (adj): ngắn gọn - highlight từ "điền vào mẫu đơn", " thức", từ có nghĩa "có, tính năng, bật", "sẵn có" - purchase (v): mua (dùng văn viết, mua hàng lớn, mua cho công ty, , dùng buy mua hàng nhỏ khơng quan trọng) * trang 173 - highlight từ "khảo sát" - conduct (v): thực > mẹo: survey > conduct (thường gặp xuất nhau) - highlight từ "có khuynh hướng" - take place (v) (không chia bị động từ này) = happen: xảy ra, diễn - fund (v,n): hỗ trợ, quỹ - among + danh từ số nhiều > part thấy đáp án có among -> kiểm tra sau chỗ trống có phải danh từ số nhiều khơng > có chọn among Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 - outstanding (adj): bật, chưa toán > outstanding musical abilities: khả âm nhạc bật > outstanding bill: hóa đơn chưa tốn * trang 174 - deliver (v): giao hàng - delivery (n): giao hàng - funtion (n): chức - reliable (adj): đáng tin cậy > reliable company: công ty đáng tin cậy - refund (v,n): trả tiền lại = reimburse ý: mua hàng khơng hài lòng > yêu cầu refund, không dùng reimburse dùng reimburse trường hợp đền bù cho nhân viên công ty công tác (thường thấy thi Toeic) - highlight từ "phàn nàn" (chú ý tả: danh từ viết nào? động từ viết nào?) Mẹo: part 7, email mở đầu phàn nàn (complain) dịch vụ, sản phẩm > phía sau thường có đổi hàng yêu cầu "refund" (hoàn tiền) lại Hết ngày 24 ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 8] (đầy đủ) (24/01/2015) Ngữ pháp (Mệnh đề quan... 168 - promising (adj): triển vọng > promising singer: ca sĩ triển vọng - abviously (adv): rõ ràng - suitable (adj): thích hợp > suitable project: dự án thích hợp - available (adj): có sẵn - find... từ này) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 24, 2015 * trang 171 - wanted: tuyển dụng, truy nã - expense (v,n): phí tổn, chi phí - professional (n,adj):
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 8 (đầy đủ) (24012015) , TOEIC STARTER UNIT 8 (đầy đủ) (24012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn