TOEIC STARTER UNIT 5 (phần 2) (19012015)

5 109 1
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 19, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 19, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 5] (Phần 2) (19/01/2015) Ngữ pháp Xem lại trước Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 117 - Câu 3: ý phần ngữ pháp câu hỏi đuôi Phần ngữ pháp thấy xuất part lại hay xuất part (phần nghe) Mình có ý ngắn gọn phần sau:  câu hỏi phía trước phủ định > phía sau khẳng định ngược lại phải - You are a student, aren’t you? - You are not a student, are you?  Câu trả lời cho câu hỏi đuôi: (đây phần quan trọng) - You are a student, aren’t you? Bạn sinh viên, phải không? > Yes, I am Phải (tôi sinh viên) > No I'm not Không phải (tôi sv) - You are not a student, are you? Bạn sinh viên, phải không? > Yes, I am Yes, I am Phải (tôi sinh viên) > No I'm not Không phải (tôi khơng phải sv) Nhìn kỹ câu hỏi, vị trí phủ định đặt khác chuyện trả lời Yes/No hoàn toàn giống Chú ý câu hỏi đuôi, trả lời YES hay Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 19, 2015 NO dựa vào chất việc, dựa vào phủ định Theo câu trên, chất người muốn hỏi "là sv hay không?" Nếu phải > trả lời YES, không > trả lời NO YES khẳng định việc khẳng định lại câu hỏi, NO phủ định việc phủ định lại câu hỏi Vì nghe câu hỏi đi, phải ý việc vật, không cần quan tâm họ phủ định phía trước hay phía sau Xem thêm tại: http://oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/hoc-tieng-anh-cung-oxford/ngu-phaptieng-anh-cau-hoi-duoi-tag-question-641.html - Phần câu trả lời cho câu hỏi đuôi giống với trả lời cho câu hỏi dạng phủ định Câu hỏi dạng phủ định câu hỏi có "not" sau trợ động từ, ví dụ: Don’t you like…? Hasn’t it….?, > trả lời dựa vào vật tượng - Xem câu *trang 118 Didn't you pass the exam? > Bạn không vượt qua kiểm tra phải không? No, I did not. > Không, không qua (Tôi rớt rồi) Chứ thấy phủ định lại câu hỏi hiểu theo "khơng, không qua, qua rồi" SAI Phải xét chất việc "qua hay không qua" > qua Yes, rớt No =>Trên phần ngữ pháp ứng dụng cho phần nghe part 2, nghe loại câu hỏi nên ý đáp án YES/NO để tránh hiểu lầm mà chọn sai Trong phần đọc hiểu từ lúc luyện thi đến chưa thấy xuất câu hỏi dạng - Câu 11: câu có "nor", đáp án có "neither" > dấu hiệu song song (trước sau ấy), nhìn thấy sau "nor" N > neither N nor N *trang 119 áp dụng kiến thức cấu trúc song song làm tập trang Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 19, 2015 *trang 120 - to file = submit (v): nộp - apply to: Nộp cho ai, phận nào, phòng (apply to accounting office) - apply for: nộp vào vị trí (apply for accountant) - anticipate (v): mong đợi (đồng nghĩa với từ nào?) - response (n): phản hồi - respond (v): phản hồi *trang 121 - impress (v): ấn tượng - ý câu trang có cụm từ học *trang 122 - It has come to our attention = It has been brought to our attention: Chúng để ý thấy - every + khoảng thời gian: luân phiên, every years: năm lần *trang 123 - no longer: khơng > She no longer teaches at this school > She doesn't teach at this school any longer/ any more => "no longer" dùng câu khẳng định Thấy câu có phủ định khơng chọn "no longer" - coupon (n): phiếu khuyến Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 19, 2015 *trang 124 - highlight lại từ "khơng nữa" đoạn này, kiểm tra xem câu có phải khẳng định khơng - official (adj): thức (từ hay xuất tên video youtube) - exception (n): ngoại lệ > no exception: khơng có ngoại lệ - discriminate (v): phân biệt đối xử - supervisor (n): người giám sát *trang 125 - procedure (n): thủ tục - highlight cấu trúc "keep + O + V3" - keep up with: bắt kịp - get involved in: tham gia vào *trang 126 - survey (v,n): khảo sát - majority of: phần lớn - at least: *trang 127 - be likely to V0: > Our team is likely to win ... hay phía sau Xem thêm tại: http://oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/hoc-tieng-anh-cung-oxford/ngu-phaptieng-anh-cau-hoi-duoi-tag-question-641.html - Phần câu trả lời cho câu hỏi đuôi giống với trả lời...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 19, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 5] (Phần 2) (19/01/2015) Ngữ pháp Xem lại trước Từ... *trang 125 - procedure (n): thủ tục - highlight cấu trúc "keep + O + V3" - keep up with: bắt kịp - get involved in: tham gia vào *trang 126 - survey (v,n): khảo sát - majority of: phần lớn - at least:
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 5 (phần 2) (19012015) , TOEIC STARTER UNIT 5 (phần 2) (19012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn