TOEIC STARTER UNIT 1 (phần 2) (09012015)

7 48 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 9, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt [TOEIC STARTER - UNIT 1] (Phần 2) (09/01/2015) Ngữ pháp a Suy luận có (Must be: hẳn là, Can't be: khơng thể là) (vì suy luận nên thể nhìn phiến diện người nói, chưa biết suy luận có khơng Người nói dựa biểu đối tượng để đưa suy luận) - Must be + N: He must be a teacher (Anh ta giáo viên - nhìn giống giáo viên, khơng biết có phải thật khơng) - Must be + Adj: He must be rich (Anh ta giàu - nhìn có lẽ giàu khơng biết giàu thật không) - Must be + Ving: She must be sleeping at home now (Cô ngủ nhà - đốn mò) - Can't be + N: He can't be a teacher (Anh ta giáo viên - tương tự suy đoán) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 9, 2015 - Can't be + Adj: He can't be rich (Anh ta khơng thể giàu có - suy đoán) b Already/recently Đây dấu hiệu hồn thành, thi Toeic có cấu trúc khác: - already/recently + V2: tiếng anh người Mỹ - Have/has + already/recently + V3: hồn thành Ví dụ 1: I have recently Mary to the party a take b.took c.taken d have taken I recently Mary to the party a take b.took c.taken d have taken (đáp án cuối học) c Động từ sau "should be/will be": sau hai động từ đa số nhiều bạn nghĩ V3: bị động, nên ý: +V3: trường hợp bị động should be/will be + Ving: trường hợp chủ động Ví dụ 2: That door should be before leaving a close b closed c closing d to close You should be that door before leaving a close b closed (đáp án cuối học) c closing d to close Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 9, 2015 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * (trang 53) - Công thức nhấn mạnh với trợ động từ "DO" (áp dụng câu 2/trang 53) - I went with her yesterday > I did go with her yesterday (Hôm qua thật với cô ta) - I like sport > I like sport (tơi thật thích thể thao) - I don't think it will rain However, if it DOES RAIN, turn off the machine (Tôi không nghĩ trời mưa Tuy nhiên THẬT SỰ trời mưa, tắt máy đi) Xem thêm cách sử dụng "DO" để nhấn mạnh, tương phản đây: [http://abc4kids.vn/article/ngu-phap/nhan-manh-bang-cach-su-dung-do31.htm] - would like to = want to: muốn Lưu ý: "would like" thể khứ, mà = want to, dùng "would like to" thể trang trọng, lịch Dùng "want to" ngữ cảnh thân mật, không trang trọng Trong email thi Toeic part 7, mở đầu email người ta dùng cụm nhiều (I would like to inform you that ) I would like to see his daughter right now > I want to see his daughter right now * (trang 54) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 9, 2015 - form > fill out, làm thấy "form" xuất "fill out" "mẫu đơn" chắn phải "điền vào" fill out the form * (trang 56) - make an appointment: xếp hẹn - recommend/suggest/advise: từ khuyên bảo đề nghị, nên lưu ý, cung cấp cấu trúc sau + advise (v): khuyên bảo, khuyến cáo + advice (n): lời khuyên - take advantage of: tận dụng, lợi dụng - charge (n): phí lớn, phí dịch vụ > thường gặp cụm: small extra charge, no extra charge phân biệt với cost(n): phí nhỏ, phí mua hàng - interested in: quan tâm đến - at your earliest convenience: lúc mà thuận tiện cho bạn > please call me at your earliest convenience * (trang 57) - expert (n): chuyên gia > fitness expert: chuyên gia TDTT - workout (n): việc luyện tập TDTT - benefit (n): lợi ích Chú ý câu " Stretching has many benefits" > benefit danh từ đếm (khi đọc mà danh từ đếm hay khơng nhìn cách người ta viết câu đoán, dấu hiệu câu "many" có "s" phía sau từ "benefit") - flexibility (n): linh hoạt > improve flexibility: cải thiện linh hoạt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 9, 2015 - make sure to V (nguyên mẫu) = be sure to V(nguyên mẫu): phải chắn làm > make/be sure to include these pictures in your email - Include/enclose/attach/accompanied by: đính kèm (các từ đồng nghĩa, hay xuất part 7) Các từ đứng đầu câu thường V3, bị rút gọn thể bị động (phần rút gọn nêu chi tiết sau, bạn cần ý thấy từ đứng đầu câu) * (trang 58) - thank sb for sth: cảm ơn điều > thank donors for their contributions: cảm ơn người hiến tặng đóng góp họ > exceptional contribution: đóng góp đặc biệt - people in need: người cần giúp đỡ (người neo đơn, người lang thang - children in need: trẻ em cần giúp đỡ (trẻ em nhỡ) - product in demand: sản phẩm có nhu cầu > người "in need", vật "in demand" -(so sánh hơn) than usual: so với bình thường > later than usual: trễ bình thường - drop by: ghé qua * (trang 59) - enter = come to: bước vào (v) - aware (v): nhận thức > be aware of: nhận thức - priority (n): ưu tiên - policy (n): sách - strictly (adv): cách chặt chẽ > will be strictly enforced: áp dụng cách chặt chẽ (trong câu có will be V3: bị động) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 9, 2015 * (trang 60) - update (v): cập nhật - I'm pleased to V(nguyên mẫu) (về sau V nguyên mẫu ghi V0 cho gọn): tơi vui làm điều > I'm pleased to note that * (trang 61) - serve as = work as + vị trí nghề nghiệp: làm nghề > I serve as/work as a secretary in this company: Tôi làm thư ký công ty (Tôi làm việc thư ký > nghề thư ký) - take a look: xem qua - According to: theo - equal to: với - therefore = so: - wisely (adv): cách khôn ngoan - affect (v): ảnh hưởng - effect (n): ảnh hưởng - almost all: tất cả, hầu hết * (trang 62) - annual (adj): hàng năm - agenda (n): chương trình nghị - memo (n): thư nội - to deal with: giải - appreciate (v): cảm kích Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 9, 2015 - discount (v): giảm giá > discounted price: giá giảm (giá giảm) - in person: trực tiếp > I will talk to you in person: Tơi nói chuyện trực tiếp với bạn Đáp án ví dụ nêu: Ví dụ 1: 1.c, 2.b > làm thi toeic thấy câu có recently/already nhớ ý trước có have/has khơng, khơng có > chọn V2, có chọn V3 (xem câu số 8/trang 54, câu 2/trang 56) Ví dụ 2: 1.b, 2.c > nên nhạy cảm với động từ theo sau "to be", sau "to be" có loại Ving/V3 Chủ động >Ving, bị động >V3 (dòng từ xuống, trang 61 "you should be eating" highlight chỗ để nhớ) ... theo - equal to: với - therefore = so: - wisely (adv): cách khơn ngoan - affect (v): ảnh hưởng - effect (n): ảnh hưởng - almost all: tất cả, hầu hết * (trang 62) - annual (adj): hàng năm - agenda... sử dụng "DO" để nhấn mạnh, tương phản đây: [http://abc4kids.vn/article/ngu-phap/nhan-manh-bang-cach-su-dung-do31.htm] - would like to = want to: muốn Lưu ý: "would like" thể khứ, mà = want to,... usual: trễ bình thường - drop by: ghé qua * (trang 59) - enter = come to: bước vào (v) - aware (v): nhận thức > be aware of: nhận thức - priority (n): ưu tiên - policy (n): sách - strictly (adv):
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 1 (phần 2) (09012015) , TOEIC STARTER UNIT 1 (phần 2) (09012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn