TOEIC STARTER UNIT 1 (phần 1) (08012015)

3 44 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 8, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 1] (Phần 1) (08/01/2015) Ngữ pháp * (trang 20) a Auxiliary Verbs: trợ động từ (động từ đặc biệt, động từ khiếm khuyết) - Can/could/may/might/will/ must/ought to/ had better + V bare infinitive (động từ nguyên mẫu (hay gọi V0) (trong thi Toeic không kiểm tra shall > không cần ý) b Giả định khơng có thật q khứ (đã nói giả định khơng có thật, có thật chẳng giả định, mà khơng có thật phải khứ, xảy đem giả định) - Should have V3: lẽ nên - Could have V3: lẽ - Must have V3: hẳn - Would have V3: lẽ ý: giống mệnh đề if loại (khơng có thật q khứ), khác If có mệnh đề, giả định có mệnh đề vd: She should have come to the party yesterday (Lẽ hôm qua cô nên đến dự tiệc > thực tế hơm qua ta khơng có đến (khơng có thật)) c So sánh MUST HAVE TO - Must mang tính chất bắt buộc: buộc phải (You must that) - Have to bắt buộc mức độ nhẹ hơn: phải (I'm hungry I have to eat sth) - Must not: mang tính chất cấm: khơng (You must not that: bạn không làm điều đó) - Don't have to: khơng cần phải (You don't have to that: bạn không cần phải làm điều Huỳnh Như - Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 8, 2015 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc * (trang 21) (cần highlight từ in đậm đây) - Would you like: mời mọc - Keep + O + V3: giữ cho (bị động) > keep this medicine refrigerated, keep that door closed - reach: (n): tầm với, (v): với tới > keep out of the reach of the children: để xa tầm tay trẻ em (trong bao thuốc, loại hóa phẩm có cụm này, ý nhé) -In the case of: trường hợp > phân biệt với in case: phòng - take sb to swh: đưa đến nơi > take the patient to the emergency room: đưa nạn nhân đến phòng cấp cứu; take me to your heart (I love this song ^^) - immediately (adv): - consult (v): tư vấn, tham vấn > nhân viên tư vấn: consultant - accelerate (v) = increase: tăng > phân biệt với reduce = decrease: giảm - productivity (n): suất - take the time to sth: dành thời gian để làm * ý động từ succeed có nghĩa (1): kế tiếp, kế nghiệp, nối (2): thành công * danh từ succeed có danh từ: (1)success: (n): thành công > successful (adj) Huỳnh Như - Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 8, 2015 (2) succession: (n): kế tiếp, liên tiếp ...Huỳnh Như - Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 8, 2015 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc * (trang 21) (cần highlight từ in đậm đây) - Would you like: mời mọc - Keep... consultant - accelerate (v) = increase: tăng > phân biệt với reduce = decrease: giảm - productivity (n): suất - take the time to sth: dành thời gian để làm * ý động từ succeed có nghĩa (1): kế tiếp,... case: phòng - take sb to swh: đưa đến nơi > take the patient to the emergency room: đưa nạn nhân đến phòng cấp cứu; take me to your heart (I love this song ^^) - immediately (adv): - consult (v):
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 1 (phần 1) (08012015) , TOEIC STARTER UNIT 1 (phần 1) (08012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn