TACNMBD test online các dạng câu hỏi trong tiếng anh

3 66 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Facebook: covumaiphuong Khóa Tiếng Anh cho người bắt đầu – GV: Vũ Mai Phương Test online Các dạng câu hỏi tiếng Anh VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT có website MOON.VN VŨ MAI PH[ƯTrƠuyNcGập tab: Tiếng Anh cho tân SV – Khoá học: Tiếng Anh cho người bắt đầu I Hoàn thành bảng sau Đại từ sở hữu Đại từ Tính từ sở hữu I my you (2)………your… yours he his (3)……his…… she her (4)……hers…… it (5)……its…… its we our (6)……ours…… they (7)……their…… (8)……theirs…… (1)……mine…… II Chuyển câu khẳng định/phủ định sang dạng nghi vấn Yes/No Đừng quên dấu câu Ví dụ: - She is a student ⟹ Is she a student? - They don’t like books ⟹ Don’t they like books? I am a doctor at Bach Mai Hospital (dùng chủ ngữ you) ⟹ Are you a doctor at Bach Mai Hospital? 10 They are responsible ⟹ Are they responsible? 11 My daughter isn’t good at cooking (dùng chủ ngữ your daughter) ⟹ Isn’t your daughter good at cooking? 12 It isn’t far from here ⟹ Isn’t it far from here? 13 She loves reading comics ⟹ Does she love reading comics.? 14 We don’t go to school on foot (dùng chủ ngữ you) ⟹ Don’t you go to school on foot 15 The lecturers at Thang Long University often have a meeting on Thursdays ⟹Do the lecturers at Thang Long University often have a meeting on Thursdays III Đặt câu hỏi cho phần gạch chân Đừng quên dấu câu 16 It rains heavily in summer (When) ⟹ When does it rain heavily? 17 It rains heavily in summer (How) Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa Tiếng Anh cho người bắt đầu – GV: Vũ Mai Phương Facebook: covumaiphuong ⟹ How does it rain? 18 The books written by Tim are popular (How) ⟹ How does the books written by Tim? // Câu em chưa hi ểu lại How are the book written by Tim? 19 We have an English class on Monday morning (When, dùng chủ ngữ we) ⟹ When we have an English class? 20 We have an English class on Monday morning (Which, dùng chủ ngữ you) ⟹ Which you have on Monday morning? 21 I usually stay up late (How often) ⟹ How often you stay up late 22 It is kilometers from my house to my school (How far) ⟹ How far is it from my house to my school 23 He doesn’t meet Sharon because she is very ill (Why) ⟹ Why doesn’t he meet Sharon 24 Beverly usually gets up at 6.30 am (What time) ⟹ What time does Beverly usually get up? 25 The shop is closed until next month (How long) ⟹ How long is the shop closed 26 Mr Johnson lives in Montreal (Who) ⟹ Who is lives in Montreal 27 Kim and Tina play ball in the garden (What) ⟹ What you play in the garden 28 They often have a meeting at a coffee shop (Where) ⟹ Where they often have a meeting? // câu có meeting nên dùng không ạ? 29 Jonathan loves his neighbor’s kids so much (Whom) ⟹Whom does Jonathan love so much 30 I go to school by bus (How) ⟹ How you go to school 31 My sister prefers porridge for breakfast (Who) ⟹ Who prefers porridge for breakfast 32 Andrew's new mountain bike costs €1000 (How much) ⟹ How much does Andrew’s new mountain bike cost 33 On Thursday Jack has German, history and maths (What) ⟹ What is on thurday Jack ? 34 On Thursday Jack has German, history and maths (When) ⟹ When does Jack have German, history and maths 35 I takes Jenny to work everyday (Whom) ⟹ Whom you take to work Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 ...Khóa Tiếng Anh cho người bắt đầu – GV: Vũ Mai Phương Facebook: covumaiphuong ⟹ How does it rain? 18 The books written by Tim are popular (How) ⟹ How does the books written by Tim? // Câu em... garden 28 They often have a meeting at a coffee shop (Where) ⟹ Where they often have a meeting? // câu có meeting nên dùng không ạ? 29 Jonathan loves his neighbor’s kids so much (Whom) ⟹Whom does... German, history and maths 35 I takes Jenny to work everyday (Whom) ⟹ Whom you take to work Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98
- Xem thêm -

Xem thêm: TACNMBD test online các dạng câu hỏi trong tiếng anh , TACNMBD test online các dạng câu hỏi trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn