Sách Tiếng Anh 9 ( Tổng hợp ) bản chuẩn để ôn lại kiến thức

136 118 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:23

Sách Tiếng Anh 9 (tổng hợp) Tác giả : Nguyễn Gia Hoàng AnhNhà xuất bản : NXB Kim Đồng ( khu vực Bắc Tây Nguyên + Tây Nam Bộ )Năm xuất bản : 2019 ( Mới )Mô tả : Sách Tiếng Anh ( tổng hợp ) của tác giả Nguyễn Gia Hoàng Anh là một bộ sách ôn lại kiến thức lớp 9 bao gồm : nghe , nói , viết , ngữ pháp , từ vựng . Bộ sách giúp học sinh ôn lại và nhớ lại kiến thức để chuẩn bị thi vào lớp 10 hoặc Học Kì I và Học Kì II của lớp 9. Bộ sách gồm 14 chương ;+ Chương I : Các thì cơ bản ( Trang 1)+ Chương II : Câu điều kiện loại 1,2,3 ( Trang 31)+ Chương III : Cấu trúc So...That và Such ... That , Too ... To và Enough ... To ( Trang 48 )+ Chương IV: Động từ Wish ( Trang 56 )+ Chương V : Cấu trúc suggest ( Trang 61 )+ Chương VI : Mệnh đề quan hệ ( Trang 67)+ Chương VII : Câu bị động ( Trang 78 )+ Chương VIII : Câu trực tiếp câu gián tiếp ( Trang 86 )+ Chương IX : Mạo từ ( Trang 90)+ Chương X : Cấp so sánh ( Trang 96 )+ Chương XI: Dạng động từ ( Trang 107 )+ Chương XII : Tập nói Tiếng Anh ( Trang 112 )+ Chương XIII : Luyện Nghe Tiếng Anh ( Trang 120 )+ Chương XIV : Bí quyết học từ vựng ( Trang 133 )Sách Tiếng Anh ( tổng hợp ) của tác giả Nguyễn Gia Hoàng Anh với sự hợp tác của NXB Kim Đồng ( khu vực Bắc Tây Nguyên + Tây Nam Bộ ) gồm 133 trang và có nhiều phần bài tập của mỗi chương và có sẵn đáp án để dò và kiểm tra đáp án bị gạch tránh tình trạng học sinh nhìn qua mà không chịu động não .Cảm ơn các bạn đã mua sách . giá cuốn sách là 37.000 vnd .Chữ Kí Tác GỉaNguyễn Gia Hoàng Anh Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp TÁC GIẢ NGUYỄN GIA HOÀNG ANH SÁCH TIẾNG ANH ( Tổng Hợp) Nhà xuất Kim Đồng Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp CHƯƠNG I: CÁC THÌ CƠ BẢN BÀI : THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (present simple tense) a Cách dùng đơn - Cơng thức : 1) S(he,she,it) + V-s/es 2) S(we,they,you) + V(Nguyên mãu ) Khẳng định Công thức : 3) S (he,she, it) + does not + V 4) S(I, we , you , they ) + not + V Phủ định Công thức nghi vấn : Do/Does+not +V - Dấu hiệu nhận biết đại đơn : always , every , often , usually , generally , frequently - Thì đơn diễn tả chân lý , thật hiển nhiên Ex: The sun ries in the East Tom comes from England - Thì đơn diễn tả thói quen , hành động xảy thường xuyên Ex: Mary often goes to school by bicycle I get up early every morning - Lưu ý : ta thêm “es” sau động từ tận : O, S, X, CH, SH - Thì đơn diễn tả lực người : Ex : He plays badminton very well - Thì đơn diễn tả kế hoạch xếp trước tương lai thời khoá biểu , đặc biệt dùng với động từ di chuyển b Bài Tập đơn : Đọc câu sau chọn câu trả lời (Read the following sentences and choose the right answer) : 1.The police catch/ catches robbers My dad is a driver He always wear/ wears a white coat They never drink/ drinks beer Lucy go/ goes window shopping seven times a month She have/has a pen Mary and Marcus cut/ cuts people’s hair Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp Mark usually watch/ watches TV before going to bed Maria is a teacher She teach/ teaches students Viết động từ ngoặc dạng phù hợp (Write verbs in brackets in appropriate form) : I usually (go) to school They (visit) us often You (play) basketball once a week Tom (work) every day He always (tell) us funny stories She never (help) me with that! Martha and Kevin (swim) twice a week In this club people usually (dance) a lot Linda (take care) of her sister 10 John rarely (leave) the country 11 We (live) in the city most of the year 12 Lorie (travel) to Paris every Sunday 13 I (bake) cookies twice a month 14 You always (teach) me new things 15 She (help) the kids of the neighborhood Đáp An : - - Bài 1: Teaches - Catch - Bài 2: - Wears - Goes - Drink - Visit - Goes - Play - Has - Works - Cut - Tells - Watches - Helps Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp - Swim - 12 Travels - Dance - 13 Bake - Takes - 14 Teach - 10 Leaves - 15 Helps - 11 Live BÀI : THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (the present continuous tense) a Cách dùng tiếp diễn    Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + v_ing + o Phủ định:S+ be + not + v_ing + o Nghi vấn: Be + s+ v_ing + o Dấu hiệu nhận biết Thì tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,……… Cách dùng Thì tiếp diễn  Thì tiếp diễn tả hành động diễn kéo dài dài thời gian Ex: The children are playing football now  Thì thường sau câu đề nghị, mệnh lệnh Ex: Look! the child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room  Thì diễn tả hành động xảy lặp lặp lại dùng với phó từ ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember –  Thì dùng để diễn tả hành động xảy ( tương lai gần) Ex: He is coming tomrow Lưu ý : Khơng dùng với động từ nhận thức chi giác : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love hate, realize, seem, remmber, forget,……… Ex: I am tired now She wants to go for a walk at the moment Do you understand your lesson? b Bài Tập tiếp diễn: Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp Bài – Viết dạng -ing động từ 0. do       → doing 1. swim  …… 2. travel   ……… 3. wash  ……… 4. cook  ……… 5. go  ……… 6. walk  ……… 7. write  ………… 8. sleep  ………… 9. finish  ………… 10. have  ………… 11. take  ……… 12. watch  ………… 13. play  ………… 14. sing  ………… 15. dance  ………… Bài – Hoàn thành câu sau sử dụng động từ ngoặc tiếp diễn 0. I am not drinking (not drink) beer; it’s only tea 1. My mother   (buy) some food at the grocery store 2. Luke   (not study) Japanese in the library. He’s at home with his friends 3.   (she, run) down the street? 4. My cat   (eat) now 5. What   (you, wait) for? 6. Her students   (not try) hard enough in the competition 7. All of Andy’s friends   (have) fun at the party right now 8. My neighbours   (travel) around Europe now 9. The little girl   (drink) milk 10. Listen! Our teacher   (speak) Bây giờ chúng ta cũng làm các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn ở mức độ khó hơn một chút nhé! Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp Bài – Khoanh tròn vào đáp án 0. Harry often   books from the library A. borrows B. is borrowing C. are borrowing 1. My grandfather   collecting stamps A. is loving B. are loving C. loves 2. She   her friends at a bar right now A. waiting B. is waiting C. waits 3. Nguyen Nhat Anh is a writer. He   a short story about a dragon A. is writing B. writes C. are writing 4. I never   home late A. come B. is coming C. am coming 5. My boss   high heels to work A. doesn’t wear B. aren’t wearing C. don’t wear 6. She usually   much A. doesn’t talk B. don’t talk C. isn’t talking 7. This spaghetti   awful A. tastes B. is tasting C. taste 8. I   he is a good man A. thinks B. think C. am thinking 9. As the ceremony   at 7∶30 a.m., we have to be there early A. is starting B. start C. starts 10. Kate   a cup of coffee every morning A. is drinking B. drinks C. drink Bài – Chia động từ ngoặc đơn tiếp diễn cho thích hợp 0. Some teenagers spend (spend) 9 hours a day on Facebook 1. A: Where is Molly? B: She   (feed) her cat downstairs 2.   (she/ need) to go and see a doctor? 3. She usually  _ (wash) the dishes after dinner 4.   (your sister/ wear) sunglasses? 5. He frequently   (do) yoga Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp 6. We   (move) to Canada in August 7. My son  _ (not practice) the piano every day 8. I   (not like) to take selfies 9. Megan  _ (go) on holiday to Cornwall this summer 10. When   (the film/ start)? 11. I read in the news that they   (build) a new supermarket in town 12. Why   (she/ usually/ drive) so slowly? ĐÁP ÁN : Bài 2. is not studying 8. B. think 1. swimming 3. Is she running 9. C. starts 2. travelling 4. is eating 10. B. drinks 3. washing  4. cooking 5. are you waiting 6. are not trying 5. going  7. are having 6. walking 8. are travelling 7. writing 9. is drinking 8. sleeping 10. is speaking Bài 1. is feeding 2. Does she need 3. washes 4. Does your sister wear 5. does 9. finishing  10. having Bài 6. are moving 11. taking 1. C. loves 12. watching 2. B. is waiting 7. does not practice/ doesn’t practice 13. playing 3. A. is writing 14. singing 4. A. come 15. dancing 5. A. doesn’t wear Bài 1. is buying 8. do not like/ don’t like 9. is going 6. A. doesn’t talk 10. does the film start 11. are building 12. does she usually drive 7. A. tastes BÀI : THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ( the simple past ) a Cách dùng khứ đơn : Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp    (khẳng định): S + was/were + o (phủ định): S+ was/ were + not + o (nghi vấn): Was/were + s+ o ? Dấu hiệu nhận biết khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night Cách dùng khứ đơn: Thì khứ đơn diễn tả hành động xảy kết thúc khứ với thời gian xác định CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ When + khứ đơn (simple past) When + hành động thứ c Bài tập khứ đơn : Bài 1: Hồn thành câu sau đúng dạng thì q khứ đơn: 1. It/ be/ cloudy/ yesterday 2. In 1990/ we/ move/ to another city 3. When/ you/ get/ the first gift? 4. She/ not/ go/ to the church/ five days ago 5. How/ be/ he/ yesterday? 6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night? 7. They/ happy/ last holiday? 8. How/ you/ get there? 9. I/ play/ football/ last/ Sunday 10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago 11. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month 12. Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago 13. We/ have/ fun/ yesterday 14. My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday Bài 2: Lựa chọn và điền dạng đúng của từ: teach     cook     want     spend       ring be     sleep     study     go     write Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp 1. She… out with her boyfriend last night 2. Laura… a meal yesterday afternoon 3. Mozart… more than 600 pieces of music 4. I… tired when I came home 5. The bed was very comfortable so they… very well 6. Jamie passed the exam because he… very hard 7. My father… the teenagers to drive when he was alive 8. Dave… to make a fire but there was no wood 9. The little boy… hours in his room making his toys 10. The telephone… several times and then stopped before I could answer it Bài 3: Chia động từ trong ngoặc đúng dạng thì quá khứ đơn: Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be) (1)………  young Her   father   (get   married)   (2)   ………….again,   but   the   girl’s   stepmother   was   very   jealous   of   her because she was so beautiful. The evil queen (order) (3)………….a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase) (4) ………….her away instead, and she (take) (5) ………….refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) (6) ………….with the dwarfs and took care of them and they (love) (7) ………….her dearly. Then, one day the talking mirror   (tell)   (8) ………….the   evil   queen   that   Snow   White   was   still   alive   She   (change)   (9) ………….herself into a witch and (make) (10) ………….a poisoned apple. She (go) (11) ………….to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put) (12)………….her into an everlasting sleep. Finally, a prince (find) (13) ………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) (14) ………….married and lived happily ever after Bài 4: Chuyển những động từ bất quy tắc sau sang dạng quá khứ: 1. Be 1. Let 2. Make 2. Become 3. Mean 3. Begin 4. Meet 4. Break 5. Pay 5. Bring 6. Put 6. Build 7. Read 7. Buy 8. Rise 8. Choose 9. Run 9. Come 10. Say Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp 10. Cost 11. See 11. Cut 12. Send 12. Do 13. Set 13. Dream 14. Shake 14. Drink 15. Shut 15. Eat 16. Sing 16. Feel 17. Sit 17. Find 18. Sleep 18. Forget 19. Stand 19. Get 20. Swim 20. Give 21. Take 21. Go 22. Teach 22. Have 23. Tell 23. Hear 24. Think 24. Hold 25. Wear 25. Keep 26. win 26. Know 27. write 27. Learn ĐÁP ÁN : Bài 1: 1. It was cloudy yesterday 2. In 1990, we moved to another city./ We moved to another city in 1990 3. When did you get the first gift? 4. She did not go to the church five days ago./ She didn’t go to the church five days ago 5. How was he yesterday? 6. Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night? 7. Were they happy last holiday? 8. How did you get there? 9. I played football last Sunday 10. My mother made two cakes four days ago 10 Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA A: You say you need some advice? B: Yes, I’m sorry……………………… (bother) you, but I don’t know who……………………… (ask) A: Do you like Rita? B: Well, I used …………………………… (play) it quite a lot, but I got fed up with it I’d rather (watch) television, actually C Chọn dạng động từ sau: The teacher decided (accepting/to accept) the paper They appreciate (to have/having) this information His father doesn’t approve of his (going/ to go) to Europe We found it very difficult (reaching/ to reach) a decision Donna is interested in (to open/opening) a bar George has no intention of (to leave/leaving) the city now We are eager (to return/returning) to school in the fall We would be better off (to buy/ buying) this car She refused (to accept/ accepting) the gift 10 Mary regrets (to be/being) the one to have to tell him 11 George pretended (to be/being) sick yesterday 12 Carlos hopes (to finish/finishing) his thesis this year 13 They agreed (to leave/leaving) early 14 Helen was anxious (to tell/ telling) her family about her promotion 15 We are not ready (to stop/stopping) this research at this time 16 Henry shouldn’t risk (to drive/driving) so fast 17 He demands (to know/knowing) what is going on 18 She is looking forward to (return/returning) to her country 19 There is no excuse for (to leave/leaving) the room in this condition 20 Gerald returned to his home after (to leave/leaving) the game D Hoàn thành câu sau với động từ sau: apply, be, be, listen, make, see, try, use, wash, work, write (chia động từ theo dạng) Could you please stop……………… so much noise? I enjoy …………………to music I considered ………………… for the job but in the end I decided against it Have you finished ………………………your hair yet? If you walk into the road without looking, you risk………knocked down Jim is 65 but he isn’t going to retire yet He wants to carry on……………… I don’t mind you……………the phone as long as you pays for all your calls Hello! Fancy ………… you here! What a surprise! I’ve put off ……………… the letter so many times I really must it today 10 What a stupid thing to do! Can you imagine any body …………… so stupid? 11 Sarah gave up ………………… to find a job in this company and decided to go abroad * Lưu ý : Học sinh tự làm phần CHƯƠNG XII: TẬP NĨI TIẾNG ANH BÀI 29 : THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH Introducing yourself ( Tự giới thiệu than ) - Good moring, ladies and gentlemens ( Chào buổi sáng q ơng / bà ) Hoặc Good night , ladies and gentlemens ( Chào buổi tối q ơng / bà ) - Good afternoon , everybody ( Chào buổi chiều người ) - I’m … , from [Class] / [Group] ( Tôi … đến từ … ) - Let me introduce myself , my name is … , member of group ( Để tự giới tên … , thành viên nhóm ) Introducing the topic ( giới thiệu chủ đề ) - Today I am here to present to you about [ Topic ] … ( hơm trình bày với bạn … ) - I would like to present to you [topic] … ( tơi muốn trình bày với bạn bè …) - As you all know , today I am going to talk to you about [ topic ]… ( Như bạn biết , hôm trao đổi với ….) - I am delighted to be here today to tell you about … ( Tôi vui có mặt hơm để kể cho bạn … fuck bitch ) Introducing the structure ( giới thiệu cấu trúc thuyết trình ) - My presentation is divied into x parts ( Bài thuyết trình tơi chia thành x phần ) - I’ll start with / Firstly I will talk about … / I’ll begin with ( Tôi bắt đầu với / Đầu tiên tơi nói / Tôi mở đầu với ) - Then I will look at … ( sau tơi chuyển đến phần ) - Next ,… ( Tiếp theo ) - And finally … ( cuối ) - Beginning the presentation ( Bắt đầu thuyết trình ) I’ll start with some general information about … ( Tôi băt đầu với vài thông tin chung … ) I’d just like to give you some background information about … ( muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lượt … ) As you are all aware / As you all know… ( Như bạn biết ) Ordering ( Sắp xếp phần ) Fristly … secondly … thirdly … lastly ( Đầu tiên … thứ hai … thứ ba … Cuối ) First of all … then … next … after that finally ( Đầu tiên hết … sau … … sau … Cuối ) To start with … later … to finish up … ( Bắt đầu với … sau … để kết thúc … ) Finshing one part ( kết thúc phần ) Well , I’ve told you about … ( Vâng , tơi vừa trình bày với cac bạn phần …) That’s all I have to say about … ( Đó tất tơi phải nói phần ) We’ve looked at … ( Chúng ta vừa xem qua phần … ) Starting another part ( Bắt đầu với phần khác ) Now we will move on to … ( tiếp tục đến với phần ) Let me turn now to … ( Để chuyển tới phần … ) Next … (Tiếp theo ) Lets look now at … ( Chúng ta nhìn vào phần … ) Ending ( Kết thúc ) I’d like to conclude by … ( muốn kết luật lại cách … ) Now , just to summarize , lets quickly look at the main points again ( Bây , để tóm tắt lại , nhìn nhanh lại lần ) That brings us to the end of my presentation ( Đó phần kết thúc thuyết ) Thanking your audience ( Cảm ơn người nghe ) Thank you for listening / for your attention ( Cảm ơn bạn lắng nghe / tập trung ) Thank you all listening , it was a pleasure being here today ( Cảm ơn tất bạn lắng nghe , thật vinh dự hôm ) Well that’s it from me Thanks very much ( Vâng , phần đến hết Cảm ơn nhiều ) Many thanks for attention ( Cảm ơn bạn tập tring bạn ) - May I thank you all for being such an attentive audience ( Cảm ơn bạn nhiều tập trung ) ( Hình ảnh người thuyết trình trơi chảy thuyết phục ) BÀI 30 : PHỎNG VẤN TIẾNG ANH Các bước giới thiệu thân tiếng Anh Bước 1: Cách mở đầu để làm quen Bạn dùng mẫu câu như: - Hello, My name is Richard Walker - Hi, They call me Richard - Hey, I am Richard - Hey! I am Richard - Can/May I introduce myself? - My name is Linh Nguyen - I’m glad for this opportunity to introduce myself My name is Linh Nguyen - I’d like to take a quick moment to introduce myself My name is Linh Nguyen - Allow me to introduce myself I’m Luong - Let me introduce myself, by the way Bước 2: giới thiệu họ tên - My first name is Giang, which means “river” (Tên tơi Giang, có nghĩa “sơng”) - Please call me Linh (Cứ gọi Linh) - Everyone calls me Linh (Mọi người gọi Linh) - You may call me Jane (Anh gọi tơi Jane) - Tsuki is my name (Tsuki tên tôi) - My name is long but you may just call me Nguyen (Tên dài lắm, anh gọi Nguyên rồi) Bước 3: Cách nói tuổi - I am 23 (Tôi 23 tuổi) - I am 12 years old (tôi 12 tuổi) - I am over 18 (tôi 18 tuổi) - I am almost 20 (Tôi 20) - I am nearly 30 (tôi gần 30) - I am in my fifties (Tơi ngồi 50) - I am around your age (Tôi ngang tuổi anh) Bước 4: Giới thiệu nơi quê quán - I am from Vietnam = I come from Vietnam (Tôi đến từ Việt Nam) - I hail from Massachusetts (Tôi đến từ Massachusetts) - I was born in Hanoi (tôi sinh Hà Nội) - I grew up in Saigon (Tôi lớn lên Sài Gòn) - I spent most of my life in Tuscany (Tôi sống phần lớn quãng đời Tuscany) - I live in Chicago (Tơi sống Chicago) - I have lived in San Franciso for ten years (Tôi sống San Franciso 10 năm) Bước 5: Giới thiệu học vấn, nghề nghiệp - I’m in 7th grade (Tôi học lớp 7) - I’m in 7B class (Tôi học lớp 7B) - I work as a nurse in Sydney (Tôi y tá Sydney.) - I’m in the funiture bussiness (Tôi làm ngành nội thất.) - I earn my living as a hairdresser (Tôi kiếm sống nghề làm tóc) Bước 6: Giới thiệu sở thích đam mê - I’m very interested in learning English (Tôi thích thú học tiếng Anh) - I have a passion for traveling and exploring (Tơi có đam mê du lịch khám phá) - My hobbies are reading and writing (Sở thích tơi đọc viết) - I like reading books (Tơi thích đọc sách) - I am a good cook (Tôi đầu bếp cừ) - I am good at playing chess (Tôi giỏi chơi cờ) - I like shopping when I’m free (Tơi thích mua sắm rảnh rỗi) - I have a passion for traveling (Tôi mê du lịch) - I enjoy taking pictures (Tơi thích chụp ảnh) - I’m very interested in learning history (Tơi thích thú tìm hiểu lịch sử) Bước 7: Giới thiệu gia đình - There are four of us in my family (Có người gia đình tơi.) - I don’t have any siblings I would have liked a sister (Tơi khơng có anh chị em Tơi thích có chị/em gái.) - My grandparents are still alive (Ơng bà tơi sống.) - I not have any siblings I would have liked a sister… (Tơi khơng có anh chị em Tơi thích có chị/em gái…) - I am the only child (Tôi một) Bước 8: Giới thiệu tình trạng nhân - I’m not seeing/dating anyone (Tơi khơng gặp gỡ/ hẹn hò với ai.) - I’m in a relationship (Tơi hẹn hò.) - I’m engage to be married next month (Tơi đính cưới tháng tới.) Bước 9: Kết thúc nói chuyện - Nice/glad/pleased to meet you (Vui/hân hạn gặp anh) - Very nice to meet you (Rất vui gặp anh) - Good to meet you (Rất vui gặp bạn) - It was pleasure to meet you (Hân hạnh gặp anh) - Well, it was nice meeting you I really had a great time (Thật vui gặp anh Tôi có khoảng thời gian tuyệt vời) - Let’s talk more another time I have got to go find my friend (Chúng ta nói chuyện nhiều vào dịp khác Giờ tơi phải tìm bạn tơi rồi) - Take care (giữ gìn sức khỏe nhé) Bước 10: Cách đề nghị giữ liên lạc - Can I get/have your number? This way we can keep in touch (Tôi lấy số điện thoại anh không? Để ta giữ liên lạc với nhau) - What is your number? I’d love to see you again… (Số bạn gì? Mình muốn gặp lại bạn…) - Should I add you on Facebook? (Tớ thêm bạn với cậu Facebook nhé?) Mẫu đoạn giới thiệu thân tiếng Anh Hội thoại A: Good morning B: Nice to meet you, sir Let me introduce myself I’m Hoa A: It’s pleasure to meet you here I’m Trong Khoi, Dean of the English Department (A: Chào cô B: Rất hân hạnh gặp ông Tôi xin phép tự giới thiệu Tôi Hoa A: Rất vui gặp cô Tôi Trọng Khôi, trưởng khoa tiếng Anh) Hội thoại A: Hello I’m Nga I’m a second year student B: I’m very please to make your acquaintances A: What is your major? B: My major is English And you? A: I major in History I’m a second year student, too (A: Tôi tên Nga Tôi sinh viên năm thứ B: Rất vui làm quen với anh A: Bạn học chuyên ngành gì? B: Tơi học chun ngành tiếng Anh Còn bạn? A: Chuyên ngành Lịch sử Tôi sinh viên năm thứ 2) Hội thoại A: Please briefly introduce yourself B: OK! My name is Huy I was born in 1989 in HaiDuong I graduated from Ha Noi University My major was Economics I am stil single I worked for a trading company before A: Could you tell us something more about your family? B: Yes, I have parents and a brother My father works for a garment company and my mother is a doctor, and my brother is an engineer A: Do you have any special hobbies? B: i have many hobbies, such as swimming, reading, playing footbal, etc (A: Anh giới thiệu qua B: Vâng! Tên tơi Huy Tôi sinh năm 1989 Hải Dương Tôi tốt nghiệp trường Đại Học Hà Nội Tôi học chuyên ngành kinh tế Hiện tại, độc thân Trước làm việc cho công ty thương mại A: Anh nói cho chúng tơi biết đơi điều gia đình anh khơng? B: Vâng, sống với bố mẹ anh trai Bố làm việc cho công ty hàng dệt may, mẹ tơi bác sĩ, anh trai tơi kĩ sư A: Anh có sở thích đặc biệt khơng? B: Tơi có nhiều sở thích, bơi lội, đọc sách, chơi bóng đá ) Mẫu giới thiệu thân tiếng Anh vấn Mẫu giới thiệu vấn My name’s Nguyen Thu Hoai I’m 22 years old and I’m single I have just graduated from university in August with the major in accounting I got months experience as an internship at A company I like reading books and cooking I’m a careful and hard-working person I’m eager to learn new things and willing to work in team I easily adapt to with new working environment and take initiative in work (Tơi tên Nguyễn Thu Hồi Tơi 22 tuổi độc thân Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chun ngành tơi kế tốn Tơi có kinh nghiệm thực tập Cơng ty A tháng Tơi thích đọc sách nấu ăn Tôi người cẩn thận chăm Tôi ham học hỏi thích làm việc với người Tơi dễ thích nghi với mơi trường làm việc chủ động công việc.) Mẫu giới thiệu vấn My name’s Thu Ha I got married and had one daughter, I’m living in Hoan Kiem District I have 10 years experience in Marketing field and I’m a group leader of GMC company I’m friendly and kind to help other people I like dealing with difficult problems and challenged issues I’m rather serious in work and can work under high pressure (Tôi tên Thu Hà Tơi kết có gái Hiện tơi sống quận Hồn Kiếm Tơi có 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực marketing trưởng nhóm cơng ty GMC Tơi người thân thiện thích giúp đỡ người, Tơi thích giải vấn đề khó cơng việc mang tính thử thách Tôi nghiêm túc công việc tơi chịu đựng áp lực cao.) Mẫu giới thiệu vấn I’m Mai Linh I’m 28 years old and I’m single I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in HCM City for years I graduated from Economic university and got years experience in administration and human resource management I’m active I like work related to human beings I’m rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people I often read newspapers and listen to music in my free time (Tôi tên Mai Linh Tôi 28 tuổi độc thân Tôi sinh lớn lên Hà Nội cơng tác Thành phố Hồ Chí Minh năm Tôi tốt nghiệp đại học Kinh tế có năm kinh nghiệm làm hành nhân năm việc quản trị nhân lực Tơi người động, tơi u thích cơng việc người Tôi người nguyên tắc nhạy cảm, tơi nắm bắt tâm lý người khác nhanh Lúc rãnh rỗi, thường đọc báo nghe nhạc.) ( Hình ảnh trai chủ tịch giả vờ dốt anh văn kết ) CHƯƠNG XIII : LUYỆN NGHE TIẾNG ANH BÀI 31 : LUYỆN NGHE TIẾNG ANH BẰNG CÁC BÀI HÁT Âm nhạc - Cải thiện khả nghe tiếng Anh học sinh với hát Nghe nhạc tiếng Anh cách tốt để cải thiện kỹ học sinh Các liên kết dành cho hát video âm nhạc với tập nghe hiểu Kiểm tra kỹ hiểu học sinh cách nghe hát điền vào chỗ trống với lời hát thiếu Học sinh học ngữ pháp từ vựng tiếng Anh quan trọng với video khác Nhấp vào liên kết để nghe hát thử tập - Các em truy cập vào trang wed http://www.learnenglish-online.com vào link youtube để nghe nhé! Nghe thật kĩ điền vào chỗ trống ! (Cold Play – Fix You ) When you try your(1) ……… , but you don't succeed When you get what you want, but not what you need When you feel so tired, but you can't(2) ………… Stuck in(3) ……… And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love(4) …………… , but it goes to waste Could it be worse? Lights will guide you home And ignite your bones And I will try to fix you And high up above or down below When you're too in love to let it go But if you never try you'll never(5) ……………… Just what you're worth Lights will guide you home And ignite your bones And I will try to fix you Tears stream down your face When you lose something you cannot replace Tears stream down your face And I Tears stream down your face I promise you I will learn from my(6) …………… Tears stream down your face And I Lights will guide you home And ignite your bones And I will try to fix you  Link youtube : https://www.youtube.com/watch?v=k4V3Mo61fJM  Lưu ý không bật phụ đề tiếng anh Nghe thật kĩ điền vào chỗ trống ! (Taylor Swift – I Should’ve Said No) It's strange to think the songs we used to (1)…………… The smiles, the flowers, everything is gone (2)…………I found out about you Even now just looking at you feels (3) ……………… You say that you'd take it all back, given one chance It was a moment of (4)………… and you said, "Yes." You should've said "No", you should've gone (5)………………… You should've thought twice 'fore you let it all go You should've known that word, with what you did with (6)…………… , Get back to me (get back to me) And I should've (7) ……………… there in the back of your mind I shouldn't be asking myself, "Why?" You shouldn't be (8)……………… for forgiveness at my feet You should've said "No", baby, and you might still have me You can see that I've been (9)………………… Baby, you know all the right things to say But you honestly (10)……………… me to believe We could ever be the same? You say that the past is the past, you need one (11)……………… It was a moment of weakness and you said, "Yes." You should've said "No", you should've gone home You should've thought twice 'fore you let it all go You should've known that word, with what you did with her, Get back to me (get back to me) And I should've been there in the back of your mind I shouldn't be asking myself, "Why?" You shouldn't be begging for forgiveness at my feet You should've said "No", baby, and you might still have me I can't (12)……………… Before you go, tell me this: Was it worth it? Was she (13)…………… this? No no, no, no You should've said "No", you should've gone home You should've thought twice 'fore you let it all go You should've known that word, with what you did with her, Get back to me (get back to me) And I should've been there in the back of your mind I shouldn't be asking myself, "Why?" You shouldn't be begging for forgiveness at my feet You should've said "No", baby, and you might still have me  Link : http://www.learnenglish-online.com  Gợi ý : Câu điều loại ( Trang 35 ) Nghe thật kĩ điền vào chỗ trống nhé! ( The Beatles – Rain) If the rain comes, they run and hide their (1)……………… They might as well be dead If the rain comes, if the rain comes When the sun (2)…………… they slip into the shade (when the sun shines down) And sip their (3)………………… (when the sun shines down) When the sun shines, when the sun shines Rain, I don't mind Shine, the weather's (4)………………… I can show you that when it (5)…………… to rain (when the rain comes down) Everything's the (6)……………… (when the rain comes down) I can show you, I can show you Rain, I don't mind Shine, the weather's fine Can you hear me, that when it rains and (7)………………… (when it rains and shines) It's just a state of (8)………………… ? (when it rains and shines) Can you hear me, can you hear me?  Link youtube : https://www.youtube.com/watch?v=pvH_oJvMIYQ  Lưu ý không bật phụ đề tiếng anh ĐÁP ÁN Cold Play – Fix You : (1) best , (2) sleep , (3) reverse , (4) someone , (5) know, (6) mistakes Taylor Swift – Should’ve Said No: (1) sing , (2) yesterday , (3) wrong , (4) weakness , (5) home , (6) her , (7) been , (8) begging , (9) crying , (10) expect, (11) chance , (12) reist , (13) worth The Beatles – Rain : (1) heads , (2) shines , (3) lemonade , (4) fine , (5) starts, (6) same , (7)shines , (8) mind CHƯƠNG XIV : TỪ VỰNG BÀI 32 : BÍ QUYẾT HỌC TỪ VỰNG Để giỏi tiếng Anh, bạn phải kết hợp tốt nhiều kỹ yếu tố khác Một số trang bị vốn từ “hoành tráng” Tuy nhiên, việc học từ vựng xưa với người (thậm chí dân xứ) việc khơng dễ dàng Những cách thức truyền thống mà học sinh thường dạy học từ vựng tập viết, đặt câu, đọc văn liên quan đến từ đó, chí… ngồi ngâm đến thuộc Một số cách "flash card" không đạt hiệu cao, mua chúng rẻ Vậy có cách giúp bạn học nhanh, nhớ nhanh, hứng thú mà lại nhớ từ lâu, chí ghi nhớ đời khơng? Bài viết hướng dẫn bạn phương pháp học từ đặc biệt Phương pháp khơng có xuất xứ thức từ đâu cả, xuất ngẫu nhiên với nhiều người học tiếng Anh sau phổ biến Trong tiếng Việt, tạm gọi phương pháp “kỹ thuật tách ghép từ” Hãy đến với ví dụ bên Ví dick: Brusque (adj): lỗ mãng, cộc cằn Ví dụ bạn vừa nhìn từ tiếng Anh khó Nếu bạn gặp phải lần, làm để ghi nhớ thời gian dài, mà hội bạn gặp lại sống thấp Bí gì? Hãy xem “kỹ thuật tách ghép từ” giải vấn đề Từ BRUSQUE tách BRUS-QUE Tiếp đó, từ BRUS biến đổi thành BRUSH (bút vẽ) từ QUE biến đổi thành từ QUEEN (nữ hoàng) Như bạn thấy, từ BRUSH (bút vẽ) QUEEN (nữ hoàng) từ vô đơn giản với người học tiếng Anh Bây giờ, với từ BRUSQUE ban đầu nghĩa “cộc cằn thô lỗ”, bạn liên tưởng đến BRUSH (bút vẽ) QUEEN (nữ hồng) Hãy tưởng tượng vương quốc bút vẽ, có nữ hồng ngự trị Bà ta kẻ thô lỗ cộc cằn > The BRUSH QUEEN is very BRUSQUE Hãy để có trí tưởng tượng bạn thỏa sức phát triển Hãy hình dung hình ảnh câu văn vừa thành sinh động nhất, thú vị bạn tưởng tượng đầu Tưởng tượng liên tưởng hay bao nhiêu, bạn nhớ từ lâu nhiêu Giờ dành thời gian xem lại lần ví dụ Bạn thuộc từ tiếng Anh chưa? Nếu rồi, chúc mừng bạn, bạn nắm tay phương pháp học từ vô hiệu Điểm mấu chốt “kỹ thuật tách ghép từ” dựa từ gốc từ người học nghiên cứu, sau biến đổi cách cố ý để giúp người học lần sau gặp lại dựa đầu mối để nhớ từ Có kịch mà nhiều người học tiếng Anh gặp phải là: “Ồ gặp từ vài lần không nhớ nghĩa gì?” Rõ ràng nhiều học sinh có ý thức họ gặp từ tiếng Anh rồi, manh mối họ nhạt nhòa nên dừng cảm giác khơng thể nhớ xác nghĩa từ Sau dùng kỹ thuật tách ghép từ, nhìn vào từ học, từ ngữ bị tách biến thành manh mối dẫn người học tới nghĩa xác từ Đây phương pháp hay dành cho muốn nâng cao vốn từ vựng mà không quan trọng việc nhớ xác từ viết nào, cần nhận mặt chữ Dưới đây, để giúp bạn hiểu hơn, viết xin cung cấp thêm vài ví dụ: + AUGUR(v) tiên đốn - Hãy nghĩ tới AUGUST (Tháng 8) Tưởng tượng: Một vị pháp sư có khả AUGUR (tiên đốn) xảy AGUST (tháng 8) + BERATE (v) nghiêm trách, trừng trị - Hãy nghĩ tới BE-A-RAT (một chuột) Tưởng tượng: Một cậu bé nghịch ngợm nên bị bà tiên trừng phạt, bà tiên BERATE (trừng phạt) cậu cách MAKE HIM BE A RAT (biến cậu thành chuột) Khơng có cách tách ghép từ chuẩn xác cả, tất phụ thuộc vào tính sáng tạo bạn Càng sáng tạo bao nhiêu, việc học từ bạn đơn giản dễ dàng nhiêu Tuy có số hạn chế, khơng phải từ tách được, làm -THE END- ... 5. Bring 6. Put 6. Build 7. Read 7. Buy 8. Rise 8. Choose 9.  Run 9.  Come 10. Say Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp 10. Cost 11. See... 8. How did you get there? 9.  I played football last Sunday 10. My mother made two cakes four days ago 10 Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức... the moment Do you understand your lesson? b Bài Tập tiếp diễn: Sách Tiếng Anh tổng hợp kiến thức học lớp – sách BETA Sách Tiếng Anh tổng hợp lại kiến thức học lớp Bài – Viết dạng -ing động từ 0. do       → doing
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách Tiếng Anh 9 ( Tổng hợp ) bản chuẩn để ôn lại kiến thức, Sách Tiếng Anh 9 ( Tổng hợp ) bản chuẩn để ôn lại kiến thức

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn