kỸ NĂNG làm VIỆC NHÓM

94 80 0
  • Loading ...
1/94 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:11

Chuyên Chuyên đề đề 13: 13: KỸ NĂNG NĂNG LÀM LÀM VIỆC VIỆC NHÓM NHÓM KỸ KHỞI ĐỘNG Ra định Có hình vng? 11 29 34 41 Ra định NỘI DUNG I.I Những Những vấn vấn đề đề chung chung về làm làm việc việc nhóm nhóm II II Những Những kỹ kỹ năng cần cần có có để để làm làm việc việc nhóm nhóm hiệu hiệu quả NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÀM VIỆC NHÓM Khái niệm Ý nghĩa làm việc nhóm Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm làm việc hiệu Các yếu tố tạo nên hiệu làm việc nhóm Các yếu tố cản trở hiệu làm việc nhóm BÀI HỌC TỪ LỒI NGỖNG KHI BAY THEO HÌNH CHỮ V ĐÀN NGỖNG TIẾT KIỆM ĐƯỢC 71% SỨC LỰC SO VỚI BAY TỪNG CON MỘT NGƯỜI VIỆT NAM CHÚNG TA LÀM VIỆC NHĨM NHƯ THẾ NÀO? Câu chuyện ơng lão câu cua Văn lang (TK VII – VI TCN) Khí hậu Nhiệt đới gió mùa LM lạc Tây Bắc Âu Lạc (TKỷ III TCN) Lịch sử Việt Nam chưa xảy chiến tranh dân tộc Giặc ngoại xâm Kênh Kênh ngôn ngôn ngữ: ngữ: Ngữ Ngữ điệu, điệu, cường cường độ, độ, nhịp nhịp độ độ và sự ngừng ngừng giọng giọng (tạo (tạo sự hấp hấp dẫn) dẫn) Nâng cao chất lượng thuyết phục Kênh Kênh phi phi ngôn ngôn ngữ: ngữ:Tư Tưthế, thế, cử cử chỉ và diện diện mạo, mạo, nét nét mặt mặt (Nâng (Nâng cao cao chất chất lượng) lượng) Sức mạnh thông điệp Chua Kỹ xử lý xung đột Nguyên nhân xung đột Cạnh tranh nguồn lực Mục tiêu khác biệt Công việc lệ thuộc Tranh giành vị trí Khác biệt quan điểm tiêu chí thành cơng Ngun tắc giải xung đột Đương đầu với vấn đề giải Không xúc phạm hay chụp mũ người khác chịu trách nhiệm xung đột xảy Bày tỏ cảm xúc cách cởi mở chịu trách nhiệm với lời nói Một số kỹ tảng Lòng tin, Bình tĩnh,Tơn trọng,Hợp tác,Tổ chức,Chịu áp lực,Giao tiếp,Kiểm sốt, Thuyết phục,Lạc quan,Trách nhiệm,Kiên trì,Quyết tâm,Nhạy bén,Lắng nghe KẾT QUẢ CHUNG Trốn TRÁCH NHIỆM Thiếu CAM KẾT Ngại XUNG ĐỘT Thiếu TIN CẬY tin cậy  Cần thời gian lâu dài để xây dựng (nhưng dễ bị phá vỡ)  Một tập thể có tin tưởng nơi mà người tự bày tỏ ý kiến  Muốn người khác tin tưởng thân phải tỏ xứng đáng với điều XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CỦA BẠN Hãy ý kỹ giao tiếp 90 Hãy kiềm chế cảm xúc (EQ) 91 Kỹ chung tổ chức nhóm Thiết kế nhóm làm việc Kỹ tổ chức họp Cùng Bốc cháy Bừng tỏa sáng 93 ... chung về làm làm việc việc nhóm nhóm II II Những Những kỹ kỹ năng cần cần có có để để làm làm việc việc nhóm nhóm hiệu hiệu quả NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÀM VIỆC NHĨM Khái niệm Ý nghĩa làm việc nhóm. .. làm việc nhóm Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm làm việc hiệu Các yếu tố tạo nên hiệu làm việc nhóm Các yếu tố cản trở hiệu làm việc nhóm BÀI HỌC TỪ LỒI NGỖNG KHI BAY THEO HÌNH CHỮ V ĐÀN... theo quy định chung nhóm Nhóm làm việc Thành viên Thành viên Thành viên Mục tiêu chung Thành viên Thành viên Thành viên Ý NGHĨA CỦA LÀM VIỆC NHÓM VIDEO: SỨC MẠNH CỦA LÀM VIỆC NHĨM Muốn hồn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: kỸ NĂNG làm VIỆC NHÓM, kỸ NĂNG làm VIỆC NHÓM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn