eco 2 test 8

40 68 0
  • Loading ...
1/40 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:04

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 101 Rather than the usual hosted dinner and drinks, we will be …………tonight at the Mandarin Garden at 2025 Shattuok Ave, near the corner of Elm Street (A) dine (B) dined (C) dining (D) diner KEY CCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau WILL BE tính từ, V-ing, V3/ed danh từ => loại A - Loại D diner danh từ đếm được, số đứng phải có a/an/… đứng trước để xác định, định - Loại B DINE nội động từ mà nội động từ khơng bị động => chọn C -Bổ sung: - Rather than có cách nghĩa: + Nghĩa thứ thích hơn, hay vs prefer + Nghĩa thứ thay = in stead of + danh từ/cụm danh từ/V-ing -Từ vựng: - host (n): chủ nhà - host(v): tổ chức, đăng cai, dẫn => hosted(a): tổ chức - dine (intrans verb: nội động từ): ăn cơm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - diner(n): người dự bữa ăn, người dự tiệc, quán ăn rẻ tiền - usual(a): thường lệ Dịch: Thay đồ uống bữa tối tổ chức thường lệ, ăn bữa tối Mandarin Garden số 2025 Shattuok Ave – gần góc phố Elm Street 102 McAllister Orchards promises its customers nutritious and whole some grains, fruits, and vegetables ……… a low cost A in B on C at D after KEY CCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp: A in: B on: C at: D after: sau - Mặt khác, ta để ý đằng sau chỗ trống A LOW COST ta chọn nhanh AT cụm phổ biến: AT A LOW COST: mức giá thấp => chọn C LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Bổ sung: cụm hay gặp: - at a low cost >< at a high cost - at no extra cost = at no additional cost: ko thêm phí, ko có phụ phí Từ vựng: - nutritious(a): dinh dưỡng Dịch: McAllister Orchards cam kết với khách hàng cung cấp rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên chất bổ dưỡng mức giá thấp 103 Shareholders voted that Deborah LaSalle is ………… suited for the position of chief operating officer given her experience A ideal B ideally C idealized D ideality KEY BBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống động từ tobe IS sau chỗ trống tính từ –ed SUITED => chỗ trỗng trạng từ bổ nghĩa => chọn B Từ vựng: - shareholder = stockholder: cổ đông, người giữ cổ phần LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - vote(v): bỏ phiếu, bầu - suited for (a): phù hợp cho - ideal(a): lý tưởng - chief operating officer (CEO): giám đốc điều hành -Dịch: Những cổ đông bầu Deborah Lasalle người phù hợp lý tưởng cho vị trí giám đốc điều hành dựa vào kinh nghiệm cô 104 This plan outlines the topics …… plan to discuss at this afternoon’s staff meeting A my B me C I D mine KEY CCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy đằng sau chỗ trống PLAN từ vừa danh từ vừa động từ, nghĩa trước my ( tính từ sở hữu ) I (đại từ chủ ngữ ) => loại B ( đại từ tân ngữ) D(đại từ sở hữu ) - Giờ ta phân tích câu để biết PLAN dạng nhé: + Nếu PLAN danh từ tân ngữ, nhiên sau OUTLINES THE TOPICS tân ngữ nên PLAN ko thể làm tân ngữ cấu trúc OUTLINE là: OUTLINE ST (TO SB) ko phải OUTLINE ST ST => plan động từ LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB => chọn C - Ở câu sử dụng rút gọn đại từ quan hệ WHICH thay cho danh từ vật vị trí tân ngữ Câu đầy đủ: This plan outlines the topics (which) I plan to discuss at this afternoon’s staff meeting -Từ vựng: - outline(v): đề ra, vạch - discuss(v): thảo luận Dịch: Kế hoạch đề chủ điểm mà định trao đổi họp nhân viên vào chiều 105 When looking into the projected draft for construction of a new shopping mall, the supervisor asked - was in charge of electrical engineering (A) that (B) who (C) which (D) whom KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần loại từ đứng vai trò chủ ngữ theo cấu trúc ASK: ASK (THAT) + MỆNH ĐỀ( S + V); (Ta để ý THAT mẫu câu gián tiếp lược bỏ nhé) LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB => chọn B -Bổ sung: - Ở who ko phải đại từ quan hệ nha, đơn giản dạng câu hỏi WHthôi - Câu sử dụng cấu trúc ngữ pháp gián câu gián tiếp – câu trực tiếp => câu trực tiếp là: the supervisor asked: “who is in charge of electrical engineering” Để ý bỏ dấu “” thành câu gián tiếp mệnh đề phải lùi - Câu sử dụng rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ: chủ động chuyển V thành V-ing, bị động chuyển V thành V3/ed sau bỏ chủ ngữ trợ động từ mệnh đề phụ ( mệnh đề when ), câu đầy đủ: When the supervisor looked into the projected draft for construction of a new shopping mall, the supervisor asked who was in charge of electrical engineering -Từ vựng: - look into: nhìn vào - darf(n): dự thảo, phác thảo - projected(a): dự kiến => project(n): đề án, dự án - construction(n): xây dựng - shopping mall: trung tâm mua sắm - in charge of(a): phụ trách, đảm nhiệm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Khi nhìn vào dự thảo dự kiến cho việc xây dựng trung tâm mua sắm giám sát viên hỏi người phụ trách kỹ thuật điện 106 As the chief administrative officer, Quincy Paxton will face exciting ……… in this new job with Laval International Shipping Company (A) challenge (B) challenges (C) challenging (D) challenged KEY BBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước động từ WILL FACE, EXCITING tính từ bổ nghĩa => chỗ trống cần danh từ => loại C D - Loại A challenge danh từ đếm số ít, cần phải có a/an/… trước để xác định, định => chọn B -Từ vựng: - chief administrative officer = chief operating officer: giám đốc điều hành - face(v): đối mắt - challenge(n): thách thức, thử thách Dịch: Như giám đốc điều hành, Quincy Paxton phải đối mặt với thử thách thú vị công việc với công ty Laval International Shipping LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 107 Rei Takahashi is one of the three people - for overseeing the Research Department at Omi-Tech Solutions (A) responsible (B) responsibly (C) responsibility (D) responsibilities KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn dạng từ phù hợp, câu câu thuộc dạng word form khó ko nắm vững phần rút gọn mệnh đề quan hệ mệnh đề tính từ ( dạng rút gọn mệnh đề quan hệ ): ***Có cách rút gọn mệnh đề tính từ sau: + Cơng thức 1: Bỏ who, which, to be => giữ nguyên tính từ đằng sau #Điều kiện 1: phía trước đại từ quan hệ one of, one of the đại từ phiếm something, anything, anybody,… Ví dụ: There must be something that is wrong = > There must be something wrong #Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước phải có từ tính từ trở lên Ví dụ: My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house => My grandmother, old and sick, never goes out of the house + Cơng thức 2: Những trường hợp lại ta đem tính từ lên trước danh từ Ví dụ: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB My grandmother, who is sick, never goes out of the house => My sick grandmother never goes out of the house I buy a hat which is very beautiful and fashionable => I buy a very beautiful and fashionable hat => chọn A câu đầy đủ: Rei Takahashi is one of the three people (who are ) responsible for overseeing the Research Department at Omi-Tech Solutions Từ vựng: - responsible for: chịu trách nhiệm về/cho - responsibly(adv): cách hợp lý - responsibility(n): trách nhiệm - oversee(v): giám sát -Dịch: Rei Takahashi người chịu trách nhiệm cho việc giám sát phận nghiên cứu Omi-Tech Solutions 108 As the chief accountant, Ms Dasgupta must - review and re-evaluate the company finances (A) brightly (B) regularly (C) previously (D) accidentally KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Ta cần chọn trạng từ mang nghĩa phù hợp: (A) brightly: sáng ngời (B) regularly: thường xuyên (C) previously: trước (D) accidentally: tình cờ => chọn B -Từ vựng: - chief accountant: kế toán trưởng - re-evaluate(v): đánh giá lại Dịch: Là kế toán trưởng, bà Dasgupta phải thường xuyên xem lại đánh giá lại tài cơng ty 109 The CEO - appointed James Farley as vice president of Arctic Mining Ventures Co (A) formalize (B) formally (C) formal (D) fomtalitv KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chủ ngữ THE CEO, động từ APPOINTED nên chỗ trống trạng từ bổ nghĩa => chọn B LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Because of + danh từ/cụm danh từ/V-ing: = owing to = due to => chọn B Từ vựng: - ahead of: vượt, => ahead of schedule: vượt ngồi dự tính Dịch: Tại thời tiết ấm ko mùa nên cửa hàng kem Sweet Indulgences mở cửa trước dự kiến tuần 126 Amateur theatrical performances by locals and some appearances by renowned poets were - reviewed by joumalists in the Eberlein County Daily (A) positive (B) positively (C) positivity (D) positiveness KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chỗ trống động từ tobe WERE phân từ REVIEWED nên chỗ trống trạng từ => chọn B -Từ vựng: - amateur(a): nghiệp dư - theatrical(a): thuộc sân khấu LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Buổi biểu diễn nghiệp dư sân khấu dân địa phương vài xuất nhà thơ tiếng đánh giá tích cực nhà báo Eberfein County Daily 127 Employees who wish to in the marketing seminar are urged to so by this Friday (A) attend (B) apply (C) enroll (D) expect KEY CCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần động từ phù hợp: (A) attend: tham dự (B) apply: áp dụng (C) enroll + for/in/on: ghi danh (D) expect: mong đợi, mong chờ => chọn C Từ vựng: - urge(v): thúc giục, thuyết phục - wish to = want to: muốn - LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Những nhân viên người muốn đăng kí hội thảo marketing thúc nên đăng kí trước thứ 128 After ten years in -, Ravensdale fiduciary Firm is expanding its factories to Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Seoul, and Singapore (A) operate (B) operation (C) operated (D) operational KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau giới từ danh từ, cụm danh từ V-ing => chọn B Từ vựng: - fiduciary(a): tín dụng - expand(v): mở rộng - operation(n): hoạt động Dịch: Sau mười năm vào hoạt động, Hãng tín dụng Ravensdale mở rộng nhà máy Thượng Hải, Hồng Kông, Tookyo, Seoul Singapore 129 This summer's lack - interesting events in the community caused a LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB decline in tourism from other townships (A) of (B) from (C) with (D) for KEY AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp Để ý trước chỗ trống LACK, nghĩ đến LACK OF cụm cố định => chọn A -Từ vựng: - lack of: thiếu - community(n): địa phương - decline(n): sụt giảm - township(n): khu vực lân cận, ngoại ô Dịch: Việc thiếu kiện giải trí mùa hè năm địa phương gây giảm khách du lịch từ tỉnh lân cận 130 Construction of the new shopping center should be complete by the end of the year as long as economic conditions are -(A) favor (B) favors LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) favorable (D) favorably KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau to be ARE cần tính từ => chọn C -Từ vựng: - favorable(a): thuận lợi Dịch: Việc xây dựng trung tâm mua sắm nên hoàn thành trước cuối năm với điều kiện kinh tế thuận lợi 131 top entertainment venues enjoy using notable celebrities, local talents are also welcome to participate and gain experience (A) But (B) Even so (C) Except (D) Although KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn liên từ phù hợp: (A) But: (B) Even so: nhiên, LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) Except: ngoại trừ (D) Although: => chọn D -Từ vựng: - venue(n): khu vực, địa điểm gặp mặt - notable(a): có tiếng - celebrity(n): tiếng, nhân vật có danh tiếng - talent(n): người có tài Dịch: Mặc dù khu vực giải trí hàng đầu thích có mặt nhân vật tiếng tài địa phương hoan nghênh tham gia lấy kinh nghiệm 132 The purchase oi high-risk products should be accompanied by retaining - receipts while exiting the store (A) careful (B) relevant (C) convenient (D) regardless KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ RECEIPTS (A) careful: cẩn thận LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (B) relevant: có liên quan, thích đáng (C) convenient: thuận tiện (D) regardless(adv): bất chấp => chọn B Từ vựng: - high-risk(a): có rủi ro cao - accompany(v): kèm theo - retain(v): giữ lại - exit(v): rời khỏi Dịch: Việc mua sản phẩm có độ rủi ro cao nên kèm theo việc giữ lại hóa đơn liên quan rời khỏi cửa hàng 133 All - products must be properly registered before being shipped out the distribution center (A) permissive (B) outgoing (C) reversed (D) absolute KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp: (A) permissive: tùy ý LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (B) outgoing: hết, mãn nhiệm, mắt (C) reversed: đảo ngược (D) absolute: tuyệt đối, hoàn toàn => chọn B -Từ vựng: - Properly(adv): thức - register(v): đăng kí = sign up - distribution(n): phân phối -Dịch: Tất sản phẩm tung phải đăng kí thức trước chuyển đến trung tâm thành phố 134 The survey indicates how much the average person within various income spends specific goods and services (A) on (B) in (C) with (D) for KEY AAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp, để ý động từ SPEND: SPEND (MONEY) ON ST: tiêu xài, bỏ tiền vào việc => chọn A LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Từ vựng: - survey(n): khảo sát - indicate(v): cho thấy - average(a): trung bình - income(n): thu nhập - goods(n): hàng hóa -Dịch: Cuộc khảo sát cho thấy người trung bình với nhiều mức thu nhập khác tiêu tiền vào dịch vụ hàng hóa riêng 135 Remember that work-life balance issues can affect - in any stage of the life cycle (A) who (B) whom (C) whoever (D) anyone KEY DDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống động từ AFFECT sau chỗ trống cụm giới từ nên chỗ trống cần tân ngữ cấu trúc: AFFECT SB/ST => chọn D Bổ sung: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - whoever = anyone who: mà => sau whoever mệnh đề quan hệ Từ vựng: - issue(n): vấn đề - balance(n): cân - affect(v): ảnh hưởng đến - life cycle: vòng đời Dịch: Hãy nhớ vấn đề cân cơng việc sống ảnh hưởng đến mà giai đoạn vòng đời 136 When shipping, it is crucial to label chemical samples (A) exceedingly (B) accordingly (C) considerably (D) namely KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần trạng từ mang nghĩa phù hợp: (A) exceedingly: cực kì, mức (B) accordingly: phù hợp (C) considerably: đáng kể (D) namely: cụ thể => chọn B LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Từ vựng: - crucial(a): đáng lưu ý - label(v): dán nhãn - sample(n): mẫu - chemical(a): hóa chất Dịch: Khi vận chuyển, điều đáng lưu ý nên dán nhãn mẫu hóa chất cách phù hợp 137 Most of the information held on computers used by employees is the - property of Perelli Solutions Inc (A) notable (B) observant (C) exclusive (D) limiting KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho PROPERTY (A) notable: đáng kể, có tiếng tăm (B) observant: tinh mắt, tinh ý (C) exclusive: đặc biệt, dành riêng (D) limiting: giới hạn => chọn C LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Bổ sung: - Câu sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, câu đầy đủ: Most of the information ( which was ) held on computers used by employees is the exclusive property of Perelli Solutions Inc -Từ vựng: - property(n): tài sản Dịch: Hầu hết thông tin giữ máy tính sử dụng nhân viên tài sản riêng tập đoàn Perelli Solutions 138 - halt of the existing employees at Alabama factory have agreed to transfer to the newly built factory in Ohio in July (A) Every (B) Almost (C) Once (D) Near KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn đáp án mang nghĩa phù hợp: (A) Every: (B) Almost: hầu hết (C) Once: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) Near: gần => chọn B Từ vựng: - halt(n): dự - transfer(v): chuyển nhượng Dịch: Hầu dự nhân viên nhà máy Alabama đồng ý chuyển nhượng cho nhà máy xây dừng Ohio vào tháng bảy 139 We are unable to meet the present demand because of plant capacity (A) reproductive (B) overran (C) inadequate (D) underwritten KEY CCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần tính từ phù hợp đề bổ nghĩa cho cụm danh từ ghép PLANT CAPACITY: (A) reproductive: tái sản xuất (B) overran: tràn (C) inadequate: thiếu (D) underwritten: ký tên LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB => chọn C Từ vựng: - capacity(n): công suất Dịch: Chúng đáp ứng nhu cầu cơng suất nhà máy không đủ 140 Brackwell Farms plans on implementing a natural - system that checks for the acidity levels in the soil (A) was monitored (B) monitors (C) to monitor (D) monitoring KEY DDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ SYSTEM theo cấu trúc hay gặp toeic: A/AN + ADJ + ADJ + N => chọn D -Từ vựng: -implement(v): thực - monitoring(a): giám sát - acidity level: độ chua LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Dịch: Brackwell Farms lên kế hoạch thực hệ thống giám sát tự động ( tự nhiên ) mà để kiểm tra độ chua đất LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 ... 0+, 400+, 500+, 700+, 80 0+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0 986 6 081 94 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG... 0+, 400+, 500+, 700+, 80 0+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0 986 6 081 94 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG... 0+, 400+, 500+, 700+, 80 0+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0 986 6 081 94 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: eco 2 test 8 , eco 2 test 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn