eco 2 test 6

43 63 0
  • Loading ...
1/43 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:04

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 101 On weekends the Italian restaurant is often busy _ hours of the day and night (A) all (B) almost (C) always (D) every KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Để ý thấy có từ often => loại C Mặt khác HOURS danh từ số nhiều => loại D B vì: + Every với danh từ số + Almost trạng từ ko thể bổ nghĩa cho danh từ ALMOST thường với từ như: anybody, anything, hay no one,nobody, all, everybody, every => phải ALMOST ALL HOURS ko thể ALMOST HOURS => chọn A -Dịch:Vào cuối tuần, nhà hàng Ý thường bận tất ngày đêm 102 Forelli Media Inc is an internationally _ marketing firm noted for its success throughout Europe, East Asia, and the Americas LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) recognized (B) recognizing (C) recognize (D) recognizes KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Động từ câu IS để ý thấy cụm danh từ "an firm" => chỗ trống ko thể động từ mà phải tính từ => loại C D Còn A B ta tùy theo bị động hay chủ động mà chọn thôi: A recognized: công nhận B recognizing: công nhận => chọn A Bổ sung: câu có sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ chỗ FIRM: firm (is) noted for -từ vựng: - Inc ( viết tắt incorporation ): tập đồn - firm (n): hãng, cơng ty - noted(adj): tiếng - success(n): thành công -Dịch:Tập đồn truyền thơng Forelli cơng ty marketing quốc tế tiếng thành cộng họ khắp châu Âu, Đông Á châu Mỹ LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 103 More than 100 state – owned companies still remain _ for privatization, according to the Privatization Agency (A) available (B) cooperative (C) common (D) direct KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: Ta cần chọn tính từ sau REMAIN mang nghĩa phù hợp, để ý TOEIC cụm BE/REMAIN/ AVAILBLE FOR phổ biến A availble for: sẵn sằng cho việc B cooperavtive: hợp tác C common: chung, phổ biến D direct: trực tiếp => chọn A -từ vựng: - remain + adj: mang tính - state – owned company: doanh nghiệp chủ sở hữu nhà nước - privatization: tư nhân hóa => Privatization Agency: quan tư nhân hóa - LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Hơn 100 doanh nghiệp có chủ sở hữu nhà nước sẵn sàng cho việc tư nhân hóa, nguồn tin theo quan tư nhân 104 The Wallace Goldberg Committee of Environmental Awareness unanimously _ the technical team of Walpole Enterprises for their annual award (A) select (B) selecting (C) selected (D) was selected KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy đống "the Wallance Awareness" chủ ngữ câu, unanimously trạng từ bổ nghĩa đống đằng sau "the technical award" đứng vai trò tân ngữ => cần động từ phù hợp => loại B - loại A chủ ngữ số ít, phải SELECTS - loại D bị động ko hợp nghĩa, ta nhìn nhanh đằng sau chỗ trống: có danh từ cụm danh từ thường chủ động, ko có bị động ( mẹo áp dụng với động từ ngoại động từ, hầu hết nha ko phải tất ) => chọn C - LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: ủy ban Wallace Goldberg vệ nhận thức môi trường thống lựa chọn đội ngũ kỹ thuật doanh nghiệp Walpole cho giải thưởng hàng năm họ 105 Patients may hang their coats in the closet _ the vending machine in the waiting room (A) between (B) into (C) near (D) until KEY CCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: Ta cần chọn giới từ mang nghĩa phù hợp A between ( thường vs and ): với B into: bên C near: gần D until + clause: từ vựng: - patient(n): bệnh nhân - hang(v): treo - closet(n): tủ quần áo - vending machine: máy bán hàng tự động - waiting room: phòng chờ LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Bệnh nhân treo áo khốc họ tủ quần áo gần máy bán hàng tự động phòng chờ 106 lt may take _ days for international orders to arrive at their destination, depending on the location (A) enough (a) so (C) more (D) approximately KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ở ta ko biết có phải xác ngày hay ko, nên ta ước lượng khoảng khoảng nên dùng APPROXIMATELY: xấp xỉ => chọn D -từ vựng: - depend on = rely on: phụ thuộc vào - cấu trúc: it may TAKE + TIME + for st to st: cho điều để làm Dịch: khoảng ngày đơn đặt hàng quốc tế để gửi đến chỗ họ, tùy thuộc vào vị trí LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 107 Salary ——-—- are verified after an evaluation performed every six months after starting employment (A) increases (B) increasing (C) increase (D) increased KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy động từ ARE VERIFIED, đống đằng sau ko xét => chỗ trống trạng từ bổ nghĩa, danh từ để cấu tạo nên cụm danh từ ghép - Trong đáp án ko có trạng từ => cần danh từ dạng số nhiều động từ tobe ARE => chọn A từ vựng: - cụm hay gặp: salary increase: tăng lương - evalutin(n): đánh giá - start employment: bắt đầu công việc Dịch: tăng lương xác nhận sau đánh giá thực sáu tháng sau bắt đầu công việc LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 108 Bancroft Weekly will - the winning entry of the September Shakespeare Festival (A) announce (B) enclose (C) measure (D) bargain KEY AAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn động từ mang nghĩa phù hợp A Announce: công bố B enclose: đính kèm C measure: đo lường D bargain: trả giá => chọn A từ vựng: - entry(n): lối vào danh sách người thi đấu => the winning entry: danh sách người chiến thắng -Dịch: Bancroft Weekly công bố danh sách người đoạt giải thưởng Shakespeare mùa tháng Chín LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 109 New owners of Century Regal's condominiums are advised to become more _ with the amenities and services available to residents (A) farnillarity (B) familiarly (C) familiar (D) familiarize KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Đây dạng WORD FORM gồm 14-15 câu đề thi TOEIC, với dạng ta cần xét chỗ trống loại từ ( danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ ) làm Dạng để lấy điểm nên đừng để sai nha - Ta để ý trước chỗ trống động từ BECOME, 11 LINKIN VERBS sau động từ TÍNH TỪ ko phải TRẠNG TỪ bình thường nha => chọn C Bổ sụng: LINKIN VERB gì? - Linkin verb nhóm động từ trạng thái ko phải hành động, mà sau chúng tính từ ko phải trạng từ, nhóm động từ sau: appear / get / prove / sound be / grow / remain / stay LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB become / keep / seem / taste feel look / smell / turn - Tuy nhiên, có trường hợp với số động từ lại hành động nên sau trạng từ bình thường, phần nói vào lúc khác Từ vựng: - Condominium ['kɔndə'miniəm]: chế độ công quản - amenity [ə'mi:niti]: tiện nghi, tiện ích - Resident: cư dân - be familiar with = Be accustomed to + V-ing = be use to +V-ing Chú ý: be used to + V-ing: quen với get used to + V-ing: làm quen với Dịch:Chủ sở hữu nhà chung cư kỷ Regal khuyên để trở nên quen thuộc với tiện nghi dịch vụ có sẵn cho cư dân 110 Cairne Fitness Centers has decided to open a large facility in Manhattan - its financial situation is unstable because of shifting property values (A) instead of (B) still (C) even though (D) however LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Để ý nhanh đằng sau đằng trước chỗ trống: + Đằng sau động từ đằng trước danh từ người => who that + Đằng sau động từ đằng trước danh từ vật => which that + Đằng sau danh từ => whose + Đằng sau mệnh đề đằng trước danh từ người => whom + Đằng sau mệnh đề đằng trước danh từ vật => which + Đằng sau động từ đằng trước danh từ vật vị trí tân ngữ => chọn đại từ nhân xưng Lưu ý: có dấu phẩy ko dùng that -Dịch: Karen Solden thay Harold Walker, người đề bạt lên vị trí cao công ty 126 The - for the research team are asked to wait in room 203 for their interviews (A) applicants (B) application (C) applies (D) applied KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ sau THE => loại C D - Mặt khác, để ý đằng sau động từ ARE ASKED => cần danh từ số nhiều => chọn A LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Từ vựng: - Applicant (n) (đuôi – ant người): người nộp đơn - application (n): nộp đơn, đơn -Dịch: Các ứng viên cho nhóm nghiên cứu yêu cầu chờ phòng 203 cho vấn họ 127 Contractors will be renovating the office building - the stockroom will be on the first floor (A) in order to (B) so that (C) because of (D) just as KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn liên từ phù hợp A in order to + V: để làm B so that + mênh đề ( nguyên nhân – kết quả; vế so that kết quả, vế ngun nhân ): C because of = owing to = due to: bời + danh từ/cụm danh từ/V-ing D just as + mệnh đề: => chọn B LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Dịch: nhà thầu cải tạo tòa nhà văn phòng để kho nằm tầng 128 Registering and shelving new books and other media is now a - -process since we are down to seven librarians (A) length (B) lengthen (C) lengthy (D) lengthens KEY CCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn đáp án phù hợp để tạo nên cụm A……PROCESS: Có trường hợp: + danh từ để tạo nên cụm danh từ ghép + tính từ để bổ nghĩa tạo nên cụm danh từ => loại B D động từ A length(n): chiều dài => a length process: trình chiều dài => ko hợp nghĩa => loại C lengthy(adj): lâu dài => a lengthy process: trình lâu dài => hợp lý => chọn C -Từ vựng: - lenghthen(v): làm dài LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Dịch: Việc đăng ký xếp vào ngăn cho sách phương tiện truyền thơng khác q trình lâu dài chúng tơi phải qua đến bảy cán thư viện 129 The new, energy-efficient air conditioners have not been - yet, so employees are permitted to bring in oscillating fans from home in the meantime (A) conducted (B) installed (C) admitted (D) posted KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn động từ dạng phân từ mang nghĩa phù hợp: (A) conducted: đạo, hướng dẫn (B) installed: cài đặt (C) admitted: nhận vào (D) posted: gửi => chọn B -Từ vựng: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Permit (n,v): giấy phép, cho phép - in the meantime: chờ đợi -Dịch: Máy điều hòa khơng khí tiết kiệm lượng chưa cài đặt, nhân viên phép mang theo quạt di động từ nhà chờ đợi 130 Marco Polo Airlines can upgrade a ticket only - it is more than 48 hours prior to departure time (A) while (B) yet (C) on (D) if KEY DDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống ONLY => cụm ONLY IF: => chọn D Từ vựng: số cụm vs ONLY phổ biến: - ONLY JUST: vừa kịp, vừa đủ - ONLY TO: để LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Các hãng hàng khơng Marco Polo giải vần đề vé trước khởi hành 48 131 Seaton Landscaping makes sure that customers receive - service for a good price and within a reasonable amount of time (A) approving (B) outstanding (C) magnified (D) hopeful KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho service (A) approving: lòng (B) outstanding: bật, chưa giải (C) magnified: phóng đại (D) hopeful: đầy hi vọng => chọn B Từ vựng: - Cụm hay gặp TOEIC: to approve of the proposal: tán thành lời đề nghị Dịch: Phong cảnh Seaton đảm bảo khách hàng nhận dịch vụ tốt cho mức giá tốt khoảng thời gian hợp lý LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 132 A new survey by the Allentown Gazette revealed a strong - for small, local coffee shops instead of large franchises (A) preference (B) choice (C) placement (D) decision KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ mang nghĩa phù hợp: (A) preference: sở thích, thích (B) choice: lựa chọn (C) placement: thay (D) decision: định => chọn A -Từ vựng: - survey(n): khảo sát - reveal(v): tiết lộ -Dịch: Một khảo sát cơng báo Allentown tiết lộ sở thích mạnh mẽ quán cà phê địa phương, nhỏ thay thương hiệu lớn LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 133 Whenever you look to make a deal anybody, always establish the decision – making hierarchy ahead of time (A) of (B) to (C) with (D) off KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp - Để ý cụm phrasal verb: DEAL WITH: giải quyết, giao thiệp ( hay gặp TOEIC ) -Từ vựng: - Establish = set up: thiết lập, thành lập - hierarchy(n): hệ thống cấp bậc Dịch: Bất bạn thấy để thực thỏa thuận với ai, luôn thiết lập hệ thống phân cấp định trước tiên 134 Information on clients of Van Houten Exchange Bank remains confidential - written permission is provided by the individual (A) whether (B) as (C) except LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) unless KEY DDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn liên từ phù hợp: (A) whether = if: (B) as = since = because: (C) except: ngoại trừ (D) unless = if not: không, trừ => chọn D Từ vựng: - Remain confidential = keep confidential: giữ bí mật -Dịch: Thông tin khách hàng ngân hàng Exchange Van Houten giữ bí mật trừ phép cung cấp văn cá nhân 135 Nearly 1,000 - tires were diverted from landfill disposal and recycled into rubber to resurface the school track (A) wastes (B) wasted ’ (C) wasting (D) waste KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ TIRES - TIP: dạng cần chọn tính từ mà đáp án có: tính từ gốc, tính từ –ed hay –ing ưu tiên chọn tính từ gốc ( ko xét chủ động hay bị động ) => chọn D -Từ vựng: - Waste (n,a,v): rác rưởi, phung phí | bỏ hoang, bị thải | lãng phí - Wasted: bị lãng phí - wasting: lãng phí - wastes: thứ rác rưởi - go/rung to waste: bị lãng phí - divert from: chuyển hướng từ - Resurface [,ri:'sə:fis] (v): đặt lại lớp mới, lên lại Dịch: Gần 1.000 lốp xe phế thải chuyển hướng từ bãi chôn lấp chất thải tái chế thành cao su sang hướng lên điều theo dõi trường học 136 The advertising - of smaller businesses often leave them without enough exposure in local media (A) viewers (B) fees (C) budgets (D) scenes LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ số nhiều mang nghĩa phù hợp: (A) viewers: người xem (B) fees: lệ phí, tiền thù lao (C) budgets: ngân sách (D) scenes: cảnh, quang cảnh => chọn C Từ vựng: - Exposure [iks'pouʒə] (n): quảng cáo (trên truyền hình, báo chí,…) - In media: mảng truyền thông -Leave (v,n): bỏ đi, để lại, cho phép, phép nghỉ => on leave: nghỉ phép => to leave about: để bừa bãi ⇒ leave off = stop -Dịch: Ngân sách quảng cáo doanh nghiệp nhỏ thường để lại cho họ không đủ tiếp xúc với phương tiện truyền thông địa phương 137 After making - final decision, please inform the secretary, Mrs Chester (A) your (B) mine (C) yours LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) my KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau chỗ trống FINAL DECISION cụm danh từ nên ta cần tính từ sở hữu => chọn A D => dựa vào nghĩa câu để chọn => A -Từ vựng: - Make decision: đưa định = make up one’s mind Dịch: Sau đưa định cuối cùng, liên hệ với thư ký, bà Chester 138 - those applicants who have graduated after four years at an accredited university will be considered for the position (A) Almost (B) Only (C) Entirely (D) Neither KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy sau chỗ trống THOSE nói: cụm từ với THOSE phổ biến là: + ONLY THOSE : người LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB + THOSE WHO: người mà => chọn B -Từ vựng: A Almost: hầu hết C entirely: trọn vẹn, hồn tồn D neither: khơng - Graduate (n,v): người có cấp, cấp bằng, tốt nghiệp - Accredited [ə'kreditid]: thức cơng nhận Dịch: ứng viên tốt nghiệp sau bốn năm trường đại học công nhận xem xét cho vị trí 139 The business weekly magazine suggested that - shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early (A) avoid (B) avoided (C) to avoid (D) avoids KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC: GIẢI THÍCH: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Ta thấy sau THAT mệnh đề để ý đằng sau, đống BUSINESSES …EARLY mệnh đề hoàn chỉnh => phần trước phải trạng từ cụm trạng từ để bổ nghĩa => chọn C: “to avoid …… season” cụm trạng từ mục đích ngăn cách với mệnh đề sau dấu phẩy -Từ vựng: - upcoming(adj): tới -Dịch: Các tạp chí kinh doanh hàng tuần cho để tránh vấn đề vận chuyển kỳ nghỉ lễ tới, doanh nghiệp nên khuyến khích khách hàng mua sắm sớm 140 Because of operating - Fayette Industries seeks to operate its manufacturing plants in only certain parts of the country (A) values (B) profits (C) outcomes (D) costs KEY DDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ số nhiều mang nghĩa phù hợp: (A) values: giá trị (B) profits: lợi nhuận LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) outcomes: hậu quả, tác động (D) costs: chi phí => chọn D Từ vựng: - Cụm với COST hay gặp TOEIC: + At all costs/ at any cost: giá + At no extra cost: ko có phụ phí - Cụm với VALUE hay gặp: + Lose value: giá + Fall in value: sụt giá -Dịch: Bởi chi phí hoạt động cơng nghiệp Fayette nhằm vào vận hành nhà máy sản xuất số lĩnh vực đất nước LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 ...LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) recognized (B) recognizing (C) recognize (D) recognizes KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH:... https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 09 866 08194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 122 - the end of next week, all employees must... https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 09 866 08194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB become / keep / seem / taste feel look / smell / turn
- Xem thêm -

Xem thêm: eco 2 test 6 , eco 2 test 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn