eco 2 test 4

18 58 0
  • Loading ...
1/18 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:04

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB No Questions Answer 101 The website of Harvle A Explanation Translation Nhìn vào đáp án ta thấy câu từ The website công ty Publishing Ltd has loại ( đầu “instruct” ) Phía trước chổ trống TNHH Harvle Publishing có detailed that can “detailed” xảy trường hợp: dẩn chi tiết help potential authors - Detailed: adj thuộc dạng bị động ( sau have/ has mà giúp tác giả locate agents for their danh từ, have/has: dịch có ) tiềm xác định tác manuscripts => chổ trống cần danh từ ( th ) nhân cho thảo họ (A) instructions - Detailed: ved vbare “detail” ( sau have/ has (B) instruct v3/ ved), mà “detail” ngoại (C) instructor động từ nên cần danh từ, detail sthing ( (D) instructive th ) Chổ trống cần danh từ, loại đáp án B ( n) D ( adj ) Ta xét xem danh từ vật A ( instructions: dẩn ) hay người C ( instructor: người dạy ), phụ thuộc vào nghĩa câu bổ sung: Ltd = limited: công ty Trách nhiệm hữu hạn Detail adj ln dạng detailed, khơng có adj: detailing Cấu trúc: help someone (to) sthing LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 102 It is a common C Ta có protect something => chổ trống cần danh từ Nó quan niệm sai lầm misconception that - loại A: your ( tính từ sở hữu ) rằng: việc điều hành ( chạy ) running anti-virus - loại D: you’re ( mệnh đề chưa hồn chỉnh ) chương trình chống virut software programs and Ta có: yours = something of you ( câu giữ cho chương trình keeping them up to khơng xác định vật sthing bạn nên loại B đại đủ để bảo vệ date is enough to You = hiểu computer máy tính bạn khỏi virut protect from Bổ sung: viruses - cấu trúc protect something/someone from (A) your something/ someone (B) yours (C) you (D) you're 103 - a recent C A: not only ( but ) also… => loại Do trục trặc bất ngờ incident with one of B: in fact + clause => loại xảy gần với the newly installed D: as much as = almost : hầu hết => sai nghĩa => thang máy cài elevators loại đặt, người thợ sửa thuê malfunctioning, C: due to: = because of sthing để kiểm tra chúng repairmen have been hired to check all of Install adj ln ln installed them khơng có adj installing (A) Not only (B) In fact (C) Due to (D) As much as LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 104 Epsilon Mining B Cấu trúc: plan to something, chổ trống cần động Epsilon Mining Corp lên kế Corp plans to ……… từ nguyên mẫu hoạch để mua cổ phiếu từ stock from the Loại A: purchased = ved cơng ty mà cung cấp companies they supply Loại C: purchases = ves/s danh từ số nhìu ngun vật liệu thơ with raw materials purchase (A) purchased Loại D: purchasing = ving (B) purchase (C) purchases (D) purchasing 105 Employees should be B (A) refrained from doing sthing: kiềm chế làm điều Các cơng nhân nên nhận aware that staff in the thức toàn nhân viên Human Resources (B) unavailable = absent: vắng mặt phòng nhân vắng Department will be - (C) dissolved: giải thể ( khơng thể nói giải thể vào mặt cuối tuần tháng every weekend cuối tuần mà chưa có thơng tin xấu ) this month (D) understood: hiểu ( nói hiểu vào (A) refrained cuối tuần ) (B) unavailable (C) dissolved (D) understood 106 The Research and Đây câu xác định từ loại, cần adv bổ Bộ phận nghiên cứu phát Development nghĩa cho động từ “purchase” triển đưa kết luận Department has come Bổ sung: khách hàng có nhìu tâm to the conclusion - applicanes: thiết bị, vật dụng mua vật dụng nhà bếp that customers - compare with: so sánh loại / hạng / chất, so sánh với 29 năm purchase kitchen ví dụ như: trước appliances more C compare the orginal with the copy: so nguyên LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB compared to với twenty years ago - compare to: so sánh khác loại / hạng / chất, ví (A) attention dụ như: poets often compare sleep to death: nhà thơ (B) attentive thường so sánh giấc ngủ với chết (C) attentively (D) attentiveness 107 The falling price of C Chổ trống cần động từ cho danh từ số Chinese-made “The falling price” đó: electronics last year - - loại A: causing = ving a number of - loại D: is caused phía sau có tân ngữ nên khơng companies to plan dùng bị động, có số động từ đặc biệt có innovations to their trường hợp products Ta có: “the failing price” xảy “last (A) causing year”=> ta đưa lựa chọn ( khứ (B) causes hoàn thành , q khứ đơn hồn (C) has caused thành / hoàn thành tiếp diển để thể q (D) is caused trình kéo dài tương lai ) - B: causes = đơn, khơng có trường hợp đưa => loại - C: has caused = hoàn thành => chọn Bổ sung: - động từ mà dạng bị động có tân ngữ: grant, offer, award,… LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 108 The shipments of air Đầu tiên ta thấy “ …… to arrive” => loại C, Những đơn hàng conditioning units are distribute to someone/something máy điều hòa khơng khí to arrive at all Ba đáp án lại dựa vào nghĩa, nhiên có lên kế hoạch để đến tất four of the Lahore thể loại D: dicided” động từ nẻo trung tâm Trading Company's thấy dùng dạng bị động cung cấp công ty Lahore supply centers bổ sung: Trading (A) measured arrive at all four of …: đến khắp nẻo của… (B) scheduled B (C) distributed (D) decided 109 We can create a visual identity for your B Đây câu mà cần adv hợp nghĩa bổ Chúng ta tạo nghĩa cho adj “recognizable” đặc tính nhìn thấy company that is mắt cho công ty memorable and bạn, mà đáng nhớ ……… recognizable nhận thị to your target market trường mục tiêu bạn (A) abruptly (B) instantly (C) hastily (D) urgently LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 110 With the upgrading of D the companywebsite to Đây câu mà cần adv hợp nghĩa bổ Với việc nâng cấp làm cho nghĩa cho động từ “find” hình thức website cơng a simpler format, ty đơn giản hơn, cổ potential stockholders đông tiềm dễ can find the dàng tìm thấy thơng tin information they seek mà họ tìm kiếm more ………… (A) sympathetically (B) sensitively (C) rarely (D) easily 111 when completing C Đây câu mà cần danh từ hợp nghĩa Khi mà hoàn thành international orders A) guidelines: nguyên tắc đạo hóa đơn quốc tế trực tuyến, online, customers (B) rights: quyền hạn khách hàng nhớ có thêm chi must remember the (C) charges: chi phí phí Vận chuyển giao hàng added shipping and (D) concerns: quan tâm, liên quan tổng chi phí handling …… in the total (A) guidelines (B) rights (C) charges (D) concerns LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 112 Because of her A Đây câu mà cần adj hợp nghĩa bổ Nhờ vào nguyên tắc làm …… work ethic, Mrs nghĩa cho cụm danh từ “work ethic” việc chắc, rõ ràng mà, Moon, head of the (A) strong: rõ ràng, chắn, kiên cố, giỏi, Mrs Moon, người đứng đầu marketing team, was (B) dependent: phụ thuộc đội ngũ tiếp thị, awarded the Frank (C) finished: hoàn thành nhận giải thưởng Frank Watkins Award in (D) probable: có, xảy Watkins vào tháng năm May 2005 2005 (A) strong (B) dependent (C) finished (D) probable IMPOSSIBLE = I’M POSSIBLE 113 Customers - A Khách hàng người mà purchase their orders mua hóa đơn from the website of họ từ trang wed Westminster Westminster Books Books nhận khoản receive an automatic giảm giá ngẫu nhiên discount of at least 10% 10% (A) who (B) whom (C) whomever (D) whose LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 114 Consider B Đây từ câu xác định từ loại ta có cấu trúc: Hãy cân nhắc việc làm tình volunteering at a Help (someone) (to) something => chổ trống cần nguyện quan phi nonprofit agency to động từ nguyên mẫu: help sthing lợi nhuân để đạt gain new skills and (A) easily: trạng từ => loại kỹ kinh nghiệm experience that can (B) ease: động từ nguyên mẫu => chọn mà giúp làm dể help - your (C) eased : khứ phân từ => loại dàng trình chuyển đổi transition into a new (D) easeful: tính từ => loại công việc bạn vào công job việc (A) easily (B) ease (C) ease (D) easeful 115 Once the cause of the C Sau động từ tobe “ been” nên chổ trống cần ving Kể từ nguyên nhân lũ flooding on the v3/ed, loại: luật trái đất tìm ground level has been - a: find: động từ ngun mẫu thấy, nhà kho tiếp - , the warehouse - D: being found, khơng có trường hợp tục hoạt động can resume - B: finding something, thiếu something nên loại operations (A) find (B) finding (C) found (D) being found 116 The new CEO, A Đây câu mà cần danh từ hợp nghĩa Giám đốc điều hành mới, Patrick Sinclair, has (A) presence: có mặt Patrick Sinclair, yêu cầu requested your …… (B) occurrence: cố, kiện … bạn bữa tiệc lớn at the annual (C) urgency: gấp rút ( để làm ) cơng ty năm vào company banquet at (D) insistence: khăng khăng, nhấn mạnh cuối tháng the end of this month LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) presence (B) occurrence (C) urgency (D) insistence 117 After A Đây câu mà cần trạng từ để bổ nghĩa cho Sau vấn cẩn thận interviewing more động từ interview 50 ứng cử viên cho vị tri than fifty candidates (A) carefully: trạng từ quản lý phận công nghệ for the position of (B) to care : to v sinh học, hội đồng chọn manager of the (C) most careful: tính từ Dr Alan Lui Biotechnology (D) careful: tính từ Department, the committee chose Dr Alan Liu (A) carefully (B) to care (C) most careful (D) careful 118 None of the serious C (A) behaved: ăn ở, đối xử, cư xử Không ý tưởng quan ideas submitted at the (B) operative: có tác dụng, có hiệu lực trọng mà nộp end of each month is (C) ignored: phớt lờ đi, bác bỏ vào cuối tháng bị bác - (D) respected: tơn trọng, lưu ý ( đổi bỏ (A) behaved none of thành all of ) (B) operative (C) ignored (D) respected LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 119 The cheapest mode of D (A) on: Phương tiện vận chuyển rẻ transportation …… (B) off: tắt, khỏi từ sân bay xe buýt the airport is the (C) next: gần, bên cạnh đưa đón mà chở hành shuttle bus that (D) from: từ khách đến ga tàu điện ngầm ferries passengers to Bổ sung: gần từ sân bay the nearest subway Chú ý cụm từ hay gặp: means/mode/form of station from the transportation airport (A) on (B) off (C) next (D) from 120 Pierce and Hewitt D (A) reserves: để dành, dự trữ Pierce and Hewitt Telecommunication (B) trains: dạy dổ, đào tạo, huấn luyện Telecommunication phát has developed a (C) excites: kích động triển chương trình máy computer program (D) monitors: giám sát tính mà giám sát that - the risks rủi ro đặt posed by downloaded tài liệu nạp xuống material (A) reserves (B) trains (C) excites (D) monitors 121 Bổ sung: Những mẩu ban đầu ……… to give the Cấu trúc: Give someone something…: ban cho kỳ vọng engineers at Nova gì… ban cho kỹ sư The newest prototype B Enterprises a marked Nova Enter lợi đáng advantage over their kể so với đối thủ cạnh tranh LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB competition họ (A) expects (B) is expected (C) expected (D) had expected 122 Customers of Kent's A (A) or: ( giới từ ) Khách hàng Kent's Hardware have the (B) but: ( giới từ, vế phải mang tính chất đối Hardware có quyền chọn choice of contacting ngược => loại ) việc liên lạc với store locations by (C) also: ( adv => loại ) địa điểm cửa hàng điện phone through (D) either: hai ( either or => loại ) thoại …….thông qua the lntemet internet (A) or (B) but (C) also (D) either 123 Asperlode Power C Prolong: gia hạn Asperlode Power Corp Corp has agreed to Long-term: kỳ hạn lâu dài đồng ý để gia hạn hợp prolong its long-term (A) journeys: hành trình đồng có kỳ hạn lâu dài - with one of its (B) outcomes: hậu quả, kết với nhà suppliers of raw (C) agreements: hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu materials (D) effects: ảnh hưởng thô (A) joumeys (B) outcomes (C) agreements (D) effects LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 124 Transportation costs D Ta có: among + danh từ số nhiều Chi phí vận chuyển bối amidst rising oil (A) challenge: danh từ số ( loại ) cảnh giá dầu tăng cao prices and (B) challenging : danh động từ ( danh từ không đếm vấn đề môi trường environmental issues ), ving ( loại ) thách thức khó are among the (C) challenged: tính từ bị động khứ phân từ khăn cho Partridge toughest - for ( loại ) Farm Maple Orchard Partridge Farms and (D) challenges : danh từ số nhiều Mills Maple Orchard Mills Bổ sung: (A) challenge Rising/ failing price: tăng/ hạ giá (B) challenging (C) challenged (D) challenges 125 Patterson Financial D Ta có: trước chổ trống “a” ( mạo từ ) sau Sự cơng nhận gần Firm’s recent “honor” ( danh từ) => cần tính từ bổ nghĩa cho cơng ty Patterson Financial acceptance of the danh từ honor giải thưởng Intemational World (A) to deserve: to V ( loại ) Intemational World Development Award (B) deserves : động từ chia số nhìu ( loại ) Development vinh dự is a well … honor (C) deservedly : trạng từ ( loại ) xứng đáng cho kết hợp for this association (D) deserved: tính từ bị động Ta có: Mức độ hài lòng khách customer satisfaction (A) less + danh từ đếm => loại hàng trung bình năm level was last (B) little + danh từ khơng đếm => loại thấp năm ngối (A) to deserve (B) deserves (C) deservedly (D) deserved 126 This year's average D LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB year's level (C) lower than => loại (A) less (D) below: giới từ (B) little (C) lower (D) below 127 A company picnic is - C Một buổi dã ngoại — for September, lên kế hoạch cho tháng when most staff will chín, hầu hết nhân be back from viên trở lại sau kỳ nghỉ, vacations, although khơng có ngày no date has yet been chọn selected (A) plan (B) planning (C) planned (D) plans 128 The airline has B Chổ trống cần tính từ có nghĩa phù hợp bổ Hãng hàng không gần recently cautioned nghĩa cho danh từ “items” cảnh báo hành khách việc passengers about Từ vựng: để hành lý cá nhân mà leaving items - caution: (v) cảnh báo người giám sát unattended - unattended: (adj) khơng có giám sát (A) inherent (A) inherent: vốn có (B) personal (B) personal: cá nhân (C) factual (C) factual: thực (D) subjective (D) subjective: chủ quan LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Bổ sung: unattended luggage / vehicles be left unattended 129 Employees wishing C Ta có: information on/about something: thơng tin Những cơng nhân to receive more điều người ước để nhận nhiều information the (A) In => loại thông tin lựa newest stock (B) even if + mệnh đề => loại chọn cổ phiếu options are advised to (C) about: information about sthing khuyên để đưa make inquiries at the (D) so that + mệnh đề => loại yêu cầu đến phòng nhân human resources office (A) In (B) even if (C) about (D) so that 130 The deal between B Chổ trống cần liên từ phù hợp, sau mệnh đề Thỏa thuận Salten Salten Industries and rút gọn “signed by = which is signed by ” Industries and Epitwee Epitwee Ventures C: between: giới từ => loại ( theo sau giới từ danh Ventures Limited không Limited will not be từ, cụm danh từ, động từ thêm ing ) thức official signed by D: against: giới từ => loại ký hai bên vào both parties next - without: ( sau thường ving cụm tuần tới week danh từ, khơng dùng tương lai “ next (A) without week” ) (B) until - until: (C) between (D) against 131 AmberCreek is the brand name B Đây câu từ loại, cấu trúc song song … and …., effiecient tính từ nên chổ trống cần tính từ LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB associated with the most - and efficient agricultural machinery in the province (A) afford (B) affordable (C) affordability (D) affordably 132 For the first time in A (A) clearly: rõ ràng Đây lần kinh fourteen years at this (B) kindly: tử tế mười bốn năm làm company, the (C) recently: gần ( lần so với 14 năm việc cơng ty này, trách responsibilities of the nên phải rõ ràng ) nhiệm kế tốn trưởng có head accountant have (D) exactly: xác thay đổi rõ ràng Chổ trống cần giới từ “consulting” động từ Nhân viên sản xuất personnel are directed thêm ing thị phải đọc hướng dẫn sử to read the new (A) than + mệnh đề => loại dụng hướng dẫn trước instruction manuals (B) whether + mệnh đề => loại tham khảo ý kiến Bộ - consulting with (C) which + động từ/ mệnh đề => loại môn Kỹ thuật the Engineering (D) before + ving …… changed (A) clearly (B) kindly (C) recently (D) exactly 133 Manufacturing D Department (A) than (B) whether LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) which (D) before 134 A team of ten janitors A (A) maintenance: trì Một nhóm mười người lao has been hired for the (B) anticipation: mong đợi công thuê để trì - of the newest (C) application: áp dụng thiết bị đầu cuối terminal at the (D) replenishment: bổ sung sân bay (A) to: tới ( theo sau khơng có time period ) => loại Quyết định Thủ tướng decision to delay the (B) for: ( thời gian cụ thể, nghĩa Chính phủ để trì hỗn upcoming election - tháng bị hoãn, chẳng hạn như, lẽ bầu cử bầu cử tới a month will xảy ngày tháng năm 2014, bị hoãn tháng gây tranh cãi lớn cause significant tháng nên xảy vào ngày tháng năm nhà lập pháp controversy among 2014 lawmakers (C) within: vòng khoảng thời gian cụ thể, (A) to hành động cho phép xảy phạm vi (B) for thời gian đó, nghĩa bầu cử xảy (C) within miễn vòng tháng kể từ ngày (D) with thông báo sai, bầu cử nhìu airport (A) maintenance (B) anticipation (C) application (D) replenishment 135 The Prime Minister's B người, xảy thời gian xác định ) (D) with: với ( theo sau khơng có time period ) => loại 136 Entry-level C (A) trend: xu hướng ( dùng cho tổng thể, tầm vĩ Nhân viên bước vào employees have a mô, chẳng hạn kinh tế, xã hội, cơng ty,… ) nghê có xu hướng để to switch positions (B) habit: sở thích ( khơng hợp nghĩa ) chuyển đổi nhiều vị trí vài LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB several times early in (C) tendency: xu hướng ( dùng cho cá nhân ) lần đầu nghiệp their careers in the (D) purpose: mục đích ( khơng hợp nghĩa ) với hy vọng tìm kiếm hopes of finding a job Bổ sung: công việc phù hợp với that suits them Cấu trúc: hava a tendency to something: có xu họ (A) trend hướng để làm điều gi (B) habit (C) tendency (D) purpose 137 Many corporate B farms are Cần tính từ hợp nghĩa, ưu tiên tính từ gốc, chọn Nhiều trang trại công ty B, có cấu trúc: be reliant on … , ngày phụ thuộc increasingly - vào khoản trợ cấp từ on subsidies from the phủ để nhờ biến động govemment thanks to giá lương thực fluctuating food prices (A) relied (B) reliant (C) reliance (D) relying 138 The new management A Cấu trúc: ask ( that ) + mệnh đề: yêu cầu … Việc quản lý yêu cầu will ask - you bạn chắn please make sure you bạn nhận thức are aware of the new hướng dẫn an toàn safety guidelines in phòng thí nghiệm the laboratories (A) that (B) so that (C) what LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) unless 139 After the surveys D were collected, the Cấu trúc: forward something to someone: chuyển Sau điều tra cho thu thập, Bộ Ftesearch Ftesearch Department tổ chức họ chuyển kết organized them cho nhóm hóa học and …… the results tầng to the chemistry team on the 3rd floor (A) exchanged (B) eliminated (C) proceeded (D) forwarded 140 Hitchens Financial B Cấu trúc: of ability: về/ với khả Hitchens Financial Advisors Advisors has been thuê làm kế toán với hiring accountants khả cao … the highest ability (A) by (B) of (C) while (D) around SỐ CÂU ĐÚNG/ TỔNG SỐ CÂU: => ĐIỂM PART 5: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 ... THI TOEIC 0+, 40 0+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 09866081 94 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY... THI TOEIC 0+, 40 0+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 09866081 94 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY... THI TOEIC 0+, 40 0+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 09866081 94 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY
- Xem thêm -

Xem thêm: eco 2 test 4 , eco 2 test 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn